Jak je známo, automatické jističe mohou mít následující typy spouští, které zajišťují ochranu elektrického obvodu před nadproudy: elektromagnetické – chránící síť před zkratem, tepelné – zajišťující ochranu před přetížením proudy a kombinované, což je kombinace elektromagnetického a tepelné spouště (další podrobnosti si přečtěte v článku „jističe“).

Poznámka: Moderní jističe určené k ochraně elektrických sítí do 1000 voltů mají obvykle kombinované spouště.

Jističové spouště jsou akční členy, které zajišťují rozpojení (rozpojení) elektrického obvodu, když v něm vznikne proud vyšší než přípustný, a čím větší je tento přebytek, tím rychleji by mělo dojít k odpojení.

Závislost vypínací doby jističe na velikosti procházejícího proudu se nazývá časově proudová charakteristika nebo zkráceně – VTX.

Podmínky a hodnoty VTX

Výkonové charakteristiky strojů jsou určeny následujícími hodnotami:

1) Okamžitý vypínací proud – minimální hodnota proudu, která způsobí automatický provoz jističe bez záměrné časové prodlevy. (GOST R 50345-2010, odstavec 3.5.17)

Poznámka: chod bez záměrné časové prodlevy je zajištěn elektromagnetickým uvolněním stroje.

Okamžitý vybavovací proud je určen tzv. „vypínací charakteristikou“ nebo, jak se také nazývá, vypínací charakteristikou.

Podle GOST R 50345-2010 existují následující typy charakteristik odezvy jističe:

standardní charakteristiky provozu (odpojení) automatů

Poznámka: existují i ​​další, nestandardní typy charakteristik, o nich jsme hovořili v článku „jističe“.

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, okamžitý vybavovací proud je indikován jako rozsah hodnot, například charakteristika „B“ předpokládá, že stroj poskytne okamžité vypnutí, když je proud, který jím protéká, 3-5krát větší než jeho jmenovitý proud, tzn. Pokud má jistič s touto charakteristikou jmenovitý proud 16 A, pak zajistí okamžité vypnutí při proudu 48 až 80 A.

Charakteristiky odezvy jističe lze obvykle určit podle označení na jeho těle:

označení vypínacích charakteristik na jističi

2) Podmíněný nevypínací proud – nastavená hodnota proudu, který je jistič schopen přenést bez vypnutí po danou (podmíněnou) dobu*. (GOST R 50345-2010, článek 3.5.15) Podle článku 8.6.2.2 GOST R 50345-2010 je podmíněný nevypínací proud roven 1,13 jmenovitého proudu stroje.
3)slovní vypínací proud — nastavená hodnota proudu, která způsobí vypnutí jističe ve stanovené (podmíněné) době*. (GOST R 50345-2010, článek 3.5.16) Podle článku 8.6.2.3 GOST R 50345-2010 je podmíněný vypínací proud roven 1,45 jmenovitého proudu stroje.

* Podmíněný čas rovná se 1 hodině pro spínače se jmenovitým proudem do 63 A včetně a 2 hodinám se jmenovitým proudem nad 63 A. (GOST R 50345-2010, článek 8.6.2.1)

Časově-proudová charakteristika jističe je dána podmínkami a hodnotami, které jsou uvedeny tabulka 7 GOST R 50345-2010:

Tabulka hodnot VTX strojů 7 GOST R 50345-2010

Poznámka: Tabulka platí pro stroje instalované v souladu s níže uvedenými zkušebními podmínkami, pracující při teplotě 30 +5 ​​°C

READ
Jak opravit zámek, když se čep uvolní?

VTX grafy

Pro usnadnění výrobci v pasech jističů udávají charakteristiky proudu v čase ve formě grafu, kde osa X ukazuje násobek proudu elektrického obvodu ke jmenovitému proudu jističe (I/In) a Osa Y ukazuje dobu vypnutí spouště.

Pro podrobnou úvahu si vezměme jako příklad graf VTX pro jistič s charakteristikou „B“

POZNÁMKA: Všechny níže uvedené grafy jsou uvedeny jako příklad. Výkonové charakteristiky různých výrobců se mohou lišit (viz pas stroje), ale v každém případě musí splňovat požadavky GOST R 50345-2010 a zejména hodnoty uvedené v tabulce 7 výše.

dešifrování VTX grafu stroje

Jak vidíte, graf VTX je reprezentován dvěma křivkami: první křivka (červená) je charakteristika stroje v tzv. „horkém“ stavu, tzn. stroj je v provozu, druhý (modrý) je charakteristika stroje ve „studeném“ stavu, tzn. stroj, kterým právě začal protékat elektrický proud.

Modrá křivka má zároveň další přerušovanou čáru, tato čára ukazuje charakteristiku stroje (jeho tepelné uvolnění) se jmenovitým proudem až 32 A, tento rozdíl v charakteristikách strojů s jmenovitými hodnotami do a výše 32 A je způsobeno tím, že ve strojích s vyšším jmenovitým proudem je bimetalová deska Tepelná spoušť má větší průřez, a proto potřebuje více času na zahřátí.

Kromě toho má každá křivka dvě části: první – ukazující hladkou změnu doby odezvy v závislosti na proudu elektrického obvodu je charakteristikou tepelného spouštění, druhá – ukazuje prudký pokles doby odezvy (při proud 3 In v horkém stavu a od 5 In ve studeném stavu) je charakteristika elektromagnetického spouštění jističe.

čtení grafu VTX stroje

Jak můžete vidět, graf VTX ukazuje hlavní hodnoty charakteristik stroje podle GOST R 50345-2010 při 1.13 In (konvenční nevypínací proud) stroj nebude fungovat po dobu 1-2 hodin a při proudu 1,45 In (konvenční vypínací proud) stroj vypne řetěz za méně než 50 sekund (z horkého stavu).

Jak bylo uvedeno výše, okamžitý vypínací proud je určen provozní charakteristikou stroje; u jističů s charakteristikou „B“ se pohybuje od 3In do 5In, zatímco podle výše uvedené GOST (tabulka 7) při 3In by stroj neměl pracovat za méně než 0,1 sekundy ze studeného stavu, ale musí se vypnout za méně než 0,1 sekundy ze studeného stavu s proudem v obvodu 5In a jak můžeme vidět z grafu výše, tato podmínka je splněna.

Také pomocí charakteristiky čas-proud můžete určit dobu provozu stroje při jakýchkoli jiných hodnotách proudu, například: v obvodu je instalován stroj s charakteristikou „B“ a jmenovitým proudem 16 A; při provozu v V tomto obvodu došlo k přetížení a proud se zvýšil na 32 ampér, určíme Doba spouštění stroje je následující:

 1. Proud tekoucí v obvodu dělíme jmenovitým proudem stroje
READ
Jak propojit modrý a hnědý vodič?

32A/16A=2

Po zjištění, že proud v obvodu je dvojnásobkem jmenovité hodnoty stroje, tzn. činí 2 palců vyneseme tuto hodnotu podél osy X grafu a zvedneme z ní podmíněnou čáru a uvidíme, kde se protíná s křivkami grafu:

provoz stroje při dvojnásobném proudu v obvodu

Jak můžeme vidět z grafu, při proudu 32 A otevře stroj se jmenovitým proudem 16 A obvod za méně než 10 sekund z horkého stavu a za méně než 5 minut ze studeného stavu.

Zde jsou příklady výkonových charakteristik jističů se všemi standardními charakteristikami odezvy (B, C, D):

časově-proudová charakteristika stroje typu B

časově-proudová charakteristika stroje typu C

časově-proudová charakteristika stroje typu D

POZNÁMKA: Časově aktuální charakteristiky v souladu s GOST R 50345-2010 jsou uvedeny pro automatické stroje pracující při teplotě +30 + 5 ° C namontované v souladu s určitými podmínkami:

Zkušební podmínky. Korekční faktory.

Podle GOST R 50345-2010 Během testování jsou spínače instalovány samostatně, svisle, ve volném prostoru na místě chráněném před nadměrným externím ohřevem nebo chlazením.

jističe jsou testovány při jakékoli teplotě vzduchu a výsledky jsou korigovány při teplotě +30 °C na základě korekčních faktorů poskytnutých výrobcem.

V tomto případě by v žádném případě neměla odchylka zkušebního proudu od hodnoty specifikované v tabulce 7 překročit 1,2 % na změnu kalibrační teploty o 1 °C.

Výrobce připraví údaje o změně vypínací charakteristiky pro jiné kalibrační teploty, než je referenční hodnota.

Pro přesné stanovení doby vypnutí jističů provozovaných za podmínek odlišných od zkušebních je tedy nutné použít korekční faktory, které musí poskytnout výrobce těchto jističů.

Zde je příklad takových opravných faktorů (obvykle jsou pouze 2):

Teplotní koeficient bere v úvahu rozdíl mezi okolní teplotou, při které byl jistič testován, a skutečnou okolní teplotou, při které je provozován:

teplotní korekční koeficient jističe

Jak je z grafu patrné, čím nižší je okolní teplota, tím je tento koeficient vyšší. Vysvětluje se to jednoduše – čím nižší je okolní teplota, tím větší proud musí proudit jističem, aby se spoušť zahřála na teplotu potřebnou pro její činnost.

 • Koeficient zohledňující počet strojů instalovaných v blízkosti (Kn)

Jak již bylo zmíněno výše, při zkoušení jističů se instalují samostatně, ale v praxi se instalují do elektrických panelů v řadě s jinými jističi, což v souladu s tím zhoršuje jejich chlazení v důsledku zhoršení cirkulace vzduchu a tepla z jističů. nainstalované poblíž:

korekční faktor zohledňující počet jističů

Jak je tedy patrné z grafu, čím více strojů je v blízkosti instalováno, tím je tento koeficient nižší.

Znáte-li korekční faktory, můžete upravit jmenovitý proud stroje v závislosti na jeho provozních podmínkách.

READ
Jak správně umístit rošt na mlýnek na maso?

Například: v panelu s 16 dalšími jističi je při okolní teplotě +5 o C instalován jistič se jmenovitým proudem 10 A.

 1. Pomocí výše uvedených grafů najdeme korekční faktory:
 • Кt= 1,05
 • Kn = 0,8
 1. Se znalostí korekčních faktorů upravíme jmenovitý proud stroje:

V / = In* Kt* Kn=16*1.05*0.8=13.44 Ampér

V souladu s tím je při provozu jističe za výše uvedených podmínek pro určení doby jeho provozu nutné odebírat proud ne 16 A, ale 13,44 A.

Autor článku: Dmitrij Komlev

Byl pro vás tento článek užitečný? Nebo možná máte otázky zůstávají? Pište do komentářů!

Na stránkách jsme nenašli odpověď na vaši otázku? Zveřejněte to na fóru! Naši odborníci vám určitě odpoví.

Charakteristika stroje C, B, D, A - co je to jistič, zařízení, vlastnosti, klasifikace, kritéria výběru

Bez jističe není zapojena ani jedna soukromá elektrická síť, její samostatná větev a někdy i nějaké výkonné zařízení v domě. V závislosti na podmínkách se taková zařízení mohou lišit v řadě provozních parametrů a účelu. Proto budeme analyzovat, co je automatický ochranný spínač obecně, jaké jsou vlastnosti jeho provozu, zařízení, do jakých tříd je rozděleno a také jaké hlavní charakteristiky C-, A-, B- a D- při výběru se zohledňuje typ stroje.

Jističe třídy C jsou instalovány k ochraně celé domácí sítě Zdroj samelectrik.ru

Automatický jistič – co to je, zařízení, vlastnosti

Jistič je zařízení pro ochranu elektrické sítě před přepětím a zabránění následnému poškození elektroinstalace, zařízení a materiálů. Vzhledem k tomu, že přetížení jsou různé povahy, zařízení používá 2 ochranné mechanismy – jsou to:

 1. Teplota. Přetržení řetězu nastane, když se bimetalový prvek neohne – jakmile úroveň ohřevu překročí kritickou hodnotu. Vyznačuje se pomalou odezvou.
 2. Elektromagnetické. Základ využívá elektromagnet, který se zapne, když hodnota proudu překročí určitou hranici. Reaguje mnohem rychleji než tepelné zařízení.

Spoušť 1. typu chrání před přetížením při nízkém jmenovitém výkonu, ale překročení spotřeby energie, 2. typ – před nadproudovými rázy při zkratu. Také má mít stroj ruční spínač – pro případ, že by bylo třeba libovolně přerušit dodávku např. před elektrikářskými pracemi.

Jističe jakéhokoli typu (ABCD) mají následující sadu charakteristik:

 • Jmenovitý proud.
 • Doba odezvy.
 • Jmenovité napětí.
 • Maximální povolená spínací kapacita.
 • Třída omezení proudu.

Při výběru mají zpravidla větší význam první 2 parametry. Jmenovitý proud – optimální hodnota síly proudu, při které obvod pracuje v normálním režimu a nezahřívá se nad nastavenou hodnotu. Doba odezvy nebo charakteristika časově-proud stroje je doba, po kterou je napájení vypnuto, když proud překročí nastavenou mez.

V označení ochranných automatických spínačů jsou uvedeny následující informace:

 1. Výrobce.
 2. Sériové číslo.
 3. Výletní třída.
 4. aktuální hodnocení.
 5. Jmenovité napětí.
 6. Aktuální limit.
 7. Třída omezení proudu.
 8. Schéma připojení.
 9. Displej terminálu.
READ
Jak usušit boty za hodinu?

Někdy zařízení indikuje změny přípustné úrovně vytápění.

Pomozte! Doba rozepnutí kontaktu při vzniku nadproudu se nazývá proudové omezení. Existují 3 třídy zařízení. Čas pro 1. je 10 ms, pro 2. – 6-10 ms, pro 3. – 2,5 ms.

pracovní funkce

Bez ohledu na soubor vlastností a příslušnost do kategorie – A, B, C nebo D – stroj plní funkci ochrany sítě a připojeného zařízení před 2 hlavními škodlivými faktory:

K zátěži dochází při připojení zařízení, jehož celkový příkon několikanásobně překračuje povolenou hodnotu. V tomto případě může proudová síla jen mírně překročit normu.

V tomto případě je za vypnutí zodpovědný tepelný prvek na bázi bimetalu. Mezera nevznikne okamžitě, ale jakmile se zahřeje na určitou úroveň. Vzhledem k tomu, že obvod není poškozen, protože nevznikají nadproudy, není nutné okamžité přerušení dodávky elektřiny.

V případě zkratu může nadměrný proud dosáhnout 10násobku nebo dokonce více než jmenovité hodnoty. Přirozeně, pokud nebude obvod co nejdříve odpojen, dojde k vážnému poškození.

Každý typ stroje má svou vlastní úroveň provozu pro ochranu proti přetížení a proudovým rázům Zdroj samelectrik.ru

Proto je od jističe vyžadována minimální doba provozu podle této charakteristiky, která zajišťuje el.magnetickou spoušť. Současně se pro vysoce citlivá zařízení používají speciální modely – protože ke zvýšení proudu v síti může dojít bez zkratu.

Výletní třídy

V elektrických sítích se nejčastěji používají 4 typy automatických strojů, které se liší parametry vypnutí, jsou to:

Vyznačuje se maximální citlivostí. Pokud je tedy nominální hodnota překročena o 30 %, dojde k vypnutí po 0,05 sec. Současně, pokud uvolnění e / m náhle nefungovalo, pak po 20 sekundách. přívod bude přerušen tepelným článkem.

Vzhledem k nízkému prahu vypínání se modely této třídy používají v elektrických obvodech s přesnými přístroji, ve kterých jsou i ultrakrátká přetížení nepřijatelná. V domácích sítích nejsou instalovány.

Jistič třídy B přeruší elektrický obvod mechanismem e / m, když proud dosáhne 200% normy. Doba dělení je 0,015 sec. V tomto případě bude bimetalový prvek potřebovat 4-5 sekund k vypnutí napájení.

Při výběru stroje je třeba vzít v úvahu skutečnou celkovou spotřebu energie v síti Zdroj glavsnab.net

Taková ochranná zařízení jsou vhodná pro vybavení obytných oblastí. Hlavní podmínkou pro aplikaci je nepřítomnost zvýšení startovacího proudu elektrických spotřebičů nebo jeho minimální hodnoty.

Nejpřijatelnější a běžně používaná verze ochranného zařízení pro domácí elektrickou síť. Ve srovnání s modely třídy A a B má lepší odolnost proti přetížení.

READ
Jak zasadit malou borovici?

Aby C-stroj fungoval podle mechanismu ochrany e/m, musí charakteristiky sítě (proudová křivka) minimálně 5krát překročit jmenovitou hodnotu. V tomto případě je doba vypnutí tepelného článku 1,5 sekundy.

Zařízení se instalují především na vstup do domácí sítě – pro ochranu celé sítě. Současně jsou modely typu B namontovány pouze pro ochranu samostatné větve.

Stroje třídy D odpojí síť od napájení pouze tehdy, když parametry sítě překročí normu alespoň 10krát. V tomto případě se tepelný ochranný prvek aktivuje za 0,4 sekundy.

Z tohoto důvodu se zařízení nepoužívají pro obecný okruh v soukromém sektoru. Lze je však instalovat na samostatné větve pro připojení zařízení s vysokými startovacími proudy, jako je elektromotor.

Třída a jmenovitý výkon stroje musí odpovídat povaze připojené zátěže a místu v okruhu Zdroj electrica220.ru

Důležité! V klasifikaci jističů je kromě kategorií A, B, C a D ještě třída K a Z. Ty jsou odolnější vůči možnostem přetížení – používají se v dílnách a na stavbách.

Kritéria výběru

Pro správný výběr jističů se doporučuje použít následující kritéria:

 • Výkon zaváděcího stroje musí odpovídat výkonu připojeného elektrického bodu na základě oficiální dohody s energetickou společností.
 • Automatický spínač musí odpovídat skutečným charakteristikám sítě – spotřebovaný a přípustný výkon, průřez kabelu.
 • Pokud se výpočet požadované proudové síly stroje ukázal jako průměrná hodnota, lze upřednostnit výkonnější možnost pouze tehdy, pokud tomu odpovídá část zapojení.

Popis videa

Video o rozdílu mezi stroji typu C a B:

 • Pokud se plánuje připojení výkonného zařízení k síti, například v garáži nebo na místě, je nejlepší okamžitě nainstalovat zařízení s dostatečným výkonem.
 • Při zapojování předmětu do elektrické sítě je vhodné dát přednost modelům od jednoho výrobce.
 • Jmenovitý výkon stroje musí odpovídat místu v okruhu a typu elektrického zařízení, které je k němu připojeno.

Dávejte pozor! Elektrické stroje A B C D se liší nejen typy, charakteristikami a určením, ale také počtem připojených pólů (fází v síti) od 1 do 4.

Popis videa

Video o tom, jaká je časově aktuální charakteristika stroje:

Nejdůležitější znaky

Jistič se používá k ochraně před přetížením a poškozením elektroinstalace a zařízení. K tomu se používají 2 mechanismy – uvolnění e / m a tepelný bimetalový prvek. Stroje se vyznačují řadou parametrů a obecné informace jsou uvedeny v označení.

Chrání síťová zařízení před přetížením, když jsou zařízení připojena s větším výkonem, než by měly, a proudovými a napěťovými rázy při zkratu. Zároveň jsou rozděleny podle provozních parametrů do 4 tříd:

Při výběru jističů typu A-, B-, C- nebo D je třeba dodržovat řadu kritérií.