Výpočet změnou produktivity jednolopatového rypadla s rovnou lopatou při provozu v podmínkách bočního porubu s nakládáním zeminy do přepravy.

Údaje pro výpočet:

E-652B, Н= 3,8 m, В=6,8 m, MAZ-503A, G= 8 t, tvidět z= 50 sekund, kH= 1,15, kp=1,25 (viz tabulka 1)

q=0,65 m3, D= 7,8 m, DST= 4,7 m, lп= 2 m, RB= 7,1 m, п= 6 otáček za minutu, vп= 0,48 m/s, Нsoučasnost=3,34 m (viz tabulka 2)

tB=3 sekundy (položka 2), tbiskupa=2.5 min (položka 3), to.e.=5 minut za hodinu (položka 4), tsd.cm= 15 minut (položka 5),

y = 2 t/m 3 (bod 6).

Další údaje

1. Předpokládáme, že osa pohybu rypadla se shoduje с okraj obličeje.

2. Doba vykládky zeminy z lopaty všech rypadel se rovná 3 sec

3. Délka pracovního pohybu rypadel: E-652B—2,5 min;

4. Přestávky v práci, aby si obsluha rypadla odpočinula a prohlédla si rypadlo (5 min za hodinu) jsou načasovány tak, aby se shodovaly s pohyby rypadla.

5. Za 15 min Do konce směny jsou práce na bagru zastaveny k předání náhradnímu týmu.

6. Hustota půdy у — 2 t / m 3 .

1. Čelní schéma rypadla nakreslíme v měřítku podobném obr. 1 a na základě dat volby úlohy.

Vypočítáme objem zeminy vytěžené bagrem z jednoho parkoviště

Ve.z=6,8∙3,8∙2=51,68 ≈52 м 3 (1)

Průměrný úhel natočení plošiny rypadla αп – 71 °

Zjistíme polohu těžiště prvku boční plochy v půdorysu.

2. Určíme průměrnou dobu trvání pracovního cyklu rypadla a nakreslíme diagram tohoto cyklu.

Doby cyklů pro tyto operace rypadla

tts.є=8+4+3+4 = 19 sec (2)

Čas kopání tK vypočítat podle výšky obličeje Н a rychlost zvedání korečkového bloku νп:

Průměrná doba otáčení rypadla s naloženou lžící

(aп = 71° = 1,24 рpeklo)

Úhlová rychlost otáčení plošiny rypadla

, рad/sec (5)

Průměrná doba zpětného otáčení prázdného kbelíku tp.p. přibližně rovna průměrné době otáčení naložené lopaty tP.G. tp.p. = 4 s.

3. Vypočítáme dobu trvání a sestavíme diagram cyklu nakládání sklápěče.

Počet kbelíků na zeminu пкkteré se hodí do korby sklápěče, zjistíme je podle nosnosti druhého a průměrné hmotnosti zeminy v lopatě rypadla:

READ
Jak vypočítat objem hraněné desky?

Výsledek (NSк) zaokrouhlit na nejbližší celé číslo.

Dobu nakládacího cyklu sklápěče lze vypočítat pomocí vzorce

tts.s = 7∙19 + 50 – 4 – 8 = 171 sec (7)

4. Určíme dobu trvání a sestavíme diagram vývojového cyklu obličejového prvku sestávajícího z určitého čísla пс cykly nakládání sklápěčů a stěhování bagrů na nová parkoviště (s přihlédnutím k době odpočinku obsluhy bagru).

Počet nakládacích cyklů sklápěče při vývoji čelního prvku je dán jeho objemem, průměrným objemem zeminy, kterou lopata rypadla zachytí, a počtem lopat zeminy naložené do sklápěče (zaokrouhleno dolů na nejbližší celé číslo)

Na základě těchto údajů určíme dobu trvání vývojového cyklu obličejového prvku sec (9)

Zde to.e. nahradit během několika minut.

Výsledky výpočtu jsou znázorněny na diagramu vývojového cyklu plošného prvku.

5. Pro sestavení diagramu pracovního procesu rypadla během směny je nutné určit počet čelních prvků пe.z, kterou může bagr vyvinout za směnu,

Pokud získaný výsledek kromě celého počtu prvků obličeje obsahuje také zlomkovou část, pak пe.z Přijímáme pouze celá čísla.

Během vývoje zbývající části čelního prvku – zlomkové části výsledku ve vzorci (10) – bagr naloží určitý počet sklápěčů пс, který lze vypočítat pomocí vzorce

zaokrouhleno na nejbližší celé číslo.

Na základě získaných dat sestavíme schéma pracovního postupu bagru v průběhu směny..

Vypočítáme celkovou dobu pro mimocyklové operace a odstávky rypadla během směny a vypočítáme míru využití rypadla v čase.

Celkový čas pro periodické operace mimo cyklus se vypočítá pomocí vzorce

Faktor časové vytíženosti rypadla je určen poměrem doby čisté práce rypadla během směny k době trvání směny:

Vyměnitelná provozní produktivita jednolopatového rypadla se vypočítá pomocí vzorce

Roční produktivita rypadla se určuje na základě produktivity směn a počtu směn za rok.

Akceptujeme 3hodinový provozní režim s prací ve 8 směnách po XNUMX hodinách.

Technický výkon rypadla:

kde =25 sekund je odhadovaná doba trvání cyklu rypadla, ,

=0,55 – koeficient ražby,

=0,75 – koeficient plnění kbelíku,

=1,45 – koeficient uvolňování horniny,

=0,85 – porážkový koeficient,

READ
Jak dosáhnout zlaté barvy při uzení?

c) Produktivita směny rypadla:

kde =8 hodin je doba trvání směny,

=0,65 – míra využití rypadla v čase

Roční výkon bagru

Qg = Qcm · numění. · N = 1750 * 3 * 280 = 1 470 268 m 3 /rok

kde numění. počet pracovních směn za den, pro výpočet vzít numění. – 3 s

trvající 8 hodin;

N – počet dnů provozu rypadla za rok, při nepřetržitém provozu

Definice vozového parku rypadel

Počet pracovních jednotek vozového parku rypadel

Ne = = =3,06 = 3

Přijímáme Nэ = 3 , tj. pro produktivní a efektivní provoz lomu je to nutné 3 bagr EKG-5

Stanovení parametrů porubu rypadla

No ≤ Nh max , m

Výška římsy při práci s vrtáním a tryskáním (výška římsy v otryskaném stavu)

Dobře ≤ 1,5 Nch max, Hу≤ 1,5 * 11,7, Nу ≤ 17,55 m

Vezmeme výšku římsy rovnou 15 metrů

Šířka stopu

A = (1,5 – 1,7) Rh.us.

A = 1,5 x 10,2 = 15,3 m

Poloměr nebezpečné zóny při provozu rypadla závisí na maximálním poloměru kopání

Roz = 15,3 + 3 = 18,3 m

Chcete-li snížit prostoje rypadla spojené s přestavbou, vyberte

schéma zatěžování závalem odstřelených hornin pomocí podélných dorazů bez zpětného chodu naprázdno. Vzhledem k tomu, že vstupní šířka A = 15,3 m a šířka převýšení Bо = 37,6 m, pak se počet přejezdů rypadla rovná

n3 – počet přejezdů rypadla; Přijímají se alespoň 2.

3. Doprava v lomu

Přemísťování lomového nákladu je jedním z hlavních výrobních procesů v technologii povrchové těžby. Hlavním nákladem lomu je hornina (minerální nebo odpadní hornina). Výchozím bodem je čelba, konečným místem vykládky (skládky hlušiny, nekvalitní rudy a příjmové bunkry nakládacích stanic, drtí, zpracování, spékání, briketárny, dočasné nebo trvalé sklady – nerostů.

Efektivita rozvoje pole závisí na efektivním provozování dopravy v lomu. Doprava v lomu je navržena s ohledem na celkovou přepravní vzdálenost:

Lk = 2 km – Doručovací vzdálenost v lomu (Vstupní údaje)

Lotv = 5 km – Doručovací vzdálenost na skládce (Vstupní data)

Lт – Délka vstupního okopu. Závisí na odizolovací síle

V = 25 m – svislá mocnost nadloží (Výchozí údaje)

i = 0,08 – sklon pro vozidla

Lcelkový = 2 + 0,31 + 5 = 7,31 km

Takže s ročním objemem práce Vhmm = 4 500 000 mil. m 3, což je relativně málo a pro krátkou přepravní vzdálenost volíme silniční dopravu.