Před zahájením výstavby budovy nebo stavby je nutné provést řadu prací pro přípravu staveniště. Rozsah prací je obecného charakteru pro občanskou a průmyslovou výstavbu, závisí však na místních podmínkách staveniště, jeho umístění na volné ploše nebo v intravilánu a roční době. Rozsah přípravných prací závisí také na vlastnostech zařízení – novostavba, rozšíření, rekonstrukce atp.

Přípravné práce zahrnují:

• geotechnické průzkumy a vytvoření geodetického vytyčovacího podkladu; • vyklízení a plánování území; • odvodnění povrchových a podzemních vod; • příprava staveniště pro stavbu a její uspořádání

Rozsah přípravných prací

Přípravné práce prováděné zhotovitelem nebo v jeho zastoupení subdodavateli: vyklizení území určeného k zástavbě, včetně demolice objektů podléhajících likvidaci, kácení stromů a keřů, je-li to nutné, vyklučení pařezů nebo opětovná výsadba zelených ploch, přednostní svislice plánování staveniště s organizací odvodnění; demontáže a demolice staveb podléhajících likvidaci; přemístění do dočasného užívání pro potřeby výstavby stávajících sítí a potrubí a rekonstrukce nebo adaptace stávajících objektů pro tyto účely; umístění na staveništi (s přípravou základů) inventárních mobilních budov pro pomocnou výrobu, sklad, servisní a sanitární účely, výstavbu titulních dočasných budov a staveb, provizorních sítí a potrubí vodovodu, kanalizace, tepla a elektřiny a komunikace, železniční, automobilové a pěší komunikace, jakož i provádění ochranných a signálních oplocení staveniště nebo jeho jednotlivých úseků; rozvoj výrobní základny stavební organizace, výstavba dočasných obytných sídel pro stavebníky s prostory a zařízeními pro základní služby v domácnosti.

Přípravné práce prováděné objednatelem nebo na základě zvláštní dohody s objednatelem – jinými organizacemi včetně zhotovitele: stěhování občanů z obytných domů nacházejících se na staveništi, které však podléhají demolici nebo rekonstrukci; upevnění bodů geodetického vytyčovacího základu pro stavbu zařízení na zemi značkami; stěhování z budov a staveb podléhajících demolici nebo rekonstrukci zařízení vhodného pro další využití zákazníkem u jiných podniků, jakož i příprava skladů na místě pro přejímku nového zařízení dle projektu.

To umožňuje stavbu rozdělit do několika samostatně dokončených etap a usnadňuje obsazování stavby dělníky a zajišťování materiálů, konstrukcí a mechanismů. Celý komplex prací prováděných při výstavbě budovy je tedy rozdělen na nulový, broušený, dokončovací a speciální cyklus.

Nultý cyklus zahrnuje práce pod nulovou značkou: instalace vpustí a vpustí, síť komunikací a příjezdových cest, hloubení jam, příkopů, výstavba základů a zdí suterénu; příprava na podlahy; výstavba schodišť a jímek v suterénech a stropech nad suterény; práce na montáži jeřábových drah a montáži stavebních strojů.

Zemní cyklus – konstrukce rámu (boxu) budovy, stěn, příček, schodišť, stropů, střešních konstrukcí.

Dokončovací cyklus zahrnuje omítky, obklady, malby, tapetování a sklářské práce, stejně jako pokládku čistých podlah.

READ
Co je směšovací modul?

Speciální cyklus spočívá ve výstavbě vnitřních sítí a instalaci vodovodů, kanalizací, vytápění, větrání, plynofikace, silnoproudých prací, slaboproudých prací (telefonie, rádio, hodiny, alarm).

Instalace zařízení: technologických, zdvihacích a dopravních, silových a řídicích a měřicích zařízení tvoří samostatný cyklus.

V rámci každého cyklu je stanovena posloupnost prací, která zajišťuje maximální časovou kombinaci prací (avšak s přísným dodržováním správné technologie, vysoké kvality práce a bezpečnostních požadavků). To nám umožňuje zkrátit dobu výstavby. Při práci s nulovým cyklem je tak celá základová jáma rozdělena na úseky, ve kterých se všechny práce v nulovém cyklu provádějí postupně. To je důležité zejména při provádění prací v zimních podmínkách, kdy včasné oddělení výkopových prací od stavby základů a zásypu může vést k promrzání dna jam nebo příkopů.

Zemní práce začínají až po skončení nulového cyklu. Blokové stěny; cihly a další kusové materiály každého dalšího podlaží se staví po instalaci podlahy nad podkladovou podlahou v dané oblasti.

Vnitřní generální stavební a speciální práce (instalace příček, základů podlah, montáž sanitárních a elektrických systémů) mohou být prováděny souběžně s výstavbou budovy, se zpožděním nejméně dvou podlaží a za předpokladu, že neprobíhají žádné práce. provádění nad místností, kde se práce provádí – instalace konstrukcí nebo pokládání stěn. Zároveň je načasování speciálních prací nastaveno tak, aby vnitřní rozvody byly dokončeny před zahájením dokončovacích prací. V zimě, před zahájením dokončovacích prací, je třeba dokončit instalaci vytápění a zajistit teplo.

Omítkářské a obkladačské práce lze provádět před montáží střechy za předpokladu, že nad dokončovanou místností jsou položeny alespoň dvě železobetonové podlahy a nad těmito místnostmi se neinstalují prefabrikované konstrukce nebo zdivo. Malířské a tapetářské práce lze provádět až po montáži střechy nad dokončovanou místností.

Na rozdíl od přípravného období, které je spojeno s činností pouze generálního dodavatele, je hlavní období výstavby zpravidla činností mnoha organizací, koordinovaných generálním dodavatelem. Ve vodohospodářských a odvodňovacích stavbách je generálním dodavatelem zpravidla specializovaná organizace příslušného profilu, v průmyslové výstavbě je to generální stavební fond (management).

Organizace, které mají povolení k provádění takových prací, mohou provádět stavební a instalační práce (CEM). Stavební a montážní práce (CEM) se provádějí podle pracovních výkresů předem obdržených od zákazníka a schválených „k práci“ technickým vedoucím (hlavním inženýrem) zhotovitele. Jak již bylo uvedeno, všechny změny a odchylky od projektu musí být odsouhlaseny se zástupci dozoru projektanta, pokud je organizován zákazníkem. Při absenci projektantského dozoru se s projektantem domlouvají většinou pouze změny zásadního charakteru (tyto otázky vyvstávají zpravidla při realizaci velkých racionalizačních návrhů či doporučení vědeckých institucí).

READ
Jak skrýt prodlužovací kabel v základní desce?

Výstavba každého zařízení může být provedena pouze na základě dříve vypracovaných rozhodnutí o organizaci výstavby a technologii práce. To musí být předloženo ve formě projektu organizace výstavby (COP) a projektu výkonu práce (WPR), bez nichž jsou stavební a instalační práce zakázány.

Produkce stavebních a montážních prací (CEM) se od průmyslové výroby liší složitějšími a proměnlivými pracovními podmínkami, závislostí na počasí, různorodostí použitých materiálů a samotných budovaných objektů. Ekologická výstavba se nejčastěji provádí v terénních podmínkách, s malým rozvojem území, takže nejen stavební a instalační práce, ale také logistika takové výstavby je poměrně náročný úkol. Jinými slovy, výroba stavebních a instalačních prací je činnost podléhající velmi silnému vlivu náhodných faktorů, a proto jsou odchylky od PIC a PPR pozorovány mnohem častěji než odchylky od architektonické, stavební nebo technologické části projektu. .

Podle typu budovaného sdružení a použité technologie se hlavní období stavebních prací dělí na části (etapy). Nejzřetelněji se toto rozdělení provádí při výstavbě budov. V tomto případě existují čtyři fáze výstavby:

nultý cyklus včetně výstavby podzemní části objektu, podzemních komunikací, tzn. práce provedené pod relativní úrovní 0.00

výstavba nadzemní části včetně zhotovení nosných a obvodových konstrukcí, montáž technologických zařízení

dokončovací práce – omítky, malby, zároveň s montáží strojírenských zařízení – vodoinstalace, elektro, plyn, atd.

terénní úpravy – úklid a plánování okolí objektu, terénní úpravy, montáž slepých ploch, chodníků atd.

Každá etapa je charakterizována vlastními pracovními podmínkami, vlastními stroji a mechanismy a vlastní profesí pracovníků. Například nulový cyklus je charakterizován velkým objemem výkopových, betonových a v některých případech montážních nebo pilotových prací. V souladu s tím jsou široce používány zemní stroje (rypadla, buldozery atd.), samohybné jeřáby na nákladních nebo pásových drahách a možná i beranidla. Ruské normy (SNiP 3.01.01-85*) zakazují výstavbu nadzemní části budovy až do dokončení prací nulového cyklu.

Ve fázi výstavby nadzemních staveb většinou převládají zednické a montážní práce, hojně se používají věžové jeřáby. Naopak pro etapu dokončovacích prací není charakteristické použití velkých strojů, převažují drobné mechanismy, práce se provádějí převážně v uzavřených prostorách a samotné dokončovací práce (omítky, malování) se provádějí při kladné teplotě (tj. po dokončení instalace topného systému).

Takové rysy každé fáze jsou důvodem pro specializaci některých organizací na provádění určitých fází. Například při velkých objemech práce často vznikají organizace (oddělení), které provádějí pouze nultý cyklus nebo pouze dokončovací práce.

READ
Jak připojit reproduktor k telefonu přes AUX?

U objektů environmentálního managementu není možné provést jediné rozdělení na etapy kvůli jejich zvláštní rozmanitosti. Pro každý typ takových objektů však lze rozlišit jeho vlastní fáze v závislosti na technologii jejich implementace. Například při stavbě přehrady nejběžnější technologií (s odkloněním řeky z jejího koryta) lze práce rozdělit do tří etap:

odvodnění vody z koryta (včetně montáže přelivových konstrukcí, montáže hrází apod.)

příprava založení hráze

stavba tělesa hráze (zásyp, betonáž nebo montáž).

S jinými technologiemi budou fáze jiné. Zejména při stavbě betonové hráze bez svedení řeky a bez překladů (podvodní betonáž, spouštěcí studna) jsou takové etapy obecně poměrně obtížně identifikovatelné a lze uvažovat o provedení prací v jedné etapě.

Při výstavbě odvodňovacích systémů lze zhruba rozlišit tři etapy, které lze částečně časově kombinovat:

regulace odběrů vody (zvýšení kapacity řek, potoků, trámů kudy poteče voda)

výstavba „uzlových“ zařízení – čerpací stanice, nábřežní hráze, hlavní kanál atd.

výstavba kanalizační sítě ve specifických oblastech.

U většiny malých ekologických zařízení se oddělení v pracovních fázích obvykle neprovádí, protože to není zvláštní potřeba. Přesto je takové rozdělení vždy možné, i když je vhodné pouze při provádění výrazně odlišných prací (stavebních, lesnických, agrotechnických apod.), tzn. kdy je nutné zapojit organizace, které jsou svým profilem činnosti zcela odlišné. Tak lze například práce na rekultivaci území rozdělit na dvě etapy – inženýrskou a biologickou rekultivaci. Přibližně totéž lze říci o práci na zdolávání roklí, terasování svahů a zpevňování říčních břehů, kde mohou být nejprve zapotřebí „běžné“ stavební práce, pak výsadba stromů, keřů a trav.

Uvažované rozdělení doby výstavby na etapy (fáze) má význam pouze pro řešení nejobecnějších otázek. Při vývoji organizace stavebních prací na konkrétním místě se obvykle provádí podrobnější rozdělení na pracovní (stavební) procesy a pracovní (stavební) operace.

(Stavební) proces je specifický sled prací, jejichž výsledkem je hotový konstrukční prvek nebo jeho část, kterou lze považovat za samostatnou technologickou součást. Příklady při stavbě budovy zahrnují betonování základů, hydroizolaci stěn suterénu, pokládku stěn libovolné podlahy, instalaci stropu atd.; při výstavbě zavlažovacího systému se jedná o výkop hlavního kanálu, instalaci jakékoli struktury v síti atd.

Pracovní (stavební) provoz obvykle označuje část pracovního procesu ve formě práce stejného druhu, kterou vykonává určitá skladba pracovníků za použití stejných mechanismů, pracovních nástrojů a materiálů. Příkladem mohou být prvky práce při betonáži konstrukce – dodání betonu na místo, kde se má pokládat, pokládka, vibrace atp.

READ
Jak správně zasadit květ weigely?

Toto dělení je do určité míry libovolné a závisí na objemu a složitosti díla. Stavbu železobetonového monolitického základu lze tedy považovat za jeden komplexní proces, ale lze jej také rozdělit na specializované procesy instalace bednění, instalace výztuže a betonování.

6.Zemní práce prováděné při výstavbě budov a staveb. Vzhledem k vysoké pracnosti výkopových prací je nutné je provádět pomocí strojů a mechanismů. Ruční výkop je povolen pouze pro malé objemy výkopových prací a za zvláštních stavebních podmínek, kdy není možné použít mechanismy.

Pokud se výkopové práce provádějí v blízkosti stávajících podzemních komunikací (kabely, parovody, vodovodní potrubí atd.), pak se půda rozvine až po provedení nezbytných opatření k úplnému zachování těchto komunikací: ruční broušení, dočasné upevnění nebo zavěšení, stanovení hranic přípustného přiblížení mechanismů k nim, vhodné poučení pracovníků, instalace výstražných značek atd. K provádění výkopových prací je nutné získat písemné povolení od organizací odpovědných za provozování podzemních komunikací.

Výkopové práce zahrnují rozvoj výkopů nebo budování násypů za účelem vytvoření zemních staveb, které se dělí na trvalé a dočasné.

Mezi trvalé zemní stavby patří: výkopy pro kanály, silnice, skladovací zařízení (silové příkopy, skladiště hnoje atd.), násypy pro silnice, přehrady, přehrady, přehrady, jakož i výkopy a násypy prováděné při plánování míst na staveništi .

Dočasné zemní práce zahrnují výkopy pro výstavbu základů budov a staveb, rýhy pro inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, telefonní instalace, dálkové vytápění, plynové sítě a stavby.

Výkopy o šířce větší než 3 m se nazývají jámy; úzké výklenky odtržené pro pásové základy, ale i inženýrské sítě se nazývají rýhy nebo příkopy, speciální výklenky odtržené pro těžbu zeminy se nazývají rezervy a speciální násep sloužící k nasypání přebytečné zeminy se nazývá kavalír.

Na trvalé zemní konstrukce je kladena řada požadavků, mezi běžné patří: pevnost základů, stabilita svahu, odolnost proti povětrnostním vlivům (déšť, sníh, mráz a erozní působení vody). Přehrada a hrázové hráze by neměly umožňovat filtraci vody přes jejich těleso a základ. Dočasné výkopy a násypy musí mít po dobu zakládání základů, pokládání potrubí atd. stabilní svahy.

Přípravné práce ve výstavbě mohou začít dříve

Dne 23. října 2022 nabylo účinnosti nařízení vlády Ruské federace č. 1834. Co změnilo v pořadí přípravných prací ve výstavbě? A co můžete udělat nyní před odesláním dokumentů ke státní zkoušce? Mluvíme o tom v článku.

Přípravná fáze

Přípravné práce jsou procesem vytváření nezbytných podmínek pro provádění základních prací.

 • studium půdy;
 • vyklízení oblasti;
 • odvodnění podzemní vody;
 • plánování zón (pro vybavení, pro změnu domy);
 • et al.
 • organizace dočasných komunikací;
 • zajištění dodávky elektřiny, kanalizace a vody po dobu výstavby;
 • et al.
READ
Jak obnovit starou litinovou vanu?

Kromě toho složení přípravných prací závisí na klimatických a přírodních vlastnostech zóny, jakož i na individuálních vlastnostech zařízení ve výstavbě.

Vyhláška č. 1834

Dne 23. října 2022 vstoupilo v platnost nařízení vlády Ruské federace č. 1834 „O změnách nařízení vlády Ruské federace ze dne 7. listopadu 2020 č. 1798“.

Podle ní nyní mohou začít přípravné práce před získáním stavebního povolení.

Za tímto účelem musí developer zaslat projektovou dokumentaci (jejich části) k předběžnému posouzení, které bude provedeno formou odborné podpory.

Dovolte nám, abychom vám to připomněli! Dříve bylo možné zahájit přípravné práce až od odeslání hotového projektu ke státní zkoušce.

Hlavní podmínkou pro získání povolení k provádění včasných přípravných prací je nepřítomnost poškození životního prostředí a jeho složek.

 • technologické předpisy;
 • sanitární a hygienická doporučení;
 • ochrana práce.

Vyhláška č. 1798

Vyhláška č. 1798, která byla novelizována 23. října, uvádí seznam druhů přípravných prací, které nezpůsobují významnou újmu životnímu prostředí a jeho složkám.

 1. Vyčištění pozemku (od stromů, podzemní vody, starých budov);
 2. Instalace dočasného oplocení;
 3. Vytvoření geodetického vytyčovacího podkladu pro stavbu;
 4. Instalace dočasných konstrukcí (sklady, kabiny);
 5. Výstavba dočasných komunikací;
 6. Vedení elektřiny, zásobování vodou, alarm atd.;
 7. Instalace jeřábových základen;
 8. Organizace odvodňovacích systémů;
 9. Výstavba břehové ochrany pro další výstavbu, rekonstrukci nebo opravu v této oblasti;
 10. Uspořádání cest pro jeřáby;
 11. Příprava území (kanalizace a komunikace pro stavebníky);
 12. Průzkum půdy;
 13. Výkopové práce (zpevňování zeminy, pohyb, tvorba náspů);
 14. Montáž štětového oplocení;
 15. Stavba opěrných zdí;
 16. Organizace ochranného nátěru pro potrubí;
 17. Přeložka stávajících sítí umístěných v zóně výstavby.

Pozornost! Některé z položek a podpoložek byly do tohoto seznamu přidány v květnu 2022 v souladu s usnesením č. 880.

Aby odborník vždy věděl o nejnovějších změnách a mohl je používat v praxi, musí pravidelně absolvovat pokročilá školení ve stavebnictví.

Pro ty, kteří již v tomto oboru pracují, ale nemají patřičné vzdělání nebo naopak teprve plánují zvládnout novou odbornost, jsou vhodné odborné rekvalifikační kurzy ve stavebnictví.

Naše centrum doplňkového profesního vzdělávání „Prof-Resource“ rozvíjí vzdělávací programy v souladu se všemi změnami legislativy a vědecké komunity. Všechny kurzy jsou vedeny distanční formou, tedy bez přerušení práce.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte telefonicky, online chatem nebo zanechte své údaje ve formuláři zpětné vazby. Naši specialisté vás budou kontaktovat a zodpoví všechny vaše dotazy. Konzultace je zdarma.