8.1 Podle SNiP 3.05.04 se tlaková a netlaková vodovodní a kanalizační potrubí testují na pevnost a hustotu (těsnost) hydraulicky nebo pneumaticky dvakrát (předběžně a konečné).

8.2 Předběžná zkouška (přebytečného) hydraulického tlaku při zkoušce pevnosti, provedená před zasypáním výkopu a instalací armatur (hydranty, pojistné ventily, plunžry), by se měla rovnat návrhovému pracovnímu tlaku vynásobenému faktorem 1,5.

8.3 Závěrečný zkušební hydraulický tlak při zkouškách hustoty provedených po zasypání výkopu a dokončení všech prací na tomto úseku potrubí, ale před instalací hydrantů, pojistných ventilů a plunžrů, místo kterých jsou po dobu zkoušky instalovány zátky roven návrhovému pracovnímu tlaku vynásobenému koeficientem 1,3.

8.4 Před zkoušením tlakového potrubí s hrdlovými spoji s těsnicími kroužky na koncích potrubí a na odbočkách je nutné zajistit dočasné nebo trvalé zarážky.

8.5 Předběžná hydraulická zkouška tlakového potrubí by měla být provedena v následujícím pořadí:

– naplňte potrubí vodou a držte bez tlaku 2 hodiny;

– vytvořte zkušební tlak v potrubí a udržujte jej po dobu 0,5 h;

– snížit zkušební tlak na návrhový tlak a zkontrolovat potrubí.

Udržení potrubí pod pracovním tlakem se provádí minimálně 0,5 hod. Z důvodu deformace pláště potrubí je nutné udržovat zkušební nebo pracovní tlak v potrubí čerpáním vody až do jeho úplné stabilizace.

Potrubí se považuje za vyhovující předběžnou hydraulickou zkouškou, pokud pod zkušebním tlakem nebyly zjištěny žádné praskliny potrubí nebo spojů a armatur a nebyly zjištěny žádné viditelné úniky vody pod pracovním tlakem.

8.6 Závěrečná zkouška hydraulické hustoty se provádí v následujícím pořadí:

– v potrubí by měl být vytvořen tlak rovný projektovanému pracovnímu tlaku a udržován po dobu 2 hodin; při poklesu tlaku o 0,02 MPa se čerpá voda;

– tlak se zvýší na zkušební úroveň po dobu ne delší než 10 minut a udržuje se po dobu 2 hodin.

Potrubí se považuje za vyhovující závěrečné hydraulické zkoušce, pokud skutečný únik vody z potrubí při zkušebním tlaku nepřekročí hodnoty uvedené v tabulce 5.

8.7 Hydraulické zkoušky gravitačních kanalizačních sítí se provádějí po dokončení hydroizolačních prací ve studních ve dvou etapách: bez studní (předběžná) a společně se studnami (závěrečná).

READ
Jak odstranit zápach spáleniny?

8.8 Závěrečná zkouška kanalizačního potrubí spolu se studnami se provádí v souladu s SNiP 3.05.04.

8.9 Hydraulické zkoušky systémů z polymerních materiálů vnitřních potrubí se provádějí při kladné okolní teplotě nejdříve 24 hodin po provedení posledního svarového a lepeného spoje.

8.10 Hydraulické zkoušky vnitřních odtokových systémů se provádějí jejich napouštěním vodou do celé výšky stoupaček. Zkoušky se provádějí po vnější kontrole potrubí a odstranění viditelných závad. Hydraulické zkoušení lepených potrubí je zahájeno nejdříve 24 hodin po posledním spojení. Odvodňovací systém se považuje za vyhovující zkoušce, pokud po 20 minutách od jeho naplnění nebyly při vnější kontrole potrubí zjištěny netěsnosti nebo jiné závady a nedošlo k poklesu hladiny vody ve stoupačkách.

8.11 Pneumatické zkoušky potrubí z polymerních materiálů se provádějí při zemní a nadzemní pokládce v těchto případech: teplota okolního vzduchu je pod 0 °C; použití vody je z technických důvodů nepřijatelné; není voda v množství potřebném pro testování.

Postup pneumatického zkoušení potrubí z polymerních materiálů a požadavky na bezpečnost při zkoušení jsou stanoveny projektem.

8.12 Předběžné a závěrečné zkoušky gravitačních kanalizačních sítí z potrubí velkého průměru je dovoleno provádět pneumaticky. Před definitivním zasypáním výkopu se provádějí předběžné zkoušky (svarové spoje nejsou zasypány zeminou). Zkušební tlak stlačeného vzduchu rovný 0,05 MPa je v potrubí udržován po dobu 15 minut. Současně se kontrolují svarové, lepicí a jiné spoje a netěsnosti se zjišťují zvukem unikajícího vzduchu, bublinami vytvořenými v místech úniku vzduchu přes tupé spoje natřené mýdlovou emulzí.

Finální pneumatické zkoušky se provádějí při hladině podzemní vody nad potrubím uprostřed zkoušeného potrubí méně než 2,5 m. Finální pneumatické zkoušky jsou podrobeny úsekům dlouhým 20-100 m, přičemž rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem délka potrubí by neměla přesáhnout 2,5 m. Pneumatické zkoušky se provádějí 48 hodin po zasypání potrubí. Zkušební přetlak stlačeného vzduchu je uveden v tabulce 6.

Kalkulátor je určen k získání zkušebního tlaku pro hydraulické zkoušení parovodů a horkovodů v souladu s FNP ORPD.

Součty

Stanovení zkušebního tlaku hydraulické zkoušky

Kalkulačka zkušebního tlaku

Vzorec pro výpočet tlaku:

Minimální zkušební tlak při hydraulické zkoušce parovodů a horkovodů by měl být 1,25 pracovního tlaku (uvedený v pasportu výrobcem nebo na základě výsledků vstupního technického přezkoušení), ale ne méně než 0,2 MPa.

READ
Kde je nejlepší místo pro výsadbu zimolezu jedlého?

Maximální hodnota zkušebního tlaku by měly být stanoveny výpočty pevnosti potrubí.

Zkušební hodnota tlaku (mezi maximum и minimální) by měla zajistit co největší zjistitelnost závad v potrubí nebo jeho prvcích podrobených hydraulickým zkouškám.

Požadavky na vodu pro hydraulické zkoušky

K hydraulickému testování tlakového zařízení by měla být použita voda. Teplota vody by měla být ne nižší než 5°C и ne vyšší 40 ° C, pokud v technické dokumentaci výrobce zařízení není uvedena konkrétní hodnota teploty přípustná za podmínek zamezení křehkého lomu.

Voda použitá pro hydraulické testování nesmí kontaminovat zařízení nebo způsobit silnou korozi.

Podmínky pro hydraulické zkoušky potrubí

Hydraulické zkoušky potrubí musí být prováděny při kladných okolních teplotách. Při hydraulických zkouškách parovodů provozním tlakem 10 MPa nebo více teplota jejich stěn by měla být ne méně než 10°C.

Teplotní rozdíl mezi kovem a okolním vzduchem během hydraulické zkoušky by neměl vést ke kondenzaci vlhkosti na povrchu stěn zařízení.

Při plnění zařízení vodou musí být z něj zcela odstraněn vzduch.

Tlak v testovaném zařízení by se měl zvyšovat plynule a rovnoměrně. Celková doba nárůstu tlaku (na zkušební hodnotu) musí být uvedena v technologické dokumentaci.

Tlak vody během hydraulické zkoušky by měl být řízen min dva tlakoměry. Oba tlakoměry vybírají stejný typ, mez měření a stejné třídy přesnosti (ne nižší 1,5) a divizní ceny.

Použití stlačeného vzduchu nebo jiného plynu ke zvýšení tlaku v zařízení naplněném vodou není povoleno.

Doba výdrže pod zkušebním tlakem parovodů a horkovodních potrubí je stanovena výrobcem v návodu k obsluze a musí být nejméně 10 minut.

Po udržení pod zkušebním tlakem se tlak sníží na hodnotu odůvodněnou pevnostními výpočty, ale ne menší než pracovní tlak, při kterém se provádí vizuální kontrola vnějšího povrchu zařízení a všech jeho rozebíratelných a trvalých spojů.

Tlakové zařízení by mělo být považováno za vyhovující hydraulické zkoušce, pokud:

  • viditelné zbytkové deformace;
  • praskliny nebo známky prasknutí;
  • netěsnosti, pocení ve svařovaných, rozšířených, nýtovaných spojích a v obecném kovu;
  • netěsnosti v rozebíratelných spojích;
  • pokles tlaku podle tlakoměru.

  V odpojitelných spojích potrubí je povolen vzhled jednotlivých kapek, které se časem nezvětšují.

  Po provedení hydraulické zkoušky je nutné zajistit odstranění vody z testovaného zařízení.

  Zařízení a jeho prvky, které hydraulické zkoušky odhalily závady, po jejich vyřazení podléhají opakoval hydraulické zkoušky se zkušebním tlakem.

  Příklady výpočtů.

  Literatura.

  Poznámka.

  Návrhy, připomínky a doporučení na vylepšení programu vítáme v komentářích.