Kvalita stavebních výrobků je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících efektivitu a rentabilitu dokončeného stavebního projektu, zajišťující jeho spolehlivost a životnost.

V obecné podobě je kvalita objektu dána kvalitou provedení, stavebních materiálů a výrobků, jakož i kvalitou stavebních a instalačních prací.

Kvalita stavebních a instalačních prací je regulována SNiP (část 3), která stanoví složení a postup pro monitorování, registraci skrytých prací, pravidla pro konečné převzetí hotového objektu atd.

Skrytá díla – práce, které se po provedení dalších navazujících prací stanou nepřístupnými pro vizuální posouzení (příprava základů, hydroizolace stěn, zpevnění monolitických konstrukcí, vetknuté části apod.). Skrytá díla jsou formalizována akty podepsané výrobcem díla a zástupcem technického dozoru. Jsou vytvořeny speciální komise pro vypracování certifikátů pro komplexní a odpovědnou práci.

Tolerance (přípustné) – možné odchylky v rozměrech dílů, konstrukcí, prostor atd. Jsou uvedeny v SNiP a technických podmínkách. Odchylky od nich jsou manželství. Za sledování kvality stavebních a montážních prací je odpovědný mistr a zástupce technického dozoru. Zástupce technického dozoru má právo vynutit přepracování nekvalitního díla.

Přeběhnout(podle GOST 16504) – každá jednotlivá neshoda produktu se stanovenými požadavky.

Zjevná vada(podle GOST 16504) – závada, pro jejíž identifikaci stanoví regulační dokumentace povinná pro tento typ kontroly vhodné metody, pravidla a prostředky.

Skrytá vada(podle GOST 16504) – závada, pro jejíž detekci regulační dokumentace požadovaná pro tento typ kontroly neposkytuje vhodné metody, pravidla nebo prostředky.

Kritická vada(podle GOST 16504) – vada, v jejímž přítomnosti je použití výrobku pro zamýšlený účel prakticky nemožné nebo nepřijatelné.

Výrazná závada(podle GOST 16504) – vada, která významně ovlivňuje zamýšlené použití výrobku a (nebo) jeho trvanlivost, ale není kritická.

Drobná závada(podle GOST 16504) – vada, která významně neovlivňuje použití výrobku a jeho životnost.

Odstranitelná vada(podle GOST 16504) – závada, jejíž odstranění je technicky možné a ekonomicky proveditelné.

Fatální vada(podle GOST 16504) – závada, jejíž odstranění je technicky nemožné nebo ekonomicky nepraktické.

Vady při provádění práce mohou mít různé důvody. Špatně provedeným utěsněním spojů stěnových panelů vzniká nevábný vzhled fasády a narušují se teplotní a vlhkostní poměry v prostorách. Intenzivní koroze vložených částí vede budovu do havarijního stavu, který s sebou nese další složité a pracné opravy.

READ
Jak správně zasadit jedle korejskou?

Hlavními důvody nízké kvality stavebních prací mohou být použití nekvalitních a prošlých materiálů, odchylky v práci od technologie návrhu (nedokončení všech vrstev omítkového značení, chybějící hydroizolace požadovaná projektem atd.) , používání zastaralých strojů a nedokonalých nástrojů, nedostatek řádné kontroly ze strany inženýrů atd.

Někdy vznikají závady nesprávným vyrovnáním budov a konstrukcí v osách a výškách, nevyhovujícím zhutněním zeminy v násypech a výkopech, nesprávnou instalací výztuže (i se zmenšeným průřezem) při provádění železobetonových prací, nesprávnými a nekvalitními svářečskými pracemi. atd. d.

Kontrola kvality díla se provádí vizuální kontrolou, plošným měřením lineárních rozměrů a zkoušením konstrukcí destruktivními a nedestruktivními zkušebními metodami.

Vizuální kontrola prováděny k identifikaci trhlin, viditelných vad, odchylek od požadavků projektu.

Nedestruktivní kontrola kvality slouží ke stanovení fyzikálních, mechanických a geometrických parametrů hlavních konstrukčních prvků budovy (konstrukce). V procesu provádění prací na místech uvedených v diagnostickém plánu se zjišťují fyzikální, mechanické a geometrické parametry hlavních nosných prvků stavby (konstrukce) a staveniště. Všechny měřicí body jsou propojeny s plánem a řezem budovy (konstrukce) a staveniště. Používají se následující typy nedestruktivního testování.

Pulzní akustická metoda spočívá v měření rychlosti šíření elastických vln ve zkoumaném materiálu a disipaci energie těchto vln. Slouží ke stanovení skrytých vad betonových a železobetonových konstrukcí, ke stanovení hustoty a pevnosti betonu a cihel.

Pulzní vibrační metoda je založena na měření tlumení přirozených vibrací s přihlédnutím ke konstrukčním formám studovaného prvku.

radiační metoda je založena na stanovení změn intenzity toků y-paprsků při prosvícení materiálu. Na základě odečtů čítačů, které určují množství izotopů záření y emitovaných, absorbovaných a procházejících studovaným objektem, se určuje kvalita a vlastnosti materiálů.

Geoseismická měření.Geoseismická struktura lokality, stanovení fyzikálních, mechanických a dynamických vlastností zeminy a také stav nosných konstrukcí budovy jsou zjišťovány inženýrskými seismickými průzkumy metodou korelace refrakterních vln (CRW).

Dynamická měření.Vyrábějí se za účelem stanovení dynamických a tuhostních charakteristik, únosnosti konstrukčních prvků budov a konstrukcí ak identifikaci skrytých vad.

Používá se geodetické měření zjišťovat znaky zajištění prostorové tuhosti a stability při možném zatížení, mapovat vady, určovat paty a sedání, zjišťovat příčiny jejich vzniku a predikovat jejich možný vývoj za provozu.

READ
Jak zavřít mříž na balkoně?

Ovládání termovizí zjišťovat skryté vady obvodových konstrukcí, spojů a rozhraní prvků obvodových konstrukcí záznamem tepelných toků, vypracováním tepelně energetického pasportu budovy (stavby)

Zajištění kvality stavebních a montážních prací je dosahováno systematickým sledováním realizace každého výrobního procesu. Z hlediska organizační kontroly se dělí na vnitřní a vnější.

Interní kontrola – funkce administrativního a technického personálu stavební organizace. Provozní každodenní kontrola se provádí při stavebních a montážních pracích.

Externí ovládání Stavbu provádějí státní orgány a zákazník. Státní orgány – inspektoráty architektonického a stavebního dozoru (IGASN) vykonávají komplexní kontrolu nejen nad průběhem výstavby, ale i nad interakcí s okolím (odvoz odpadků, zajištění průchodů apod.).

Zákazník provádí technickou kontrolu. Kontrolní funkce jsou přiděleny zvláštnímu zástupci, který dohlíží na kvalitu práce, provádění řádně skrytých prací, dodržování termínů prací a kontroluje dokončené objemy.

Autorský dozor provádí projekční organizace, která sleduje soulad stavebníků s rozhodnutími o návrhu a kvalitu stavebních a instalačních prací.

Konečné převzetí budovy státní komisí vyžaduje nejen vizuální posouzení konstrukce a všech jejích prostor, ale také dostupnost všech potřebných a provedených osvědčení o práci, včetně zpráv o skrytých pracích.