Používají se v reprodukčních, kopírovacích, editačních zařízeních, zařízeních pro prohlížení originálů a tisků a také v sušících zařízeních tiskových strojů.

Činnost plynových výbojek je založena na záře ionizovaného plynu, když jím prochází elektrický proud.

Zdroje výboje plynu tvoří čárové spektrum, určené složením inertních plynů nebo kovových par, ve kterých k elektrickému výboji dochází. V důsledku tohoto procesu jsou atomy nebo molekuly plynu excitovány dopadem elektronů a poté, kdy emitují světlo, se vrátí do svého původního stavu.

U zdrojů s čárovým spektrem se záření vyskytuje v úzké části spektra. Tok záření zdroje s takovým spektrem čar je složen z monochromatických toků jednotlivých čar:

kde ФΣ— celkový tok záření zdroje s čarovým spektrem, — monochromatické toky záření jednotlivých čar.

Barva záření a povaha spektra závisí na složení plynu nebo páry vyplňující světelný zdroj a na podmínkách výboje (proud, tlak plynu atd.). Volbou vhodného plynu (páry) a podmínek výboje se získá záření v jakékoli části spektra.

Plynové výbojky mohou hořet kontinuálně nebo pulzně. Používají se hlavně v plynových výbojkách s trvalým spalováním doutnavé a obloukové výboje.

Doutnavý výboj je charakterizován nízkým tlakem plynu nebo kovových par vyplňujících výbojovou mezeru a nízkou hustotou proudu na elektrodách lampy. Doutnavkové výbojky mají obvykle podobu dlouhých trubic (například nízkotlaké rtuťové výbojky). Vzhledem k nízkým proudovým hustotám je intenzita záření takových zdrojů relativně nízká.

Obloukový výboj nastává při vysokých proudových hustotách. Tento typ výboje je nejrozšířenější u plynových výbojek, protože s jeho pomocí je možné vytvářet světelné zdroje s vysokým jasem při relativně nízkých provozních napětích.

Pulzní výbojky se používají k vytváření jak vzácných, ale silných pulzů, tak častých, ale méně silných pulzů. Doba trvání záblesku zábleskových lamp je krátká doba (μs až ms). V tomto ohledu je i přes vysokou intenzitu světla v pulsu (až desítky milionů kandel) celkový výkon pulsů dosti malý.

Nejběžnější xenonové, halogenidové a zářivky.

Xenonové výbojky

Baňky xenonové výbojky naplněné inertní plyn xenon pod tlakem až 20 atm. (10 5 -10 6 pascalů), při kterém dochází k výboji plynového oblouku, doprovázenému velmi intenzivním světelným zářením, které se svým složením blíží dennímu světlu. Proto jsou tyto lampy vhodné pro expozici fotografického materiálu pro barevnou separaci a reprodukci barev. Energetické spektrum xenonového zdroje se pohybuje od 300 nm do infračervené oblasti a má maxima při 470, 625 a asi 700 nm. Spektrální charakteristiky světelného záření z xenonového zdroje jsou uvedeny na Obr. 3.1 (křivka 2) a má vzhled souvislého pozadí, na kterém je nejasně definované čárové spektrum.

READ
Jak můžete zjistit, zda je zásuvka spálená nebo ne?

Xenonové zdroje lze provozovat v pulzním a kvazi-kontinuálním režimu. Jeden pulz má trvání 0,01-0,1 sekundy a režim nepřetržitého hoření se provádí rychlostí asi 100 pulzů za minutu. V tomto případě se uvolňuje velké množství tepla a nutně potřebují umělé chlazení.

Xenonové výbojky se vyznačují vysokou intenzitou, konstantní barevnou teplotou, dosahující maximální intenzity záření téměř okamžitě po zapnutí, ale jejich emisní spektrum obsahuje omezené množství UV paprsků.

Výkon xenonových výbojek je od 200 do několika tisíc wattů. Tvar lamp může být přímočarý, ve formě spirály nebo obdélníkového rámu.