Ve stavebních krytinách (obr. 13) jsou nosnými prvky nosníky a vazníky položené napříč nebo podél budovy.

Nosná struktura nátěrů může být:

1) Podle povahy práce

– dřevěné (laminované dřevo)

-smíšené vzory, kombinované

Jako nosné prvky krytin se používají nosníky a vazníky z betonu třídy B15/40, C16/20, C40/50 a předpjaté výztuže. Mohou být umístěny podél a napříč budovou.

3) Podle povahy instalace

– krytiny krokví (pokud kryjí rozpětí, podpírají na nich nesené krycí konstrukce)

– krytiny krokví (podepřené na sloupech s roztečí 12–18 m v podélném směru a na nich jsou podepřeny vazníky nebo trámy s roztečí 6 m).

Obrázek 13. Nosné povlakové prvky

a – z krokví a podkrokevních nosníků; b – z vazníků a podvazníků; 1 – sloupce;

2 — trámy krokví; 3 – krokevní nosníky; 4 — vazníky; 5 – střešní vazníky

Nosníky krokve z betonu třídy 300-500 a krycích rozponů 6, 9, 12 a 18 m (s roztečí sloupů 6 m). Název nosníků závisí na obrysu horní tětivy.

1) Jednostupňové (obr. 14, a, b) – pro jednopolové budovy a přístavby. Rozpětí 6, 9, 12m. Mohou mít T-profil se zesílením na podpěrách a tloušťkou stěny 100 mm a I-profil s předpjatou výztuží. Výška od 600 do 1,20 m.

2) Štítové trámy Určeno pro budovy se šikmými střechami nebo „lomenou střechou“. Pro rozpony 6 a 9 m se používají nosníky (obr. 14, c) T-profilu se zesílením u podpory a tloušťkou stěny 100 mm.

Pro rozpětí 12-18 metrů jsou určeny nosníky (obr. 14, d) průřezu I se svislou stěnou tloušťky 80 mm a s předpjatou výztuží.

Obrázek 14. Železobetonové nosníky krokví

a – T-profil s jedním stoupáním; b – I-profil s jedním stoupáním; c – štít (rozpětí 6-9 m);

g – štít (rozpětí 12-18 m); d – příhradový (rozpětí 12-18 m); e – s paralelními pásy;

1 – nosný ocelový plech; 2 – vložené části.

3)Příhradové nosníky (obr. 14, d) mají obdélníkový průřez s otvory pro průchod potrubí, elektrických kabelů atd.

4) Nosníky s rovnoběžnými tětivami (obr. 14, e) se používají pro budovy s plochou střechou. Mají I-profil se zesílením v podpěrných uzlech a svislou tloušťkou stěny 80 mm.

Na horní pásnici trámů krokví jsou každých 1,5 m zapuštěny díly pro upevnění krytiny. Na spodní pásnici a stěně nosníku jsou použity vetknuté prvky pro upevnění horních dopravních drah

READ
Jak často zalévat karafiáty?

Farmy. Krokve a podkrokve.

Používá se pro rozpětí 18, 24, 30, 36 m. Vyrobeno z betonu třídy B25, B40 a předpjaté výztuže. Účinnější než paprsky.

Vazníky se vyznačují typem mříže a obrysem horní pásnice.

Obrázek 15. Železobetonové vazníky

a, б — krokevní segmentové ztužení; в — krokev klenutá bez úhlopříček;

г — krokve bez vzpěr s rohy pro instalaci plochých krytin;

д – krokev s paralelními pásy; е — krov pro šikmé střechy;

ж — krokve pro ploché krytiny

1) Diagonální segmentové vazníky (obr. 15, a, b) – určeno pro šikmé plochy s lucernami a bez nich. Řezy horní a dolní tětivy jsou pravoúhlé.

Pro rozpětí l=18,24,30m

2) Odolné vazníky bez výztuh (obr. 15, c, d) se používají pro instalaci šikmých střech.

Odrůda s „vyčnívajícími rohy“ pro rovné povrchy.

Rozpětí 18, 24, 30 m.

3) Vazníky s paralelními pásy (obr. 15,e) – určeno pro ploché, nelucernové krytiny.

4) Lichoběžníkové (polygonální) – pro šikmé krytiny.

Rozpětí 18, 24,30 m.

Desky spočívají na vaznících v uzlech sloupků a vzpěr, prostor mezivazníků slouží k průchodu komunikací. Vazníky se upevňují podobně jako u krokvových nosníků kotevními šrouby a svařováním.

2) Krovové vazníky (obr. 15, f, g) se používají s roztečí vazníků a trámů 6m a roztečí sloupů středních řad 12m. Jsou uloženy podél podélné řady sloupů s roztečí 12 m. Používá se k podepření trámů krokví. Sloupky na koncích krovu slouží jako podpěry pro položení vnějších krycích desek Délka 12m. Na koncích jsou vyčnívající „rohy“ pro podepření krycích desek.

Příhradové a krokvové nosníky jsou konstrukce používané ke konstrukci střešního systému. Všechny nosné konstrukce se vztahují na podkrokevní a krokvové prvky. Systémy krokví překlenují rozpětí a slouží jako základ pro střešní plášť.

Podkrokevní konstrukce pokrývající rozpětí 12 a 18 metrů mezi sloupy jsou mezilehlé podpěry pro krokvové konstrukce s roztečí 6 metrů.

Hodnoty konstrukčních prvků krokví

krokvový nosník

“Trámy v příhradové konstrukci”

Na základě charakteru vnímání a rozložení vnitřních a vnějších sil se střešní konstrukce dělí na trámy a vazníky..

Nosník je jednoprvková konstrukce, která přenáší zatížení po celé délce rozpětí.

READ
Jak často by se měl plamének zalévat?

V jeho úsecích působí ohybové momenty různé normálové síly, které jsou největší u nejkrajnějších vláken.

Příhradový vazník je prutová konstrukce, která zatěžuje výhradně spoje prutů. Normální jednoznačné síly způsobené uzlovým zatížením v prutech umožňují využít celý jejich průřez.

Pro železobetonové prefabrikáty byly v poslední době jako nejracionálnější uznány nevyztužené vazníky s kruhovým horním pásem. Při přibližně inverzních výškových poměrech uprostřed rozpětí je vlastní tíha vazníku 1,5-2krát menší než hmotnost nosníku.

Železobetonové nosníky krokví

Typy nosníků podle typu profilu

trámy krokví

“Druhy železobetonových trámů”

Železobetonové krokvové nosníky se používají pro rozpětí 18, 12, 9 a 6 metrů. Při překrytí rozpětí 24 metrů a více jsou nosníky z hlediska technických a ekonomických ukazatelů horší než vazníky. Pro zastřešení nástaveb se používají především trámy délky 6 a 9 metrů, jako podélné a příčné střešní trámy trámy délky 12 metrů.

Jako příčné příčky se používají trámy o délce 18 metrů, na které se pokládají desky o rozměrech 3×12 nebo 3×6.

Podle typu profilu se rozlišují následující typy nosníků:

 • Jednostupňové se spodním přerušeným pásem nebo paralelními pásy;
 • Lichoběžníkové štíty s konstantním sklonem horního pásu;
 • S horním zahnutým a přetrženým pásem.

Při konstrukci různých typů krytin se používají různé typy nosníků:

 • Typicky se přístřešky používají při stavbě střech se sklonem v jednom směru, například střechy přístaveb.
 • Železobetonové krokvové nosníky s rovnoběžnými pásnicemi lze snadno vyrobit. Výztužné rámy v nich mají konstantní výšku. Takové nosníky se používají při konstrukci horizontálních střech.
 • Nejběžnější na sedlových střechách jsou trámy, které mají konstantní sklon horního pásu, rovný 1:30 pro střechy s nízkým sklonem a 1:12 pro střechy šikmé. Jejich hlavní nevýhodou je nutnost konstruovat výztužné klece s proměnnou výškou.
 • Při potřebě průchodu inženýrských sítí v úrovni krytí se používají štítové příhradové nosníky o rozpětí 18 a 12 m.
 • Nosníky, které mají obrys horního pásu ve formě křivky nebo lomené čáry, se vyznačují nejvýhodnějším rozložením materiálů po délce rozpětí než štítové nosníky, které mají konstantní sklon pro horní pás. Ale takové paprsky nenašly široké použití kvůli složité technologii jejich výroby.

Výběr průřezů nosníku

Výběr průřezů a výztuže pro železobetonové nosníky má své vlastní vlastnosti:

 • Nejekonomičtější tvar pro průřez příčníků je I-nosník se stěnou 60-100 mm. Tloušťka stěny se volí především na základě podmínek pro uložení armovacích rámů, hutnění a pokládku betonu ve svislé poloze.
  Tloušťka stěny podpěr ve tvaru V se postupně zvyšuje, aby byla zajištěna pevnost a odolnost proti praskání nakloněných částí, přičemž se u podpěry přeměňuje na lichoběžníkový nebo obdélníkový průřez o šířce, která se rovná šířce polic. Pro nosníky délky 6 a 9 metrů lze použít T-profil.

Poradenství!
Obecně platí, že uprostřed rozpětí je výška průřezu příčníků přiřazena 1/10-1/15 rozpětí. Navíc u štítových nosníků uprostřed rozpětí je výška sekce určena typickou výškou nosníku (900 nebo 800 mm) a sklonem horního pásu.

 • Šířka horní příruby se z důvodu zajištění stability při instalaci, přepravě a spolehlivé podpoře střešních desek bere v rozmezí 1/50-1/60 l, což je zpravidla 200-400 mm. .
  Šířka spodní pásnice se určuje v závislosti na pevnosti betonu pásnice v tlaku, umístění předpínací výztuže (s přihlédnutím k průměru svorek napínacích zařízení), jakož i na požadované délce opěrné plochy na přírubě. trámový sloup.
  Šířka spodní police je obvykle 200-280 mm. Přechod na svislou stěnu z polic se provádí pomocí náběhů s úhlem sklonu cca 45°.
 • Příhradové štítové železobetonové krokvové nosníky mají průřez 200-280 mm. Tyto paprsky jsou jednodušší na výrobu a velmi vhodné pro průchod různými typy komunikací.
 • Pro výrobu štítových nosníků se používá beton tříd B25-B40. Jako předpjatá podélná výztuž se používá prutová výztuž třídy AV a A-IV, vysokopevnostní drát třídy Bp-II a lana třídy K-7.
  Pomocí výztuže třídy A-III jsou vyrobeny podélné konstrukční tyče horní police, příchytky polic a nástěnné rámy.
  V nosných částech příčníků, ve kterých vznikají velké síly z předběžného stlačení a reakcí podpěr, je nutné instalovat další výztuž ve formě svisle umístěných tyčí a sítí.
 • Ve fázi stlačení u štítových nosníků s I-profilem se mohou objevit počáteční trhliny v horní pásnici. V tomto ohledu je také vhodné takovéto krokvové železobetonové nosníky v horní části příčníku vyztužit konstrukční předpínací výztuží.
  Instalace takové výztuže pomáhá snížit excentricitu stlačovací síly a v důsledku toho snížit tahová napětí v horní přírubě.
 • Návrhové schéma příčníků pro krytiny je bráno jako jednoduše podepřený nosník na dvou podpěrách. S přihlédnutím k detailům podepření nosníku na sloupech je akceptováno návrhové rozpětí. Zatížení nosníků sněhem a vlastní tíhou povlaku se přenáší na podpěry ve formě soustředěných sil přes žebra panelů.
  V případě pěti a více soustředěných sil je skutečné zatížení nahrazeno rovnoměrně rozloženým ekvivalentním. Zatížení ze zavěšených břemen, závěsné dopravy a svítilen se berou v úvahu jako koncentrované.
 • Výpočet odolnosti proti trhlinám a průhybům, výběr příčné a podélné výztuže se provádí jako u jednoduchého ohýbaného prvku obdélníkového, I-nosníku nebo T-profilu pro všechny fáze provozu konstrukce.
  Je třeba vzít v úvahu, že nebezpečný normální úsek ve štítových trámech není umístěn uprostřed rozpětí, ale je umístěn 0,35-0,4L od podpěry.
 • Při vystavení rovnoměrně rozloženému zatížení se sklonem horní pásnice rovným 1:12 je umístění nebezpečného normálního úseku ve vzdálenosti 0,37L od podpěry.
 • U nosníků s parabolicky křivočarými a rovnoběžnými obrysy horního pásu je normální návrhový řez umístěn s rovnoměrně rozloženým zatížením uprostřed pole.
READ
Jak určit tuhost frézy?

Trámy vyrobené ze dřeva

trámy krokví

“Druhy dřevěných trámů”

Krokve vyrobené z vrstveného dýhového řeziva, neboli vrstveného dýhového řeziva, jsou technologicky vyspělým moderním stavebním materiálem vytvořeným pomocí pokročilých technologií. Lepené krokve se díky svým vysokým výkonovým vlastnostem rozšířily v USA a Evropě.

Například v USA je přibližně polovina mezipodlažních podlah instalována pomocí strukturálního vrstveného dýhového řeziva. Toto číslo je v Evropské unii zhruba třetinové. Konstrukční dřevo se používá i v nosných konstrukcích.

Ohybově nejodolnější nosník je nosník s poměrem stran 7:5.

Kulatý kmen snese větší zatížení než dřevo, které je z něj vytesáno, ale má menší pevnost v ohybu. Často se trámy ohýbají pod tlakem hmotnosti lidí, nábytku, podlah a zásypu. V zásadě není průhyb závislý na šířce, ale na výšce nosníku.

Spojení dvou stejných nosníků pomocí hmoždinek a šroubů umožňuje této konstrukci vydržet zatížení 2x větší než oba tyto nosníky, které budou jednoduše položeny vedle sebe. Zmenšení šířky má ale své omezení. Pokud jsou laminované krokve příliš tenké, mohou se ohnout do strany.

Poradenství!
Trámy pro půdní a mezipodlažní podlahy musí mít tloušťku alespoň 1/24 své délky.

trámy krokví

“Tabulka pro výběr značky použitých nosníků”

Nosníky krokve

Podkrokevní trámy, které se používají v krytinách s trámovými krokevními konstrukcemi, a podkrokevní vazníky, používané v krytinách s příhradovými vazníky, mají následující vlastnosti:

 • Vyrábějí se s nosníkovou výztuží pouze předpjatou.
 • Podkrokevní nosník a vazník jsou připevněny ke sloupům rámu pomocí šroubů nebo přivařením ocelových zapuštěných dílů.
 • Nosníky pro konstrukce krokví se dodávají s nerovnoběžnými a paralelními pásnicemi.
 • Krokvový nosník se vypočítá podle schématu jednopolového nosníku zatíženého rozloženým zatížením od vlastní hmotnosti a soustředěnou silou uprostřed rozpětí (podporová reakce krokvového nosníku).
 • Vazníky nebo nosníky podkrokevních konstrukcí mají ocelové stoly nebo železobetonové konzoly pro podepření nosných konstrukcí krytin.
 • Vazníky a vazníky jsou připevněny k rámu, stejně jako hlavní konstrukce krytiny, jejichž podepření na vaznících je stejné jako jejich podepření na sloupcích rámu.
 • Horní pasy trámů podkrokevních konstrukcí jsou rozvázány průběžným kotoučem profilované krycí podlahy.

Spolehlivost celé střešní konstrukce závisí na správné volbě krokví a podkrokevních nosníků, takže k výpočtu jejich průřezu je třeba přistupovat se vší odpovědností.