Cíle, základní principy a základní postup pro provádění prací na mezistátní normalizaci jsou stanoveny v GOST 1.0-2015 „Mezistátní normalizační systém. Základní ustanovení“ a GOST 1.2-2015 „Mezistátní normalizační systém. Mezistátní normy, pravidla a doporučení pro mezistátní normalizaci. Pravidla pro vývoj, přijetí, aktualizaci a zrušení”

O standardu

1 VYVINUTO Spolkovým státním jednotným podnikem „Výzkumný a konstrukční a průzkumný ústav pro problémy těžby, dopravy a zpracování nerostných surovin v průmyslu stavebních hmot“ (FSUE „VNIPIIstromsyrye“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 465 „Stavebnictví“

3 PŘIJATO Mezistátní radou pro standardizaci, metrologii a certifikaci (protokol ze dne 30. září 2014 N 70-P)

Hlasoval pro přijetí:

Krátký název země podle MK (ISO 3166) 004-97

Zkrácený název národního normalizačního orgánu

Ministerstvo hospodářství Arménské republiky

Státní norma Běloruské republiky

4 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 18. listopadu 2014 N 1641-st byla od 8736. dubna 2014 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2015 jako národní norma Ruské federace.

6. VYDÁNÍ (únor 2019) s dodatkem* (ICS 10-2015)

*Viz štítek „Poznámky“.

Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním informačním indexu “Národní standardy” a text změn a dodatků – v měsíčním informačním indexu “Národní standardy”. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. Příslušné informace, oznámení a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu (www.gost.ru)

Změnu č. 1 provedl výrobce databáze dle textu IUS č. 2, 2021

PŘEDSTAVENO: novela zveřejněná v IUS č. 1, 2022, účinná od 23.08.2021; novela zveřejněná v IUS č. 10, 2023, vstoupila v platnost 27.07.2023. července XNUMX

Změny provedené výrobcem databáze

Rozsah 1

Tato norma platí pro přírodní písky se skutečnou hustotou zrna 2,0 až 2,8 g/cm a směsi přírodních písků a písků z drcení shrabků určené k použití jako plniva do těžkých, lehkých, jemnozrnných, lehčených a silikátových betonů, malt, suchých stavební směsi, pro stavbu podkladů a nátěrů dálnic a základů vzletových a přistávacích drah a odbavovacích ploch, okrajů silnic, výroba střešních a keramických materiálů, rekultivace, terénní úpravy a plánování území a další druhy stavebních prací.

Tato norma neplatí pro písky z prosévání drcených hustých hornin.

2 Normativní reference

Tato norma používá normativní odkazy na následující mezistátní normy:

GOST 8267-93 Drcený kámen a štěrk z hustých hornin pro stavební práce. Specifikace

GOST 8735-88 Písek pro stavební práce. Testovací metody

GOST 25584-2016 Půdy. Metody laboratorního stanovení koeficientu filtrace

GOST 30108-94 Stavební materiály a výrobky. Stanovení měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů

GOST 31424-2010 Nekovové stavební materiály z prosévání drcení hustých hornin při výrobě drceného kamene. Specifikace

Poznámka – Při používání této normy je vhodné ověřit si platnost referenčních norem ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách Spolkové agentury pro technickou regulaci a metrologii na internetu nebo podle ročního informačního indexu “Národní normy” , který byl zveřejněn k 1. lednu běžného roku, a podle vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“ za aktuální rok. Pokud je referenční standard nahrazen (upraven), pak byste se při používání tohoto standardu měli řídit nahrazujícím (upraveným) standardem. Je-li norma, na kterou se odkazuje, zrušena bez náhrady, platí ustanovení, ve kterém je uveden odkaz na ni, v rozsahu, v němž není tento odkaz dotčen.

READ
Jak funguje automatický postřikovač?

3 Termíny a definice

V této normě jsou použity následující termíny s jejich příslušnými definicemi:

3.1 písek: Přírodní anorganický sypký materiál o zrnitosti do 5 mm, vzniklý v důsledku přirozené destrukce hornin a získaný při vývoji balvanitých štěrkopískových, štěrkopískových a pískových ložisek.

3.2 obohacený písek: Přírodní anorganický sypký materiál o zrnitosti do 5 mm, se zlepšeným složením zrna a nižším obsahem prachových a jílových částic, získaný pomocí speciálního zařízení.

3.3 frakcionovaný písek: Přírodní anorganický sypký materiál rozdělený na dvě nebo více frakcí pomocí speciálního zařízení.

4 Technické požadavky

4.1 Písek, obohacený písek a frakcionovaný písek musí odpovídat požadavkům této normy a být vyroben podle technologické dokumentace schválené výrobcem.

4.2 Hlavní typy, parametry a rozměry

4.2.1 V závislosti na složení zrna (viz tabulka 3) a obsahu prachových a jílových částic (viz tabulka 4) se písek dělí do dvou tříd:

Podle velikosti zrna (modulu jemnosti) se písek tříd I a II dělí do skupin:

– písek třídy I – zvýšená hrubost, hrubý, střední a jemný;

– písek třídy II – vysoce hrubý, hrubý, střední, jemný, velmi jemný, jemný a velmi jemný.

4.2.2 Každá skupina písku je charakterizována hodnotou modulu velikosti částic Mk uvedenou v tabulce 1.

GOST 8736-2014 . Písek pro stavební práce. Specifikace

GOST 8736-2014

MKS 91.100.15 Skupina G17

PÍSEK NA STAVEBNÍ PRÁCE

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Písek pro stavební práce. Specifikace

Datum představení 2015-04-01

předmluva

1 VYVINUTO Institutem VNIPIIstromsyre za účasti SoyuzDorNII, NIIZHB, TsNIIOMTP z Ruské federace

PŘEDSTAVENO Ministerstvem výstavby Ruska

2 PŘIJATÉ Mezistátní vědeckotechnickou komisí pro normalizaci a technickou regulaci ve stavebnictví (MNTKS) dne 30. září 2014.

Hlasoval pro přijetí:

Název orgánu veřejné správy pro výstavbu

Gosstroy Ázerbájdžánské republiky

Státní architektura Arménské republiky

Gosstroy Běloruské republiky

Ministerstvo výstavby Republiky Kazachstán

Gosstroy Kyrgyzské republiky

Ministerstvo architektury Moldavské republiky

Gosstroy Republiky Tádžikistán

Goskomarchitektstroy Republiky Uzbekistán

3 Nařízením Federální agentury pro technickou regulaci a metrologii ze dne 18. listopadu 2014 N 1641-st byla od 8736. dubna 2014 uvedena v platnost mezistátní norma GOST 1-2015 jako národní norma Ruské federace.

5 VÝMĚNA GOST 8736-93

1 OBLAST POUŽITÍ

Tato norma platí pro přírodní písek a písek z drcení hornin se skutečnou hustotou zrna 2,0 až 2,8 g/cm 3, určené pro použití jako kamenivo do těžkých, lehkých, jemnozrnných, lehčených a silikátových betonů, malt, přípravu suché směsi, pro zařízení základů a krytů dálnic a letišť.

Požadavky této normy neplatí pro tříděné a drcené písky.

Požadavky této normy, stanovené v článcích 4.4.1, 4.4.3, 4.4.7, 4.4.8, oddílech 5 a 6, jsou závazné.

2 REGULAČNÍ ODKAZY

Tato norma odkazuje na následující normy.

GOST 8269.0-97 Drcený kámen a štěrk z hustých hornin a průmyslového odpadu pro stavební práce. Metody fyzikálních a mechanických zkoušek.

GOST 8735-88 Písek pro stavební práce. Testovací metody.

GOST 30108-94 Stavební materiály a výrobky. Stanovení měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů

(Revize, Rev. 2)

V této normě se používají následující termíny.

Přírodní písek – anorganický sypký materiál o zrnitosti do 5 mm, vzniklý v důsledku přirozené destrukce skalnatých hornin a získaný při vývoji ložisek písku a štěrkopísku bez použití nebo s použitím speciálních zpracovatelských zařízení.

READ
Co je komplexní řídicí systém chytré domácnosti?

drcený písek – písek o zrnitosti do 5 mm, vyrobený z hornin a štěrku pomocí speciálního drtícího a mlecího zařízení.

Tříděný písek – písek rozdělený na dvě nebo více frakcí pomocí speciálního zařízení.

Písek z drcení shrabků – anorganický sypký materiál o zrnitosti do 5 mm, získaný z drcení hornin při výrobě drceného kamene a z odpadů z obohacování rud železných a neželezných kovů a nekovových nerostů a dalších průmyslových odvětví.

(Změněné vydání, Rev. č. 1)

4 TECHNICKÉ POŽADAVKY

4.1 Písek musí být vyroben v souladu s požadavky této normy podle technologické dokumentace schválené výrobcem.

4.2 Písek se v závislosti na hodnotách standardizovaných ukazatelů kvality (zrnitostní složení, obsah prachových a jílových částic) dělí do dvou tříd.

4.3 Základní parametry a rozměry

4.3.1 V závislosti na složení zrna se písek dělí do skupin podle velikosti:

I třída – velmi hrubý (písek z drcení shrabků), zvýšená jemnost, hrubý, střední a jemný;

Třída II – velmi hrubý (písek z drcení shrabků), nadměrný, hrubý, střední, jemný, velmi jemný, jemný a velmi jemný.

4.3.2 Každá skupina písku je charakterizována hodnotou modulu jemnosti uvedenou v tabulce 1.

Modul jemnosti Mk

4.3.3 Celkový zůstatek písku na sítu s oky č. 063 musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce 2.

Celkový zbytek na sítu č. 063

Poznámka – Po dohodě mezi výrobcem a spotřebitelem v písku třídy II je povolena odchylka celkového zbytku na sítu č. 063 od výše uvedeného, ​​maximálně však ± 5 %.

4.3.4 Obsah zrn jemnost St. 10,5 a méně než 0,16 mm by neměly překročit hodnoty uvedené v tabulce 3.

V procentech hmotnosti ne více

Třída a skupina písku

Extra velké, velké a střední

Velmi velké a předimenzované

Velké a střední

Malý a velmi malý

Tenký a velmi tenký

Specifikace 4.4

4.4.1 Obsah prachových a jílových částic v písku, stejně jako jíl v hrudkách, by neměl překročit hodnoty uvedené v tabulce 4.

V procentech hmotnosti ne více

Obsah prachových a jílových částic

Obsah jílu v hrudkách

Třída a skupina písku

v přírodním písku

v písku z drcení shrabků

v přírodním písku

v písku z drcení shrabků

Extra velké, velké a střední

Extra velké, velké a střední

Malý a velmi malý

Tenký a velmi tenký

* Pro písky získané při obohacování rud železných a neželezných kovů a nekovových nerostů jiných průmyslových odvětví.

Poznámka – Ve velmi jemném přírodním písku třídy II je po dohodě se spotřebitelem povolen obsah prachových a jílových částic do 7 % hm.

4.4.2 Písky z prosévání drcení se v závislosti na síle horniny a štěrku dělí na jakost. Vyvřelé a metamorfované horniny musí mít pevnost v tlaku nejméně 60 MPa, sedimentární horniny – nejméně 40 MPa.

Třída písku z drcení shrabků z hlediska pevnosti musí odpovídat třídě uvedené v tabulce 5.

Stupeň pevnosti písku z drcení shrabků

Mezní pevnost horniny v tlaku ve stavu nasyceném vodou, MPa, ne menší než

Drtitelnost štěrku ve válci

Poznámka – Po dohodě mezi výrobcem a spotřebitelem je povolena dodávka písku třídy II z usazených hornin o pevnosti v tlaku menší než 40 MPa, nejméně však 20 MPa.

4.4.3 Písek určený k použití jako kamenivo do betonu by měl být odolný proti chemickému působení cementových zásad.

READ
Jak rozdělit pokoj na dvě zóny: ložnici a dětský pokoj?

Odolnost písku je dána mineralogickým a petrografickým složením a obsahem škodlivých složek a nečistot. Seznam hornin a minerálů klasifikovaných jako škodlivé složky a nečistoty a jejich maximální přípustný obsah jsou uvedeny v příloze A.

4.4.4 Písek z prosévání z drcení hornin se skutečnou hustotou zrna vyšší než 2,8 g/cm 3 nebo obsahující zrna hornin a minerálů klasifikovaných jako škodlivé složky v množství převyšujícím jejich přípustný obsah nebo obsahující několik různých škodlivých složek je uvolněna pro konkrétní druhy stavebních prací podle technických podkladů vypracovaných stanoveným postupem a odsouhlasených s laboratořemi specializovanými v oboru koroze.

4.4.5 Je povoleno dodávat směs přírodního písku a písku z drcení shrabků s obsahem posledně jmenovaného nejméně 20 % hmotnostních, přičemž kvalita směsi musí splňovat požadavky této normy na jakost písků. z drtivé projekce.

4.4.6 Výrobce musí informovat spotřebitele o následujících vlastnostech zjištěných geologickým průzkumem:

– mineralogické a petrografické složení s uvedením hornin a minerálů klasifikovaných jako škodlivé složky a nečistoty;

– obsah organických nečistot;

je skutečná hustota zrn písku.

4.4.7 Přírodní písek, když je ošetřen roztokem hydroxidu sodného (kolorimetrický test na organické nečistoty podle GOST 8735), by neměl dát roztoku barvu, která odpovídá barvě standardu nebo je tmavší než barva standardu.

4.4.8 Písek musí být podroben radiačně-hygienickému posouzení, jehož výsledky určují rozsah jeho použití. Písek v závislosti na hodnotách měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů Аeff aplikovat:

– v Аeff do 370 Bq/kg – v nově budovaných obytných a veřejných budovách;

– v Аeff Svatý. 370 až 740 Bq / kg – pro výstavbu silnic na území sídel a zón slibného rozvoje, jakož i při výstavbě průmyslových budov a staveb;

– v Аeff Svatý. 740 až 1500 Bq/kg – při výstavbě silnic mimo sídla.

V případě potřeby lze v národních normách platných na území státu změnit hodnotu měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů v rámci výše uvedených limitů.

(Změněné vydání, Rev. č. 1, 2)

4.4.9 Písek by neměl obsahovat žádné cizí nečistoty.

5 PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ

5.1 Písek musí být přijat technickou kontrolou výrobce.

5.2 Pro kontrolu shody kvality písku s požadavky této normy se provádějí přejímací a periodické zkoušky.

5.3 Přejímací zkoušky u výrobce se provádějí denně testováním jednoho náhradního vzorku odebraného v souladu s GOST 8735 z každé výrobní linky.

Během kontroly přijetí určete:

– obsah prachových a jílových částic;

– obsah hlíny v hrudkách.

5.4 Při pravidelném testování písku určete:

– jednou za čtvrt roku – objemová hmotnost (objemová hmotnost při vlhkosti při přepravě se zjišťuje podle potřeby), jakož i přítomnost organických nečistot (huminových látek) v přírodním písku;

– jednou ročně a v každém případě změny vlastností vyvíjené horniny – skutečná hustota zrn, obsah hornin a minerálů klasifikovaných jako škodlivé složky a nečistoty, pevnostní stupeň písku z drcení, konkrétní účinná činnost přírodních radionuklidů.

Periodické sledování ukazatele měrné efektivní aktivity přírodních radionuklidů se provádí ve specializovaných laboratořích akreditovaných podle stanoveného postupu pro právo provádět gamaspektrometrické zkoušky nebo v radiačně metrických laboratořích orgánů dozoru.

Při absenci údajů geologického průzkumu o radiačně-hygienickém hodnocení ložiska a závěru o třídě písku provádí výrobce radiačně-hygienické hodnocení vybudovaných horninových úseků expresní metodou přímo v čelbě nebo ve skladech hl. hotové výrobky (mapa naplavenin) v souladu s požadavky GOST 30108 .

READ
Jak funguje roubovací prořezávač?

5.5 Odběr a příprava vzorků písku pro kontrolu kvality u výrobce se provádí v souladu s požadavky GOST 8735.

5.6 Dodávka a přejímka písku se provádí dávkově. Za dávku se považuje množství materiálu, které je současně dodáváno jednomu spotřebiteli v jednom vlaku nebo v jedné nádobě. Při přepravě po silnici je dávka množstvím písku přepraveného jednomu spotřebiteli během dne.

5.7 Při kontrole kvality písku musí spotřebitel použít postup vzorkování uvedený v 5.8-5.11. Pokud jsou výsledky kontrolní kontroly složení zrna a obsahu prachových a jílových částic nevyhovující, dávka písku není přijata.

5.8 Počet dílčích vzorků odebraných pro kontrolní kontrolu kvality písku v každé šarži v závislosti na objemu šarže musí být alespoň:

Počet přírůstkových vzorků

St. 350 až 700 m 3

Z dílčích vzorků se vytvoří kombinovaný vzorek, který charakterizuje kontrolovanou šarži. Průměrování, redukce a příprava vzorků se provádí podle GOST 8735.

5.9 Pro kontrolní kontrolu kvality písku zasílaného po železnici se odebírají bodové vzorky při vykládce vozů z proudu písku na pásové dopravníky sloužící k jeho dopravě do skladu spotřebitele. Při vykládce vozu se v pravidelných intervalech odebírá pět bodových vzorků. Počet vozů se stanoví s přihlédnutím k získání požadovaného počtu dílčích vzorků v souladu s 5.8.

Vozy jsou vybírány na pokyn spotřebitele. Pokud se dávka skládá z jednoho vozu, odebere se při jeho vykládce pět bodových vzorků, ze kterých se získá kombinovaný vzorek.

Pokud se při vykládce nepoužívá průběžná doprava, odebírají se bodové vzorky přímo z vozů. K tomu se pískový povrch v autě vyrovná a na odběrných místech se vykopou otvory o hloubce 0,2–0,4 m. Místa odběru by měla být umístěna uprostřed a ve čtyřech rozích vozu, přičemž vzdálenost od vozu strany k odběrným místům by neměly být menší než 0,5 m. Vzorky z otvorů se odebírají naběračkou, kterou se pohybují zdola nahoru podél stěn otvoru.

5.10 Pro kontrolní kontrolu kvality písku dodávaného vodní dopravou se při vykládce lodí odebírají bodové vzorky. V případě použití pásových dopravníků pro vykládku jsou v pravidelných intervalech odebírány přírůstkové vzorky z proudu písku na dopravnících. Při vykládání lodi pomocí véčkových jeřábů se v pravidelných intervalech odebírají naběračkou bodové vzorky, protože jsou vykládány přímo z nově vytvořeného pískového povrchu v lodi, nikoli z děr.

Pro kontrolní kontrolu písku vyloženého z lodí a položeného na náplavových mapách hydromechanizací se odebírají bodové vzorky v souladu s 2.9 GOST 8735.

5.11. Pro kontrolu kvality písku přepravovaného po silnici se při vykládání automobilů odebírají bodové vzorky.

V případě použití pásových dopravníků pro vysypávání písku se odebírají bodové vzorky z proudu písku na dopravnících. Při vykládce každého vozu se odebírá jeden bodový vzorek. Počet vozů je stanoven s přihlédnutím k získání požadovaného počtu dílčích vzorků podle 5.8. Auta jsou vybírána na pokyn spotřebitele.

Pokud se šarže skládá z méně než deseti vozů, odebírají se vzorky písku z každého vozu.

Pokud se při vykládání vozů nepoužívá dopravníková doprava, odebírají se bodové vzorky přímo z vozů. Za tímto účelem se povrch písku v autě vyrovná, ve středu karoserie se vykope díra o hloubce 0,2-0,4 m. Vzorky písku se odebírají z díry lopatkou a pohybují se zdola na nahoře podél stěny otvoru.

READ
Jak vybrat nádrž na vodu pro vaši daču?

5.12 Množství dodávaného písku je určeno objemem nebo hmotností. Měření písku se provádí ve vozech, lodích nebo autech.

Písek dopravovaný ve vagonech nebo autech se váží na nákladních vahách. Množství písku přepravovaného v lodích je určeno ponorem lodi.

Množství písku z jednotek hmotnosti na jednotky objemu se přepočítává podle hodnot objemové hmotnosti písku, stanovené při jeho vlhkosti při přepravě. Smlouva o dodávce uvádí vypočtený obsah vlhkosti písku přijatý dohodou stran.

5.13 Výrobce je povinen doprovázet každou šarži dodaného písku dokladem o jeho jakosti ve stanoveném tvaru, který musí obsahovat:

– jméno výrobce a jeho adresa;

– číslo a datum vystavení dokladu;

– číslo šarže a množství písku;

– čísla vozů a plavidla, čísla faktur;

– třída, velikostní modul, celkový zbytek na sítu č. 063;

– obsah prachových a jílových částic, jakož i hlíny v hrudkách;

– měrná efektivní aktivita přírodních radionuklidů v písku podle 5.4;

– obsah škodlivých složek a nečistot;

je označení této normy.

6 KONTROLNÍ METODY

6.1 Pískové zkoušky se provádějí v souladu s GOST 8735.

6.2. Specifická účinná aktivita přírodních radionuklidů v písku je stanovena podle GOST 30108.

7 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

7.1 Písek se přepravuje v otevřených železničních vagonech a lodích, jakož i automobilech v souladu s pravidly schválenými stanoveným způsobem pro přepravu zboží příslušným způsobem přepravy a skladuje se ve skladu výrobce a spotřebitele za podmínek, které chrání písek před znečištěním.

Při přepravě písku po železnici musí být také zajištěno dodržování požadavků Technických podmínek pro nakládku a zajištění nákladů schválených Ministerstvem železnic.

7.2 Při přepravě a skladování písku v zimním období musí výrobce učinit opatření proti zamrzání (odhazování lopatou, ošetření speciálními roztoky atd.).

OBSAH ŠKODLIVÝCH NEČISTOT

Přípustný obsah hornin a minerálů klasifikovaných jako škodlivé složky a nečistot v písku používaném jako kamenivo do betonu a malty by neměl překročit následující hodnoty:

– amorfní odrůdy oxidu křemičitého, rozpustné v alkáliích (chalcedon, opál, pazourek atd.) – ne více než 50 mmol / l;

– síra, sulfidy, kromě pyritu (markazit, pyrhotit aj.) a síranů (sádra, anhydrit aj.) z hlediska SO3 – ne více než 1,0 %; pyrit z hlediska SO3 – ne více než 4 % hmotnostní;

– slída – ne více než 2 % hmotnostní;

– halogenidové sloučeniny (halit, sylvin atd.), včetně chloridů rozpustných ve vodě, pokud jde o chloridové ionty – ne více než 0,15 % hmotnostních;

– uhlí – ne více než 1 % hmotnostní;

– organické nečistoty (huminové kyseliny) – menší než množství, které dává roztoku hydroxidu sodného (kolorimetrický vzorek podle GOST 8267) barvu odpovídající barvě standardu nebo tmavší než tato barva. Použití písku, který nesplňuje tento požadavek, je povoleno pouze po získání pozitivních výsledků zkoušek písku v betonu nebo maltě na charakteristiky trvanlivosti.

Přípustný obsah zeolitu, grafitu, živičné břidlice je stanoven na základě studií vlivu písku na trvanlivost betonu nebo malty.

DODATEK B Smazán

(Revize, Rev. 2)

Klíčová slova: přírodní písek, stavební práce, písek z prosévání drcení, frakcionovaný písek, drcené písky, složení zrna