Střecha – vrchní izolační a obestavná část objektu, která slouží k ochraně objektu před nepříznivými vlivy prostředí.Skládá se z vodoizolační vrstvy a podkladu (latě, masivní podlahovina) položeného podél nosných konstrukcí střechy.

Střecha se skládá z nosných a obvodových konstrukcí. Obvodové konstrukce jsou střecha a štít/štít. Nosnou konstrukcí je příhradový systém.

Podkroví – jedná se o prostor mezi povrchem nátěru (střechou), vnějšími stěnami a stropem horního patra.

Strukturální charakteristiky

Podle konstrukčních vlastností:

 • střecha může mít podkroví nebo může být bez podkroví (taková střecha se nazývá – víko);
 • sklon střechy může být plochý nebo šikmý;
 • střecha může mít nástavby (mezipatra, vikýře atd.);
 • Nejběžnější střechy z hlediska geometrie jsou: ploché, štítové, štítové lomené, štítové s vikýřem, skládací (obálkové), víceštítové, stanové, valbové, polovalbové.

Ramp – okraj, šikmá plocha střechy.

zaujatost – ukazatel strmosti střechy, je určen třemi způsoby: ve stupních úhlu mezi sklonem střechy a stropem horního podlaží; v procentech – poměr výšky střechy (H) k průmětu sklonu střechy na strop horního podlaží (L), vynásobený 100 = (H / L) ⋅ 100; v proporcích (H:L).

šikmá střecha – střecha se sklonem větším než 6° (10%). S menším předsudkem říkají – plochá střecha.

Mezipatro – nástavba malé výšky nad částí, zpravidla střední, nízkopodlažní obytné budovy, která má vlastní střechu, tyčící se nad společnou.

Střešní okna – otvory pro osvětlení a větrání půdních prostor, jakož i pro přístup na střechu.

Typy střech podle geometrie

Specifikace výkonu

Podle provozních vlastností:

 • střecha může mít neobytné podkroví a obytné (mansarda);
 • využívaná střecha a nevytěžovaná.

Podkroví (podkroví) – obytné podkroví. Podkroví nesmí být zatepleno (zateplen je pouze strop horního patra) a zatepleno (izolovány jsou svahy střechy).

Ovládání střechy – plochá střecha používaná jak k určenému účelu, tak k dalším provozním účelům: rekreační areál, sportoviště, trávník atd.

Ochranné konstrukce střechy

střecha – horní plot (skořepina) střechy, přímo vystavený atmosférickým vlivům. Chrání budovu před pronikáním atmosférických srážek.

Gable – koncová část střechy, část fasády budovy, uzavírací konstrukce mezi sklony střech. Slouží k vytvoření uzavřené místnosti pod střechou (podkroví) a k její ochraně před nepříznivými vlivy prostředí. Štít je od spodní části stěny oddělen římsami a je zpravidla vyroben z jiného materiálu než stěna, například stěna ze dřeva nebo cihel, štít z desek.

Tong (wimperg) – vrchol čelní stěny budovy, který má tvar ostrého úhlu a nachází se mezi dvěma střešními svahy, ale na rozdíl od štítu není štít oddělen od stěny římsou a tvoří s osou jednu rovinu fasáda a je vyrobena ze stejného materiálu. Pokud porovnáme štít s štítem, pak bude rozdíl v nepřítomnosti římsy, která vizuálně odděluje stěnu a štít, a materiál štítu se může lišit od materiálu stěny.

Hledí – mini střecha, která se nachází nad koncovými stěnami pod štíty a slouží k ochraně stěn před atmosférickou vlhkostí.

Okapy – vnější pás sklonu střechy, vyčnívající za linii stěny. Slouží k zamezení padání srážek na stěny a je minimálně 75-80 cm Přesah střechy je rozdělen na štít a římsu.

READ
Jak vybrat LED lampu s pohybovým senzorem?

střešní okapy – jedná se o konstrukci skládající se z přesahu střechy a její uzavírací části zespodu a z boku. Římsa se od přesahu liší tím, že zcela překrývá všechny prvky konstrukce krovu, které přesahují linii stěn. Římsa chrání nejen před atmosférickými srážkami, ale také zabraňuje pronikání vlhkosti a různých živých tvorů do podkroví a do podstřešního prostoru. Římsy mohou být nejen zcela součástí střechy, ale také součástí stěny. Římsa obepínající celý obvod zdi se nazývá – korunní římsa. Například když střešní římsa přechází do hledí, které odděluje štít od stěny. Podhled – lemovací římsová deska.

Střešní prvky

Skejt – nejvyšší prvek střechy ve formě rohu, který slouží k uzavření spoje střešních svahů.

Boky – trojúhelníkový sklon 4-sedmé střechy, umístěný na konci domu, shora krytý, spočívá s ostrým koncem.

Poloviční valma – valba, jejíž délka se zkracuje po spádu ze strany hřebene střechy nebo ze strany konce stavby.

Endova (drážka) – vnitřní roh střechy v podobě žlabu, tvořený spojením dvou svahů.

hřeben (žebro) – čára průsečíku dvou svahů tvořících vnější roh.

produkty – větrací otvory v šikmé střeše.

Provzdušňovače – větrací otvory ploché střechy, mechanická zařízení pro větrání ve vrstvách koláče plné ploché střechy. Určitě použijte při výrobě nového koberce podle starého.

Fretwork – přechodová římsa od paty ploché střechy k opěrce, obvykle uspořádaná pod úhlem 45° k vyhlazení rohů vazeb.

razuklonka – potěrové zařízení na ploché střeše s malými sklony a tvorbou hřebenů a údolí.

Střešní fólie – slouží k ochraně tepelné izolace a nosných konstrukcí střechy před vlhkostí.

Základní hydroizolační (neboli střešní) koberec – vrstvy válcovaných materiálů nebo vrstvy tmelů vyztužených sklem nebo syntetickými materiály, postupně prováděné na základně pod střechou.

Balastní systém – systém upevnění měkkých střech na plochých střechách s vysokou únosností i na exploatovaných střechách. Je cenově dostupný, snadno se instaluje a nepoškozuje hlavní hydroizolační koberec a navíc poskytuje jeho dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození a ultrafialovým paprskům.

Obojek – ochranné lemování vyčnívajících střešních prvků střešním plechem.

Kapátko – prvek ocelového povlaku parapetů, protipožárních stěn v podobě hrany zalomené.

okap – prvek šikmé střechy s vnějším odtokem, určený ke shromažďování vody a násilnému odvádění atmosférické vody do svodu.

Svod – potrubí sloužící k odvodu vody.

Střešní nosné konstrukce

Střešní systém – konstrukce sestávající z krokví a dalších prvků, která vnímá a odolává všem typům zatížení a přenáší je na stěny budovy. Skládá se ze střešních vazníků.

Farma – konstrukce tyčí nebo tyčí spojených dohromady.

Rafters (krokevní noha) – prvek příhradového krovu, který vnímá všechny typy zatížení a přenáší je na stěny, a horní patro konstrukce slouží jako podpěra střechy. Spodní konec se opírá o stěnu a horní konec je pod úhlem připojen k protilehlé noze krokve.

READ
Jak vybrat správný proudový chránič?

Šikmé krokve – mají důraz na konce a střední část (v jednom nebo více bodech).

Závěsné krokve – spočívající ve spodní části na obláček nebo Mauerlat a v horní hřebenové části spoléhat na sebe nebo na hřebenový běh (bez mezilehlých podpěr).

Skejt – horní vodorovná hrana střechy spojující vazníky.

Boj na bruslích – kus desky / překližky nebo kovové obložení spojující krokve v hřebeni.

Mauerlat – nosník umístěný podél obvodu stěny, na kterém spočívají spodní konce šikmých krokví. Mauelat umožňuje rozložit koncentrované zatížení z krokví na celou část stěny.

Rack – kus prkna / dřeva, založený na obláčky a podpírající nohu krokve, slouží k vyložení krokví a uspořádání stěn podkroví.

Babka – centrální stojan, který spočívá na hřebeni.

Brace – Úhlový stojan.

Rigel – kus desky spojující nohy krokví k sobě. Slouží ke zvýšení tuhosti příhradového vazníku a zabraňuje pohybu krokví.

Utahování – kláda / trám / deska spojuje nohy krokví k sobě. Od příčníku se liší tím, že obláček je založen na Mauerlatu a posteli.

Mare – kus prkna, který prodlužuje nohu krokve pro uspořádání přesahu střechy.

Sleg – Průvodce pro přírodní dlaždice.

střešní základna – povrch, na který se krytina pokládá. Obvykle se provádí ve formě přepravky nebo masivní podlahy.

Přepravka – střešní krytina z desek nebo tyčí, připevněná ke krokvím a sloužící jako základ pro krytinu. Laťování vnímá celé tíhové zatížení od střechy a přenáší je do systému vazníků přes kontralati a hrubou podlahu.

protimřížka – tyče o minimálním průřezu 30 × 50 mm umístěné pod bednou, kolmo k ní a zajišťující odvětrávání podstřešního prostoru a sloužící k upevnění hydroizolační fólie.

Návrh podlahy – podlahy z desek, dřevotřísky, dřevovláknitých desek nebo jiných typů desek, které se přibíjejí přímo na systém krovu a slouží jako podklad pro hydroizolační materiál a podklad pro upevnění kontramříže.

obreshetina – prvek přepravky, který je vyroben z dřevěných tyčí, lamel nebo prken z jehličnatých druhů (bez chomoutu a procházejících suků) ne nižší než druhý stupeň, na který jsou dlaždice položeny. Minimální průřez tyče je 30 × 50 mm.

Všechny materiály prezentované na těchto stránkách jsou pouze pro referenční a informační účely a nelze je považovat za přímý návod k použití. Každá situace je individuální a vyžaduje své vlastní výpočty, po kterých je třeba zvolit správnou technologii.

Nedělejte unáhlená rozhodnutí. Mějte na paměti, že to, co funguje pro ostatní, nemusí fungovat pro vás.

Správa stránek a autoři článků nenesou odpovědnost za žádné ztráty a následky, které mohou nastat při používání materiálů stránek.

Vše o krytinách a střešních prvcích

Střecha domu je poměrně složitá konstrukce. Je těžké tomu porozumět i povrchně, pokud neznáte názvy střešních prvků a jejich účel. Kdo nerozumí prezentovaným informacím, pravděpodobně nepochopí, o čem řemeslníci, kteří byli pověřeni provozem konstrukce střešní konstrukce, mluví. Proto pozorně čtěte, prohlédněte si fotografie a určitě si otevřete i videomateriály, kde budou různé střešní prvky nabízeny ke zvážení.

READ
Jak vybrat základní lištu pro dlaždice?

Ale naši analýzu začneme jednou nuancí. V otázce, jak se střecha liší od střechy, je nutné tečkovat i. Pro obyčejné lidi tyto pojmy znamenají totéž. A řada odborníků mezi nimi nerozlišuje. Je snazší komunikovat tímto způsobem. Ale čistě ve stavební terminologii jde o dvě různé stavby.

Střecha je část střechy, která obsahuje střešní krytinu a několik doplňkových prvků. Střecha je konstrukce, která chrání budovu před srážkami. To znamená, že kromě střešní krytiny obsahuje i všechny ostatní nosné a doplňkové prvky. A o tom bude řeč níže. Nyní pojďme zjistit, z čeho se střecha skládá.

Střecha a její prvky

Je třeba začít tím, že určíte, zda střešní konstrukce zahrnuje opláštění nebo ne. Těžko říct, protože bylo definováno, že střecha je krytina střechy. To znamená, že se jedná o čistý střešní materiál. Ale uvažujme podle typu toho druhého.

Pokud se jedná o panely nebo plechy, pak je střešní krytina krytinou ve své nejčistší podobě. Pokud je pro střechu použita měkká střecha, pak opláštění slouží nejen jako podpora pro střešní materiál. Tvoří samotnou střechu. To znamená, že můžeme předpokládat, že právě v tomto případě je průběžný plášť prvkem střešní konstrukce.

Vzhledem k tomu, že se rozhovor obrátil na flexibilní střešní materiály, je třeba poznamenat, že v nich můžeme mluvit o prvcích, které jsou od sebe oddělené. Například bitumenové šindele. Pro jeho instalaci se používají další materiály. A to:

 • podšívka koberec;
 • údolí koberec;
 • bitumenový tmel, jako adhezivní kompozice a hydroizolační vrstva.

Kromě tří uvedených materiálů se u střech s bitumenovým šindelem používají i další doplňkové prvky, a to nejen. Zde je jejich seznam:

 • okapové prkno, pomocí kterého je uzavřen otvor mezi položenými krokvemi, čímž je chráněn půdní prostor před větrem, prachem a lehkými nečistotami (listí, větvičky atd.);
 • hřebenový pás, která kryje hřeben střechy, nebo spíše spoj mezi dvěma svahy, prkno může být kulaté, ploché nebo hranaté;
 • štítové prkno, je to také koncový nebo větrný štít, který je instalován na křižovatce střechy se štíty a chrání mezeru před prachem a nečistotami vnikajícími do podkroví;
 • kape – jedná se o prkna v podobě rohu, která se montují podél přesahu okapu, mají za úkol vytvořit podmínky pro odtok vody do drenážního systému;
 • endova spodní a horní, to jsou prkna, která tvoří odtok vody ze střechy na křižovatce svahů podél nakloněné roviny, první je položena pod střešní krytinu, druhá na ni;
 • opěrné pásy – jedná se o roh používaný k uzavření spáry mezi střešní krytinou a svislou rovinou, např. stěnou, komínovou trubkou atd.;
 • sněhové zábrany: jejich hlavním úkolem je omezit lavinový sestup sněhu ze svahů střechy; výrobci nabízejí několik druhů tohoto prvku, které jsou vybírány podle typu střešního materiálu, ale existují také univerzální modely;
 • střešní oplocení – uzavírací konstrukce instalovaná po obvodu střechy pro bezpečný pobyt osob na střeše při opravách a údržbě;
 • gumová čepice pro utěsnění kruhových ventilačních nebo komínových trubek, které procházejí střechou;
 • střešní žebřík položena přímo na svah, jejím účelem je použití při opravách bez šlapání na krytinu.
READ
Jak se tvoří Bored Injection Piles?

To jsou všechny střešní prvky s názvy a jejich účelem. Vyrábějí se převážně z pozinkovaného plechu: lakované nebo potažené polymerní kompozicí. To neplatí pro ploty, schodiště a některé typy sněhových zábran, které jsou vyrobeny z ocelových profilů.

Tepelně izolační dort

Další kontroverzní otázka se týká materiálů používaných v procesu izolace střechy. To znamená, že se týkají střechy nebo střechy. Jedná se o izolaci, vrstvu páry a hydroizolaci.

Na tuto otázku je opět těžké odpovědět, takže nebudeme pokračovat.

V zásadě se vše dělá se střechou. Přejděme k otázce, z čeho je střecha vyrobena.

Střecha a její prvky

Okamžitě řekněme, že různé střešní konstrukce obsahují různé prvky. Některé z nich jsou v některých provedeních nejdůležitější, v jiných prostě chybí jako zbytečné. Některé střechy se staví pomocí zjednodušeného designu a technologie, jiné vyžadují kompletnější vybavení prvky. Pojďme tedy rozumět střechám.

Konstrukce střešní konstrukce začíná položením Mauerlatu. Jedná se o nosník o minimálním průřezu 100×100 mm, který se montuje na stěny domu a připevňuje se k nim různými způsoby. Například se připevňuje ke zděným stěnám pomocí trnů, které jsou předem instalovány v armovacím betonovém pásu. K dřevěným jsou připevněny kovovými konzolami.

Účel Mauerlatu – rovnoměrně rozložte zatížení vycházející z celé střešní konstrukce. Protože nosník Mauerlat bude vystaven bodovému zatížení z nohou krokví. Aby se stěny pod jejich vlivem nezhroutily, Mauerlat rozloží zatížení po celé délce stěn.

Nosný rám – krokve

Dalším nejdůležitějším prvkem jsou krokve. Jsou to oni, kdo přebírají váhu střechy, sněhu a větru, takže tyto výrobky jsou vyrobeny z prvotřídního řeziva, ne nižšího. Pokud se pro ně používají desky, pak by tloušťka desek neměla být menší než 40 mm.

Existují určitá pravidla pro instalaci krokví v závislosti na jejich délce a průřezu. Týká se to především vzdálenosti mezi nimi. Níže uvedená tabulka uvádí tento poměr.

Podle typu instalace jsou krokve zavěšené nebo vrstvené. V prvním případě se jejich horní konce opírají o sebe. Ve druhém případě se opírají o hřebenový nosník nahoře.

Pokud délka krokví přesahuje 4,5 m, musí být pod nimi instalovány podpěry nebo vzpěry z trámů nebo desek. Nohy závěsných krokví musí být svázány pomocí vázacích pásek. Všechny tyto doplňkové prvky se instalují buď samostatně, nebo všechny dohromady.

Popis videa

Video ukazuje, jak si vybrat krokvový systém pro různé typy střech:

Skate běh

Důležitý prvek střechy. Tvoří hřeben, ale ve struktuře s vrstvenými krokvemi je pro ně oporou. Hřebenáč musí být instalován vodorovně. A jsou vyrobeny ze dřeva nebo dvojitých desek.

READ
Proč je ve ventilačních systémech instalován tlumič hluku, z čeho se skládá?

Vaznice nemůže stát sama o sobě, proto jsou pod ní instalovány regály. Jsou umístěny rovnoměrně ve stejné vzdálenosti od sebe. Někdy místo vnějších podpěr zaujímají štíty postavené z cihel nebo bloků.

Dalším důležitým prvkem střešní konstrukce. Jeho účelem je podepřít sloupky pod hřebenovým nosníkem. Ve skutečnosti je to součást Mauerlatu, ale nemusí být nutně instalováno na stěně budovy. Lavička může fungovat i jako nosný trám.

Dodejme, že jich na střeše může ležet několik. Mezilehlé jsou instalovány pod regály, které nesou krokve delší než 4,5 m.

Další prvky střešní konstrukce

Podle typu střechy se používají další díly. Například kyčelní odrůda. Jednak je to valbová střecha, kde dva protilehlé svahy jsou lichoběžníky, další dva jsou trojúhelníky. Proto je zde krokvový systém rozdělen do čtyř stejných struktur ve dvojicích. Základem systému je ale hřebenový běh. Na něm spočívá hlavní část krokví lichoběžníkových svahů.

Všechny ostatní nohy krokví se opírají o diagonální krokve, známé také jako šikmá žebra nebo hřebeny. Právě tyto prvky vytvářejí neobvyklý tvar střechy. Takže zkrácené krokve se nazývají narozhniki. Jejich spodní konce spočívají na Mauerlatu a jejich horní konce na diagonálních žebrech. Trojúhelníkové svahy jsou zcela tvořeny narozhniky.

Dalším prvkem valbové střechy je krov. Toto je název pro podpěrný sloupek, který podpírá diagonální krokev.

Složité střešní konstrukce mají různé prvky, které se v jednodušších konstrukcích nenacházejí. Například údolí. Jedná se o spojení dvou svahů, jejichž spojením je vnitřní roh. Podél údolí musí být položena krokvová noha a horní část je pokryta dvěma deskami na dvou různých svazích, jak je znázorněno na fotografii níže.

Mansardové střechy mají prvek zvaný horní obložení. Nejde o nic jiného než o vaznice, na kterých spočívají krokve: horní konce spodními konci, spodní horními konci. Část horního lemu je tvořena frontony. Je jasné, že pod postrojem musí být instalovány podpěrné sloupky.

Zkontrolovali jsme tedy hlavní prvky střechy s názvy a jejich přesným účelem. Je třeba poznamenat, že k rozhodnutí o výběru každé části je třeba přistupovat s předběžnými výpočty. Týká se to především zátěží. Ve výpočtech v zásadě není nic složitého. Ale to je téma na jiný článek.

Popis videa

Video vysvětluje, z jakých prvků se střecha skládá:

Popis videa

A toto video pojednává o procesu instalace složité střechy:

Závěr na toto téma

Pochopili jsme téma, z jakých prvků se skládá střecha a krytina. Nejdůležitější je již nezaměňovat oba pojmy, a tedy i jejich konstrukční prvky. I když v každodenním životě a dokonce i mezi staviteli se takové rozdělení nedodržuje. Ale pokud se někde mluví o střeše, pak okamžitě pochopte, že budeme mluvit o horní části střechy.