V těchto normách jsou převzaty následující termíny a definice:

Entresol – místo uvnitř budovy, kde se nacházejí prostory pro různé účely (průmyslové, administrativní a domácí nebo pro technické vybavení).

Vložení (vestavba) do jednopatrové průmyslové budovy – dvou nebo vícepodlažní část budovy umístěná v jednopatrové budově po celé její výšce a šířce (vložení) nebo části její výšky a šířky (integrace), oddělená uzavíracími konstrukcemi.

Stavební inženýrské zařízení – systém přístrojů, přístrojů, strojů a komunikací, který zajišťuje přívod a odvod kapalin, plynů, elektřiny (instalatérské, plynové, topenářské, elektrické, kanalizační, ventilační zařízení).

Mobilní (inventární) budova nebo stavba – viz GOST 25957.

Hřiště – jednovrstvá konstrukce (bez stěn), umístěná uvnitř nebo vně budovy, podepřená nezávislými podpěrami, stavebními konstrukcemi nebo vybavením a určená k instalaci, údržbě nebo opravě zařízení.

Podlahy budovy – počet podlaží budovy včetně všech nadzemní podlaží, technické a suterénní, pokud je vrchol jeho stropu alespoň 2 m nad průměrnou plánovanou úrovní terénu.

Nad přízemím – podlaha, když úroveň podlahy objektu není níže než plánovaná úroveň terénu.

Přízemí – podlaha, když je úroveň podlahy prostor pod plánovanou úrovní terénu o více než polovinu výšky místnosti.

Přízemí – podlaha, když je úroveň podlahy místnosti pod plánovanou úrovní terénu nejvýše o polovinu výšky místnosti.

Technická podlaha – podlaha pro umístění inženýrských zařízení a pokládání komunikací; může být umístěn ve spodní (technické podzemí), horní (technické podkroví) nebo ve střední části objektu.

Co ještě – vícepatrová rámová konstrukce (bez stěn), samostatně stojící v budově nebo vně budovy a určená pro bydlení a obsluhu technologických a jiných zařízení.

Tyto normy také používají pojmy, jejichž definice jsou uvedeny v ST SEV 383 a GOST 12.1.033.

4. Základní ustanovení

4.1 Požadavky na požární bezpečnost těchto pravidel a předpisů vycházejí z ustanovení a klasifikací přijatých v SNiP 21-01.

4.2 Při navrhování budov byste měli:

kombinovat zpravidla do jedné budovy prostory pro různá průmyslová odvětví, skladové, administrativní a domácí prostory, jakož i prostory pro strojírenská zařízení;

akceptovat výšku budovy v rámci stanovených limitů 7.1, na základě výsledků srovnání technicko-ekonomických ukazatelů možností umístění výroby v budovách různého podlaží (výšky) s přihlédnutím k zajištění vysoké úrovně architektonického řešení;

READ
Jak vypadají zralá semena měsíčku lékařského?

učinit rozhodnutí o prostorovém plánování budov s ohledem na zmenšení plochy vnějších obvodových konstrukcí;

přijmout plochu světelných otvorů v souladu s konstrukčními normami pro přirozené a umělé osvětlení s ohledem na požadavky 5.9;

přijímat stavby bez světelných otvorů, pokud to umožňují technologické podmínky, hygienické a hygienické požadavky a je to ekonomicky proveditelné;

používat převážně budovy, stavby a zvětšené bloky inženýrských a technologických zařízení v prefabrikovaném provedení prefabrikovaného balíku;

vyvíjet řešení prostorového plánování zohledňující potřebu snížit dynamické dopady na stavební konstrukce, technologické procesy a pracovníky způsobené vibračně aktivními zařízeními nebo externími zdroji vibrací.

4.3 Architektonická rozhodnutí pro budovy by měla být přijímána s ohledem na urbanistické a klimatické podmínky oblasti výstavby a povahu okolních budov. Barevná úprava interiérů by měla být provedena v souladu s GOST 14202 a GOST 12.4.026.

4.4 Podle nebezpečí výbuchu a požáru jsou prostory a budovy rozděleny do kategorií (A, B, B1 – B4, D, D) v závislosti na technologických procesech v nich umístěných a vlastnostech látek a materiálů umístěných (cirkulujících).

Kategorie budov a areálů jsou stanoveny v technologické části projektu v souladu s NPB 105, resortní (oborové) normy pro technologické provedení nebo speciální seznamy schválené předepsaným způsobem.

4.5 Celková plocha budovy se stanoví jako součet ploch všech podlaží (nadzemních, včetně technických, podzemních a suterénních), měřených uvnitř vnitřních ploch vnějších stěn (nebo os vnějších sloupů, tam, kde nejsou žádné vnější stěny), tunely, vnitřní plošiny, mezipatra, všechny patra vnitřních regálů, ramp, galerií (horizontální projekce) a přechodů do dalších budov.

Do celkové plochy objektu se nezapočítávají plochy technického podzemí s výškou menší než 1,8 m ke dnu vystupujících konstrukcí (ve kterých nejsou vyžadovány průchody pro obsluhu komunikací), nad zavěšenými podhledy navrženými v souladu s 5.2, stejně jako místa pro servis jeřábových drah, jeřábů, dopravníků, jednokolejnic a lamp.

Plocha prostor zabírajících dvě nebo více podlaží na výšku v rámci vícepodlažní budovy (dvoupodlažní a vícepodlažní) by měla být zahrnuta do celkové plochy v rámci jednoho podlaží.

Při určování počet podlaží budovy jsou brány v úvahu stránek, patra polic a mezaninů, jejichž plocha na jakékoli úrovni je více než 40 % podlahové plochy budovy.

READ
Jak se nazývají papírové okenní rolety?

4.6. Automatická hasicí zařízení a automatické požární hlásiče by měly být zajištěny v souladu s NPB 110, jakož i zvláštními seznamy schválenými předepsaným způsobem.

Systémy požárního varování by měly být poskytovány v souladu s s airbagem 104.

režim v jednotlivých prostorech má různé parametry, dělící příčky se instalují na celou výšku místnosti. V některých případech se používají tzv. uzavírací příčky, které nedosahují až ke stropu. Jsou určeny k oddělení dílenských skladů, kancelářských prostor a dalších obslužných a hospodářských místností. Příčky musí být pevné, stabilní a splňovat požadavky na požární bezpečnost.

Podle materiálu se příčky dělí na zděné, železobetonové, dřevěné, kovové a skleněné, přičemž přednost se dává průmyslovým konstrukcím tovární výroby. V tomto ohledu je instalace zděných příček (tloušťka 1, 2 nebo 2,5 cihel) méně přijatelná, protože modernizace technologického procesu je obtížná, stejně jako značná pracovní náročnost a náklady.

Železobeton příčky jsou vyrobeny z těžkého, lehkého nebo pórobetonu. Panelové příčky se připevňují přímo ke sloupům nebo hrázděným sloupkům pomocí zapuštěných dílů.

Panel příčky jsou z lehkého betonu, dřevovláknité desky v dřevěném rámu s opláštěním, sádrobetonové i rámové-panelové konstrukce. Rámové obkladové panely mohou mít rozměry 1,2X6,0X0,08 a 1,8Xb.0XX0,08 m

Rám-panel příčky s dřevěným rámem a opláštěné pláty ploché azbestocementové nebo sádrové omítky se používají pro jedno-

patrové budovy s hlučnou výrobou. Jako výplň lze použít plsť z minerální vlny. Upevnění se provádí pomocí hmoždinek.

Dřevěné oplocení příčky jsou sestaveny z dřevěných panelů o šířce 446, 946 a 1946 mm a vložkových sloupků o průřezu 54×50 mm. Štíty a stojany jsou instalovány na vodicím nosníku připevněném k podlaze a na štíty je položen výztužný nosník, který je připevněn ke stěně nebo sloupům. Při délce příček nad 6 m je stabilita příček zajištěna osazením žebrových panelů o šířce 446 mm.

Ocelové oplocení Příčky se skládají z rozvaděčů instalovaných v přírůstcích po 1,5 m, hlavních panelů o rozměrech 1,5X1,8 a 1,5X2,4 m a pevných panelů o rozměrech 1,0X1,8 a 1.0X2,4 m, zavěšených na stojanech. Regály jsou vyrobeny z trubek nebo rohů.

Panely jsou vyplněny ocelovou sítí, spodní část je vyplněna pozinkovanými profilovanými plechy. Plechy jsou k sobě připevněny nýty.

V uzavřených budovách lze příčky montovat z deskových materiálů s těsněním ze speciálního pryžového profilu.

READ
Jak se nazývá geografická mapa?

§ 25.2. In-shop konstrukce a schodiště

Pro vytvoření nezbytných podmínek pro provoz a opravy technologických zařízení jsou v průmyslových objektech uspořádány technologické obslužné plošiny, mezipatra a regály.

Technologická pracoviště jsou určena pro servis zařízení instalovaného v dílně, skladování materiálů a surovin. Jejich instalace je nejčastěji nutná v dílnách, ve kterých je technologický proces organizován vertikálně (potravinářské, chemické a jiné druhy výroby). Místa mohou být založena na hlavních konstrukcích rámu budovy, na nezávislých podpěrách nebo technologických zařízeních a jsou často vícepodlažní.

Mezipatra jsou určeny k umístění zařízení a pomocných prostor (kanceláře a domácnosti). Jsou jako mezipatro, což vám umožní zvětšit výrobní plochu dílny.

Police jsou nejčastěji vícevrstvé konstrukce uvnitř průmyslové budovy, na kterých je instalováno větší zařízení.

Všechny tyto typy zařízení mohou být vyrobeny ze železobetonu, prefabrikovaných kovových nebo monolitických konstrukcí. Jejich prostorová tuhost je zajištěna instalací ocelových spojů. Na úrovni každé vrstvy musí být instalovány ploty s výškou nejméně 1,0 m. Komunikace mezi vrstvami se provádí pomocí kovových schodů.

Schodiště v průmyslových objektech se používají pro komunikaci mezi patry vícepodlažních budov, dále pro mezipatra, obslužné plošiny a regály. Podle účelu jsou schodiště hlavní, obslužná, požární a nouzová.

hlavní Schodiště jsou designově podobná schodišti občanských staveb. Lemovky schodišť a podest se provádějí formou masivních železobetonových prvků a méně často z jednotlivých stupňů podél podélníků a plochých podest. Sklon pochodů se nejčastěji bere v poměru 1:2 s velikostí kroku 300X150 mm. Letadla mají šířku 1350, 1500 a 1750 mm a výšku zdvihu 1,2 až 2,1 m. Vedle schodišť jsou instalovány osobní a nákladní výtahy. Pokud je schodiště určeno k evakuaci osob z budovy, pak by vzdálenost od nejvzdálenějšího pracoviště k nejbližšímu nouzovému východu měla být od 30 do 100 m, v závislosti na kategorii výroby, stupni požární odolnosti budov a jejich počet podlaží. Dveře vedoucí z výrobních prostor ven nebo na schodiště se musí otevírat směrem k východu.

Systémové nástroje schody jsou uspořádány pro kontrolu a údržbu zařízení a nejkritičtějších stavebních konstrukcí. Nejčastěji se vyrábějí z kovových profilů (kanály a úhelníky) a připevňují se na stavební konstrukce, podlahy a zařízení. Obslužná schodiště pro intenzivní použití se montují z ramen a přechodových plošin. Úhel sklonu k horizontu je 45 a 60°, šířka pochodů 600-1000 mm a rozteč běhounu 200 a 300 mm. Výška pochodů se bere od 600 do 6000 mm. Pochody mají ploty s madly. Pokud je schodiště určeno pro individuální použití, pak se instalují svislé žebříky o šířce 600 mm. Rozteč běhounu od tyčí je 300 mm.

READ
Kde je nejlepší skladovat kosmetiku?

Hasiči schodiště jsou instalována pro budovy s výškou nad 10 m, stejně jako v místech, kde jsou rozdíly ve výškách sousedních rozpětí. Obvykle jsou umístěny v odlehlých oblastech stepi každých 200 m po obvodu budovy. U budov do výšky 30 m jsou tato schodiště umístěna svisle a pro vyšší výšky – šikmo s rameny pod úhlem nejvýše 80 °, 0,7 m širokými a mezilehlými plošinami alespoň 8 m na výšku. Schodiště jsou opatřena zábradlím. Schody jsou připevněny ke stěnám nebo rámu pomocí kotev z rohů nebo kanálů ve výšce 2,4-3,6 m.

nouzový schody jsou určeny k evakuaci osob z budovy při požáru nebo nehodě. Jsou umístěny mimo budovu. Schodiště mají víceramenné provedení a komunikují s prostorem přes plošiny nebo balkony umístěné na úrovni nouzových východů. Šířka schodiště je uvažována minimálně 700 mm a sklon ramen není větší než 1: 1. Ploty musí mít výšku minimálně 0,8 m. Jsou vyrobeny z oceli nebo železobetonu jako požární schodiště .

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV A STAVEB

Schodiště a schodiště určená k evakuaci se dělí na 2 typy SCHODIŠTĚ: I-vnitřní, umístěné ve schodištích; 2-vnitřní otevřený; 3-externí otevřený; KONVENČNÍ TYPY SCHODIŠTĚ:

JH-s prosklenými nebo otevřenými otvory ve vnějších stěnách v každém podlaží; L2-přirozené osvětlení prosklenými nebo otevřenými otvory v krytině: BEZKOUŘSKÉ SCHODIŠTĚ typy: HI-se vstupem na schodiště z podlahy přes vnější vzduchovou zónu po otevřených průchodech, přičemž průchod vzduchovou zónou musí být kouřo- volný, uvolnit;

H2-s tlakem vzduchu do schodiště v případě požáru;

NZ-se vstupem na schodiště z patra přes zádveří s tlakem vzduchu / konstantní nebo s. oheň.

Hasiči jsou zajištěni k zajištění hašení požárů a záchranných prací. typy schodišť: U-svislé; P2 sustainery se sklonem ne větším než 6:1.