Pro pravidelné nebo celoroční bydlení v soukromém domě potřebujete stabilní vodovodní systém a také kanalizaci pro likvidaci odpadu. Pokud není možné se připojit k centrálnímu vodovodnímu a kanalizačnímu systému, jsou nahrazeny autonomními systémy – studnami a septiky. Je třeba podrobněji porozumět tomu, jaké potíže existují s umístěním septiků a studní na místě, a také co je třeba vzít v úvahu při výběru místa.

Jaká jsou nebezpečí nesprávného umístění septiku na pozemku?

Pokud na vlastním pozemku nainstalujete kanalizaci nesprávně, mohou v případě nehody nastat následující problémy:

 • kontaminace studní a studní;
 • znečištění půdy a podzemních vod;
 • celkové znečištění lokality, zaplavení okolních budov a jiných objektů.

Aby se předešlo výskytu výše uvedených problémů, byly státem zavedeny určité hygienické normy, které je důležité dodržovat při instalaci autonomních kanalizací.

Normy pro instalaci septiku

Podle platné legislativy musí být septik na místě instalován s ohledem na okolní budovy a další objekty:

 • do studny – od 25 metrů (ovlivňuje mnoho faktorů);
 • na stromy – od 3 metrů;
 • k hranicím místa – od 4 metrů;
 • do obytného domu – od 3 metrů (doporučeno 5 metrů);
 • k umělým nádržím a jezerům – od 30 metrů.

Přesnější informace lze získat z řady dokumentů: SNiP 2.04.04-84, SNiP 2.04.03-85, SNiP 2.04.01-85, SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03, SanPiN 2.1.5.980-00. . Máte-li jakékoli další otázky, je lepší kontaktovat přímo místní samosprávu.

Akumulační septik nelze instalovat do nízko položené oblasti, protože srážky jej mohou zaplavit a vyplavit splašky. Pokud je celková plocha místa malá, doporučuje se instalovat jednokomorový utěsněný septik vyrobený z kovu nebo plastu.

Rada! Pokud neexistují žádné finanční potíže, můžete vytvořit efektivní, produktivní a kompaktní kanalizační systém instalací hloubkové čisticí stanice na místě. Takové zařízení umožňuje vyčistit odpadní vodu o 98%, takže voda, která zůstane po filtraci, může být použita k zavlažování oblasti.

Kde je nejlepší místo pro vrtání studny?

Co se týče výběru místa pro instalaci autonomního zdroje, nejsou kladeny tak přísné požadavky jako při instalaci septiku. Existují však také určitá pravidla:

 • vzdálenost od domu – od 3 metrů;
 • do zeleninové zahrady nebo na pole hnojené chemikáliemi – od 20 metrů;
 • místo, na kterém bude studna instalována, musí být vyšší než úroveň septiku;
 • V blízkosti by neměly být stromy s velkým kořenovým systémem.
READ
Co je dešťová sprchová hlavice?

Minimální vzdálenost od studny k velkým továrnám, skládkám a různým odpadům je 300 metrů. Studny nelze instalovat pod elektrické vedení nebo v blízkosti různých inženýrských sítí. Pokud celkový sklon lokality přesahuje 35 stupňů, terén je složitý, pouze zkušení vrtaři budou schopni po provedení geologického průzkumu vybrat správné místo pro zásobování vodou.

Rada! Pokud se na území soukromého pozemku již nachází septik nebo žumpa a celková plocha pozemku je malá, doporučuje se zvážit možnost instalace studny uvnitř hotového domu (v přízemí nebo v suterénu).

Proč byste měli kontaktovat specialisty naší společnosti?

Podle obecných statistik domácí studny selhávají v prvních měsících provozu (produktivita rychle klesá, plášť je zničen atd.). Také samostatná instalace septiků, hloubkových čistících stanic a napojení svodů na ně velmi často končí různými problémy.

Společnost AquaBur je velká organizace, která poskytuje samostatné soubory služeb pro uspořádání autonomních zdrojů zásobování vodou a instalaci septiků na klíč.

Sjednotili jsme několik týmů profesionálních vrtačů. Disponujeme vlastním vozovým parkem vrtných souprav, veškerým potřebným pomocným zařízením pro vytváření studní, instalaci septiků a hloubkových čistících stanic.

Veškerá práce je zaručena. Spolupráce je zcela oficiální, uzavřena dohoda. Všechny otázky, které vás zajímají, můžete předem zdarma konzultovat s odborníky společnosti. Můžete je kontaktovat prostřednictvím zpětné vazby na webu nebo na telefonním čísle.

Kolik metrů by mělo být mezi septikem a zdrojem pitné vody

Minimální povolené vzdálenosti od septiku ke zdroji pitné vody jsou v rozmezí od 20 do 50 m. Hodnota je regulována celou řadou SNiP a SanPiN schválených na legislativní úrovni. Při návrhu jeho umístění je třeba vzít v úvahu, že jakékoli nedodržení stanovených norem může vést ke správní a dokonce i trestní odpovědnosti a také k získání povinnosti demontovat konstrukci.

Od čeho se potřebuješ dostat pryč

Přesná vzdálenost od septiku je regulována Federální službou pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a lidským blahobytem (Rospotrebnadzor). Odkazuje na federální výkonné orgány, které se specializují na kontrolu a dohled nad oblastí zajištění hygienické a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva Ruské federace.

Ve fázi navrhování umístění septiku je nutné dodržovat řadu hygienických a epidemiologických pravidel a předpisů (SanPiN), jakož i stavebních předpisů a předpisů (SNiP):

 • SNiP 2.04.03-85 „Skanalizace. Externí sítě a struktury“ je hlavním dokumentem obsahujícím podstatu tématu.
 • SNiP 2.04.01-85 “Vnitřní zásobování vodou a kanalizace budov” – norma, která zahrnuje normy pro vzdálenost mezi sedimentačními nádržemi a pitnou vodou.
 • SanPiN č. 2.1.5.980-00 “Hygienické požadavky na ochranu povrchových vod” – seznam pravidel, která charakterizují hranici ochranného pásma vzhledem k povrchu vodních útvarů.
 • SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 „Zóny hygienické ochrany a hygienická klasifikace podniků, staveb a jiných objektů“ – dokument upravující průchod sanitárních zón kolem objektů, které představují potenciální nebezpečí (včetně septiků)
 • SanPiN 42-128-4690-8 “Sanitární pravidla pro údržbu území obydlených oblastí”, která upravuje pravidla pro uspořádání septiku.
READ
Co je součástí sady skrytých dveří?

V těchto předpisech jsou uvedeny všechny efektivní vzdálenosti k objektům na pozemku i mimo něj. Podrobně jsou popsány podmínky pro jejich instalaci, provoz a údržbu.

Minimální polstrování

Stávající předpisy vyžadují přísné dodržování následujících pravidel územního umístění:

 • Vzdálenost od zdroje pitné vody – 20-50m.
 • Vzdálenost od hranice se sousedním pozemkem je 3m.
 • Poloha vzhledem k rybníku, jezeru, jiné vodní ploše se stojatou vodou – 30 m. K řece – 10 m.
 • Umístění v blízkosti domu – minimálně 4 m.
 • Vzdálenost od silnice (bez ohledu na typ nátěru: asfalt, zemina, beton) – 5 m.

Je zřejmé, že výše uvedené normy upravují nejen umístění septiku ve vztahu ke zdroji pitné vody, ale také vzdálenost dalších blízkých objektů: domy, silnice, nádrže, hranice pozemků.

Požadavky na septik

Jak již bylo zmíněno dříve, seznam podmínek, které musí žumpa splňovat, je uveden v SanPiN 42-128-4690-8 a SNiP 30-02-97, které do tohoto bodu nebyly vyvolány. Obsah dokumentů počítá s řadou požadavků na umístění a uspořádání septiku. Tyto normativní akty nebudeme studovat v plném rozsahu, odhalíme pouze jejich hlavní podstatu:

 • Septik by měl být umístěn na území, které je plně ve vlastnictví uživatele pozemku.
 • Vzdálenost od něj k hlavnímu vodovodu by neměla být menší než 10 m. Pro nižší hodnoty obdržíte souhlas SES.
 • Hloubka žumpy by neměla přesáhnout 3 m. Zde je však třeba vzít v úvahu ještě jeden předpoklad. Spočívá ve vzdálenosti od dna septiku k hornímu bodu podzemní vody. Jeho minimální hodnota je 1 m.
 • V přízemní části odtokové jímky je osazeno hermeticky uzavíratelné okno, dveře, poklop.
 • Napouštění jímky výše než 35 cm od horního okraje není povoleno.
 • Čerpání se provádí při plnění, nejméně však jednou za 1 měsíců.
 • Při odčerpávání je nutné provést dezinfekci.

Pokuty

Obsah septiku představuje hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Neoprávněná instalace je zákonem zakázána a musí být odstraněna. Chcete-li získat povolení, budete muset požádat s předem schváleným projektem SES nebo Rospotrebnadzor.

Kladnou odpověď můžete získat pouze tehdy, když je projekt navržen tak, aby neodporoval stávajícím předpisům a řadě pravidel. Po získání povolení k provádění prací může majitel místa pokračovat v uspořádání septiku. Nedoporučuje se podvádět a odchýlit se od obsahu vyvinutého schématu, protože v důsledku detekce se to projeví v řadě sankcí.

READ
Co je designový hotel?

Navíc je třeba mít na paměti, že na místo může kdykoliv dorazit kontrolní komise. Účelem její návštěvy je ověřit skutečné a doložené vzdálenosti septiku. Na základě výsledků přijatých opatření je vypracován akt o shodě, ve kterém budou vyznačeny zjištěné odchylky (pokud existují).

Jakékoli porušení instalace nebo provozu žumpového septiku může mít za následek sankce v podobě pokuty nebo zákazu dalšího užívání s nucenou demontáží konstrukce. Výše trestu se určuje na základě závažnosti situace a dříve zaznamenaných případů ignorování zákonných požadavků.

Zdravý! Porušení výše uvedených norem znamená administrativní odpovědnost ve výši: pro právnické osoby – od 20 000 do 250 000 rublů, pro jednotlivce – od 1 500 do 20 000 rublů. V případě opakovaného porušení nebo rozsáhlých ekologických škod je připuštěna trestní odpovědnost.

Příkladem je následující situace. Majitel venkovského domu postavil obyčejný septik s filtračním dnem. Nepočítal však s tím, že takové provedení lze použít, pokud objem odváděného odpadu za den nepřesáhne jeden metr krychlový. V jeho situaci je uvolnění mnohem větší, což je zdokumentováno. Řekněme, že se to provádí s přihlédnutím k odečtům měřiče studené / teplé vody.

V této situaci majiteli domu hrozí pokuta, jejíž výši určuje smírčí soudce a bude záviset na míře porušení ekologických norem.

Pokud se v důsledku stížnosti od sousedů odhalí jediné porušení pravidel pro používání septiku, porušovatel obdrží varování, ve kterém bude důrazně doporučeno, aby problém odstranil a problém vyřešil pokojně.

Důležité! V případě následného porušení hygienických norem existuje možnost získat pokutu.

Na co si dát ještě pozor

Při návrhu umístění a návrhu septiku je nutné dbát na řadu podmínek, které ještě více usnadní jeho instalaci a zjednoduší následnou obsluhu. Nejvýznamnější jsou:

 • Pokud je to možné, na základě vlastností pozemku vyberte pro umístění septiku takové místo, kde se i při odtlakování nedostane špinavá voda do čisté vody (povrchové, zemní).
 • Přípustné hodnoty jsou stanoveny individuálně a vypočteny v závislosti na typu půdy. V této situaci hrají hlavní roli filtrační vlastnosti posledně jmenovaného. Například odtok, který prošel jílem, se čistí lépe než prosakování písčitými půdami.
 • Nejlepší volbou by bylo umístění septiku pod úrovní zařízení pro příjem vody, i když tato podmínka neplatí pro všechny lokality. Zároveň se nedoporučuje vybavit jej v nížině kvůli vysoké pravděpodobnosti naplnění taveninou a dešťovou vodou.
 • Neměli byste zapomenout na úroveň zamrznutí půdy a pokusit se vybavit jímku pod touto úrovní. Ačkoli na téměř 1,5 m, což odpovídá moskevské oblasti, to s největší pravděpodobností nebude možné. Abyste předešli možnému problému se zamrzáním kanalizace, zkuste potrubí izolovat nebo natáhnout topný kabel.

Zdravý! Pokud v důsledku opakovaných pokusů najít nejlepší místo pro žumpu nebylo možné, kontaktujte specialisty.

Kam umístit septik na 6 akrů

Ne vždy jsou požadavky předepsané v předpisech použitelné v životní situaci. Například při velikosti minimální přípustné plochy pro spadání do kategorie individuální bytové výstavby 20 x 30 m není možné takové odsazení provádět. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit:

 • Předběžně vypracujte plán budovy. Ve většině případů k nedostatku vzdálenosti dochází kvůli předčasnému plánování. Pokud již v této fázi promyslíte všechny možné nuance a rozložíte zdroj pitné vody a jímku různými směry, budete schopni problém vyřešit.
 • Zvyšte hydroizolační vlastnosti půdy. Nejjednodušší je přidat jíl, který funguje jako výborný přírodní filtr. Lze to provést i jinými dostupnými způsoby.
 • Změňte výkon žumpy. V této situaci je třeba chápat, že v případě poklesu objemu odpadních vod obsažených v jímce se snižují požadavky na dodržování hygienických a epidemiologických norem.
 • Nainstalujte biofiltr do kanalizačního systému. Zařízení plní roli nezávislého septiku s vysokým stupněm čištění. S ním budou požadavky na dodržování vzdálenosti od septiku ke zdroji menší. Kromě toho lze vodu vypouštět do běžné jímky.
READ
Jak správně vyplnit slepou oblast doma?

Ve skutečnosti uspořádání studní pro těžbu artéské vody zahrnuje vrtání díry až do hloubky 50 m (vyskytuje se i hlouběji). V kvalitním provedení se voda odčerpaná z útrob země nikdy nesmíchá s tou, která bude v septiku. I když mezi nimi není více než 10 m.

Artézské vrty však vyžadují maximální soustředění profesionality účinkujících a pravidelnou prevenci stavu pažnicových trubek. Tyto podmínky nejsou vždy dodrženy, v důsledku toho existuje riziko otravy jídlem z produktů, které se dostaly do pitné vody z horních vrstev (splašky, déšť, obsah jímky).

Zdravý! Rozdíl mezi studnou a studnou je v tom, že první dodává vodu z hlubokých (50 metrů nebo více) vrstev, druhá – z horní (ne více než 25 m.).

Závěr

Uspořádání a dodržení vzdálenosti od septiku ke zdroji pitné vody, sousednímu pozemku, domu či jiným objektům je jednou z klíčových etap při návrhu budoucího bydlení. Moderní odtoky obsahují obrovské množství chemikálií, které mohou okamžitě otrávit všechny živé věci kolem. Vytvoření pohodlných a bezpečných životních podmínek je možné pouze při přísném dodržování stávajících norem a pravidel schválených na legislativní úrovni.