Svařování plynových potrubí při zplynování venkovského domu

Připojení plynu k domu je technicky složitý a nákladný postup. Často je hlavní překážkou v zajištění domu co nejekonomičtějším způsobem zásobování teplem materiálová složka. Náklady na položení plynovodu se však mohou vrátit za několik let, pokud je připojení provedeno v souladu s požadavky a koordinací všech dokumentů.

Řekneme vám, jak připojit plyn k soukromému domu a co je k tomu potřeba.

Způsoby dodávky plynu do soukromého domu

Bez plnohodnotného systému vytápění bude v zimě poměrně obtížné zajistit komfort bydlení. K vytápění lze využít různá topná zařízení – elektrická, na tuhá paliva, poháněná solární energií. Ale plynové kotle jsou již mnoho let považovány za nejúčinnější a nejspolehlivější řešení v organizaci zásobování teplem. Existuje několik způsobů, jak zplynovat soukromý dům pro vytápění a ohřev vody.

 • Připojení na centrální rozvod plynu

Toto je nejběžnější možnost. Pokud je plynovod položen podél ulice, kde se dům nachází, můžete kontaktovat plynofikaci v místě bydliště a plynofikovat váš objekt. Centrální zásobování plynem je bezpečnější než autonomní systém (plynový zásobník), který vyžaduje, aby majitelé domů pravidelně upravovali parametry plynového kotle.

 • Instalace plynové nádrže

Tato metoda se používá, když není možné se připojit k centralizované páteřní síti. Plynojemové systémy jsou navrženy tak, aby skladovaly relativně malé množství přírodního paliva, ale zároveň dokážou poskytnout domu potřebné zásoby plynu po celý rok.

 • Zařízení na výrobu plynu nebo bioplyn

Zařízení na výrobu plynu a bioplyn jsou v ruských domácnostech poměrně vzácné. Jsou vysoce účinné a při správném plánování poskytují bydlení dostatečné množství paliva. Většina spotřebitelů tento typ zplynování doma odmítá kvůli potřebě vyčlenit velké plochy pro instalaci zařízení a postarat se o neustálé dodávky dřeva, hnoje a dalších materiálů pro výrobu plynu.

Dělníci, kterým se plynové potrubí do obytných budov

Etapy zplynování

Chcete-li připojit plyn k soukromému domu prostřednictvím plynovodu, musíte zjistit, v jehož jurisdikci se nachází plynovod procházející poblíž. Zpravidla je spravuje místní městská plynárenská společnost, na kterou je třeba se obrátit pro získání povolení a potřebné dokumentace.

Nejprve je potřeba získat technické podmínky. Tento dokument je povolením k připojení k hlavní síti, podle kterého organizace distribuce plynu (GDO) zaručuje nepřerušenou dodávku přírodního paliva a udržuje jeho tlak na správné úrovni.

Pro registraci technických specifikací (TS) pro plynofikaci domu v GDO je nutné doložit následující balík dokumentů:

 • žádost o vydání technické specifikace, ve které je uveden plánovaný termín spuštění plynovodu a předpokládaná spotřeba plynu;
 • kopie listů o vlastnictví pozemku a stavby;
 • kopii občanského průkazu;
 • výpočty mezní spotřeby paliva (při použití více než 5 metrů krychlových za hodinu);
 • plán lokality a území s ní sousedící;
 • souhlas vlastníka (pokud doklady předkládá nájemce);
 • plná moc (při předložení dokumentace zástupcem).
READ
Jak se jmenuje sprchový systém?

Dokument by měl obsahovat údaje o hodinové spotřebě paliva, načasování připojení potrubí a době platnosti technických podmínek. Poté je nutné sepsat smlouvu s projekční kanceláří, která zpracuje projekt plynofikace domu. K vypracování smlouvy potřebujete topografický plán lokality, technické pasporty budovy a zařízení, které má být instalováno. V případě potřeby může projektant jít na místo, aby provedl měření a upřesnil podrobnosti.

Mezi dokumenty je také nutné mít smlouvu o připojení zemního paliva, která se na žádost vlastníka sepisuje s organizací pro distribuci plynu.

Putin nařídil vládě, aby zajistila postupné dokončení plynofikace země do roku 2024 a 2030

Putin nařídil vládě, aby zajistila postupné dokončení plynofikace země do roku 2024 a 2030 (Foto: Vladimir Smirnov / TASS)

Projekt plynofikace soukromého domu je povinnou položkou při provádění pokládkových prací. Umožňuje vám správně naplánovat zapojení, vypočítat a vybrat správné vybavení. Dokument uvádí:

 • půdorys budovy s vyznačením míst pro pokládku potrubí a umístění přístrojů;
 • parametry energetické účinnosti zařízení;
 • specifikace plynového zařízení;
 • odhad instalace;
 • zdůvodnění výběru jednoho nebo druhého způsobu instalace;
 • opatření a ochranu.

Také v projektu jsou předepsány zvláštní podmínky pro práci a je umístěn montážní výkres, který určuje vlastnosti umístění a svařování potrubí.

Poté, co jsou všechny dokumenty připraveny, musíte sepsat dohodu s organizací, která bude provádět instalační práce. Vybraná společnost musí mít licenci a povolení k provozování takové činnosti.

Celý proces dodávky plynu je rozdělen do několika fází.

 • Položení vnějšího plynovodu

Existují dva způsoby pokládky potrubí z centrálního vedení na místo: podzemní a pozemní. V prvním případě se používají trubky o průměru 15 cm, které se ukládají do předem vykopaných příkopů. Na přilehlém území je instalován regulační bod plynu, určený k normalizaci tlaku zemního plynu.

 • Zařízení kotelny

Souběžně s externími pracemi se připravují prostory pro instalaci zařízení: nakupují se a instalují potřebná zařízení, dokončuje se kotelna podle požadavků požárního a plynárenského zařízení a připravují se místa pro zavedení plynovodu. Kotelna musí mít komín, systém umělého nebo přirozeného větrání. Stejné práce se provádějí v kuchyni, kde bude umístěn plynový sporák.

 • Spojovací komunikace

V poslední fázi připojení plynu k soukromému domu je potrubí zavedeno do budovy a připojeno k hlavní stoupačce. Po montáži se připojují ovládací a měřící přístroje – měřidlo, různá čidla, uzavírací kohouty.

Instalace plynoměru

Před spuštěním systému přívodu plynu je nutné jej zkontrolovat a vypracovat příslušný zákon. Pro první spuštění plynu je nutné získat povolení od GRO k uvedení plynovodu do provozu. Dále je nutné uzavřít smlouvu o dodávce přírodního paliva. Dodavatelem plynu a distribuční organizací plynu přitom není vždy stejná společnost.

Při vlastním spuštění systému se kontroluje provozuschopnost všech zařízení, nastavují se indikátory tlaku. Nedochází ani k úniku plynu. Pokud nejsou zjištěny žádné problémy, je podepsán akt o připojení, který potvrzuje, že dům je plynofikován.

READ
Co je to jízda autem?

Požadavky federálního zákona o plynofikaci soukromého domu

Postup pro připojení plynu k soukromému domu je stanoven na federální úrovni. To znamená, že plynárenské služby ani místní úřady nemají právo vyžadovat další dokumentaci. Podle federálního zákona musí být při připojování k centralizovanému kmenu splněny následující požadavky:

 1. K plynárenské distribuční síti je možné připojit pouze objekty investiční výstavby, včetně bytových nebo průmyslových objektů, jejichž výstavba dosud není dokončena.
 2. Plynofikace neinvestičních budov není povolena – skleníky, garáže, letní kuchyně a další stavby bez základů, jakož i jednotlivé obytné prostory v bytových domech.
 3. Žádost o plynofikaci domu může podat vlastník nebo nájemníci s písemným souhlasem vlastníka bydlení. Má-li stavba více vlastníků, je nutný souhlas každého z nich.

Na vydání technické specifikace má plynárenská distribuční společnost 14 dní. TU se považuje za platnou nejdéle 70 dnů, poté bude nutné dokument vystavit znovu.

Zplyňování doma

Připojení plynu k vašemu domu vyžaduje hodně úsilí. Hlavní překážkou pro zásobování domova modrým palivem je materiálová složka. Ale s dobře navrženou vnitřní sítí spotřeby plynu se instalace zaplatí za tři roky.

Vytápění a ohřev vody můžete svému domu zajistit různými způsoby:

Centrální zásobování plynem

Nejběžnější metoda. Ne všechny ulice mohou mít plynovod, ale pokud je plynovod před vaším domem, lze jej použít k rychlému a praktickému zajištění vašeho domovního plynu.

Autonomní zplyňování

Častěji tento typ zplyňování zahrnuje instalaci nádoby pro skladování směsi propan-butan. Nádrž je instalována v blízkosti soukromého bydlení, nadzemní nebo podzemní. Plyn proudí plynovým potrubím z plynové nádrže. Tento typ se používá, když není možné položit potrubí z centrální dálnice.

Masters společnosti ArtSever poskytuje soukromým domácnostem autonomní zplyňování již více než 14 let. Navrhneme plán uložení potrubí a zajistíme vysokou profesionalitu montážních prací.

Vyvíječ plynu a zařízení na bioplyn

Plynový generátor není mezi ruskými spotřebiteli běžným typem paliva. Tato instalace při správné, systematické údržbě a opravách poskytuje požadovaný objem plynu. Většina však tento typ zplyňování odmítá, protože vyžaduje přidělení velké místnosti, zásobu dřeva, hnoje a dalších nezbytných surovin pro práci.

Jak probíhá plynofikace soukromého domu?

Po výběru optimálního způsobu dodávky plynu je třeba přistoupit k dokončení veškeré potřebné dokumentace. Je důležité pochopit, zda jsou na vašem webu splněny určité podmínky pro zajištění vodivosti a zda máte právo používat například hlavní připojení. V tomto případě, pokud váš dům není v katastru nemovitostí zapsán jako obytný, nebude možné do pozemku dodávat plyn.

READ
Co obsahuje adjika?

Práce a instalace začnou po odsouhlasení všech papírů a získání příslušného povolení. Po dokončení všech operací musí být systém spotřeby plynu předveden zaměstnancům společnosti Gorgaz.

Pro instalaci plynové nádrže není třeba žádat o povolení k připojení, jak to vyžaduje hlavní přívod plynu. Specialista za vámi přijde a po vyšetření usoudí, zda je možné získat technické specifikace nebo ne. Montážní projekt a montážní práce si můžete objednat u odborníků plynárenských společností.

Chcete-li získat další souhlas s instalací autonomního zplyňování, po vytvoření projektu musí být schválen společností raygaz, prodejem elektřiny, místní pobočkou architektonického oddělení, požární inspekcí, ekologickým servisem a teprve poté se zaregistrovat u Rostechnadzor.

Autonomní zplyňování: vlastnosti a pravidla instalace

Jak probíhá plynofikace soukromého domu?

Při zvažování plynofikace soukromého domu instalací plynojemu je důležité zmínit, že jako palivo pro zajištění provozu systému se používá LPG, zkapalněný ropný plyn. Pro jeho výrobu se v Rusku používají směsi propan-butan. LPG má vysokou tepelnou vodivost s nízkým limitem výbušnosti – to znamená, že k požáru ve vzduchu bude zapotřebí velmi vysoká koncentrace paliva. Při instalaci je však důležité dodržovat určitá pravidla. To zajistí bezpečnost uživatele a sníží pravděpodobnost výbuchu tlakové láhve s následným únikem.

Existuje určitý počet norem pro instalaci plynové nádrže:

 • Umístění. Bez ohledu na to, zda je plynová nádrž umístěna na zemi nebo pod zemí, existuje určitá vzdálenost od předmětů, které je třeba při instalaci udržovat: to je 10 metrů od nejbližší stěny obytného domu a nejméně 2 metry od hospodářských budov;
 • Rovný povrch v otevřeném prostoru. Hlavně pro nadzemní instalaci plynové nádrže;
 • Zajištění plného přístupu k plynové nádrži. To je nezbytné pro pohodlnou údržbu a doplňování paliva;
 • Izolace nádrže pro nepřetržitý přívod plynu v zimě a zajištění ochrany před světlem. Hlavně pro nadzemní instalaci.

Instalace podzemní nádrže na plyn je obtížnější. Předpokládá dodržování určitých pravidel již od přípravy místa pro jámu. Místo musí být alespoň 1,9 metru hluboké a 2 metry široké. Jeho délka musí odpovídat délce plynové nádrže: 5 metrů pro nádoby o objemu 4850 litrů, 7 metrů pro nádoby o objemu 6400 litrů a 10 metrů pro nádoby o objemu 9200 litrů. Dno jámy je pokryto pískovým polštářem a pokryto betonovým základem o tloušťce nejméně 16 cm.
Vlastní držák plynu je připevněn k desce pomocí kabelů nebo pomocí kotevních šroubů. Po upevnění nádrže řemeslníci nainstalují plynovod, redukce, vstup do sklepa a další díly. Je důležité, aby instalace ventilu pro odsávání par vzala v úvahu hladinu podzemní vody. V případě častého zaplavování ventil nebude schopen normálně fungovat.

Autonomní zplyňování

Na konci práce se jáma naplní pískem. To pomáhá nezadržovat roztavenou vodu uvnitř a zabraňuje zamrznutí půdy podle parametru kapacity: plynová nádrž se nebude pohybovat vzhledem k úrovni země. Odborníci nedoporučují sázet stromy nebo pokládat dlaždice kolem jámy. To vše může v budoucnu narušit opravu nebo výměnu instalace.

READ
Jak poznáte velikost hmoždinky?

Pokyny krok za krokem pro zplynování soukromého domu instalací plynové nádrže
Před instalací systému je nutné zvážit různé podmínky, které mohou později instalaci ovlivnit:

 • Počasí;
 • Oblast objektu;
 • Výška konstrukce;
 • Indikátory tepelných ztrát;
 • Terénní podmínky, druh pozemku.

Pokud nepočítáte s přípravou a uzavřením smlouvy, je celková doba montáže 4-5 dní.
Stejně jako u napojení na dálnici jsou vyžadovány technické specifikace. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat okresní státní registrační službu a odeslat žádost s následujícím seznamem:

 • Cestovní pas občana Ruské federace;
 • doklady potvrzující vlastnictví pozemku a domu;
 • Plán lokality, oficiálně potvrzený zvláštními úřady;
 • Výpočet spotřeby energie plynových zařízení v domácnosti.

Poté musíte předem zaplatit technické specifikace. Po chvíli za vámi přijde specialista, který prostor prohlédne a přesně určí, zda lze tento způsob odběru plynu nainstalovat či nikoliv. Pokud je vše schváleno, vlastník webu obdrží specifikace.

Dále musíte vytvořit plán lokality. Specialisté ArtSever poskytují teplo do soukromých domů autonomním způsobem již více než 14 let.

Seznam nabízených služeb si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Naši řemeslníci kontrolují cestu k místu navrhované práce, zda projede velký transportní vůz s plynojemem. Poté vypracují územní plán, ve kterém je důležité dodržet dva metry od sousedního plotu, jinak se soused může soudit a bude mít pravdu.

Po vypracování projektu jej musíte koordinovat s následujícími službami:

 • Raygas;
 • Elektrosbyt;
 • Místní pobočka architektonického managementu;
 • Požární inspekce;
 • Environmentální služba;
 • Rostechnadzor.

Instalace podzemního zásobníku plynu

Po registraci dokumentů a získání povolení můžete zahájit instalační práce.

V předvečer instalace je připraven balíček dokumentů. Pro provádění prací a dodávky zařízení jsou podepsány samostatné smlouvy.

V den práce, před instalací, je nutné připravit základovou jámu a písek. Zákazník může tento úkol převzít nebo si najmout další pracovní sílu. Pod plynovodem k domu je navíc vykopán příkop.

Standardní velikost pozemku pro podzemní jámu:

 • Délka: 5,2m;
 • Šířka: 2 m;
 • Hloubka: 1,9m.

Na dně jámy a příkopu je nutné posypat pískový polštář. Betonový základ a nádrž se spustí jeřábem a poté začíná práce pro specialisty vybrané zplyňovací firmy.

Specialisté ArtSever přistupují k instalačním pracím s extrémní opatrností a dodržují všechny nuance bezpečnostních opatření. Hovoří za nás výsledek 14 let práce, která dodnes zajišťuje teplo do Ťumeňských domovů.

Výhody autonomní plynofikace soukromého domu

 1. Nezávislost. Takovou spotřebu plynu lze zajistit i v případech, kdy není možnost připojení plynového potrubí do příměstské oblasti;
 2. Žádné přerušení dodávky plynu díky schopnosti nezávisle řídit tlak paliva v plynovodu;
 3. Trvanlivost. Taková instalace může věrně sloužit bez výměny od 25 do 50 let.
 4. LPG je levné palivo. Jeho použití bude mnohem levnější než nafta nebo elektřina;
 5. Plyn je jedním z nejekologičtějších paliv. Jeho zpracováním vzniká méně oxidu uhličitého ve srovnání s jinými druhy paliva;
READ
Co znamená bílá v interiéru?

Jeho použití zabraňuje pálení, sazím a hluku. Při správné instalaci plynové nádrže prakticky zapomenete na její existenci. Ve srovnání s dieselovým zařízením jde o pohodlnou a praktickou variantu, protože vyžaduje pravidelné čištění a nevytváří nepříjemný zápach.

Plynofikace hospodářských budov

Plynofikace hospodářských budov

Zásobování hospodářských budov plynem se provádí různými metodami, rozdíl je pouze v tom, která metoda bude pro konkrétní objekt zájmu nejoptimálnější a nejpraktičtější.

Někteří lidé dávají přednost instalaci sítě spotřeby plynu z hlavního vedení. Někteří používají plyn v lahvích, zatímco jiní používají držák plynu. Žádná z navržených možností není státem zakázána, existují pouze určitá pravidla a předpisy, které musí lokalita pro konkrétně zvolenou metodu splňovat.

Pokud je budova malá, pak se majitelům obvykle doporučuje zvážit levnější variantu – použití lahvového plynu. Tato metoda se vyznačuje nízkými náklady na výměnu paliva.

U velkých konstrukcí se preferovanou volbou stává držák plynu. Může být instalován i na nejhůře přístupných místech a objem plynu v nádobě je dostatečný k tomu, aby poskytoval teplo jakémukoli objektu po dlouhou dobu.

Pravidla pro instalaci autonomního zplyňování hospodářských budov jsou stejná jako u obytných soukromých domů. Je nutné získat technické specifikace a poté vypracovat projekt pokládky potrubí.

Balíček dokumentů potřebných k získání specifikací od místní pobočky Státní registrační služby se příliš neliší od toho, co je vyžadováno pro soukromý dům:

 • doklady potvrzující vlastnictví pozemku a domu;
 • Výpočet spotřeby energie za hodinu;
 • Plán místa a přístavby;
 • ruský pas vlastníka webu;
 • Technologické charakteristiky otopné soustavy.

Po zaplacení zálohy na projekt se na místo dostaví specialista a posoudí podmínky. Ten vám přesně řekne, zda je možné vozit plyn z plynové nádrže nebo ne. Pokud území splňuje normy, Státní registrační služba vypracuje technické podmínky.

Po obdržení specifikací musíte napsat žádost a odeslat je projekční organizaci, která vypracuje plán zplyňování.

Po dohodě o projektu s místními bezpečnostními a energetickými službami musíte dokument zaregistrovat u Rostechnadzor, abyste získali povolení k provedení instalace.

Dále si musíte vybrat společnost, která ve vaší oblasti položí plynovodní síť.

Specializovaná organizace “ArtSever” pomůže zajistit přístavby jakékoli velikosti s teplem a teplou vodou. Naše společnost disponuje veškerým potřebným vybavením pro provádění komplexních instalačních prací.