Pi – výše platby za vytápění ve vašem bytě nebo nebytových prostorách, která bude získána jako výsledek výpočtu v rublech.

Si – celková plocha vašeho bytu (bytové prostory) nebo nebytové prostory (obchod, kancelář, lékárna nebo jiné prostory umístěné v MKD) (m 2).

S ob – celková plocha všech bytových prostor (bytů) a nebytových prostor (obchody, kanceláře, lékárny nebo jiné prostory) nacházející se v bytovém domě (m2).

V d – objem (množství) tepelné energie podle odečtů společného domovního měřicího zařízení, je-li platba počítána v topném období, nebo na základě průměrného měsíčního objemu tepelné energie zjištěného z odečtů společného domu. měřicího zařízení za předchozí rok (Gcal).

TT je tarif (cena) za tepelnou energii stanovený ve vašem regionu pro vašeho dodavatele tepelné energie (RUB/Gcal).

Vi – spočítá se objem (množství) tepelné energie, která dopadá na Váš byt (bytový prostor) nebo nebytový prostor (obchod, kancelář, lékárna či jiné prostory umístěné v MKD). podle vzorce 3(6).

∑Vi – součet objemů tepelné energie spotřebované ve všech bytových prostorách (bytech) a nebytových prostorách (obchody, kanceláře nebo jiné prostory umístěné v MKD), zjištěné podle vzorce 3(6).

Formule 3(6) podle Pravidel:

Vzorec 3(6) - výpočet vytápění

Vzorec č. 3(6) používá následující hodnoty:

Si – celková plocha vašeho bytu (bytové prostory) nebo nebytové prostory (obchod, kancelář, lékárna nebo jiné prostory umístěné v MKD) (m 2).

S ob – celková plocha všech bytových prostor (bytů) a nebytových prostor (obchody, kanceláře, lékárny nebo jiné prostory) nacházející se v bytovém domě (m2).

S oi – celková plocha prostor, které jsou součástí společného majetku v bytovém domě (společné prostory) (m 2).

Při stanovení výše úhrady za inženýrskou činnost za vytápění celková plocha prostor, které jsou součástí společného majetku v MKD, je definován jako celková plocha následujících prostor, které nejsou součástí bytů v bytových domech a jsou určeny k obsluze více místností v bytovém domě (podle údajů uvedených v pasportu bytového domu): mezibytové podesty, schodiště, chodby, vestibuly, haly, vestibuly, invalidní vozíky, bezpečnostní místnosti (vrátnice), které nepatří jednotlivým vlastníkům.

S ind – celková plocha bytových prostor (bytů) a nebytových prostor (obchody, kanceláře, lékárny nebo jiné prostory) nacházející se v bytovém domě, ve kterém nejsou topná zařízení (radiátory, baterie), popř. ve kterých jsou využívány individuální zdroje tepelné energie, pak jsou prostory, které nevyužívají k vytápění svých prostor soustavu centralizovaného zásobování teplem bytového domu (m 2).

READ
Jak množit pokojovou hortenzii?

V d – objem (množství) tepelné energie podle odečtů společného domovního měřicího zařízení, je-li platba počítána v topném období, nebo na základě průměrného měsíčního objemu tepelné energie zjištěného z odečtů společného domu. měřicího zařízení za předchozí rok (Gcal).

Příklad výpočtu výše poplatků za vytápění pomocí vzorce č.3

V bytovém domě jsou tam obytné místnosti (byty) popř nebytových prostor (obchody, kanceláře, lékárny či jiné prostory umístěné v MKD), s individuálními zdroji tepelné energie nebo ve kterých nejsou žádná topná zařízení (radiátory, baterie), tedy prostory, které nevyužívají k vytápění svých prostor centralizované vytápění bytového domu.

Nejprve zjistíme, že tento výpočet se provádí:

1. Na byt (obytný prostor) umístěný v bytovém domě, s individuálními zdroji tepelné energie;

2. V bytovém domě je instalován společný stavební měřič vytápění;

3. Nebytové prostory (obchody, kanceláře, lékárny nebo jiné prostory) v bytovém domě Nejsou k dispozici žádné;

4. Ve všech obytných oblastech (apartmány) neexistují žádná jednotlivá zařízení pro tepelnou energii (IPU);

5. Topení je placené během topného období.

VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO VÝPOČET:

1. Plocha vašeho bytu – 45 m 2 (Si – ve vzorci);

2. Celková plocha všech obytných prostor (bytů) v domě – 6000 m2 (Svol – ve vzorci);

3. Celková plocha prostor, které jsou součástí společného majetku MKD (společné plochy) – 350 m 2 (S oi – ve vzorci);

4. Objem tepelné energie dle indikací běžného domovního měřiče vytápění – 140 Gcl (V d – ve vzorci);

5. Tarif za tepelnou energii, se sídlem ve vašem regionu pro vašeho dodavatele tepelné energie – 1650 rublů / Gkl (T t – ve vzorci);

6. Celková plocha obytných prostor (bytů) s individuálními zdroji tepelné energie nebo prostor, ve kterých nejsou topná zařízení, je – 1400 m2, včetně celkové plochy vašeho bytu je 45 m2 (J ind – ve vzorci). Tedy prostory, které nevyužívají k vytápění svých prostor centrální vytápění bytového domu.

Výše poplatku za vytápění vašeho bytu bude vypočítána následovně:

1. Objem (množství) tepelné energie, která dopadá na váš byt – složka Vi bude se rovnat 0.

READ
Jak zjistit velikost sešívačky?

2. Poté spočítáme složku ∑Vi , tedy součet objemů tepelné energie spotřebované ve všech obytných prostorách (bytech), s výjimkou prostor, které mají individuální zdroje tepelné energie, nebo ve kterých nejsou topná zařízení (radiátory, radiátory).

To vyžaduje množství tepelné energie určené podle údajů ODPU (V d – 140 Gkl) děleno částkou celková plocha všechny bytové prostory (byty), s výjimkou bytů s individuálními zdroji tepelné energie, a celková plocha prostor zahrnutých ve společné nemovitosti (S cca 6000 m 2 + S oi 350 m 2 – J ind 1400 m2) a následně vynásobte celkovou plochou všech obytných prostor (bytů), které nemají individuální zdroje tepelné energie (S cca 6000 m2 – S ind 1400 m2).

Příklad výpočtu vytápění

130,10101 Gkl je objem tepelné energie (topení) spotřebovaný ve všech obytných prostorách (bytech) – ∑Vi , s výjimkou prostor s individuálními zdroji tepelné energie.

3. Nyní, když jsou známy všechny složky vzorce 3, vypočítat výši poplatku:

Příklad výpočtu výše poplatků za vytápění Formule 3

Celková platba za vytápění ve vašem bytě bude – 122,50 rublů.

Otázka výpočtu výše platby za vytápění je velmi důležitá, protože spotřebitelé často dostávají za tuto komunální službu docela působivé částky a zároveň nemají ponětí, jak byl výpočet proveden.

Výpočet poplatků za vytápění v bytovém domě

Od roku 2012, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády Ruské federace ze dne 06. května 2011 č. 354 „O poskytování inženýrských služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a bytových domech“, je postup pro výpočet výše poplatků za vytápění doznala řady změn.

Metody výpočtu se několikrát změnily, objevilo se vytápění poskytované pro obecné potřeby domu, které bylo počítáno odděleně od vytápění poskytovaného v bytových prostorách (bytech) a nebytových prostorách, ale poté, v roce 2013, se vytápění opět začalo počítat jako jedna inženýrská služba. bez rozdělení poplatku.

Od roku 2017 se změnil výpočet poplatku za vytápění a v roce 2019 se opět změnil postup výpočtu, objevily se nové vzorce pro výpočet poplatku za vytápění, které nejsou pro běžného spotřebitele tak snadno srozumitelné.

Abyste mohli vypočítat poplatek za vytápění vašeho bytu a vybrat si potřebný kalkulační vzorec, musíte nejprve vědět:

1. Má váš dům centrální vytápění?

READ
Jak vybrat výkon LED reflektoru?

To znamená, zda je tepelná energie pro potřeby vytápění ve vašem bytovém domě dodávána hotová pomocí centralizovaných systémů, nebo zda je tepelná energie pro váš dům vyráběna samostatně pomocí zařízení, které je součástí společného vlastnictví vlastníků prostor v obytný dům.

Kalkulačka vytápění

2. Je Váš bytový dům vybaven společným stavebním (hromadným) měřícím zařízením a jsou v bytových a nebytových prostorách Vašeho domu jednotlivá měřící zařízení tepelné energie?

Přítomnost či nepřítomnost společného domovního (hromadného) měřícího zařízení v domě a jednotlivých měřících zařízení v prostorách vašeho domova výrazně ovlivňuje způsob výpočtu výše poplatků za vytápění.

3. Jak se účtuje vytápění – v topném období nebo rovnoměrně po celý kalendářní rok?

Způsob platby za služby vytápění je akceptován vládními orgány zakládajících subjektů Ruské federace. Tzn., že v různých regionech naší země mohou být poplatky za vytápění účtovány různě – v průběhu celého roku nebo pouze v topné sezóně, kdy je služba skutečně poskytována.

4. Jsou ve Vašem domě místnosti, které nemají topná zařízení (radiátory, radiátory), nebo které mají vlastní zdroje tepelné energie?

Od roku 2019 se v návaznosti na rozhodnutí soudů, jejichž řízení probíhala v roce 2018, začaly do výpočtu započítávat prostory, ve kterých nejsou topná zařízení (radiátory, radiátory), s čímž počítá technická dokumentace k domu, popř. bytové a nebytové prostory, jejichž rekonstrukce, zajišťující instalaci individuálních zdrojů tepelné energie, byla provedena v souladu s požadavky na rekonstrukci stanovenými právními předpisy Ruské federace platnými v době takové rekonstrukce. Připomeňme, že dříve metody pro výpočet výše poplatků za vytápění neumožňovaly samostatný výpočet pro takové prostory, takže poplatky byly počítány obecně.

Aby byly informace o výpočtu poplatku za vytápění srozumitelnější, zvážíme každý způsob účtování samostatně pomocí jednoho nebo jiného kalkulačního vzorce na konkrétním příkladu.

Při výběru možnosti výpočtu musíte věnujte pozornost všem složkám, které určují metodiku výpočtu.

Níže jsou uvedeny různé možnosti výpočtu, které zohledňují jednotlivé faktory, které určují volbu výpočtu poplatku za vytápění:

Kalkulace č. 1 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, ODPU na bytovém domě Ne, je proveden výpočet poplatku během topné sezóny. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

READ
Jak otevřít křížový zámek pomocí kancelářské sponky?

Kalkulace č. 2 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, ODPU na bytovém domě Ne, je proveden výpočet poplatku v průběhu kalendářního roku (12 měsíců). Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

Kalkulace č. 3 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, na bytovém domě ODPU nainstalován, Ve všech bytových/nebytových prostorách nejsou jednotlivá měřící zařízení, jsou splatné poplatky za vytápění během topné sezóny. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

Kalkulace č. 3-1 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, na bytovém domě ODPU nainstalován, Ve všech bytových/nebytových prostorách nejsou jednotlivá měřící zařízení, jsou splatné poplatky za vytápění rovnoměrně po celý kalendářní rok. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

Kalkulace č. 4 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, na bytovém domě Instalována ODPU, jednotlivá měřící zařízení nejsou instalována ve všech prostorách bytového domu, jsou splatné poplatky za vytápění během topné sezóny. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

Kalkulace č. 4-1 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, na bytovém domě Instalována ODPU, jednotlivá měřící zařízení nejsou instalována ve všech prostorách bytového domu, jsou splatné poplatky za vytápění v průběhu kalendářního roku. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →

Kalkulace č. 5 Výše ​​poplatku za topení v bytových/nebytových prostorách, na bytovém domě Instalována ODPU, jednotlivá měřící zařízení instalována ve všech bytových/nebytových prostorách obytný dům. Seznamte se s postupem a příkladem výpočtu →