Při známé teplotě a vlhkosti v místnosti podle diagramu N.N. Chulitsky (obr. 12) určit vlhkost dřeva a použít ji v pevnostních výpočtech.

Výsledky testu se zaznamenávají do sešitu.

Obr. 12 – Diagram N.N. Chulitsky

Stanovení průměrné hustoty dřeva. GOST 16483.1-73

Podle průměrné hustoty se dřevo dělí na:

− lehké (méně než 600 kg/m 3 );

− těžký (650–1000 kg/m 3 );

− zvláště těžké (více než 1000 kg/m 3 ).

Hustota se stanovuje na standardních vzorcích o rozměrech 20×20×30 mm. Měří se s přesností 0,1 mm a váží na 0,1 g. Průměrná hustota je určena vzorcem:

kde m je hmotnost vzorku, g;

V je objem vzorku, cm3.

Pokud se vlhkost dřeva liší od standardní vlhkosti 12 %, je nutné provést přepočet pomocí vzorce:

kde K je koeficient objemového smrštění, předpokládá se, že je 0,6 pro břízu, buk, modřín, 0,5 pro ostatní druhy; Wд – vlhkost dřeva.

Výsledky testu se zaznamenávají do sešitu.

Stanovení objemového smrštění a součinitele smrštění

Objemové smrštění se stanoví měřením velikostí vzorků před a po sušení ve vztahu k objemům v cm3.

Koeficient smrštění je určen vzorcem:

Stanovení odolnosti dřeva proti stlačení podél vláken GOST 16483.10-73

Odeberou se vzorky dřeva o rozměrech 20x20x30 mm a zkouší se na stlačení hydraulickým lisem podle schématu na obrázku 13.

Obr. 13 – Schéma zkoušky tlaku dřeva

Konečná pevnost dřeva v tlaku podél vláken Rсж, MPa, mající v době testování vlhkost Wд, vypočítá se podle vzorce:

kde P – maximální zatížení, kN;

a, b – rozměry průřezu vzorku, cm.

Pevnost v tahu Rсж vzorek se přepočítá na vlhkost 12 % Rсж 12, MPa, podle vzorce:

kde ζ je korekční faktor rovný 0,035.

Stanovení meze pevnosti při statickém ohybu GOST 16483.9–73

Standardní vzorky dřeva 20×20×300 mm jsou testovány na ohyb podle schématu (obr. 14) na hydraulickém lisu.

Obr. 14 – Schéma pro testování pevnosti při statickém ohybu

Mez pevnosti dřeva při statickém ohybu Rnebos vlhkostí W v době testováníд, určeno podle vzorce:

kde P je mez pevnosti, kN;

l – vzdálenost mezi podpěrami, cm;

READ
Jak rozlišit vysoce kvalitní pěnový blok?

b – šířka vzorku, cm;

h – výška vzorku, cm.

Pevnost v tahu vzorků Rnebo přepočteno na vlhkost 12% Rnebo 12, MPa, podle vzorce:

kde ζ je korekční faktor rovný 0,04.

Stanovení pevnosti v tahu dřeva při štípání podél vlákna (GOST 16483.5–73)

Pro toto stanovení se odebere standardní vzorek se speciálním krokem (obr. 15), u kterého lze testovat pevnost podél a napříč vlákny. Dřevo má zpravidla minimální pevnost podél vlákna.

Konečná pevnost dřeva při štípání podél vlákna Rcks vlhkostí W v době testováníд, vypočítá se podle vzorce:

kde P – maximální zatížení, kN;

b – šířka vzorku, cm;

l – délka štěpení, cm.

Obr. 15 – Schéma pro testování pevnosti v tahu při střihu podél vláken

Na vzorovém výkresu vyhledejte smykovou plochu.

Získaný výsledek se přepočítá na standardní vlhkost pomocí vzorce:

kde ζ je korekční faktor rovný 0,03.

Výsledky testu se zaznamenávají do sešitu.

Po dokončení testů a převodu indikátorů na standardní vlhkost můžete výsledky porovnat s referenčními indikátory a určit, do jakého druhu dřeva testované dřevo patří.