Při válcování oceli za studena se s rostoucím stupněm deformace zvyšují všechny pevnostní charakteristiky: mez kluzu, pevnost v tahu, tvrdost. Pevnost se zvyšuje zejména v počátečních fázích deformace (až 20-30%), s dalším zvyšováním stupně deformace se intenzita kalení snižuje. Schopnost kovů tvrdnout závisí na typu jejich krystalové mřížky. Je známo, že kovy a slitiny s plošně centrovanou kubickou mřížkou jsou obvykle zpevněny silněji než ty s kubickou mřížkou centrovanou na tělo. Při válcování za studena dochází k mezikrystalovým a intragranulárním lomům, vznikají mikroskopické trhliny, které se zvyšují se zvyšujícím se stupněm deformace, což vede ke snížení tažnosti kovu. K největšímu poklesu tažnosti dochází v počátečních fázích deformace za studena, tj. při prudkém nárůstu kalení. Se zvyšující se deformací (až o 50-70%) se kov stává velmi pevným a křehkým. Jeho další válcování bez mezižíhání je obtížné. Během válcování za studena se tvar zrna kovu mění v souladu s obecným deformačním vzorem; natahují se ve směru válcování a zmenšují

jejich rozměry na výšku (komprimovat). Kov získává vláknitou strukturu, což vede k nestejným vlastnostem v různých směrech. Rozdíl ve vlastnostech kovu tvářeného za studena díky jeho vláknité struktuře se nazývá mechanická anizotropie.

Při válcování kovu za studena dochází spolu se změnou tvaru zrn ke změně orientace jejich prostorové krystalové mřížky v důsledku směru klouzání (smyku) po určitých rovinách a směrech v těchto rovinách; vzniká deformační textura (při úbytcích cca 50 %), která hraje důležitou roli při válcování tenkých plechů za studena, kde stupeň deformace dosahuje velkých hodnot. Typ textury je určen především typem krystalové mřížky kovu a deformačním vzorem a je téměř nezávislý na vzoru stavu napětí. Kovy, ve kterých má většina zrn stejnou orientaci, získávají vlastnosti blízké vlastnostem monokrystalu a stávají se krystalicky anizotropními.

Tato okolnost je velmi důležitá například při výrobě transformátorové oceli. Je tedy nutné rozlišovat mezi krystalickou a mechanickou anizotropií, první je způsobena strukturou, druhá – vnějším tvarem zrn. U relativně malých kompresí převládá mechanická anizotropie, u velkých kompresí převažují oba typy. Mechanická anizotropie se obvykle eliminuje rekrystalizací; krystalová anizotropie (textura) může přetrvávat, měnit se nebo zmizet v závislosti na teplotě žíhání.

READ
Jak odšroubovat patici rozbité žárovky?

Hustota kovu se obvykle při válcování za studena snižuje. To je vysvětleno skutečností, že během deformace se vytvářejí mezikrystalové dutiny a trhliny, které snižují hustotu a zvyšují objem kovu. Tyto změny jsou však velmi malé (maximálně 0,1-0,2 %), což umožňuje využít podmínku konstantního objemu při výpočtu technologických parametrů válcování za studena.

Válcování kovu za studena obvykle snižuje jeho elektrickou vodivost a odolnost proti korozi. Kalení uhlíkové oceli vede ke snížení její magnetické permeability a zvýšení koercitivní síly, protože v důsledku intragranulárních distorzí a zbytkových napětí je magnetizace a demagnetizace obtížná.

Při válcování za studena má velký význam zvýšení teploty deformovaného kovu, dosahující v některých případech až stovek stupňů. Čím nižší je teplota válcovaného kovu a čím vyšší je jeho odolnost proti deformaci, tím větší je tepelný výkon. Zahřívání deformovaného kovu snižuje jeho tuhost, zvyšuje jeho tažnost a může podporovat fázové přeměny (uvolňování nových fází).

Při zahřátí za studena opracovaného kovu na relativně nízkou teplotu (asi do 0,3 Gpl) dojde k jeho částečnému změknutí, snížení pevnosti a zvýšení tažnosti, ale textura a další vlastnosti charakteristické pro deformovaný stav zůstávají nezměněny. S dalším zvýšením teploty kovu opracovaného za studena dochází k rekrystalizaci. Teplota, při které začíná rekrystalizace, závisí na stupni předchozí deformace! Čím větší je deformace a zkreslení krystalové mřížky, tím snadněji a při nižších teplotách dochází k rekrystalizaci. Typicky je teplota, při které kovy začínají rekrystalizovat, podle A. A. Bochvara 0,4 Gpl, kde Gpl je absolutní teplota tání oceli. Při rekrystalizaci kalený kov zcela změkne, jeho tažnost se zvýší na hodnoty odpovídající nevytvrzenému stavu.

Teorie dislokací vysvětluje změkčení opracovaně zpevněného kovu vymizením dislokací způsobených válcováním za studena. Během rekrystalizace dochází k nukleaci a růstu nových rovnoosých zrn; mizí vláknitá struktura a s ní spojená mechanická anizotropie. Velikost zrna v době dokončení rekrystalizace závisí na její teplotě a době trvání, dále na stupni předchozí deformace a velikosti zrn před válcováním za studena. Čím vyšší teplota a delší doba žíhání, tím větší jsou zrna. Stupeň předběžné deformace má velký vliv na velikost zrn v rekrystalizačním kovu. Při kritickém stupni deformace (5-15 %) se tedy během rekrystalizace kovu opracovaného za studena objevují abnormálně velká zrna. Čím větší jsou zrna ve výchozím stavu před válcováním za studena, tím větší jsou po rekrystalizaci.

READ
Jak otevřít dveře, když je západka zaseknutá?

Kombinací stupně deformace za studena během válcování a režimu rekrystalizace lze získat zrna různých velikostí, což má velký význam pro dodání požadovaných vlastností kovu. Rekrystalizační žíhání může být mezistupněm mezi stupněm válcování za studena a konečným. Textura rekrystalizace závisí na teplotě žíhání po válcování: čím vyšší teplota, tím dokonalejší je struktura.

Celkové snížení na moderních válcovnách za studena je 70-90 %, což zlepšuje mechanické vlastnosti a zajišťuje lepší kvalitu povrchu ocelového plechu. Velikost celkové redukce závisí na chemickém složení oceli a může být omezena pevností válců, výkonem motorů a nízkou tažností kovu. S rostoucím kalením oceli se odolnost proti deformaci výrazně zvyšuje a může dosáhnout takové hodnoty, že další válcování ztíží, pak se používá mezižíhání. Míra stlačení může být také omezena tvrdostí válců. Pokud je tvrdost válců nedostatečná, válcování silně za studena kalené oceli způsobí, že podstoupí velké elastické zborcení. Stlačení závisí také na napětí válce mezi stolicemi a na kvalitě mazání povrchu plechu, tj. jeho schopnosti nevytlačit se v deformační zóně.

Komprese na jeden průchod obvykle nepřesahuje 40-50%. S velkými kompresemi, výrazné elastické

deformace stojanu a v důsledku toho výrazná nerovnoměrná deformace pásu. Všimněte si, že zvýšení měrného a celkového tlaku kovu na válce a průchody se zvyšuje nejen v důsledku mechanického zpevnění, ale také v důsledku snížení tloušťky pásu.

Kvazistatické tahové experimenty byly provedeny na vzorcích s různým zatížením za studena. Materiál měl dobrou rovnováhu mezi pevností a tažností v celém jízdním rozsahu. . se zvyšujícím se napětím válcování za studena, prudce vzrostl, ale plasticita se snížila .

Jak ji dělá studená ocel pevnější a tvrdší?

Z hlediska fyzikálních vlastností jsou obecně oceli válcované za studena tvrdší a pevnější než standardní oceli válcované za tepla . Vzhledem k tomu, že kov je tvarován při nižších teplotách, tvrdost oceli, odolnost proti přetržení tahem a odolnost proti deformaci se zvyšuje v důsledku mechanického kalení.

Odolnost nahradit pohyb za studena?

Kvazistatické tahové experimenty byly provedeny na vzorcích s různým zatížením za studena. Materiál měl dobrou rovnováhu mezi pevností a tažností v celém jízdním rozsahu. . se zvyšujícím se napětím válcování za studena, prudce vzrostl, ale plasticita se snížila .

READ
Jak přimět šváby pryč?

Zvýšený horký příjem?

Identické oceli klasifikované (Americkým institutem pro železo a ocel) jako AISI 1018 při válcování za tepla budou mít pevnost v tahu 67 000 psi a mez kluzu 45 000 psi. Za studena se však pevnost v tahu může zvýšit na 85 000 psi.

zvyšuje se tažnost za studena?

Ve studeném válci se zrna prodlužují ve směru válcování. Zvyšuje pevnost kalením práce, ale tažnost se snižuje . Čím vyšší je % práce za studena (tj. zmenšení tloušťky), tím nižší je tažnost.

Je silnější CRS nebo HRS?

Statistiky ukazují, že studená ocel ano přibližně o 20 % silnější než jeho horký protějšek . Během procesu lámání za studena je ocel stlačena, aby se dosáhlo nižší hustoty, ale vyšší pevnosti v tahu. Konečným výsledkem je pevnější kov, který se lépe hodí pro aplikace s vysokým namáháním než horká ocel.

Jaké jsou výhody pronájmu?

Větší pevnost: Ocel válcovaná za studena může mít o 20 % větší pevnost než ocel válcovaná za tepla, takže je vhodnější pro použití v aplikacích s vysokým namáháním. Lepší povrchová úprava: Díly a výrobky vyrobené z oceli válcované za studena mají obvykle hladký a lesklý povrch, který je bez rzi a okují.

Bude studená ocel rezavět?

Za studena válcovaná ocel je válcovací stolice vyráběná s vysokým stupněm přesnosti senzorů a jednotnosti fyzikálních vlastností. . Protože za studena válcovaný ocelový plech náchylné ke korozi , Standardní praxí je aplikovat olej, způsobený rzí, na výstupní konec mlýna pro teplotu (poslední fáze zpracování).

Je natahování síla?

Pevnost v tahu je definována jako odolnost “proti podélnému napětí, měřeno největším zatížením hmotností na jednotku plochy, tahem ve směru délky, které daná látka vydrží, aniž by se rozlomila.” (Webster’s New World Dictionary, 1959).

Ovlivňuje válcování za studena konečnou pevnost v tahu?

Nárůst pevnosti má za následek obětování plasticity. Pro konstrukční aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, aby vydržely zatížení, lze pro dosažení maximální pevnosti v tahu zvolit snížení tloušťky při válcování přibližně o 60 až 70 %. od 600 do 650 MPa .

READ
Co obecně zahrnuje pojem bednění?

Jaké vlastnosti materiálu má válcování za studena?

Konečná pevnost v tahu, mez kluzu a tvrdost a prodloužení klesají, když se procento redukce za studena zvyšuje z 0 na 60 %. Dochází k výraznému zlepšení síly až o 33% snížení v důsledku deformace rekrystalizované struktury zrna.

Zvyšuje práce za studena únavovou sílu?

Усталость Síla se snížila v důsledku nadměrné práce za studena se zvyšuje s teratačním žíháním na teplotu rekrystalizace a poté se žíháním snižuje ve srovnání s teplotou rekrystalizace.

Zvyšuje tvrdost pevnost?

Kombinovaný účinek těchto dvou aspektů činí tvrdost přibližně trojnásobnou oproti tvrdosti opatřené základním nátěrem a keramiky.

Co jsou studené pracovní postupy?

Studená výchova nebo studená práce je jakýkoli proces zpracování kovů, při kterém se kov tvoří pod teplotou rekrystalizace, obvykle při teplotě okolí . Takové procesy kontrastují s metodami zpracování za tepla, jako je válcování za tepla, kování, svařování atd.

Jaké jsou výhody a nevýhody válcování za studena?

Válcování za studena je proces, při kterém prochází kov válci při teplotě nižší, než je teplota rekrystalizace.

  • Požadavky na vysoký tlak.
  • Menší velikost.
  • Struktura zrn není tak dobrá: .
  • Nečistoty nebudou rovnoměrně rozloženy:

Jaké tři výhody má ocel válcovaná za studena?

Jak můžete vidět, ocel zpracovaná za studena nabízí několik výhod, z nichž některé zahrnují zvýšenou pevnost, zlepšenou povrchovou úpravu, užší tolerance a více možností.

Jak silná je studená ocel?

Pevnost v tahu studené oceli je vyšší než u horké oceli. Válcovaný za studena má pevnost v tahu 85 000 psi. Mez kluzu studené oceli je také vyšší než u horké oceli, a to 70 000 psi ve srovnání s 45 000 psi.

Jaké jsou čtyři druhy oceli?

Čtyři hlavní typy:

  • uhlíková ocel.
  • nerezová ocel.
  • Legovaná ocel.
  • nástrojová ocel.

Jaký typ studené oceli?

Ocel válcovaná za studena je v podstatě ocel válcovaná za tepla, která byla dále zpracována. Ocel se dále zpracovává v válcovnách za studena, kde se materiál ochladí (při pokojové teplotě) a následně se žíhá a/nebo kalí.

Dokážete vrátit práci za studena?

Vliv práce za studena lze změnit žíháním materiálu při vysokých teplotách , kde redukce a rekrystalizace snižují hustotu dislokací.

READ
Jak se nazývá kovová dlaždice?

Ovlivňuje válcování za studena únavu z lomu?

Ve třetím cyklu se snižuje účinek práce za studena a zjemnění zrna zvyšuje lomovou pevnost v posledních cyklech.

Proč některé tažné kovy zesílí za studena?

Práce za studena vytváří další dislokace v kovové struktuře. . S pokračující prací se však pohyb dislokací stává složitějším. To zvyšuje pevnost kovu a také ho činí houževnatým. V důsledku toho se stává méně tvárným a tvárným.