Klasifikace nákladu je soubor specifických předpisů, norem a pravidel, které vám umožňují přesně určit, jak nakládat s jedním nebo druhým typem zásob během přepravy. Díky přehlednému a dobře vybudovanému systému mohou specialisté v logistice, dopravě a skladech snadno řešit problémy spojené s přímým adresováním, umístěním a skladováním téměř jakýchkoliv objektů.

Není těžké uhodnout, že určité druhy zboží vyžadují při přepravě nákladu speciální, pečlivé zacházení. S pomocí předem sestavených tabulek a diagramů si dopravci předem vyjasňují standardy pro interakci se všemi druhy zboží a materiálů, čímž se vyhnou nepříjemným situacím spojeným se ztrátou původních vlastností a vlastností produktů.

Jaké jsou druhy, typy, znaky, kategorie a třídy nákladu pro přepravu?

V roce 2021 nemohou všechny druhy spedičních společností, které se zabývají komerčním doručováním zásilek v tuzemsku i zahraničí, pracovat samostatně, bez ohledu na různé standardy. Na území téměř všech zemí aktivně zapojených do komerčních aktivit existují celé soubory všemožných zákonů, které říkají, jak přesně zacházet s inventárními položkami při jejich tranzitu. Podobné legislativní normy samozřejmě existují i ​​v Ruské federaci. Řeknou vám, jak správně skladovat, nakládat, sestavovat, označovat a oslovovat určité předměty.

Obecně je pojem klasického nákladu přímo vyjádřen v mnoha předpisech, včetně těch, které jsou certifikovány vládními nařízeními a právníky. Tímto pojmem se obvykle rozumí produkt, který je v procesu přepravy, případně připravený pro konkrétní tranzit po předem vybraných bodech trasy. Právnické osoby a fyzické osoby odpovědné za dodávky jsou ze zákona povinny zvládnout mimořádně velké množství práce: od nakládky a vykládky až po skladování a přímý pohyb zboží a materiálů. Naprosto každá uvedená operace je rozdělena do mnoha fází a lze je zvládnout, pouze pokud máte odpovídající školení.

Náklad zvláštní hodnoty

Pravděpodobně jedna z neoblíbenějších tříd inventárních předmětů vystavených standardní přepravě. Pro tranzit takových věcí se zpravidla používají jejich vlastní, nejdůkladnější, nejpřesnější a dobře vyvinuté metody:

Pouze nejspolehlivější a nejzkušenější přepravce si poradí s implementací souboru postupů pro zasílání takového zboží a materiálů. Společnost Tochka-Tochka patří ke značkám s nezpochybnitelnou pověstí v oblasti takových úkolů.

Běžný náklad

Kusové předměty adresované výhradně pomocí specializovaných obalových materiálů. Mezi klasické obaly patří například běžné pytle, krabice, sudy, kontejnery, balíky a pytle. Navíc se způsoby přepravy mohou lišit v závislosti na požadavcích zákazníka: od železnic a námořních lodí až po auta, letadla a říční lodě. Seznam nejběžnějších a nejoblíbenějších položek inventáře této třídy zahrnuje:

READ
Jak správně formovat jasmínový keř?

Hlavními druhy a druhy klasifikace přepravovaného zboží jsou soubory jasně ověřených, předem promyšlených a vybraných předpisů, kterými se musí řídit naprosto každá firma působící v odvětví logistiky či spedice. Při nedodržení všech možných pravidel hrozí právnické osobě nejen poškození pověsti, ale i poměrně hmatatelné problémy materiální povahy. Podle norem moderní ruské legislativy je nákladní dopravce, který neplní svůj úkol (například nedoručí zboží a materiály neporušené), povinen zaplatit zákazníkovi náhradu. Výše takové transakce bude navíc přímo záviset na ceně věcí, které ztratily své cenné vlastnosti a parametry původního stavu.

Místo nákladu pro přepravu podle různých typů klasifikace podle způsobu nakládky

Není těžké uhodnout, že hlavní rozdělení kategorií inventárních položek během přepravy se provádí v závislosti na hlavní charakteristice samotných objektů – jejich zlomku. Látky a věci různého stavu vyžadují různé typy kontejnerů, z nichž každý musí být k dispozici určité přepravní organizaci.

Hromadně

Materiály povolené před operacemi nakládky a vykládky, jakož i před adresováním a přímým skladováním, jsou výhradně volně ložené. Hlavní vlastností těchto inventárních položek je jejich tekutost. Mezi tyto skupiny prvků podléhajících tranzitu patří:

Předmětné předměty se přemísťují jak s kontejnery, tak bez nich, v souladu s platnými předpisy pro vymáhání práva.

Hromadně

Třída látek přepravovaných bez použití specializovaných kontejnerů a určitých typů balicích modulů:

Hlavním rysem je zřejmá potřeba použít značné mzdové náklady k provádění operací nakládky a vykládky. Organizace zabývající se spediční činností zpravidla při interakci s touto skupinou zboží a materiálů používají různá specializovaná zařízení, jako jsou lopaty nebo rypadla.

kus

Cokoli, co lze odeslat v rámci jednotlivých jednotek. Řeší se pomocí různých typů nádob: tuhé, polotuhé a měkké. Obvykle to jsou:

Je velmi jednoduché pochopit, které zboží je klasifikováno jako přepravitelné podle jejich klasifikačního systému. Práce související s expedicí jednotlivých předmětů vyžaduje, aby specialisté z logistických a skladových podniků měli dovednosti v manipulaci se specializovanými prvky v podobě palet, vázacích prostředků, pásek, vázacích prostředků a dalších zařízení podobného charakteru.

Hromadně

Látky, při jejichž přepravě musí řemeslníci používat cisterny, sudy a cisternové kontejnery. Jsou rozděleny do určitého seznamu speciálních podskupin:

  • podle viskozity (voda, olej a bitumen);
  • podle třídy nebezpečnosti (olej a kyseliny);
  • podle teplotních podmínek (asfalt a mléko).
READ
Jak malovat štuk?

Jak si dokážete představit, manipulace s těmito typy inventárních položek je obzvláště náročný úkol. Naštěstí v roce 2021 existuje v každodenním používání specializovaných podniků celý seznam nástrojů, které vám umožňují pracovat i s podobnými kategoriemi objektů.

Správná definice nákladu v dopravě: rozdělení na běžné a specifické

Klasifikace, na které přímo závisí obrovské množství parametrů budoucího tranzitu. Způsoby skladování, umístění a přímé přepravy se budou lišit podle toho, ke které frakci ta či ona část šarže patří.

specifický

Živé, zdravotně nezávadné nebo například rychle se kazící látky, které mohou dopravci způsobit mnoho problémů, zvláště při nesprávné manipulaci.

Nadrozměrné

Jedná se o objekty, jejichž konfigurace a rozměrové parametry nepřesahují následující hodnoty:

délka – 14 m;

šířka – 3,25 m;

výška – 5,3m.

Je pravda, že takové předpisy platí výhradně pro inventární položky přepravované železničními kolejovými vozidly. Pokud se jedná o vozidla, čísla se změní na 20, 2,55 a 4 metry.

dlouho

Předměty uzavřené ve speciálních kontejnerech nebo volně ložených obalech o délce větší než 8 m. Kromě toho do této kategorie spadá i zboží a materiály, které přesahují krajní stranu vozidla vybraného pro tranzit o více než 2 m.

Těžká váha

Charakter přepravní klasifikace kategorií věcí pro přepravu je především normou pro manipulaci se zvláště těžkými a nebezpečnými předměty. Za tyto jsou považovány kontejnery s naloženou hmotností cca 500 kg. Také v této skupině jsou inventární položky do 80 kg (obyčejné), 250 kg (velké) a 450 kg (role a sudy).

Nebezpečný

Látky, které v klidu nebo v okamžiku okamžitého oslovení mohou spontánně (pod vlivem neodolatelných vnějších sil) explodovat, vznítit se, unikat, ohrozit schopnost lidí žít a tak dále. Normy pro interakci s příslušnou třídou zboží a materiálů na území Ruské federace jsou stanoveny díky parametrům GOST 19433-88.

Podléhající zkáze

Jsou přepravovány zmrazené nebo chlazené pomocí kolejových vozidel vybavených chladicími jednotkami. Hlavní teplotní režim používaný na moderních oblíbených trasách je zpravidla od -20 do +15 stupňů Celsia.

Nehygienický

Všechny druhy potravinového odpadu, látky získané při likvidaci odpadních vod, popelnice, kontaminované prvky a tak dále. Potřebují používat speciální vozidla vybavená potřebným vybavením, včetně úklidové techniky.

READ
Jak zjistit, kolik kostek je v prstenu?

Naživu

Krávy, koně, ovce, slepice, včely, ryby a tak dále. Není těžké uhodnout, že při interakci s takovým zbožím (v rámci přepravy nákladu jsou zástupci zvířecího světa považováni za neživé předměty) musí odpovědné osoby dbát na uplatňování celé řady bezpečnostních opatření. Zásilky jsou například často doprovázeny zkušenými přepravci, veterináři nebo jednoduše lidmi schopnými manipulovat s touto třídou inventárních položek.

normální

Látky a zboží, při jejichž přepravě nejsou specialisté povinni používat všechny druhy přípravných opatření a technických prostředků. Zpravidla se přepravují jakýmkoli dostupným dopravním prostředkem: od automobilů a vlaků po letadla a námořní tankery.

Zatížení vlivem okolního prostředí

Je snadné si představit, že některé produkty přepravované různými dopravními prostředky mohou přijímat určité vlivy ze svého prostředí. Proto jsou v moderních spedičních normách a předpisech takové zboží a materiály přiřazeny jako samostatná linka.

Režim

Objekty, jejichž parametry nejsou nijak závislé na teplotě nebo změně klimatu. Jak již bylo zmíněno dříve, takové inventární položky jsou odesílány bez použití specializovaného bezpečnostního zařízení.

Bez režimu

Látky, které si zachovávají své původní kvality a základní vlastnosti pouze při splnění určitých, mimořádně důležitých podmínek. Při interakci s nimi musí firma splnit řadu požadavků týkajících se například používání chladicích jednotek nebo zajištění těsnosti některých nádob.

Tabulka s klasifikací a charakteristikou druhů přepravovaných nákladů je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších dokumentů v celém odvětví klasické přepravy nákladů. Dodržování pravidel stanovených certifikáty je nutně sledováno nejen zaměstnanci spediční společnosti, ale také různými státními regulačními orgány. Naštěstí v roce 2021 působí na území Ruské federace řada značek, které nevyžadují dodatečné kontroly a inspekce, protože nedochází k žádnému porušení. Mezi takové organizace bezesporu patří společnost Tochka-Tochka.

Druhy, pojmy, znaky a klasifikace nákladu přepravovaného při přepravě nákladu

Není těžké uhodnout, že vlastnosti objektu procházejícího vnitrostátním nebo mezinárodním tranzitem jsou prioritním faktorem pro budování logistiky a výběr trasy. Fyzikálně-chemické ukazatele, zlomkové parametry, mrazuvzdornost, schopnost samovolného vznícení, tekutost, možnost oxidace – všechny tyto vlastnosti mají nejpřímější, bezprostřední dopad na celou škálu přepravních úkolů.

Na železnici

Různé zboží a materiály adresované prostřednictvím železničních kolejových vozidel jsou rozděleny do kategorií, jako jsou:

READ
Co je to pórobeton a jeho vlastnosti?

Každý typ předmětu bude vyžadovat vlastní přepravu a také jedinečný soubor doprovodných předpisů.

Na určité druhy dopravy

Zásoby přepravované na dílčích třídách vozidel se liší v závislosti na míře využití přepravní kapacity:

Výpočet této hodnoty se provádí pomocí speciálního, přísně definovaného vzorce. Hlavními ústředními proměnnými v procesu výpočtu jsou objemy hmoty, způsoby balení, přepravní vzdálenosti a tak dále.

Známky rozdělení

Podle klasifikace dopravy je náklad pro přepravu rozdělen do typů v závislosti na velkém počtu parametrů:

Absolutně všechny zohledněné aspekty jsou uvedeny v příslušných předpisech, podle kterých, jak již bylo zmíněno, fungují absolutně všechny více či méně velké spediční značky Ruské federace.

Typy kontejnerů pro přepravu zboží

Mezi nejběžnější obalové materiály patří:

  • pevné dřevěné bedny, mříže, sudy, koše a kovové rámy;
  • Měkké tašky, kuli, balíky, kartonové základny;
  • skleněné lahve a nádoby.

Navíc na otázku, jaký druh obalu by měl být v konkrétním případě použit, odpovídá nejen samotný nákladní dopravce, ale také doprovodná část norem, které jsou na něj kladeny.

značkování

V roce 2021 pokračuje v Rusku aktivní fáze experimentu se zaváděním digitálních účetních systémů pro všechny komerční produkty. Moderní podnikatelé a dopravci jsou povinni označovat poměrně malý seznam inventárních položek, ale postupem času se situace rozhodně změní. Během několika let budou kodifikovány absolutně všechny produkty prodávané velkoobchodně a maloobchodně v Ruské federaci.

Kategorie a skupiny zásilek

Jak již bylo zmíněno dříve, dnes v naší zemi působí v oblasti organizování klasické vnitrostátní přepravy poměrně velké množství značek. Jedním z nejuznávanějších a nejspolehlivějších partnerů v nákladní dopravě je společnost Tochka-Tochka. Specialisté organizace jsou obeznámeni se všemi předpisy, které jsou na ně kladeny. Mají dovednosti a zkušenosti, které jim umožňují vybudovat nejpohodlnější, nejbezpečnější a nenákladné trasy s různými kategoriemi nákladu.