Článek obsahuje výňatky z různých zdrojů o tom, jak se provádí průchod vodovodního a drenážního potrubí stavebních konstrukcí. Uvažují se průsečíky potrubí se stěnami čerpacích stanic, studní vody a kanalizace, stěnami a stropy budov a konstrukcí.

V úvahu připadají i moderní způsoby těsnění, často používané při rekonstrukcích budov a konstrukcí – hermetické manžety a „Link-seal“.

potrubí procházející zdí

Potrubí stěnami

zařízení pro průchod potrubí stěnovým výkresem

Pevné těsnění s žebrovanou odbočnou trubkou b) Pružné těsnění s tlakovou ucpávkou c) Pružné těsnění s ucpávkou Výkres z manuálu autorů E. V. ZALUTSKY, A. I. PETRUKHNO „Čerpací stanice“.

Potrubí může křížit stavební konstrukce a být ukončeno pevně nebo pružně, tzn. rozlišovat tvrdý и flexibilní ukončení. Pružné zakončení se používá v případech, kdy je možné poškození potrubí při sedání objektu, tepelné roztažnosti, v seismických oblastech.

Pevné zakončení s žebrovanou trubkou

Navařené žebro této odbočné trubky zajišťuje pevnost těsnění, snižuje možnou filtraci spodní vody podél pracovní trubky. Pracovní trubka je k žebrované trubce přivařena, případně jsou k ní přivařeny příruby. Používá se v případech, kdy není možné poškození potrubí během sedání budovy nebo z jiných důvodů (tepelná roztažnost nebo seismika).

Žebrované odbočky jsou vyráběny podle typové řady 7.901-6.

Flexibilní zakončení potrubí s kompresní ucpávkou

Používá se ve ztížených podmínkách, kdy je hladina spodní vody výše než průchod potrubí stěnou. Kromě toho by taková ucpávka měla být instalována ve stěnách oddělujících suchou a mokrou komoru v čerpacích stanicích odpadních vod, přičemž přírubová tlaková trubka (5) by měla být umístěna na straně mokré komory.

Ucpávky jsou vyráběny dle typové řady 5.900-3

Pružné ukončení s ucpávkou

V těle takového olejového těsnění není přírubová tlaková trubka. Uvnitř těla je instalován přítlačný kroužek a dva límce.
Mezi přítlačným kroužkem a ramenem je umístěna ucpávka z dehtovaného konopného pramene. Konce ucpávky jsou raženy azbestocementovou hmotou a utěsněny bitumenovým tmelem. Taková těsnění se používají při nízké vlhkosti
půdy. V suchých půdách lze jako výplň použít koudel a hadry.

Tlaková těsnění jsou vyráběna podle typové řady 5.900-2

Průchod potrubí stěnami studní

Schémata z TPR 901-09-11.84 Vodní studny

Schéma pro suché půdy

Schéma A) pro suché půdy

Schéma B) V přítomnosti podzemní vody Pro sedání půdy. Vodotěsný zámek je vyroben z hustě udusané zmačkané hlíny smíchané s živičnými nebo dehtovými materiály.

READ
Kam nejlépe umístit expanzní nádobu v topném systému?

Průchod potrubí stěnami kanalizačních studní

Schémata z TPR 902-09-22.84 Kanalizační studny:

Schéma A) pro suché suché půdy Schéma B) pro vlhké půdy

schéma B

Schéma B) pro kypření zemin

Průchod potrubí vnějšími stěnami budov

Schémata křížení vnějších stěn (základových zdí) budov z typové řady 5.905-26.08 “Utěsnění vstupů inženýrských komunikací plynofikovaných budov a staveb”

průchod cihlovou zdí

překračování vnějších zdí

Utěsnění přívodů vody nebo kanalizace v suchých půdách

přes suchou půdu

Utěsnění vstupu do vody nebo kanalizace ve vlhkých půdách

Křížení potrubí stavebních konstrukcí uvnitř budov

Na základě materiálů alba 2.029 KL-2 “Lenniproekt”

kresba 1

Pokládání stěnami na podlahy

kresba 2

Pokládání přes strop

kresba 4

Prokládání stěn v technickém podzemí

Prokládání stěn v technickém podzemí

bod 4.1.10 SP 41-109-2005 (Projektování a montáž vnitřních vodovodních a topných systémů pro budovy pomocí potrubí z “zesíťovaný” polyethylen)

Pro průchod potrubí stavebními konstrukcemi stěn a stropů je třeba zajistit objímky. Vnitřní průměr objímky musí být 5-10 mm větší než je vnější průměr pokládané trubky. Mezera mezi trubkou a manžetou musí být utěsněna měkkým nehořlavým materiálem, který umožňuje podélný pohyb trubky. Objímka by měla vyčnívat 3-5 cm nad podlahu a být v jedné rovině s příčkami a u stropu.

bod 3.6.1 SP 40-102-2000 (Projektování a montáž potrubních rozvodů pro vodovody a kanalizace z polymerních materiálů. Obecné požadavky)

V místech průchodu stavebními konstrukcemi musí být potrubí z polymerních materiálů uloženo v objímkách. Délka manžety musí přesahovat tloušťku stavební konstrukce o tloušťku stavebních dokončovacích materiálů a vyčnívat nad povrch podlahy o 20 mm. Umístění potrubních spojů v objímkách není povoleno.

bod 7.2.5.4 SP 31-106-2002 (Projektování a výstavba inženýrských sítí rodinných domů)

Potrubí na křižovatce stropů, vnitřních stěn a příček by mělo být uloženo v rukávech. Okraje objímek by měly být v jedné rovině s povrchy stěn, příček a stropů, ale na 30 mm nad hotovou podlahovou plochou. Mezery a otvory v místech, kde potrubí procházejí konstrukcí domu, by měly být utěsněny tmelem.

Křížení potrubím stavebních konstrukcí staveb při jejich rekonstrukci

Použití Link-Seal prstencových těsnění

Pro průchod potrubí stavebními konstrukcemi je možné použít těsnění prstencových prostorů typu Link-Seal. Toto těsnění je řetěz pryžových prvků spojených šrouby. Při instalaci na trubku v místě jejího průchodu stěnou tyto šrouby střídavě utahujte. Ukazuje se, že je to spolehlivá uzavřená jednotka.

READ
Co dát do baterií na zimu?

Link Seal

Schematické schéma instalace Link-Seal do zdi

Použití průchodek

Principiálně podobným těsněním je tzv. hermetická manžeta. Skládá se ze dvou přírub, mezi kterými je pryž. Při montáži se tlaková manžeta nasadí na trubku a zabírá mezeru mezi trubkou a stěnou otvoru (objímka / pouzdro). Příruby jsou k sobě přišroubovány a při jejich utažení se guma roztáhne a utěsní vstup.