Vše o profesi konstruktéra

Jedním z nejdůležitějších a nejzodpovědnějších okamžiků v životě každého člověka je volba povolání. V procesu určování budoucího kariérního postupu je přitom nutné zohlednit obrovskou rozmanitost faktorů: osobní zájmy a sklony, schopnosti a dovednosti, poptávku po profesi, možnou výši materiálního ohodnocení za práce a mnoho dalšího.

Pokud máte sklony k technickým předmětům (například matematika, fyzika, kreslení), pak byste měli věnovat pozornost pozici konstruktéra. Dnes se v našem článku podrobně podíváme na charakteristiku této profese.

Kdo je tohle?

Konstruktér je profesionál, který vyvíjí budovy a konstrukce; vypočítává zatížení, které dopadne na všechny klíčové prvky zařízení: základ, rám, nosníky, sloupy, stropní zvedací zařízení.

Tento specialista se může zapojit do různých oblastí lidského života: zabývá se občanskými, průmyslovými, skladovými, obchodními a jinými stavbami. Kromě toho mohou být předměty vyrobeny z různých materiálů: železo, beton, kov, dřevo, kámen. Specializace konstruktéra je velmi složitá a zodpovědná. Práce na vytváření a vyplňování výkresů, stejně jako odpovídající projektové dokumentace, leží na bedrech profesionála.

Popis a charakteristika práce projektant, který je nutný pro konkrétní objekt, je podrobně specifikován v technické specifikaci. Tento dokument mimo jiné obsahuje technické charakteristiky staveniště. Specialista musí provést kvalifikované posouzení úkolu a určit možný časový rámec pro jeho dokončení.

V rámci své odborné činnosti konstruktér plní řadu úkolů, včetně vedení konzultací se zákazníkem, vytvoření výkresu návrhu, provedení kontrolních funkcí a mnoho dalšího. Pokud mluvíme o povaze práce specialisty, pak nejčastěji jedná jako zaměstnanec a pracuje v podniku 8 hodin 5 dní v týdnu.

Klady a zápory profese

Jak již bylo zmíněno výše, konstruktér je velmi zodpovědná pozice, která vyžaduje rozsáhlé teoretické a praktické školení od osoby, která ji zastává. V souladu s tím si musíte být předem 100% jisti, že se chcete takové profesionální činnosti věnovat. Abyste mohli učinit objektivní a informované rozhodnutí, musíte pečlivě analyzovat a zhodnotit stávající výhody a nevýhody práce specialisty.

Nejprve si povíme něco o kladech.

 • Poptávka. Konstruktéři jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří jsou neustále relevantní na trhu práce. I dnes můžete ve své specializaci najít velké množství volných pracovních míst. Po obdržení příslušného diplomu si tedy můžete být naprosto jisti, že nezůstanete bez práce. Naopak zaměstnavatelé soutěží o kompetentní specialisty, takže budete mít na výběr.
 • Přímý výsledek práce. Na rozdíl od mnoha jiných profesí má práce konstruktéra za sebou konečný výsledek. To znamená, že skutečně vidíte výsledek své práce. Tato vlastnost je vzácná a mnoho lidí ji psychologicky oceňuje.
 • Kreativita a kreativita. Při plnění svých odborných úkolů se konstruktér setkává nejen s typickými povinnostmi, ale velmi často může prokázat své individuální tvůrčí a tvůrčí schopnosti. Vaše práce se tak může stát jakýmsi odbytištěm.
 • Vysoká úroveň odměňování. Porovnáme-li plat konstruktéra s průměrným platem v zemi, můžeme usoudit, že se řadí do nadprůměrné kategorie. Díky slušnému materiálnímu ohodnocení za práci si člověk může udržet vysokou životní úroveň, ale i zajistit své blízké.

Kromě výhod je však třeba věnovat pozornost také nevýhodám.

 • Odpovědnost. Profese konstruktéra je spojena s vysokou mírou odpovědnosti. Práce specialisty přímo ovlivňuje životy a zdraví lidí, proto musí být maximálně pozorný a seriózní.
 • Vysoká hladina stresu. Vzhledem k výše popsané vysoké míře odpovědnosti je odborník v neustálém emočním napětí a stresu, což může negativně ovlivnit duševní a psychické zdraví člověka.
 • Dlouhý a obtížný proces učení. Abyste mohli získat pozici konstruktér, musíte mít odpovídající vzdělání. Samotný proces učení je přitom velmi obtížný, protože mladý člověk bude muset zvládnout velké množství technicky složitých předmětů. Kromě toho je věnována zvýšená pozornost získávání praktických dovedností. V souladu s tím musí být žadatel připraven na vysokou pracovní zátěž.
READ
Jak se jmenuje nástroj na hutnění betonu?

Jak vidíte, výhody profese převažují nad nevýhodami. Pro některé lidi jsou však stávající nevýhody natolik důležité, že tuto profesní dráhu zcela opustí. Tak či onak, volba je na vás.

Odpovědnosti

Inženýr-instruktor vykonává svou každodenní práci přísně v souladu s oficiálními dokumenty, jmenovitě pracovní náplň, odbornou normu a interní dokumenty společnosti. Než přijmete oficiální pozvání do práce, musíte si všechny tyto dokumenty přečíst co nejpečlivěji. Pamatujte, že za neplnění nebo špatné plnění svých profesních povinností můžete nést odpovědnost (od odvolání z funkce a disciplinárního napomenutí až po trestní stíhání).

Obecně mezi standardní pracovní funkce konstruktéra patří:

 • shromažďování zákaznických objednávek, vyjasňování potřebných parametrů (terén, technické a designové vlastnosti, požadovaný vnější design a mnoho dalšího);
 • vytvoření koncepce a provedení počátečních výpočtů;
 • koordinace vašich představ se zákazníkem;
 • vývoj náčrtů a výkresů;
 • konzultace s designéry, marketéry a dalšími specialisty;
 • tvorba počítačových grafických modelů objektů;
 • provádění předběžných testů (například kontrola pevnosti a ergonomie konstrukcí);
 • zjištění a okamžité odstranění stávajících nedostatků a nedostatků;
 • prezentace finálního projektu managementu a zákazníkům;
 • vykonává své činnosti přísně v souladu s předem stanovenými technickými specifikacemi;
 • zpracování, příprava a kompletace komplexní projektové dokumentace;
 • vykonávání kontrolních a dozorčích funkcí nad nižšími zaměstnanci.

Zároveň je na zvážení, že přesnější výčet pracovních povinností určí zaměstnavatel podle profesní hodnosti, kterou má inženýr.

Například zaměstnanec se vstupní kategorií může vykonávat pouze jednoduché úkoly a má zakázáno činit samostatná rozhodnutí. nicméně S rostoucí hodností se zvyšuje i oblast odpovědnosti. Takže například specialista 1. kategorie může obsadit vedoucí pozice.

Je však třeba mít na paměti, že toto Seznam odpovědností specialistů není uzavřen. Navzdory skutečnosti, že je upraven výše popsanými dokumenty, každý zaměstnavatel může tento seznam změnit a doplnit v závislosti na svých osobních požadavcích, specifikách práce konkrétního podniku a některých dalších faktorech. Proto musíte být vždy připraveni přizpůsobit se měnícím se podmínkám.

Požadavky

Aby odborník mohl plně, kompetentně a efektivně vykonávat své profesionální funkce, musí splňovat řadu požadavků. Navíc kromě požadavků na práci, které upravuje profesní standard, existují i ​​požadavky na osobnostní kvality. Pouze pokud vaše postava kombinuje všechny potřebné vlastnosti, můžete se stát úspěšným specialistou, relevantním na trhu práce a žádaným mezi zaměstnavateli.

Profesionální

Mezi povinné odborné kompetence konstruktéra patří:

 • používání osobního počítače na úrovni pokročilého uživatele;
 • znalost specializovaných inženýrských programů – MS Word, Exel, AutoCad, Archi Cad, SCAD, ING+, Lira, REVIT;
 • znalost cizích jazyků (minimálně angličtina, další cizí jazyk bude výhodou);
 • znalost regulačních dokumentů, zákonů a předpisů, které upravují činnost specialisty;
 • porozumění nejnovějším profesním trendům;
 • důkladná znalost bezpečnostních pravidel a předpisů.
READ
Kde mohu získat kovářské kameny 1?

Osobní

Kromě odborných kvalit dbá řada zaměstnavatelů také na osobnostní vlastnosti uchazeče o pozici konstruktéra, protože specialista musí dobře zapadnout do stávajícího týmu a stát se jeho nedílnou součástí. Mezi důležité osobní vlastnosti obvykle patří:

 • odpovědnost;
 • analytické myšlení;
 • schopnost samostatně se rozhodovat;
 • odolnost vůči stresu a emoční stabilita;
 • vůdčí schopnosti;
 • schopnost pracovat v týmu;
 • interpersonální dovednosti;
 • pozornost k malým detailům;
 • vytrvalost;
 • kreativita a kreativita;
 • touha rozvíjet se a zlepšovat se;
 • zaměřený na cíl;
 • aktivita a iniciativa;
 • schopnost uvažovat.

Dovednosti, schopnosti a vlastnosti uvedené výše lze nazvat standardní. Člověk, který chce kariérně postupovat a rozvíjet se ve zvoleném profesním oboru, musí vědět a umět mnohem víc. Díky dodatečným kompetencím se odlišíte od ostatních uchazečů a zlepšíte se v očích potenciálního zaměstnavatele.

Образование

Abyste mohli nastoupit na pozici konstruktéra, potřebujete získat odpovídající odborné vzdělání. V tomto případě můžete nejprve vystudovat technickou školu nebo vysokou školu (po 9. třídě školy) a teprve poté jít na vysokou školu (pokud chcete, můžete jít na vysokou školu ihned po 11. třídě). Tak či onak je třeba připomenout, že zaměstnavatelé tradičně upřednostňují odborníky s vyšším vzděláním.

Při výběru konkrétní vzdělávací instituce zaměřit se na ty ústavy, které se nacházejí ve velkých městech Ruska nebo v hlavním městě naší země. Takové vzdělávací organizace se těší autoritě a respektu mezi odbornou veřejností. Před vstupem na vysokou školu musíte navštívit přijímací kancelář a zjistit, jaké předměty musíte absolvovat u zkoušek pro přijetí.

Přistupujte k procesu učení co nejpečlivěji a zodpovědně. Snažte se získat pouze nejvyšší skóre, protože mnoho zaměstnavatelů kromě samotného diplomu vyžaduje od uchazečů o pozici také výpis z diplomu. Kromě teoretické přípravy dbejte na získání potřebných praktických dovedností.

V závislosti na zvoleném tréninkovém programu a na úrovni vaší přípravy, proces získávání vzdělání může trvat 3 až 6 let (a ještě více). Zároveň, pokud se chcete posunout na kariérním žebříčku, neměli byste se zastavit u získání základního vzdělání. Neustále si zlepšovat kvalifikaci a usilovat o vyšší kategorii.

kolik vydělává?

Průměrný plat specialisty je na úrovni 50 000 rublů. Zkušení a kompetentní specialisté však mohou vydělat 3krát více. To, kolik specialista obdrží, zpravidla ovlivňují následující faktory:

 • úroveň vzdělání;
 • pracovní zkušenosti;
 • region bydliště;
 • oblast činnosti;
 • sektoru (soukromého nebo veřejného).

Kde pracovat?

Konstruktér může pracovat v různých oblastech lidské činnosti:

 • strojírenství;
 • výroba letadel;
 • oblast letectví a konstrukce leteckých motorů;
 • podniky vyrábějící nábytek;
 • organizace výroby automobilů;
 • robotický průmysl;
 • koule kovových konstrukcí;
 • projekční organizace;
 • ateliéry a oděvní dílny;
 • průmysl vrtných souprav.

Vhodné vzdělání jako konstruktér tedy otevírá dveře do široké škály oborů. Nejprve se zaměřte na své zájmy a sklony.

Vyhlídky a kariérní žebříček

Po absolvování školení se mladý muž bude moci stát asistentem konstruktéra resp začínajícím specialistou. Postupem času a po získání potřebných zkušeností se může ucházet o vyšší pozici – např. hlavní nebo vedoucí specialista. Kromě toho má konstruktér příležitost otevřete si vlastní designovou kancelář a staňte se obchodníkem.

READ
Co znamená řezání závitů?

Konstruktér je specialista, který navrhuje produkty, připravuje potřebné výkresy a počítá různé parametry. To je důvod, proč tato profese vyžaduje v roce 2023 vysokou kvalifikaci

Profese: konstruktér. Foto: shutterstock.com

První představy o práci podobné moderní profesi konstruktéra se objevily již ve starověku. Ani tehdy by se neobjevily všemožné stavby a mechanismy bez specialisty, který uměl nejen vymýšlet, ale i realizovat své nápady. Za dobrého řemeslníka byl považován ten, kdo rozumí výkresům, základům mechaniky, architektuře a zpracování materiálů. Konstruktéři byli potřeba zejména v dobách války, kdy bylo nutné vyvinout zbraňové mechanismy a vybavení pro vojenské použití. To nabylo zvláštního významu během Velké vlastenecké války. A po ní s rozvojem výroby v Sovětském svazu se tato profese stala nejžádanější.

Konstruktér je specialista, jehož odborná činnost je zaměřena na vývoj a tvorbu cílového produktu v různých průmyslových odvětvích. Jeho práce zahrnuje montáž, instalaci, betonování, svařování. Architekti a designéři jsou považováni za úzce související s profesí konstruktéra.

popis

Konstruktér v širokém slova smyslu se zabývá návrhem budoucích výrobků, přípravou příslušných výkresů, výpočtem různých parametrů (například zatížení při výrobě, náklady, požadované materiály a podobně). Jeho práce navíc vyžaduje interakci s dalšími specialisty, včetně designérů, architektů a obchodníků. Konstruktér také otestuje hotový výrobek, posoudí jeho vhodnost a v případě potřeby provede úpravy výrobku.

Užitečné informace o profesi konstruktér

Užitečné informace o profesi jsme pro vás shromáždili do jedné tabulky.

Parametr Informace o profesi konstruktér
Období školení 5 let
průměrná mzda 78 000 rublů
Kde ho mohu získat? Na univerzitách
Nezbytné vlastnosti Analytické schopnosti, matematické myšlení, zodpovědnost
Poptávka po profesi Vysoký
Kde pracovat? Průmyslové podniky, stavební firmy, projekční organizace

Specialista v této oblasti musí znát specifika výroby konkrétního produktu, bezpečnostní opatření při práci se zařízením a předvídat možná rizika při výrobě různých produktů. Konstruktér se zabývá nejen vývojem výkresů a jejich realizací, ale sleduje i vývoj technického průmyslu, při své práci uplatňuje nové zkušenosti a poznatky.

V profesi konstruktéra lze vyzdvihnout následující výhody.

Žádná výroba se neobejde bez specialistů v této oblasti a konstruktér je potřeba v každé fázi: od začátku návrhu produktu až po jeho konstrukci a testování.

Práce konstruktéra je považována za vysoce kvalifikovanou a je slušně placená.

Výrobu často vedou konstruktéři s mnohaletými zkušenostmi – kompletní nebo některou z jejích fází.

 • Společenský význam profese

Konstruktéři jsou zapojeni do všech zařízení, která nás obklopují: od domácích spotřebičů po letadla. Tato profese byla vždy potřebná a prestižní.

Zápory

Jako v každém jiném oboru má však profese konstruktéra své nevýhody.

 • Velký rozsah práce

Konstruktér má mnoho pracovních povinností, od vytvoření návrhu od začátku až po předvedení hotového produktu manažerům.

Konstruktér je zodpovědný za kvalitu a bezpečnost budoucího produktu.

Specialista v tomto oboru se během své práce učí. Vybavení se zdokonaluje, technologie se vyvíjí – konstruktér musí držet krok s dobou, neustále se vzdělávat a zdokonalovat své dovednosti.

READ
Jak určit hmotnost výztužné sítě?

Kde studovat v roce 2023

Budoucí konstruktéři jsou školeni na vysokých školách. Některé vysoké školy však nabízejí oblasti školení blízké inženýrským specializacím. Po absolvování střední odborné vzdělávací instituce můžete vstoupit na vysokou školu a získat inženýrské vzdělání. Vysokoškolské vzdělání je nezbytné pro práci na velkých projektech a kariérní růst.

Vzdělávací instituce

Moskevská státní technická univerzita pojmenovaná po N. E. Baumanovi Tato univerzita se může pochlubit řadou vzdělávacích programů a obrovskou vědeckou a technickou základnou pro přípravu kvalifikovaných odborníků. Jedna z předních technických univerzit v zemi.
Národní výzkumná univerzita ITMO Existují vzdělávací programy v následujících oblastech: „Robotika“, „Návrh raketových systémů, elektronické prostředky“, „Výroba nástrojů“. Univerzita pořádá mezinárodní programy.
Moskevská technická vysoká škola Vyučuje v různých oblastech: strojírenská technologie, konstrukce automobilů a traktorů a další.

Kurzy

Konstruktér není profese, kterou lze zvládnout prostřednictvím krátkodobých kurzů. Existují však pokročilé školicí kurzy pro certifikované specialisty. Nabízejí je univerzity a školicí střediska.

St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation nabízí další odborné vzdělání v několika inženýrských oblastech.

Meziregionální centrum pro další odborné vzdělávání poskytuje školení v oblastech: „Automobilový a automobilový průmysl“, „Kontrolor technického stavu vozidel“. Jsou vhodné pro ty, kteří vyvíjejí vozidla.

Poptávka

Konstruktér je žádaný v různých průmyslových oborech, protože mezi jeho povinnosti patří vyvíjet designové projekty od nuly, podílet se na tvorbě produktu podle vlastních výkresů, testovat a prezentovat hotový produkt. Tedy vše, bez čeho se na trh nedostane ani jedno zařízení.

Získání práce a kariéry

Po ukončení studia většina certifikovaných konstruktérů pracuje ve státních podnicích. Předpokládá se, že tímto způsobem můžete získat opravdu dobré profesionální zkušenosti, protože se obvykle jedná o výrobu v celém cyklu – od kreslení po testování a inženýr může pracovat v různých fázích. Po získání určitého množství zkušeností přechází mnoho inženýrů do populárnějších společností. Patří mezi ně SUKHOI v sektoru výroby letadel, Avtotor, který vyrábí moderní automobily, a Unmanned Systems, který vyrábí zařízení různých typů a účelů. Tyto společnosti vždy potřebují kvalifikované konstruktéry.

Úroveň platu

Průměrný měsíční plat konstruktéra je 40 tisíc rublů. V Moskvě – asi 60 tisíc rublů měsíčně. Čím více zkušeností a vyšší pozice konstruktéra, tím vyšší jsou jeho příjmy. Například manažer projektu nebo oddělení ve velké produkci může mít 200 tisíc rublů.

Budoucí prospekty

Zařízení se neustále modernizuje a technologie se vyvíjí. Abychom měli moderní smartphony a počítače, letadla a auta, designové inženýry neunavuje studium a práce. A je nepravděpodobné, že bychom se bez nich v budoucnu obešli. Historie nám ukazuje, že význam této profese s časem jen narůstá.

Odborné recenze

Alexander Kiyanitsa, podnikatel, inženýr, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti vyrábějící zařízení pro ukládání energie VOLTS:

Za poslední rok a půl byla velká nouze o inženýry, takže najít práci v této profesi je nyní celkem snadné. Například v ruské elektroenergetice dochází ke globálnímu přechodu na digitální energii, masivní rekonstrukci rozvoden a stanic. Paralelně vznikají projekty související s alternativní výrobou elektřiny a výrobou elektrotechnických výrobků. To vše vyžaduje stavební a projektové fáze. Země také stojí před úkolem aktivního dovozního nahrazování technologií, včetně strojírenských, takže poptávka po generalistech bude jen narůstat.

READ
Jak zabezpečit dveře, aby se neotevřely?

Co se týče osobních kvalit a dovedností konstruktéra, nejdůležitějšími faktory jsou vášeň pro svou profesi a exaktní vědy. Abyste se v tomto směru našli, bude podle mého názoru stačit zapsat se během školních let do kroužku robotiky – tam vštěpují lásku k designu a programování a do jisté míry se připravují na přijetí na strojírenské univerzity. Mimochodem, v této době jsme svědky rychlého rozvoje tohoto odvětví, který je dán vznikem cross-engineeringových potřeb na trhu. Hovoříme o hraničních kompetencích na průsečíku různých oblastí: biologie a IT, elektroenergetiky a IT a dalších. Potřeba hybridních inženýrských kompetencí na jedné straně otevírá nové příležitosti pro technologické průlomy a na druhé straně vytváří nepochopení toho, jak takové nové typy specialistů školit. V tomto případě se inženýrská základna stává základem, na kterém je třeba pokládat cihly s novými znalostmi z oblasti IT, designu a modelování.

Moderní konstruktér může nejen kreslit a navrhovat, ale vyvíjí se ve všech možných směrech, takže specializované kurzy po získání vysokoškolského vzdělání budou prostě nezbytné. Velmi důležitá je také praxe. Mladý konstruktér podle mého názoru potřebuje pracovat ve svém oboru souběžně se studiem a získávat nejen znalosti, ale i zkušenosti.

Mezi výhody této profese patří:

 1. poptávka na trhu práce;
 2. možnost rychlého kariérního růstu;
 3. zajímavá práce;
 4. slušná úroveň plateb;
 5. možnost zvolit si směr rozvoje, ať už jde o IT, elektroenergetiku a mnoho dalších.
 1. Musíte být neustále ve střehu: sledovat trendy, učit se nové směry a obory strojírenství.
 2. Hyperzodpovědnost a neustálá koncentrace na práci.

Oblíbené otázky a odpovědi

Odmítne Alexander Bautin, konstruktér pro výrobu kovových konstrukcí:

Jaké kategorie existují v profesi konstruktér?

— V naší práci je přijata následující gradace. Nejprve specialista bez kategorie. Jde o mladé profesionály, kteří provádějí jednoduché úkony a nerozhodují. Kategorie III zahrnuje vývoj jednoduchých výkresů pod vedením zkušenějšího konstruktéra. Kategorie II umožňuje vytvářet a vyvíjet různé produkty bez dohledu zkušenějšího specialisty. Kategorie I je považována za nejvyšší. Takový specialista vykonává všechny uvedené úkoly a má podřízené inženýry nižší kategorie.

Existují jednotné popisy práce pro konstruktéry?

— Správné pokyny přímo závisí na uvedených kategoriích, ale obecnými jsou znalost státních norem, metod projektování a dodržování bezpečnostních předpisů. Konstruktér musí znát zařízení používané v podniku, technické vlastnosti budoucích výrobků, moderní technické vybavení, základy ekonomiky, architektury, fyziky a matematiky, základy technického a uměleckého designu.

Jaké předměty musíte absolvovat, abyste se stali konstruktérem?

— Seznam předmětů, ve kterých je třeba skládat přijímací zkoušky, závisí na vaší specializaci. Ale hlavní jsou ruský jazyk, matematika, fyzika a informatika.

Může konstruktér pracovat na dálku?

— Záleží na tom, v jaké fázi se inscenace nachází. Pokud jste ve fázi promýšlení nápadu nebo vytváření projektu, lze práci provádět na dálku. Samotná výroba musí být prováděna v podniku, stejně jako na speciálních zařízeních s použitím ochranných obleků a bezpečnostních zařízení. To nelze provést na dálku.