UNESCO by tak mohlo přispět statistickými údaji a svými odbornými znalostmi the poručník of tÚmluva proti diskriminaci ve vzdělávání a autor článků 13 a 14 Paktu, přičemž Výbor mohl čerpat ze svých zkušeností s uplatňováním těchto ustanovení v průběhu zkoumání stovek pravidelných zpráv předložených smluvními státy podle článků 16 a 17 smlouvy.

UNESCO by přitom mohlo poskytnout statistiky a své odborné znalosti jako orgán monitorující implementaci Úmluvy proti diskriminaci ve vzdělávání a autor článků 13 a 14 Paktu, zatímco Výbor by mohl čerpat ze svých zkušeností s aplikací těchto ustanovení během své posouzení stovek pravidelných zpráv předložených státy, které jsou smluvními stranami Paktu, v souladu s články 16 a 17 Paktu.

Výbor je však nadále vážně znepokojen novelou zákona o osobním stavu č. 20 z roku 1992, kterou zavedla

Výuka spolu s učebnicemi všech předmětů určených pro studenty albánské, turecké a srbské komunity v primárním a sekundárním vzdělávání probíhá v mateřských jazycích těchto komunit; výuka spolu s učebnicemi pro žáky bosenské, olašské a romské komunity je

V případě studentů z albánské, turecké a srbské komunity jsou všechny předměty na primární a sekundární úrovni vyučovány v rodných jazycích těchto komunit spolu s poskytnutím příslušných učebnic; v případě studentů patřících k bosenské, olašské a romské komunitě,

Ústava ukládá státu povinnost vyčlenit v rámci dostupných prostředků prostředky na zajištění rehabilitace a

Ústava ukládá státu povinnost poskytnout v rámci dostupných prostředků prostředky na rehabilitaci

a výběr vzdělávacích institucí v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 1 písm. b) Úmluvy/Doporučení.

výchova dětí, jakož i výběr vzdělávacích institucí v souladu s ustanoveními obsaženými v odstavci 1 (b) článku 5 Úmluvy/Doporučení.

[. ] Soud funguje jako temporary poručník and přistoupí k požadovaným úkonům pro jmenované osobyt of poručník for také nezletilí [. ]

do Ústavu sociální péče (fungujícího pod dohledem Ministerstva zdravotnictví a sociální péče), kde jsou hostiteli.

[. ] Místní soudní žalobce jedná v рolи dočasný оhřištěuna a bere potřebné mеry pro naznaopatrovnictví nezletilých, [. ]

do Ústavu sociálního zabezpečení (působícího pod vedením Ministerstva zdravotnictví a sociální péče), kde jsou zadrženi.

zdravotní péče a léčebné služby formou pojištění atd. je právem všech občanů a vláda je povinna takovou finanční podporu a služby poskytovat každému občanovi státu z veřejných příjmů a také z příjmů vytvořených účastí veřejnosti.

READ
Jak dlouho vydrží mokrý efekt?

stejně jako přístup k lékařské péči a léčbě formou pojištění atd. je právem všech občanů a vláda je povinna takovou finanční podporu a služby poskytovat každému občanovi státu z příjmů státu i z příjmů vytvořených účastí veřejnosti.“

Výbor znovu vyjadřuje své znepokojení nad situací žen, které si odpykávaly trest odnětí svobody, ale zůstávají v něm

tresty nebo proto, že nejsou schopni zaplatit „krvavé peníze“, za které byli pochváleni (CAT/C/CR/31/4, odst. 6 (h).

nebo proto, že nejsou schopni zaplatit pokutu, ke které jim byl soudem uložen (CAT/C/CR/31/4, odst. 6 h)).

zapojí jej do civilního procesu, jehož možné důsledky si tato osoba plně neuvědomuje.

přijímá veškeré léčebné služby, které jsou mu v nemocnici poskytovány, v souladu s formulářem č. 60 v příloze nařízení o řízení ústavních léčebných ústavů (rozhodnutí kabinetu, 10. září 1982, č. 8/5819, Úřední věstník ze dne 13. ledna 1983, č. 17927).

svůj souhlas se všemi léčebnými službami, které mu byly v nemocnici poskytovány, v souladu s formulářem č. 60 obsaženým v příloze Řádu o postupu při ústavní léčbě pacientů (rozhodnutí kabinetu ze dne 10. září 1982, č. 8/5819, Úřední věstník ze dne 13. ledna 1983, č. 17927).

V důsledku toho byla uzavřena dohoda o partnerství s International Press Service a navázány kooperativní vztahy s globálními médii

V důsledku této práce byla uzavřena dohoda o partnerství s International Press Service a navázána spolupráce s médii s celosvětovým pokrytím, včetně tiskové agentury Reuters,

je držen v činnostech souvisejících se zajišťováním dodržování veřejného pořádku podezřelým nebo obviněným mladistvým, s jeho vystoupením před soudním orgánem a plněním dalších procesních povinností.

obviněnému nebo správě uzavřeného výchovného ústavu, ve kterém je držen, odpovědnost za dodržování veřejného pořádku, dostavení se na výzvu soudního orgánu, jakož i za plnění dalších procesních povinností.

Kromě toho podle článku 48 zákona o právní způsobilosti „při právních jednáních mezi opatrovníkem a the poručník, the poručníks manžel/manželka nebo příbuzní, kromě poskytování darů svěřenci a pro právní úkony mezi chráněným a jakýmkoli jiným chráněným, nad nímž same poručník has poručnictví, the poručník is nnení oprávněn zastupovat svěřence bez soudu nebo another poručník appok tomuto účelu určené, to předem autorizuje.

READ
Jak vybrat antivibrační podložku do pračky?

Kromě toho v souladu s článkem 48 zákona „O způsobilosti k právním úkonům“: „V právuвs akce mezidělat odděleníыm a opatrovník, jsouпрsousedem nebo příbuzným opatrovance, s výjimkou darů svěřených opatrovanci, a při právních úkonechиjo mezi oddělením a druopatrovance téhož opatrovníka, opatrovník není oprávněnсtakлyatb odděleníз пčervenávavýslovné svolení soudu nebo jiného k tomu určeného opatrovníka.“