1. Části budov, stavby, požární úseky, jakož i prostory různých funkčních tříd požárního nebezpečí musí být od sebe odděleny uzavíracími konstrukcemi s normovými limity požární odolnosti a konstrukčními třídami požárního nebezpečí nebo požárními přepážkami. Požadavky na takovéto uzavírací konstrukce a typy požárních přepážek jsou stanoveny s přihlédnutím k funkčním třídám požárního nebezpečí objektu, velikosti požárního zatížení, stupni požární odolnosti a třídě požárního nebezpečí konstrukce budovy, konstrukce, požáru. přihrádka.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

2. Meze požární odolnosti a typy stavebních konstrukcí, které plní funkce protipožárních zábran, odpovídající typy plnicích otvorů a zádveří jsou uvedeny v tabulce 23 přílohy tohoto spolkového zákona.

3. Mezní hodnoty požární odolnosti pro odpovídající typy plnicích otvorů v požárních přepážkách jsou uvedeny v tabulce 24 přílohy tohoto spolkového zákona.

4. Požadavky na prvky zámků vestibulu různých typů jsou uvedeny v tabulce 25 přílohy tohoto spolkového zákona.

5. Požární stěny musí být zřízeny na celou výšku budovy nebo stavby nebo do požárních stropů 1. typu a zajistit, aby se požár nerozšířil na sousední požární úsek, a to ani v případě jednostranného zřícení konstrukce budovy nebo konstrukce z straně ohně.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

6. Místa, kde se požární stěny, stropy a příčky setkávají s jinými obálkami budov, konstrukcemi, požárními úseky, musí mít mez požární odolnosti alespoň mez požární odolnosti protilehlých zábran.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

7. Návrh míst, kde se požární stěny spojují s ostatními stěnami budov a staveb, musí vyloučit možnost šíření požáru kolem těchto zábran.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

8. Okna v protipožárních přepážkách musí být neotevírací, protipožární dveře a vrata musí mít samozavírací zařízení. Požární dveře, vrata, závěsy, poklopy a ventily, které lze ovládat v otevřené poloze, musí být vybaveny zařízením, které zajistí jejich automatické uzavření v případě požáru.

9. Celková plocha otvorů v protipožárních přepážkách by neměla přesáhnout 25 procent jejich plochy.

10. V protipožárních přepážkách oddělujících místnosti kategorie A a B od místností jiných kategorií, chodbách, schodištích a vestibulech výtahů by měly být umístěny tamburové zámky s konstantním přetlakem vzduchu. Zařízení společných vestibulů pro dva a více sousedních místností kategorie A a B není povoleno.

11. Není-li možné instalovat tamburové zámky v požárních přepážkách, které oddělují místnosti kategorie A a B od ostatních místností, nebo požární dveře, vrata, závěsy, poklopy a ventily v požárních přepážkách, které oddělují místnosti kategorie B od ostatních místností, a měl by být zajištěn soubor opatření, aby se zabránilo šíření požáru do sousedních podlaží a přilehlých místností.

READ
Na co se zeptat developera při koupi bytu?

12. V otvorech protipožárních přepážek, které nelze uzavřít požárními dveřmi nebo vraty, pro komunikaci mezi sousedními místnostmi kategorie C nebo D a místnostmi kategorie D by měly být umístěny otevřené vestibuly vybavené automatickým hasicím zařízením nebo by měly být požární dveře instalované místo dveří a vrat.záclony, zástěny. Obvodové konstrukce těchto vestibulů musí být ohnivzdorné.

13. Požární clony a clony musí být vyrobeny z materiálů skupiny hořlavosti NG.

(ve vydání federálního zákona z 14.07.2022 N 276-FZ)

(viz text v předchozím textu)

14. Není dovoleno křížit požární stěny a stropy 1. typu s kanály, šachtami a potrubími pro dopravu hořlavých plynů, prašných směsí vzduchu, kapalin, jiných látek a materiálů. Na křižovatce takových protipožárních bariér s kanály, šachtami a potrubími pro přepravu látek a materiálů jiných než výše uvedených, s výjimkou kanálů systémů ochrany proti kouři, by měla být k dispozici automatická zařízení, aby se zabránilo šíření produktů spalování kanály, šachtami a potrubí.

15. Uzavírací konstrukce výtahových šachet umístěných mimo schodiště a strojovny výtahů (s výjimkou těch, které jsou umístěny na střeše), jakož i kanály a šachty pro pokládku komunikací musí splňovat požadavky na požární přepážky typu 1 a typu 3 podlahy. Hranice požární odolnosti uzavíracích konstrukcí mezi výtahovou šachtou a strojovnou výtahu není normována.

16. Dveře v oplocení výtahových šachet s východy z nich do chodeb a jiných místností, kromě schodišť, musí být chráněny požárními dveřmi s požární odolností minimálně EI 30 nebo zástěnami z nehořlavých materiálů s požárem odolností minimálně EI 45, samočinně se uzavírající dveřní výtahové šachty v případě požáru nebo výtahové šachty v budovách a konstrukcích musí být odděleny od chodeb, schodišť a ostatních místností zádveřími nebo halami s požárními přepážkami typu 1 a stropy typu 3.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

17. V budovách a objektech s výškou 28 metrů a více by měly být výtahové šachty, které nemají tamburové uzávěry s přetlakem vzduchu nebo výtahové haly s přetlakem vzduchu na výstupu z nich, vybaveny systémem pro vytváření přetlaku vzduchu v výtahová šachta.

(Část 17 ve znění spolkového zákona ze dne 10.07.2012. června 117 N XNUMX-ФЗ)

(viz text v předchozím textu)

18. Vypršela platnost. – Federální zákon ze dne 10.07.2012. srpna 117 N XNUMX-FZ.

(viz text v předchozím textu)

19. Prostorově plánovací řešení a návrh schodišť a schodišť by měl zajistit bezpečnou evakuaci osob z budov, konstrukcí v případě požáru a zabránit šíření požáru mezi podlažími.

(ve vydání federálního zákona z 10.07.2012 N 117-FZ)

(viz text v předchozím textu)

20. V podzemních podlažích budov a objektů musí být vstup do výtahu přes vestibulové uzávěry 1. typu s přetlakem vzduchu v případě požáru.

Patří k protipožárním bariérám podle článku 37 federálního zákona-123 „O klasifikaci. “. Zákon uvádí následující definici požárních stěn – jedná se o stavební konstrukce s normovými limity požární odolnosti, třídou požárního nebezpečí konstrukce, které jsou navrženy tak, aby zabránily šíření faktorů rozvoje požáru z jedné části budovy nebo prostoru do sousedních místností. , stejně jako mezi budovami.

READ
Jak prát látkové rolety?

Na otázku – jak se nazývá požární stěna?, můžete často slyšet odpověď – firewall. Jde o správný, ale již dávno překonaný název, který je často novináři zneužíván. Jejich velitelé hasičských sborů, vedoucí hasičů se však nazývají velitelé hasičů a velitelé hasičů, požární kmeny se nazývají požární hadice, strážní se nazývají brigády a sanitky se nazývají kočáry.

Firewall, který lze snadno vidět ve starých historických budovách mnoha měst, je volně stojící prázdná stěna mezi sousedními dřevěnými domy na jejich plnou výšku, postavené z kamene nebo cihel, určené k zamezení šíření požáru po celém bloku.

Stojí za zvážení, kolik typů takových ohnivzdorných stěn existuje?

Podle federálního zákona č. 123 existují v závislosti na mezích požární odolnosti uzavírací části dva typy – první nebo druhý.

Otázka: Jak zjistit, že se jedná o protipožární stěnu v budově nebo stavbě? Která zeď to je a zda existuje rozdíl – je docela obtížné to zjistit vizuálně, protože při kontrole nejsou vidět všechny konstrukční prvky.

Bez dostupnosti projektové a konstrukční dokumentace to tedy není snadné vyhodnotit, protože některé vlastnosti takových stěn se nacházejí i v požární přepážky, trvalé nosné stěny budov, které nejsou protipožární.

1 typy

Tyto parametry je nutné objasnit zvážením hlavních rozdílů mezi požární stěnou a přepážkou:

 • Protipožární stěna typu 1 je schopna zadržet požár po dobu až 150 minut a zabránit jeho dalšímu šíření po podlažích, úrovních, místnostech, schodištích budovy, přičemž limit požární příčky typu 1 je max. 45 minut.
 • Ohnivzdorná stěna, vnější i vnitřní, nutně spočívá na základu, což jí umožňuje plnit své funkce, a to i v případě zhroucení konstrukcí na straně, kde jsou oddělení, sekce, místnosti budovy nebo konstrukce umístěné, které jsou zachváceny požárem, a pouze ohnivzdorná přepážka požárně odolné podlahy, což jej činí zranitelnějším během rozvoje požáru.

Hlavním parametrem, který odlišuje požární stěny prvního a druhého typu, je mez požární odolnosti. Požární odolnost požárních stěn typu 1 dle SP 112.13330.2011, nesmí být nižší než 150 REI, to znamená, že musí udržovat nosnost po dobu 2,5 hodiny; neměňte geometrické rozměry; být v celém prostoru absolutně neporušené, neumožňovat pronikání vysokoteplotního tepelného toku, otevřeného ohně, toxických spalin do přilehlých požárních úseků a částí objektu.

Otázka: Jaké materiály se používají pro stavbu stěnových konstrukcí, které chrání před ohněm, vysokou teplotou a prouděním spalin?

 • Požární stěny – zděné, keramické, kamenné stavební bloky.
 • Stěnové konstrukce jsou monolitické, železobetonové prefabrikáty.
 • Kombinované stěny – ze železobetonových rámů s otvory vyplněnými cihlami a keramickými bloky.
READ
Jak se nazývá styl starožitného interiérového designu?

Je třeba říci, že požární odolnost protipožární stěny z některého z těchto stavebních materiálů nebo konstrukcí závisí pouze na přesném dodržování technologie zdění a montáže pracovníky stavebních a montážních organizací, kvalitě použitých výrobků a upřednostňování k cihlovým nebo železobetonovým stěnám z hlediska odolnosti proti ohni, není důvod.

2 typy

Mez požární odolnosti takových stěnových konstrukcí je nižší než u stěn typu 1 a nesmí být nižší než REI 45.

Jsou-li požárně odolné stěnové konstrukce prvního typu nejčastěji vnějšími prvky budov, které mohou zabránit vstupu zdrojů vznícení zvenčí, a to i v případě nedodržení požárních přestávek při zástavbě obydlených oblastí, pak protipožární stěny alespoň typu 2 obvykle rozdělené na požární úseky, stavební části, veřejné, průmyslové stavby v rámci objemu budovy:

 • Chcete-li zvýraznit schodiště, kde je vnitřní typy únikových schodů, jakož i další evakuační cesty, východy z přilehlých prostor, včetně těch s kategorií nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Při dělení vícebytových obytných domů do blokových sekcí.
 • Pro oddělení vložek, veřejných a pomocných budov od obytné části budov.

Stěny obou typů 2 a 1 mohou být nosné nebo samonosné; podélné, půdorysně příčné budovy nebo stavby, jimi rozdělené na požární úseky.

Hlavním účelem je zabránit vniknutí požáru do budovy zvenčí a také rozšíření na oblast více než jednoho požárního úseku, což umožňuje bezpečnou evakuaci osob; výrazně zjednodušit hašení; snížit materiální škody, včetně zabránění úplnému zničení konstrukce.

Požární stěny jsou dokončeny pouze s použitím nehořlavých stavebních materiálů – omítky, keramické obklady, povětrnostní nátěry. Při použití zavěšených fasád se jejich vnitřní výplň provádí výhradně nehořlavými tepelně izolačními materiály, které mají atest protipožární ochrany, např. protipožární čedičový materiál.

Meze požární odolnosti požárních stěn

Meze požární odolnosti požárních stěn

Požární odolnost

SP 2.13130.2012 určuje požární odolnost jakékoli stavební konstrukce včetně protipožární stěny, její schopnost udržet nosnost a/nebo uzavírací schopnost.

Je třeba vzít v úvahu, že limit požární odolnosti může být jak normami požadovaný, tak skutečný, v závislosti na aktuálním stavu všech prvků požárně odolné stavební konstrukce, včetně jejich opotřebení a stávajícího mechanického poškození.

Tato důležitá okolnost pro stěny již existujících objektů se může stát předmětem stavebního posouzení na základě výsledků požárně technické prohlídky; včetně uvnitř outsourcing hašení požárů, audit.

Požární stěny, jejichž určující schopností je schopnost dlouhodobě odolávat požáru a vysokoteplotním tepelným účinkům, jsou navrženy a postaveny:

 • V budověrozdělením na části tak, aby zvýrazněním požárních úseků požárně odolnými konstrukcemi v kterémkoli z nich obsahoval zdroj požáru, který se v nepřítomnosti rozvíjí bez překážek stacionární hasicí systémy, oheň; nedávejte mu možnost proniknout do sousedních místností a podlah.
 • Mezi budovami (domy) – pro ochranu před vnějšími hrozbami – požár, vysoká teplota v podmínkách hořícího objektu v blízkosti; rozvíjející se na území obydlené oblasti, včetně silného větru, bouře a velkých požárů.
 • Stavba protipožárních stěn ze sendvičových panelůnapříklad ohnivzdorné sádrokartonové desky s dutinami vyplněnými minerálními nehořlavými tepelně izolačními materiály; pórobeton možné, ale vyžaduje jak konstrukční studie, konstrukční řešení, tak požární zkoušky v plném rozsahu předepsaným způsobem.
READ
Jak často by se mělo linoleum vyměňovat?

Kovové stavební prvky, které jsou součástí stěny, jako nosná konstrukce nebo nutné pro její stabilitu, musí být buď uvnitř, skryty před účinky požáru zdivem, vrstvou betonu nebo kamenem; nebo nutně ošetřeny protipožárními barvami, laky, omítkami, metodami požární ochrany kovových konstrukcí, pro dosažení požadovaného limitu požární odolnosti pro požární stěny 1. nebo 2. typu.

Zařízení

Stavba protipožárních stěn, které jsou nezbytně podepřeny základem a proříznuty konstrukcí do celé její výšky, zpravidla začíná podle projektu od počáteční fáze výstavby budovy nebo stavby. Pokud je ještě možné připevnit k budově vnější protipožární stěnu s vlastním základem, aby byla chráněna; pak nelze vnitřní stěny tímto způsobem postavit, aniž by se přistoupilo k rekonstrukci objektu.

Montáž požárně odolných stěnových konstrukcí na místě je vně a/nebo uvnitř staveniště. Ale podle mechanismu vnímání zátěže jsou rozděleny takto:

 • Samonosný, přebírání nákladu výhradně z vlastní hmotnosti a jeho přenášení na základy bloků; základní deska; litý monolitický základ.
 • Nosné požární stěny, přičemž kromě své vlastní hmotnosti přebírají zátěž z ohnivzdorných podlah; stejně jako nátěry a další konstrukční prvky budov a konstrukcí.

Hranice požární odolnosti stěny, tedy její schopnost plnit své funkce, přímo závisí na tom, jak je konstrukčně konstruována.

Výstavba

Prvky protipožárních stěn jsou vyrobeny:

 • Monolitický s rámem z ocelové výztuže umístěným hluboko v betonové hmotě, který chrání kov, který má vysokou tepelnou vodivost, před zahřátím v případě požáru na obou stranách stěny.
 • Rám-panel – vyroben ze železobetonových kloubových panelů na monolitickém rámu, s ochranou kovových svařovaných upevňovacích bodů silnou vrstvou betonu popř. protipožární omítka.
 • Rám ze železobetonových konstrukcí s kusovou výplní otvorů z cihel a keramických tvárnic.

Téměř v každé požární stěně, s výjimkou slepých stěn umístěných na koncích budov, jsou otvory pro okna pro komunikaci mezi různými částmi, požární úseky přes brány a dveře.

Výplň takových otvorů nelze navrhnout ani provést standardními sériově vyráběnými truhlářskými výrobky, protože pak dojde ke ztrátě obecného limitu požární odolnosti protipožární stěny; Brány jsou prakticky otevřené, aby jimi mohl proudit proud plamenů ohřátých na vysokou teplotu spalinami spalovacího procesu.

READ
Kde nejlépe zasychá PVA lepidlo?

K jejich vyplnění jsou proto určeny protipožární dveře, okna, poklopy, vrata, ale i vodní clony. Je třeba počítat s tím, že každé dodané nebo zakoupené protipožární dveře nebo jiný tovární výrobek pro výplně stavebních otvorů musí mít certifikát požární bezpečnosti.

Navíc v místech, kde elektrické trasy, inženýrské sítě a komunikace procházejí požárními stěnami, musí být instalovány kabelové prostupy, požární klapky, spojky, větrací mřížky; a otvory a malé otvory jsou vyplněny na celou tloušťku konstrukce stěny nehořlavými materiály včetně ohnivzdorné pěny.

Požadavky a normy

Jsou stanoveny ve federálním zákoně č. 123, SNiP 21-01-97 *, SP 2.13130, SP 4.13130.2013, kterou se stanoví požadavky na provedení, jakož i dodržování norem při výstavbě protipožárních přepážek včetně stěnových konstrukcí:

 • Rozdělit stavební projekty na požární úseky Musí být použity stěny typu 1.
 • Požární stěny musí být postaveny vysoko a stoupat nad střechu ne méně než 0,6 m, jsou-li konstrukce, prvky půdních prostor, obsluhované/neobsluhované střechy, nátěry vyrobeny z hořlavých materiálů; nebo o 0,3 m, jsou-li vyrobeny z požárně odolných konstrukcí, a to i po požární ochraně dřeva protipožární impregnací.
 • Požárně odolné stěnové konstrukce nesmí vyčnívat nad krytiny a střechy budov, pokud jsou všechny jejich prvky s výjimkou hydroizolačního koberce vyrobeny z nehořlavých materiálů.
 • Nesmí se také stavět na celou výšku staveniště, pokud sousedí s horními požárně odolnými podlažími typu 1, čímž je zajištěno nešíření požáru do vodorovně navazujících požárních úseků, a to ani v případě deformace a ničení stavebních konstrukcí.
 • Když je budova nebo stavba rozdělena protipožární stěnou na úseky různých šířek a výšek, musí se jednat o stěny širších, vyšších úseků nebo částí budovy.
 • Minimální tloušťka požární stěny z plné/dutinové keramiky, silikátové, kamenné cihly, tvárnice – 120 mm, a železobetonové desky – 200 mm.
 • Vzdálenost od požární stěny budov k sousedním objektům je určena požární mezerou v závislosti na jejich stupni požární odolnosti.
 • Vzdálenost, plocha mezi požárními stěnami normativně závisí na kategorie nebezpečí výbuchu, stupeň požární odolnosti stavby.
 • Sestavy protipožárních stěn, a to i v místech přiléhajících k podlažím budovy, musí mít mez požární odolnosti ne menší, než odpovídá jejímu typu z hlediska schopnosti zachovat celistvost a tepelně izolační vlastnosti.
 • Plocha otvorů v protipožární stěně, včetně těch vyplněných požárně odolnými certifikovanými vraty, okny, dveřmi, by neměla překročit 25 %.

Na závěr je třeba poznamenat, že protipožární stěny jsou objemné, masivní prvky stavebního projektu, jehož výstavba vyžaduje mnoho úsilí a peněz; ale také nejspolehlivější konstrukce, které umožňují minimalizovat škody a následky rozvoje požáru v požárním úseku, kde vznikl.