2.1. Organizace inženýrských průzkumů ve stavebnictví

Inženýrský průzkum  studium přírodních podmínek a faktorů vlivu člověka za účelem racionálního a bezpečného využívání území a pozemků v nich, příprava podkladů pro podklady pro územní plánování, územní plánování a architektonické a stavební řešení.

Inženýrské průzkumy jsou prováděny pro zpracování projektové dokumentace, výstavby a rekonstrukce investičních akcí investiční výstavby. Příprava a realizace projektové dokumentace není povolena bez provedení příslušných inženýrských průzkumů.

Druhy inženýrských průzkumných prací, které ovlivňují bezpečnost projektů investiční výstavby, by měli provádět pouze jednotliví podnikatelé nebo právnické osoby, které mají osvědčení o přijetí k těmto typům prací vydaná samoregulační organizací. Jiné typy inženýrsko-průzkumných prací mohou provádět jakékoli fyzické nebo právnické osoby.

В složení inženýrských průzkumů pro stavebnictví zahrnuje hlavní druhy: inženýrsko-geodetické, inženýrsko-geologické, inženýrsko-hydrometeorologické, inženýrsko-ekologické průzkumy, průzkumy půdních stavebních hmot a vodárenských zdrojů na bázi podzemních vod.

K inženýrskému výzkumu pro stavbu patří:

kontrola půdy základů budov a konstrukcí;

hodnocení nebezpečí a rizik z přírodních a technologicko-přírodních procesů;

zdůvodnění opatření pro inženýrskou ochranu území;

místní monitorování složek životního prostředí;

geodetické, geologické, hydrogeologické, hydrologické, katastrální a jiné související práce a průzkumy (pozorování) při výstavbě, provozu a likvidaci zařízení;

vědecký výzkum v procesu inženýrských průzkumů pro výstavbu podniků, budov a staveb;

dozor projektanta nad použitím průzkumných produktů v průběhu výstavby v rámci komise (pracovní skupiny);

inženýrské služby pro organizování a provádění inženýrských průzkumů.

Ekonomický výzkum  výběr oblasti (bodu), kde bude zařízení umístěno a ekonomické zdůvodnění plánované stavby.

Analýza, kalkulace, posouzení ekonomické proveditelnosti realizace navrženého záměru stavby, výstavby podniku, vytvoření nového technického zařízení, modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení. Studie proveditelnosti je založena na srovnávacím posouzení nákladů a výsledků, které stanoví efektivitu využití a dobu návratnosti investic.

2.2. Organizace projektování ve stavebnictví

Architektonický a konstrukční návrh se provádí zpracováním projektové dokumentace ve vztahu k investiční výstavbě a její budované části, rekonstruované v hranicích pozemku ve vlastnictví developera, jakož i v případě větších oprav investiční výstavby, pokud její provedení ovlivňuje konstrukční a další charakteristiky spolehlivosti a bezpečnosti takových objektů.

Projektová dokumentace je dokumentace obsahující podklady v textové podobě i ve formě map (schémat) a definující architektonická, funkčně-technologická, konstrukční a inženýrská řešení pro zajištění výstavby, rekonstrukce investičních akcí investiční výstavby, jejich částí, větších oprav, pokud se jejich provedení dotkne konstrukčních a další charakteristiky spolehlivosti a bezpečnosti projektů investiční výstavby.

READ
Jak vyčistit nečistoty z keramických dlaždic?

Vypracování projektové dokumentace investiční výstavby

Vysvětlivka s výchozími údaji pro architektonický a stavební návrh, včetně výsledků inženýrských průzkumů, technické specifikace.

Schéma organizace plánování pozemku.

Konstruktivní a prostorově plánovací řešení.

Informace o inženýrských zařízeních, inženýrské podpůrné sítě, seznam inženýrských činností, obsah technologických řešení.

Projekt organizace stavby.

Projekt pro organizaci prací na demolici nebo demontáži projektů investiční výstavby.

Seznam opatření na ochranu životního prostředí.

Opatření k zajištění požární bezpečnosti.

Opatření k zajištění přístupu pro osoby se zdravotním postižením.

Odhady pro výstavbu projektů investiční výstavby.

Další dokumentace v případech stanovených federálními zákony.

Návrh může být proveden v jedné nebo dvou fázích: projekt – detailní návrh (schválená část s pracovní dokumentací) a pracovní dokumentace.

na jednostupňový design se vyvíjí skica nebo pracovní návrh, který je pracovní dokumentace.

na dvoustupňový design používaný pro velké a složité stavební projekty je vyvíjen důsledně projekt se souhrnným odhadem nákladů na stavbu a poté pracovní dokumentace.

Předběžný návrh – počáteční fáze navrhování jakéhokoli objektu. Představuje koncept zvoleného řešení a obsahuje informace dostatečné pro reprezentaci objektu.

Obrysový návrh obsahuje základní architektonické výkresy: půdorysy, základový plán, půdorys střechy, všechny fasády a jejich barvy, potřebné řezy, objemové modely, celkový plán staveniště, vysvětlivka s obecnými údaji.

Předběžný návrh musí mít platnou licenci a je jedním z podkladů pro jednotlivé developery pro získání stavebního povolení. Předběžný návrh je základem pro vypracování podrobného návrhu a v některých případech lze u malých a jednoduchých staveb s plnou důvěrou ve zkušenosti stavebníků podle něj realizovat stavbu.

pracovní návrh obsahuje nejúplnější informace nezbytné pro úspěšnou implementaci objektů jakékoli složitosti. Vychází z architektonického a plánovacího řešení předběžného návrhu, jakož i ze statických výkresů a výpočtů. Kromě architektonických a konstrukčních řešení obsahuje detailní návrh inženýrská řešení vytápění a větrání; zásobování vodou a kanalizace; napájení, slaboproudé sítě, inženýrská příprava staveniště. V některých případech jsou vyvinuty speciální sekce (zásobování plynem, bezpečnostní a požární hlásiče atd.) Pracovní návrh obsahuje specifikace (kvantitativní a kvalitativní seznam materiálů a výrobků) pro všechny části projektu, což umožňuje sestavit konstrukci odhad. Mít odhad výrazně zjednodušuje kontrolu nad spotřebou materiálu a peněz během stavby.

READ
Jak se nazývají světelné čáry na stropě?

Při určování fází projektu se bere v úvahu stupeň složitosti stavebních objektů. Složitost objektu nebo komplexu je určena v závislosti na:

přítomnost součástí zařízení nebo počet budov a staveb zahrnutých v komplexu;

přijatá architektonická, plánovací a designová řešení, úroveň jejich sjednocení a typizace;

rozmanitost a převaha stavebních procesů;

podmínky pro stavbu.

Návrh může být proveden na základě standardního nebo experimentálního návrhu.

Typický projekt – nejlepší konstrukční řešení podobné účelu a hlavních parametrů, schválené příslušným způsobem pro opakované použití ve výstavbě.

Skupina 2Automatický tvar 3

Obrázek 2.1. Schematické schéma organizace designu

Experimentální design  experimentální návrh pro komplexní testování nových řešení, která se mohou v budoucnu stát standardem.

Kombinace projekčních a stavebních prací. Stavební vyrobitelnost konstrukčních řešení.

Při stavbě různých konstrukcí je úkolem stavebníků zajistit, aby každá budova, kterou postaví, splnila svůj účel, byla odolná a byla dodána v předem stanoveném časovém horizontu. K tomu je třeba před zahájením prací vědět, co se kde a jak bude stavět, tzn. V první řadě je nutné prostudovat a provést zaměření navrhovaného staveniště.

Průzkumy nebo studie jsou komplexní studií přírodních podmínek navrhovaného staveniště pro získání potřebných výchozích dat, která zajistí přijetí technicky správných a ekonomicky proveditelných rozhodnutí při projektování a výstavbě.

Komplexní studie možných lokalit pro budoucí výstavbu vyžaduje, ne-li simultánní, pak paralelní, několik typů průzkumů. Dělí se podle směru výzkumu na dva typy?

Rozsáhlý výzkum umožňuje určit ekonomickou proveditelnost výstavby zařízení v dané lokalitě s přihlédnutím k zajištění stavebních materiálů, surovin, dopravy a práce.

Ekonomický výzkum se svou povahou dělí na dva typy

Problematický je tento typ ekonomického výzkumu, ve kterém se uvažuje o řadě variant, odlišných směrem, ale řešících jeden společný národohospodářský problém. Často se provádějí bez spojení objektu s konkrétní oblastí.

Titulní nebo objektový ekonomický výzkum se provádí za účelem návrhu konkrétní stavby (titulu) s její vazbou na konkrétní oblast. Ekonomický průzkum se v tomto případě týká nejen místa budoucí výstavby, ale i přilehlých území.

Ekonomická šetření zahrnují i ​​šetření související s organizací výstavby. Zjišťuje se přítomnost, kapacita a stav výrobní základny stavebnictví, přítomnost a kapacita stavebních organizací v oblasti výstavby. Jsou upřesněny podmínky pro dodávku materiálů, konstrukcí a výrobků atd. na stavbu.

READ
Jak se nazývají interiérové ​​dveře bez lišt?

Technický průzkum je určen ke studiu přírodních podmínek staveniště s cílem je co nejlépe zohlednit a využít při projektování a výstavbě.

Přírodní podmínky jsou charakterizovány komplexem faktorů

Faktory charakterizující přírodní podmínky

Všechny tyto informace o přírodním prostředí jsou získávány na základě komplexního technického výzkumu.

Technické průzkumy

Komplexní hodnocení rozvoje území a informované rozhodování o vzniku biotopu se provádí na základě státního katastru území. Jedná se o víceúčelový geografický informační systém zahrnující data o zajištění zdrojů urbanismu, ekonomického, environmentálního a sociálně-právního režimu využití území. Státní katastr území tvoří hlavní ustanovení katastrů pozemkových, ekologických, geodetických, vodních, lesních a ostatních sektorových.

Na základě těchto údajů je nejprve proveden problematický ekonomický průzkum pro zjištění technické proveditelnosti a ekonomické proveditelnosti výstavby. Druhou fází je výběr optimálního umístění staveniště a následně po provedení technických průzkumů jsou provedeny titulové ekonomické průzkumy. Na základě výsledků titulových průzkumů a podkladů technických průzkumů je provedeno rozmístění objektů a konstrukcí na vybraném místě a vypočtena pevnost a stabilita každého objektu.

Pro stavbu jsou také nezbytné údaje z inženýrského průzkumu. Týká se to především využívání místních stavebních zdrojů (písek, štěrk), dále identifikace zdrojů zásobování vodou a energií. Přímo na staveništi jsou využívány inženýrskoprůzkumné materiály pro zajištění stability věžových jeřábů, odvod povrchových vod, umístění skladů pojiva mimo pásmo vysokých hladin podzemních vod apod.

Průzkumné práce provádějí příslušné jednotky: expedice, party, týmy specializovaného nebo komplexního charakteru. Inženýrské průzkumy se provádějí ve třech obdobích: přípravné, hlavní, deskové.

V přípravném období jsou vypracovávány výzkumné úkoly: sběr, systematizace a analýza materiálů sestavených v rámci šetření minulých let.

V terénu jsou prováděny různé druhy inženýrských průzkumů, průzkumů, odběrů vzorků a vzorků, laboratorní zkoušky a experimentální práce.

V úředním období se zpracovávají podklady terénního průzkumu, dokončují se laboratorní práce a sestavují se a vypracovávají zprávy o výsledcích každého typu průzkumu.

Výsledkem inženýrských průzkumů a zpracování obdržených podkladů je zpracování pasportu staveniště. Pasové dokumenty obsahují rozhodnutí výkonného výboru o přidělení pozemků: architektonické a plánovací zadání; plány míst (situační a topografické); údaje o stávajících budovách; technické podmínky pro provádění prací na připojení k inženýrským sítím.

READ
Jak dešifrovat značku střešního materiálu?

Design je první a velmi důležitá fáze výstavby. Hraje hlavní roli v technickém pokroku a zvyšování efektivity kapitálových investic.

Projekční organizace provádějící práce pro investiční výstavbu zahrnují projekční, průzkumné a integrované projektové, průzkumné a výzkumné organizace. Projektování je prováděno na náklady zákaznických organizací, které uzavírají smlouvy o provedení projekční práce s generálními projektanty.

Generální projektant je organizace, která provádí hlavní část projekční činnosti (v průmyslové výstavbě – technologické práce). Generální projektant k realizaci jednotlivých částí projektu (výzkum, speciální práce apod.) najímá na smluvním základě jako subdodavatele specializované projekční organizace. Zároveň zodpovídá za komplexnost projektu, tzn. pro vzájemné propojení všech částí projektu. Požadavky na projektování staveb – hospodárně, efektivně a včas.

Nákladově efektivní návrh je úspora prostředků vynaložených při vývoji projektu (materiály, energie, mzdové náklady).

Typy nákladů na projekt:

základní (podle dosavadních zkušeností 3-7% Cstránku);

smluvní (dohoda mezi zákazníkem a projekční organizací);

smluvní (dohoda mezi zákazníkem a projekční organizací);

Kvalita projektů je základní součástí koncepce kvality staveb a znamená maximální zohlednění nejnovějších poznatků vědy a techniky tak, aby budované nebo rekonstruované budovy byly v době uvedení do provozu technicky vyspělé.

Termíny návrhu jsou stanoveny na základě minulých zkušeností a spolu s cenou práce jsou zahrnuty ve smlouvě se zákazníkem.

Projektování předchází příprava projektového zadání, které rozhoduje o opodstatněnosti investice do výstavby zařízení. Vývoj odůvodnění začíná 2-3 roky před zahájením výstavby. Pokud z odůvodnění vyplývá, že výstavba zařízení je technicky možná, ekonomicky proveditelná nebo z hlediska společenských potřeb jsou k dispozici potřebné zdroje, je schváleno a postupuje se přímo do předprojektové fáze.

Spolu se schváleným zadáním pro projektování zařízení předkládá zákazník projekční organizaci pasport stavby staveniště.

Projekční práce (stejně jako stavební práce) při výstavbě budovy se provádějí v určité posloupnosti. Technologická posloupnost a postup pro vypracování návrhových odhadů závisí na systému organizace návrhu. Existují dva principy této organizace:

Vývoj technické dokumentace odděleními nebo sektory, které se specializují na typy prací.

Návrh všech částí projektu v jednom oddělení nebo dílně.

V souladu s těmito zásadami je budována organizační struktura projekčních organizací. Může být tří typů:

Funkční systém organizace návrhu je založen na principu rozptýlení částí a úseků projektů do odpovídajících specializovaných konstrukčních celků.

READ
Jak plynový kotel reguluje teplotu?

Integrovaný systém organizace projektování je založen na principu integrovaného rozvoje všech částí a úseků projektu v jednom konstrukčním celku.

Systém organizace smíšeného designu předpokládá přítomnost komplexních a funkčních oddělení designu v jedné organizaci.

Kontrolu správné aplikace konstrukčních norem staveb v projektech provádějí orgány státního dozoru. Dle SNB 1.03.02-96 projektová a odhadová dokumentace vypracovaná v souladu s pravidly a předpisy (podpis hlavního inženýra projektu) nepodléhá schválení orgány státního dozoru.

Pokud je dokumentace prováděna s odůvodněnými odchylkami od současných norem a jsou navržena pravidla nebo řešení, pro která normy nebyly schváleny, je nutné získat souhlas příslušných orgánů státního dozoru.

Organizace, které v předprojektové fázi vydaly technické podmínky pro odběr vody, tepla, plynu a elektřiny, jsou kontrolovány ve fázi odsouhlasení realizace jejich požadavků.

Zvláště důležitá je koordinace projektové dokumentace s generálním dodavatelem. Takové schválení se provádí, pokud je generální dodavatel znám před schválením. Pokud je na základě výsledků výběrového řízení vybrán generální dodavatel, začnou stavebníci s podrobnou analýzou až ve fázi organizačně-technické přípravy.

Před schválením musí projektová a odhadová dokumentace projít povinnou státní mimoresortní zkouškou, tzn. kontrola dodržování všech norem.

Odborníci ze zkušebních orgánů studují naprosto veškerou dokumentaci, od studie proveditelnosti a APP až po projektovou a odhadovou dokumentaci. Na základě výsledků kontroly je vypracován závěr, který uvádí zdůvodnění doporučených změn. Buď je dáno doporučení ke schválení nebo revizi.

Státní zkouška má dva cíle:

Zabránění vzniku zařízení, jejichž výstavba a provoz porušuje práva občanů a organizací nebo nesplňuje požadavky schválených norem a pravidel.

Posuzování efektivnosti kapitálových investic vyčleněných na výstavbu zařízení na úkor rozpočtových prostředků.

Stavební a montážní práce lze provádět pouze na základě schválené projektové dokumentace. Administrativními dokumenty pro schválení architektonického projektu jsou usnesení Rady ministrů Běloruské republiky, příkazy ministerstva nebo ředitele podniku. Projekt stavby nevyžaduje dodatečné schválení. Za jeho kvalitu a soulad s dříve schváleným architektonickým návrhem odpovídá projekční organizace.

Vyrobitelnost projektu znamená soulad jeho prostorového plánování a konstrukčních řešení s požadavky racionální organizace všech fází výstavby (od výroby dílů a konstrukcí až po provoz stavěných budov).