Kdo to potřebuje 5 elektrická bezpečnostní bezpečnostní skupina, za jakým účelem je přivlastňován, kým a na základě jakých regulačních požadavků.
Pokud je vaším cílem pouze zaregistrovat tuto skupinu, klikněte na odkaz.

Co je schválení elektrické bezpečnosti skupiny 5?

Podle stávajících regulačních požadavků na elektrickou bezpečnost musí instalaci a údržbu elektrického zařízení provádět kvalifikovaný personál s nezbytným povolením k práci.
V minulém článku (můžete si ho přečíst zde) jsme se podívali na to, jaké existují typy povolení, přijetí, personalistiky atd.

Kategorie v „elektro“ začínají skupinou 2 (elektropersonál) a s přibývajícími zkušenostmi a kvalifikací podle stávajícího napětí neustále přibývají.
Vrcholem rozvoje pracovního personálu, ale i manažerů a specialistů bezpečnosti práce je pátá skupina.

Zaměstnanci s tímto povolením lze důvěřovat, že bude vykonávat práci jakékoli složitosti podle personálního plánu. Instalace a údržba mohou být prováděny jak do 1000V, tak do a nad 1000V.
Do role odpovědného za elektrická zařízení s elektrickým zařízením kteréhokoli z výše uvedených napětí může být přidělen specialista z řad administrativních pracovníků.

Obecně tato kategorie umožňuje výkon práce libovolné složitosti a při jakémkoli napětí (podle zastávané pozice a přiděleného personálu).

Jak přiřadit skupinu elektrické bezpečnosti 5

Schválení elektrické bezpečnosti skupiny 5 Rostekhnadzor

Všechny skupiny elektrických bezpečnostních vzdáleností, počínaje 2, jsou kategoriemi pod dohledem. Tito. skupinu (včetně páté) může přidělit POUZE Rostechnadzor.
V souladu s tím je nutné absolvovat test v RTN.

Toto je NEJlegitimnější způsob, jak toto povolení získat a jiné možnosti v den psaní článku nebyly (o provizi ve výrobě si povíme později).
Dříve bylo možné získat skupinu 5 ve školicích střediscích, ale se vstupem v platnost nařízení RTN č. 00-08-05/388 tato možnost zanikla.

Nyní pouze pod dohledem a pouze za osobní přítomnosti specialisty (plná kontrola, videozáznam, počítání hlav atd.).
Jak si tento postup zjednodušit si můžete přečíst v našem článku (odkaz na začátku).

Kdo potřebuje získat (přidělit) povolení skupiny elektrické bezpečnosti 5?

Jak bylo uvedeno výše, s tímto povolením může specialista provádět práci téměř jakékoli složitosti.
Také toto povolení musí získat osoba odpovědná za elektrická zařízení v organizaci, kde se pracuje s elektrickým zařízením s napětím nad 1000V.

Regulační požadavky (POTEU*, PTEEP**) uvádějí, že pátá skupina musí být přiřazena specialistům, aby:

 • Jednorázová revize elektroinstalace a její technologické části (bod 3.4*);
 • Vydávání příkazů a povolení (bod 5.4*);
 • Jmenování do role osob odpovědných za elektrická zařízení, když je napětí elektrického zařízení vyšší než 1000 V (5.7*, 1.2.7**);
 • Dohled nad zaměstnanci provádějícími práce na překládání kabelů a pohyblivých spojek (bod 37.34*);
 • Vytvoření komise pro zkoušení elektrických zařízení (bod 39.1*);
 • Provádění úvodní instruktáže pro vyslaný personál (bod 46.6*);
 • Provádění kontrolních povinností v souladu s harmonogramem obsazení (pro specialisty bezpečnosti práce) (bod 6 Příloha*);
 • Vytvoření komise v organizaci pro provedení znalostního testu (bod 1.4.30**).
READ
Jak čistit čalouněný nábytek pomocí lidových prostředků?

Pátou skupinu lze získat při práci se 4 g před a nad 1000 V prostřednictvím (příloha 1*):

 • 24 měsíců se základním vzděláním;
 • 12 měsíců s úplným středoškolským vzděláním;
 • 6 měsíců se základním odborným a vyšším odborným technickým vzděláním;
 • 3 měsíce s vyšším odborným technickým vzděláním v oboru energetika.

ALE! Pořadí přidělení tohoto povolení je POUZE za čtvrtou skupinou Do a nad 1000v a ne jinak.

Shrnutí: Skupina elektrické bezpečnosti 5 je vrcholem v oblasti elektrické bezpečnosti.
Se vstupem nových regulačních požadavků je přiřazení možné pouze v RTN.

Do této kategorie je povoleno se přihlásit po nějaké době působení v předchozí skupině podle dosaženého vzdělání.
Majitel páté skupiny může být pověřen jakoukoli prací se zvýšenou složitostí podle zastávané pozice, přiděleného personálu a personální tabulky.

Jak přiřadit 5 (V) skupinu elektrické bezpečnostní vzdálenosti a kdo ji potřebuje

Týmy elektrické bezpečnosti jsou důležité pro zajištění bezpečného pracovního prostředí pro personál zapojený do elektrických a elektrotechnických úkolů. Jsou rozděleny do několika kategorií podle úrovně zkušeností, znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti elektrické bezpečnosti.

Zařazení do skupiny elektrické bezpečnosti se provádí po absolvování speciálních školicích programů a úspěšném absolvování zkoušek znalostí bezpečnostních pravidel a požadavků. Každá skupina má svůj stupeň povolené práce a požadavky na používání ochranných prostředků.

Například pro zařazení do skupiny 1 v elektrické bezpečnosti je nutné absolvovat školení a přezkoušení, složení zkoušky z teorie a praxe bezpečné práce s elektroinstalací s napětím do 1000 V. Patří sem pravidla pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, znalost různých druhů ochranných prostředků a postupů pro zásah v případě mimořádných událostí.

Obsazení skupiny elektrotechnické bezpečnosti je povinným požadavkem pro všechny pracovníky zaměstnané v oboru elektrotechnika a elektrotechnika. To pomáhá zajistit bezpečné pracovní podmínky a předcházet možným zraněním a nehodám spojeným s elektroinstalací.

Skupiny elektrické bezpečnosti pro elektrotechnický personál

Při práci s elektrickým zařízením je třeba dodržovat přísné požadavky na elektrickou bezpečnost. Za tímto účelem byly zavedeny speciální skupiny pro elektrickou bezpečnost, které určují úroveň školení a kvalifikace elektrotechnického personálu.

V závislosti na stupni nebezpečí a složitosti práce je elektrotechnický personál rozdělen do pěti skupin:

 • První skupina o elektrické bezpečnosti je určena pro pracovníky, kteří se přímo nepodílejí na elektrických pracích. Mezi jejich povinnosti patří pouze manipulace s běžnými elektrickými spotřebiči a používání standardních možností elektrického zařízení.
 • Do druhé skupiny patří práce s elektrickými zařízeními pod napětím do 1000 V. Sem lze zařadit montážní a opravárenské práce, seřizování a údržbu elektroinstalace.
 • Třetí skupina je vyškolena pro práci s elektrickými zařízeními s napětím do 10 kV. Patří sem elektrotechnici, kteří plní úkoly související s výstavbou a provozem elektrických sítí.
 • Čtvrtá skupina zajišťuje práci s elektrickým zařízením do 35 kV. Jedná se o specialisty v energetických společnostech, kteří se zabývají připojováním a údržbou elektroinstalací.
 • Pátá skupina elektrické bezpečnosti je určena pro pracovníky zabývající se provozem a údržbou elektrických instalací nad 35 kV. Mají vysokou úroveň znalostí a kvalifikace v oblasti elektrické bezpečnosti.
READ
Kam mám na svém pozemku zasadit popínavou růži?

Doporučujeme vám, abyste si přečetli: Online ověření dluhu v Irkutsku: spolehlivost informací a další metody ověření

Určení skupiny elektrické bezpečnosti je důležité pro zajištění bezpečnosti práce s elektrickým zařízením. Každá skupina prochází příslušným školením a certifikací, která jim umožňuje připravit specialisty pro práci v různých oborech elektrotechniky.

Základní požadavky a klasifikační kritéria

Skupiny pro elektrickou bezpečnost elektrického (elektro) personálu a podmínky pro jejich přiřazení vycházejí z určitých požadavků a kritérií. Jedním z hlavních požadavků je dostupnost odpovídajícího vzdělání a odborné praxe.

Klasifikační kritéria zahrnují posouzení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v oblasti elektrické bezpečnosti. Tato kritéria jsou stanovena na základě oficiálně schválených regulačních dokumentů a právních požadavků.

Mezi základní požadavky, které musí elektrotechnický (elektrotechnologický) personál splňovat, patří znalost základů elektrotechniky, norem a předpisů v oblasti elektrické bezpečnosti a také schopnost práce s elektrickými přístroji a zařízeními.

Každý zaměstnanec musí projít školením a certifikací v oblasti elektrické bezpečnosti a obdržet certifikát potvrzující jeho odborné dovednosti. V závislosti na získaných znalostech a zkušenostech může být zaměstnanec zařazen do určité skupiny elektrické bezpečnosti.

Důležitými klasifikačními kritérii je také míra odpovědnosti zaměstnance za bezpečnost elektrických přístrojů a zařízení, jakož i jejich příprava na provoz, údržbu a opravy.

Obecně jsou hlavní požadavky a kritéria pro klasifikaci skupin elektrické bezpečnosti elektrického (elektrotechnologického) personálu zaměřeny na zajištění bezpečných pracovních podmínek s elektrickými přístroji a zařízeními, předcházení havarijním situacím a ochranu života a zdraví pracovníků.

Postup pro přiřazení skupiny elektrické bezpečnosti

Přiřazení skupiny elektrické bezpečnosti k elektrickému (elektrotechnologickému) personálu probíhá v souladu s určitým postupem. Zahrnuje řadu kroků, které umožňují posoudit kvalifikaci a úroveň školení pracovníků.

Nejprve je nutné určit kategorii personálu, pro kterou bude přiřazena skupina elektrické bezpečnosti. K tomu se berou v úvahu pracovní podmínky: napětí systému, druh vykonávané práce, možná rizika a potenciální ohrožení života a zdraví zaměstnanců.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli: Otevření samostatného podnikatele online: co je potřeba pro registraci a proč kódy OKVED? | Raiffeisenbank

Dále by mělo být provedeno povinné školení personálu, které poskytuje znalosti a dovednosti pro zajištění bezpečných pracovních podmínek s elektrickými instalacemi. Školení probíhá ve specializovaných kurzech a zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Po úspěšném absolvování školení musí zaměstnanci projít testováním, jehož výsledky jim umožňují posoudit úroveň jejich znalostí. Na základě těchto informací se rozhodne o přiřazení skupiny elektrické bezpečnosti.

READ
Jak pařit v sauně na dřevo?

Konečně, jakmile byla přidělena skupina pro elektrickou bezpečnost, zaměstnanci podléhají pravidelnému pravidelnému testování znalostí a dovedností, aby bylo zajištěno, že jsou udržovány na požadované úrovni. Také pokud se změní pracovní podmínky nebo bezpečnostní požadavky, může být nutné přezkoumat a znovu absolvovat školení a testování.

Podmínky a termíny platnosti skupin elektrické bezpečnosti

Skupiny elektrické bezpečnosti jsou přiřazeny elektrotechnickému (elektro)personálu v souladu s riziky spojenými s prací v elektrických instalacích. Tyto skupiny jsou určeny na základě kategorie prostor a charakteru vykonávané práce.

Zařazení do skupiny se provádí po absolvování speciálních kurzů elektrické bezpečnosti a úspěšném složení zkoušky. Pro personál pracující pod napětím nad 1000 V je vyžadováno certifikované školení ve školicích střediscích licencovaných organizací.

Skupiny elektrické bezpečnosti mají dobu platnosti, která závisí na kategorii prostor a kvalifikaci personálu. Například pro elektrotechnický personál pracující v prostorách s úrovní napětí do 1000 V a aktuálními bezpečnostními předpisy platí skupina elektrické bezpečnosti 5 let.

Pro personál pracující při napětí nad 1000 V platí skupina elektrické bezpečnosti 3 roky a vyžaduje každoroční certifikační test. Při absenci certifikace nebo nedodržení doby platnosti skupiny nemůže personál pracovat s elektrickými instalacemi ani provádět elektrické práce.

Aby byla zajištěna bezpečnost personálu, je nutné přísně dodržovat podmínky skupin elektrické bezpečnosti, absolvovat každoroční certifikační testy a aktualizovat své dovednosti v oblasti elektrické bezpečnosti.

Role týmů elektrické bezpečnosti při udržování bezpečnosti pracovníků

Role týmů elektrické bezpečnosti při udržování bezpečnosti pracovníků

Týmy elektrické bezpečnosti hrají klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti pracovníků zapojených do elektrických a elektrických procesů. Tyto skupiny tvoří kvalifikovaní specialisté, kteří mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti elektrické bezpečnosti a absolvovali potřebná školení.

Jedním z hlavních úkolů týmů elektrické bezpečnosti je posouzení potenciálních rizik spojených s používáním elektrických zařízení. Tým analyzuje rizika a vyvíjí opatření k jejich prevenci. To zahrnuje studium charakteristik zařízení, provádění bezpečnostních testů a vypracování doporučení pro jeho použití.

Týmy elektrické bezpečnosti také slouží jako poradci v otázkách elektrické bezpečnosti. Vypracovávají pokyny, jak bezpečně pracovat s elektrickými zařízeními, a také vedou školicí programy pro personál. To umožňuje zaměstnancům získat potřebné znalosti a dovednosti pro minimalizaci rizik při práci s elektřinou.

Týmy pro elektrickou bezpečnost také sledují dodržování požadavků na elektrickou bezpečnost na pracovišti. Provádějí kontroly a audity, aby všichni zaměstnanci dodržovali bezpečnostní pravidla při práci s elektrickými zařízeními. To pomáhá předcházet nehodám a zvyšuje provozní bezpečnost.

READ
Jak nainstalovat televizi do výklenku?

Celkově hrají týmy elektrické bezpečnosti důležitou roli při zajišťování bezpečnosti pracovníků, kteří pracují s elektřinou. Provádějí různé úkoly, od analýzy rizik a vývoje opatření pro prevenci nehod až po vedení školicích programů a sledování dodržování požadavků na elektrickou bezpečnost na pracovišti. Díky aktivitám těchto skupin mohou zaměstnanci pracovat v bezpečném prostředí a vyhýbat se traumatickým situacím spojeným s používáním elektřiny.