Návrh skladby si klade za cíl stanovit takovou spotřebu materiálů na 1 m 3 betonové směsi, která nejekonomičtěji zajistí výrobu zpracovatelné betonové směsi a stanovenou pevnost betonu, v některých případech i potřebnou mrazuvzdornost, voděodolnost a speciální vlastnosti betonu.

Složení betonové směsi se vyjadřuje jako hmotnostní (méně často objemově) poměr mezi množstvím cementu, písku a drceného kamene (nebo štěrku), udává poměr voda-cement. Množství cementu se bere jako jedna. Obecně se tedy složení betonové směsi vyjadřuje poměrem cement: písek: drť = 1: x:y při W/C = z (například 1:2,4:4,5 při W/C = 0,45).

Existují dvě složení betonu: nominální (laboratoř), přijato pro materiály v suchém stavu, a průmyslový (pole) – pro materiály s přirozenou vlhkostí.

V době výpočtu složení betonové směsi je nutné určit kvalitu výchozích materiálů: cement, voda, písek a drcený kámen (štěrk) – v souladu s požadavky GOST.

V závislosti na podmínkách, ve kterých se bude beton v budově nebo konstrukci nacházet, na něj mohou být kladeny i další požadavky, například stupeň mrazuvzdornosti, odolnost vůči agresivní vodě, voděodolnost. Vysoká mrazuvzdornost a nepropustnost hustě kladeného betonu jsou regulovány spotřebou W/C a pojiva, proto je potřeba standardizovat W/C v hydraulických, silničních a jiných speciálních betonech.

Výpočet složení betonu se provádí v následujícím pořadí: stanoví se poměr cement-voda, zajišťující výrobu betonu dané pevnosti a spotřeby vody; vypočítat požadovanou spotřebu cementu a poté drceného kamene (nebo štěrku) a písku; zkontrolujte pohyblivost (tuhost) betonové směsi, pokud se tyto ukazatele odchylují od návrhu; provést úpravy složení betonové směsi; připravit vzorky pro stanovení pevnosti a testovat je ve stanovených lhůtách; přepočítat jmenovité složení betonové směsi na složení výroby.

Stanovení poměru cement-voda vyrábí se podle následujících vzorců:

pro beton s C/V = 2,5

Stanovení průtoku vody. Optimální množství vody v betonové směsi (obsah vody, l/m 3 ) by mělo zajistit potřebnou pohyblivost (resp. tuhost) betonové směsi. Množství vody pro vytvrzení 1 m 3 betonové směsi pro všechny výpočty podle ONTP 07-85 se bere 200 l bez ohledu na druh, tvrdost a pohyblivost betonových směsí.

Stanovení spotřeby cementu. S hodnotou C/V stanovenou ze vzorce a přijatou potřebou vody betonové směsi B se vypočítá přibližná spotřeba cementu, kg/m3 betonu:

READ
Jaký je nejlepší způsob, jak rozdělit místnost na dvě části?

Spotřeba cementu na 1 m 3 betonu by neměla být menší než minimum. Pokud je spotřeba cementu na 1 m 3 betonu pod přípustnou úrovní, je nutné ji upravit na ■ normu nebo přidat jemně mletou přísadu.

Stanovení spotřeby kameniva (písek a drť nebo štěrk) na 1 m 3 betonu. Pro stanovení spotřeby písku a drceného kamene (štěrku) jsou stanoveny dvě podmínky:

1) součet absolutních objemů všech složek betonu (l) se rovná 1 m 3 (1000 l) hutněné betonové směsi:

kde C, V, P, Shch – obsah cementu, vody, písku a drceného kamene, (štěrk) < kg/m 3; qu, qb, gn,Qm — hustota těchto materiálů, kg/m 3 ;

2) cementovo-písková malta vyplní dutiny v hrubém kamenivu s určitým rozprostřením zrn:

kde Vost.sh(g) je prázdnota drceného kamene nebo štěrku ve standardním sypkém stavu (dosazeno do vzorce jako relativní hodnota); a je koeficient roztažnosti zrn drceného kamene (nebo přebytečného roztoku); pro tuhé směsi a = 1,05. 1,20, pro mobilní směsi a = 1,2. 1,4 nebo více; qh. щ (Г> — objemová hmotnost drceného kamene (štěrku), kg/l; Qm >—hustota drceného kamene (štěrku), kg/l.

Koeficient a určuje poměr mezi pískem a drtí v betonu.

Po stanovení spotřeby drceného kamene nebo štěrku vypočítejte spotřebu písku (kg/m3) jako rozdíl mezi návrhovým objemem betonové směsi a součtem absolutních objemů hrubého kameniva, cementu a vody:

Pokud se štěrk nebo drť skládá z několika frakcí, je nutné předem stanovit optimální poměr mezi nimi pomocí grafu nejlepšího složení zrna nebo výběrem směsi s minimálním množstvím dutin.

Kontrola pohyblivosti betonové směsi. Po předběžném výpočtu složení betonu se udělá zkušební dávka a určí se sedání kužele nebo tuhost. Pokud se ukáže, že betonová směs je méně pohyblivá, než je požadováno, zvyšte množství cementu a vody, aniž byste změnili poměr cement-voda. Pokud je pohyblivost větší, než je požadováno, pak se písek a hrubé kamenivo přidávají po malých dávkách, přičemž se jejich poměry udržují konstantní. Tímto způsobem je dosaženo stanovené pohyblivosti betonové směsi.

Objasnění vypočteného složení betonu pomocí zkušebních dávek. Experimentální šarže betonu se vyrábějí při třech hodnotách součinitele voda-cement, z nichž jedna se bere jako vypočtená a další dvě jsou o 10 % více nebo méně. Výše uvedenou metodou se stanoví množství cementu, vody, písku a drceného kamene (štěrku) pro beton s poměrem voda-cement, který se nerovná návrhovému. Z každé připravené směsi se připraví tři krychlové vzorky o rozměrech 20X20X20 cm, které se udržují za normálních podmínek a ve stáří 20 dnů se testují pro určení třídy betonu (nebo jindy). Na základě výsledků zkoušek se sestaví graf závislosti pevnosti betonu na poměru cement-voda, pomocí kterého se zvolí C/V zajišťující výrobu betonu dané pevnosti.

READ
Jak vyčistit spárovací hmotu z porcelánových dlaždic?

Během zkušebních dávek se také kontroluje pohyblivost nebo tuhost betonové směsi (musí vyhovovat návrhové), stanoví se její hustota a na základě výsledků zkoušek zkušebních dávek se provede příslušné úpravy vypočteného složení betonu. Při změně obsahu písku a drceného kamene (štěrku) se zohledňuje jejich vlhkost.

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

3.1 betonová směs: Hotová namíchaná homogenní směs pojiva, kameniva a vody s přídavkem chemických a minerálních přísad nebo bez nich, která se po zhutnění, ztuhnutí a vytvrzení změní v beton.

3.2 betonová směs připravená na staveništi: Betonová směs připravená na staveništi řemeslníkem pro vlastní potřebu.

3.3 hotová betonová směs: Betonová směs dodávaná v plastickém stavu osobami nebo organizacemi jinými než spotřebiteli. Upozornění – Hotové betonové směsi mohou zahrnovat betonové směsi připravené spotřebitelem mimo staveniště, jakož i betonové směsi připravené na staveništi, nikoli však spotřebitelem.

3.4 betonová směs dané kvality: Betonová směs, jejíž požadované vlastnosti a doplňkové vlastnosti jsou specifikovány výrobci, který odpovídá za zajištění těchto požadovaných vlastností a doplňkových charakteristik.

3.5 betonová směs daného složení: Betonová směs, jejíž složení a složky použité při její přípravě jsou specifikovány výrobcem, který je odpovědný za zajištění tohoto složení.

3.6 betonová směs daného normovaného složení: Betonová směs daného složení, která je určena konkrétní normou nebo technickým dokumentem, například výrobními normami.

3.7 načítání: Množství betonové směsi obsahující jednu nebo více dávek přepravených v jednom vozidle na jednu adresu k jednomu spotřebiteli.

3.8 dodávka: Proces dopravy betonové směsi od výrobce ke spotřebiteli.

3.9 zákazník: Osoba nebo organizace, která stanovuje požadavky na betonovou směs pro výrobce.

3.10 výrobce: Osoba nebo organizace, která vyrábí betonovou směs a je odpovědná za zajištění jejího stanoveného složení nebo požadovaných vlastností betonové směsi a betonu.

3.11 spotřebitel: Osoba nebo organizace, která používá betonovou směs při výrobě prefabrikovaných výrobků nebo při výstavbě monolitických betonových a železobetonových konstrukcí.

3.12 dodavatel betonové směsi: Osoba nebo organizace, která má se spotřebitelem smlouvu o dodávce betonové směsi a je odpovědná za množství a kvalitu dodávané betonové směsi a za všechny další podmínky smlouvy o dodávce.

READ
Jak ušetřit peníze za tapety?

Klasifikace 4

4.1 Podle druhu betonu se betonové směsi dělí na: – betonové směsi těžkého betonu (BCT); – betonové směsi z jemnozrnného betonu (FMC); – betonové směsi z lehkého betonu (LBC).

4.2 V závislosti na ukazateli zpracovatelnosti se betonové směsi dělí do skupin: tuhé (W), mobilní (P) a syté (R). Skupiny jsou rozděleny do značek podle zpracovatelnosti.

4.3 Symbol pro betonovou směs dané kvality při objednání musí obsahovat zkrácené označení betonové směsi podle 4.1, pevnostní třídu betonu, stupeň zpracovatelnosti betonové směsi a případně další normované ukazatele kvality, např. například stupeň mrazuvzdornosti, stupeň odolnosti proti vodě, průměrná hustota betonu atd. a označení této normy. Příklady značek: betonová směs třídy těžkého betonu pro pevnost v tlaku B25, třídy pro zpracovatelnost P1, třídy betonu pro mrazuvzdornost F200 a voděodolný W4:

BST V25 P1 F200 W4 GOST 7473-2010;

stejná betonová směs jemnozrnného betonu:

BSM V25 P1 F200 W4 GOST 7473-2010;

stejná betonová směs třídy lehkého betonu z hlediska pevnosti v tlaku В12,5, třídy pro zpracovatelnost P2, třídy betonu pro mrazuvzdornost F200, voděodolný W2, střední hustota D900:

BSL V12,5 P2 F200 W2 D900 GOST 7473-2010

Poznámka – Při objednávce transportbetonové směsi dané kvality musí spotřebitel uvést požadavky na pevnost betonu podle třídy provedení (.) a případně minimální průměrnou pevnost betonu v každé dodané šarži (), a požadavky na zpracovatelnost – podle třídy a v případě potřeby podle konkrétních hodnot; stejná betonová směs třídy těžkého betonu z hlediska pevnosti v tlakuВ25 s minimální požadovanou pevností betonu 33 MPa, stupeň zpracovatelnosti P1, s tahem kužele 3 cm, stupeň mrazuvzdornosti betonu F200 a voděodolný W4:

BST V25 (33 MPa) P1 (OK 3 cm) F200 W4 GOST 7473-2010

4.4 Při objednávce betonové směsi daného složení se neuvádí její symbol, ale uvádí se složení směsi a kvalita složek použitých při její přípravě (pojivo, plniva, voda, chemické a minerální přísady).