Elektrická ochranná zařízení jsou určena k zajištění elektrické bezpečnosti a dělí se na klíč и další [7]. Izolace hlavního elektrického ochranného zařízení dlouhodobě odolává provoznímu napětí elektrické instalace a umožňuje pracovat na živých částech, které jsou pod napětím. Doplňkové elektrické ochranné zařízení samo o sobě nemůže zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem při daném napětí, ale doplňuje hlavní ochranné zařízení a slouží také k ochraně před dotykovým napětím a krokovým napětím.

К hlavní Mezi elektrická ochranná zařízení v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

— izolační a elektrické svorky;

К další Mezi elektrické ochranné prostředky pro práci v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

— izolační podpěry a kryty;

V elektroinstalacích se kromě uvedených ochranných prostředků používají osobní ochranné prostředky (OOPP) těchto tříd:

— ochrana hlavy (ochranné přilby);

— ochrana očí a obličeje (brýle a ochranné štíty);

—prostředky na ochranu dýchacích cest (plynové masky a respirátory;

— ochrana rukou (palčáky);

— prostředky ochrany proti pádu z výšky (bezpečnostní pásy a bezpečnostní lana).

Ochranné prostředky musí být umístěny jako inventář v prostorách elektroinstalací (rozvaděče, dílny elektráren, na trafostanicích, v rozvodnách el. sítí apod.) nebo být součástí inventáře provozních polních týmů, údržbářských týmů, mobilních vys. -napěťové laboratoře atd. atd. a také vydávané pro individuální použití.

Odpovědnost za včasné zajištění personálu a zajištění elektroinstalace vyzkoušenými ochrannými pomůckami v souladu s normami pořízení, organizaci správného skladování a vytvoření potřebných rezerv, včasné provádění periodických revizí a zkoušek, odstraňování nevhodná zařízení a organizaci jejich účtování nese vedoucí dílenského, servisního, rozvodenského nebo síťového úseku, vedoucí stavby na starosti elektroinstalace nebo pracoviště a za podnik jako celek hlavní inženýr nebo osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Izolační kleště jsou určeny pro výměnu pojistek v elektrických instalacích do a nad 1000 V. Při práci s kleštěmi na výměnu pojistek byste kromě dielektrických rukavic měli používat ochranné brýle.

Pro kontrolu přítomnosti nebo nepřítomnosti napětí v elektrických instalacích do 1000 V se používají dva typy indikátorů: dvoupólové, pracující s protékajícím aktivním proudem, a jednopólové, pracující s kapacitním proudem.

Dvoupólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého a stejnosměrného proudu a jednopólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého proudu.

READ
Proč byly v noci zavřené okenice na oknech?

Součástí izolovaného nářadí je instalatérské montážní nářadí s izolačními rukojeťmi (nastavitelné klíče, ráčny, kleště, kleště, boční a koncové řezáky, šroubováky, nezavírací mechanické nože atd.), sloužící pro práci pod napětím v elektroinstalacích do 1000 V jako hlavní elektrický ochranný prostředek.

Izolace musí pokrývat celou rukojeť a být dlouhá minimálně 100 mm do středu dorazu. Zarážka musí mít výšku minimálně 10 mm, tloušťku minimálně 3 mm a nesmí mít ostré hrany ani hrany. Výška dorazu rukojeti šroubováku je minimálně 5 mm.

Tloušťka vícevrstvé izolace by neměla přesáhnout 2 mm, jednovrstvá – 1 mm. Izolace šroubovacích tyčí by neměla mít zarážky. Izolace dříků šroubováku by měla končit ve vzdálenosti ne více než 10 mm od konce čepele šroubováku.

Izolační elektrická ochranná zařízení by měla být používána k určenému účelu v elektrických instalacích s napětím ne vyšším, než pro které jsou navrženy (nejvyšší dovolené napětí).

Základní a doplňková elektrická ochranná zařízení jsou určena pro použití v uzavřených elektrických instalacích a v otevřených elektrických instalacích a na nadzemních elektrických vedeních – pouze za suchého počasí. Nesmí se používat za mrholení nebo srážek. Venku ve vlhkém počasí by se měly používat pouze ochranné prostředky speciální konstrukce určené pro práci v takových podmínkách.

Před každým použitím ochranných prostředků je personál povinen zkontrolovat jejich provozuschopnost, nepřítomnost vnějšího poškození, znečištění a zkontrolovat datum spotřeby na razítku. Není dovoleno používat ochranné prostředky, jejichž platnost vypršela.

K hlavním elektrickým ochranným zařízením pro práci v elektrických instalacích nad 1000 V zahrnují:

Izolační a elektrické kleště;

indikátory napětí pro fázování.

Mezi dlouhodobý majetek patří také izolační zařízení a zařízení pro práci na venkovních vedeních s přímým kontaktem elektrikáře s živými částmi:

izolační tyče, lana;

koše teleskopických věží;

kabiny pro práci u drátu atd.

K přídavným elektrickým ochranným zařízenímpoužívané v elektrických instalacích nad 1000 V zahrnují:

jednotlivé sady stínění;

Izolační podpěry a podložky;

plakáty a bezpečnostní značky.

2.2 Elektrické instalace s napětím do 1000 V.

K hlavním elektrickým ochranným zařízenímpoužívané v elektrických instalacích do 1000 V zahrnují:

Izolační a elektrické kleště;

kovoobráběcí a montážní nástroj s izolačními rukojeťmi;

K přídavným elektrickým ochranným zařízením v elektrických instalacích do 1000 V zahrnují:

READ
Jak zjistit výkon vyhřívaného věšáku na ručníky?

Izolační podpěry a podložky;

plakáty a bezpečnostní značky.

Při použití hlavního ochranného prostředku postačí použít jeden doplňkový, s výjimkou případů uvolnění postiženého z proudu v elektroinstalacích, kdy je třeba k ochraně před krokovým napětím použít i holínky nebo galoše. Ochranné prostředky musí být navrženy pro použití při nejvyšším dovoleném provozním napětí.

3. Určení elektrických ochranných prostředků a požadavky na ně.

3.1. Elektrické ochranné zařízení, které izoluje osobu od země nebo od vodiče pod napětím.

Při provádění prací v elektrických instalacích je možný náhodný dotyk nebo nebezpečné přiblížení osoby k vodiči pod napětím. V tomto případě proud poteče cestou „vodič (pod napětím) – osoba – země“, což může být pro člověka nebezpečné. Proud procházející člověkem je možné snížit na přijatelnou hodnotu (která je výrazně nižší než prahová hodnota vnímatelného proudu), pokud je použit elektrický ochranný prostředek, kterým je izolant zapojený mezi lidské tělo a vodič nebo mezi lidským tělem. tělo a zem.

Izolační části elektrických ochranných prostředků musí být vyrobeny z elektricky izolačních materiálů se stabilními dielektrickými vlastnostmi (porcelán, pryž, papír-bakelitové trubky, getinaky).

Elektrická ochranná zařízení (kromě izolačních stojanů a koberců) musí mít inventární číslo a během provozu procházet mechanickými a elektrickými zkouškami.

Elektrické zkoušky izolace ochranného prostředku se provádějí při zvýšeném napětí. Při zkoušení izolačních tyčí, izolačních a elektrických svorek, indikátorů napětí se jeden vodič zkušební instalace připojí k pracovní části ochranného prostředku a druhý k části izolační části v blízkosti přítlačného kroužku (obr. 1).

Dielektrické rukavice, boty a galoše jsou ponořeny do kovové nádoby s vodou. Voda se nalévá i do rukavic, bot, galusek. Uvnitř produktu je spuštěna elektroda, připojená k zemi přes miliampérmetr. Jedno z možných testovacích schémat je na obr.2.

Průraz, překrytí a výboje podél povrchu se stanoví podle údajů měřicích přístrojů a výsledků pozorování. Izolátory vyrobené z pevných organických materiálů by měly být bezprostředně po zkoušce zkontrolovány hmatem, zda nedochází k lokálnímu zahřívání v důsledku dielektrických ztrát.

Rýže. 1 Schematické schéma zkušební a izolační tyče se zvýšeným napětím: 1 – zkoušená tyč; 2 – dočasná fóliová elektroda; 3 – transformátor; 4 – regulátor napětí

READ
Kde je umístěn ventilační ventil?

Rýže. 2 Test dielektrické izolace

Proudy protékající ochrannými zařízeními jsou normalizovány pro indikátory napětí, pryžové výrobky a izolační zařízení pro práci na venkovních vedeních s přímým kontaktem elektrikáře s živými částmi.

Na ochranném zařízení, které prošlo zkouškou, se umístí razítko, které udává maximální napětí elektroinstalace a datum další zkoušky. Razítko musí být vyraženo nebo napsáno nesmazatelným inkoustem nebo nalepeno na izolační části v blízkosti omezovacího kroužku elektrických ochranných prostředků nebo na okraji pryžových výrobků.

Před použitím ochranného prostředku musí personál zkontrolovat jeho provozuschopnost, nepřítomnost vnějšího poškození, očistit ochranné prostředky od prachu a zkontrolovat datum expirace na razítku. Je zakázáno používat ochranné prostředky, jejichž doba použitelnosti vypršela. U dielektrických rukavic před použitím zkontrolujte nepřítomnost propíchnutí jejich otočením směrem k prstům a u indikátorů napětí provozuschopnost signální žárovky, když se dotknete elektrické instalace, která je zjevně pod napětím.