Vnitřní požární vodovod – jedná se o soubor potrubí a technických prostředků, které zajišťují přívod vody do požárních hydrantů (viz POŽÁRNÍ ZÁTKA) [1].

Varianty termínu z jiných zdrojů:

ERW (vnitřní zásobování požární vodou) – Soubor potrubí a technických prostředků, které zajišťují přívod hasicí látky k požárním uzávěrům požárních hydrantů a/nebo požárním uzávěrům suchovodů. (SP 10.13130.2020 „Systémy požární ochrany. Vnitřní zásobování požární vodou. Návrhové normy a pravidla“)

Účel vnitřního zásobování požární vodou

Účel, projektové cíle a vytvoření vnitřního požárního vodovodu jsou dány potřebou zajistit chráněná staveniště účinnými prostředky k hašení požárů (viz HAŠENÍ POŽÁRŮ) v počáteční fázi rozvoje požáru (viz POŽÁR) , kterou po krátkém zaškolení, praktickém zaškolení může využít denní, směnný, služební personál organizací.

vnitřní požární vodovod.jpg

Rýže. 1 Instalace vnitřního požárního vodovodu v objektu

Přítomnost vnitřního přívodu požární vody u ochranných objektů (viz PŘEDMĚT OCHRANY) umožňuje rychle, s minimálními silami a prostředky likvidovat (viz POŽÁRNÍ ZPŮSOBILOST) požáry (viz POŽÁRNÍ SPOLEČENSTVÍ), zabránit šíření požáru (viz LOKALIZACE POŽÁRU) před příjezdem zaměstnanců požární útvary (viz POŽÁRNÍ OCHRANA), formace. Hasiči mohou také používat PC k hašení požárů během vyšetřování požárů.

Využití vnitřního zásobování požární vodou na místech ochrany – od výbušných a požárně nebezpečných výrobních objektů, skladových areálů až po veřejné, administrativní budovy, výškové bytové domy – jeho správný provoz, využití v havarijních situacích (viz NOUZOVÁ SITUACE) umožňuje zachraňovat životy, chránit materiální hodnoty a majetek [2].

Klasifikace vnitřních požárních vodovodů

Vnitřní přívod požární vody může být:

Специальный vnitřní požární vodovod plní výhradně funkce vnitřního požárního vodovodu a je doporučen pro výškové budovy. Ve vyhrazeném vnitřním potrubí požární vody by se měly používat pouze ocelové trubky.

multifunkční.

Multifunkční Vnitřní zásobování požární vodou lze kombinovat s domácím nebo průmyslovým vodovodem nebo s vodovodem automatických hasicích zařízení (AUP).

Typy vodovodních sítí:

Slepá síť povoleno, pokud počet požárních hydrantů v budově není větší než 12.

Na kruhové vodovodní síti instalovat uzavírací zařízení, která umožňují vyloučit chybné úseky sítě ze schématu zásobování vodou nebo stoupačky požární nebo pitné vody umístěné v této oblasti. Tato uzavírací zařízení musí umožnit průchod vody v obou směrech s minimálními hydraulickými ztrátami [2].

Označení vnitřního požárního vodovodu

Grafické symboly pro vnitřní zásobování požární vodou jsou upraveny GOST 12.4.026-2015. Používá se označení „Požární hydrant“ (F02) – schematický nákres požární hadice s ventilem ve čtverci na červeném pozadí [5].

vnitřní požární vodovod.jpg

Rýže. 2 Označení vnitřního požárního vodovodu sign

Štítek označuje písmenný rejstřík PC s pořadovým číslem podle hydraulického okruhu a také telefonní číslo hasičského sboru. Nátěr potrubí a skříní je červený.

Montáž vnitřního požárního vodovodu

Vnitřní požární vodovod se skládá z těchto částí:

ventily, přístrojová a automatizační zařízení u vchodu do budovy, konstrukce;

benzínka , nutné ke zvýšení tlaku při nedostatečném tlaku vody odebrané z vnějších sítí. Umístěny v prvních, technických, suterénních podlažích ochranných zařízení, a to jak ve speciálně určených místnostech, tak v topných jednotkách, kotelnách, topných bodech;

vodní nádrže obsahující zásobu vody nutnou k zahájení hašení před spuštěním čerpadel instalovaných podle potřeby;

hlavní vertikála , rozvodné horizontální potrubí systémy zásobování požární vodou;

READ
Co je teď s Leščenkem?

vnitřní požární hydranty (PC) , instalované podél únikových cest, u východů z podlah, z budovy, ve výšce 1,35 m od povrchu podlahy;

manuál požární kmeny (viz FIRE BARREL) a rukávy (viz POŽÁRNÍ HADICE) se spojovacími hlavicemi , umístěné v požárních skříních (viz POŽÁRNÍ SKŘÍŇ) v blízkosti uzavíracích ventilů PC;

ruční hlásiče , nainstalované na každém PC, které slouží jako tlačítko ručního spouštění požárních čerpadel.

Všechny požární skříně chráněného objektu jsou vybaveny kmeny a hadicemi na ně napojenými a na ventily kohoutku. Skříně jsou uzamčeny a zapečetěny.

Vnitřní požární vodovod objektu musí být vždy v plně vybaveném a provozuschopném stavu. Ten totiž musí v případě mimořádné události zajistit likvidaci (viz POŽÁRNÍ ZPŮSOBILOST) nebo lokalizaci požáru LOKALIZACE POŽÁRU — akce zaměřené na zamezení možnosti dalšího šíření požáru a vytvoření podmínek pro jeho likvidaci s využitím dostupných sil a prostředků. (viz LOKALIZACE POŽÁRU), umožnit lidem v budově opustit budovu (viz EVAKUACE), pomocí evakuačních cest (viz EVAKUAČNÍ CESTA), východy (viz NOUZOVÝ VÝCHOD).

Požadavky na instalaci vnitřního požárního vodovodu

Článek 86. Požadavky na vnitřní požární vodovod [3].

1. Vnitřní požární vodovod musí zajišťovat standardní průtok vody pro hašení požárů budov a staveb.

2. Vnitřní systém požárního vodovodu je vybaven vnitřními požárními hydranty v množství, které zajišťuje dosažení cílů hašení.

3. Požadavky na vnitřní zásobování požární vodou jsou stanoveny regulačními dokumenty o požární bezpečnosti.

Soubor pravidel SP 10.13130.2020 obsahuje přesné pokyny, které se scvrkají především na požadavek na takový ukazatel, jako je spotřeba vody pro vnitřní hašení. Tento parametr je téměř stejný pro všechny typy budov a rovná se 2,5 l/s.

Dalším důležitým parametrem je také počet požárních kmenů. Tento parametr bude záviset na velikosti příslušné budovy.

· u obytných budov o 16 podlažích a nižších je na každém podlaží instalován 1 PC, ale pokud délka chodby přesahuje 10 m, pak 2 PC;

· pokud je počet podlaží v budovách mezi 16 a 25 podlažími, pak by měly být dvě PC, pokud délka chodby přesahuje 10 m – pak 3;

· administrativní budova o objemu do 25 000 m³, 6–10 podlaží, instalovaný 1 PC, s objemem nad 25 000 m³ – 2 PC;

· počet podlaží nad 10, objem do 25 000 m³ – 2 ks, totéž pouze při objemu nad 25 000 m³ – 3 ks.

Je také nutné počítat s tím, že instalace vnitřního požárního vodovodu není v řadě objektů nutná, zakázaná či nepraktická. Seznam takových objektů je uveden v bodě 4.1.5 SP 10.13130.2020.

1.4 Není nutný vnitřní přívod požární vody [1]:

-v budovách všeobecně vzdělávacích organizací (školy, tělocvičny, lycea, kromě internátů), předškolní vzdělávací organizace (mateřské školy);

-v budovách sezónních kin na libovolný počet míst; ve vaně a sauně;

– v průmyslových a skladových objektech I. a II. stupně požární odolnosti kategorie G a D bez ohledu na jejich objem, dále průmyslových a skladových objektech III – V. stupně požární odolnosti kategorie G a D o objemu ne více než 5000 m3;

-v budovách skladujících objemové krmivo, pesticidy a minerální hnojiva;

-v průmyslových objektech pro zpracování zemědělských produktů kategorie B, I a II stupně požární odolnosti o objemu do 5000 mXNUMX;

READ
K čemu slouží vyrovnávací hemisféra?

-v trafostanicích a v místnostech s elektroenergetickým zařízením včetně čerpacích stanic a větracích komor.

Tabulka 7.1 SP 10.13130.2020 stanovuje počet požárních kmenů a minimální spotřebu vody pro vnitřní hašení [1].

Obytné, veřejné a administrativní budovy

Počet ks pro výpočet průtoku

Minimální průtok diktujících PC-s, l/s

1. Vícebytové obytné budovy (F1.3), ubytovny a hotely apartmánového typu, včetně apartmánů, umístěné v budovách F1.2:

s počtem podlaží od 12 do 16 včetně (nebo s výškou budovy 30 až 50 m včetně) s celkovou délkou chodby do 10 m včetně)

totéž pro celkovou délku chodby nad 10 m;

s počtem podlaží nad 16 až 25 včetně (nebo s výškou objektu nad 50 až 75 m včetně) <**>bez ohledu na délku chodby.

2. Budovy chodbového a nekoridorového typu: administrativní, veřejné, veřejné služby (F3.5), administrativní a obytné výrobní podniky, řídící orgány, instituce, projekční organizace, informační, vydavatelské a vydavatelské organizace a vědecké organizace, banky, úřady, kanceláře (F4.3), hotely (F1.2), kliniky (F3.4), sportovní a rekreační areály a instituce sportovní přípravy (F3.6), budovy vzdělávacích institucí vyššího odborného vzdělávání (F4.2) :

s počtem podlaží od 6 do 10 včetně (nebo s výškou budovy 18 až 30 m včetně) <**>;

s počtem podlaží nad 10 až 16 včetně (nebo s výškou budovy nad 30 až 50 m včetně) <**>.

3. Budovy specializovaných domovů pro seniory a zdravotně postižené (nebytové), nemocnice, budovy ubytoven internátních vzdělávacích institucí (F1.1) bez ohledu na objem:

s počtem podlaží do 3 včetně (nebo s výškou budovy do 8 m včetně) <**>;

při počtu podlaží nad 3 (nebo při výšce budovy nad 8 m) <**>.

4. Budovy divadel, kin, koncertních sálů, klubů, cirkusů a jiných podobných institucí s odhadovaným počtem míst pro návštěvníky v uzavřených prostorách (F2.1):

s kapacitou hlediště do 300 míst včetně;

s kapacitou více než 300 míst v hledišti.

5. Budovy knihoven a archivů (F2.1), sportovních zařízení (F2.1, F3.6), ale i laboratoří, dílen, depozitářů knih a archivů (F5.1 a F5.2) a dalších podobných institucí s předpokládaný počet míst k sezení pro návštěvníky v uzavřených prostorách do výšky 50 m včetně:

o celkové ploše až 2,5 tisíce m2 včetně;

o celkové ploše přes 2,5 tisíce m2.

6. Budovy muzeí, výstavních síní, tanečních sálů a jiných podobných institucí v uzavřených prostorách (F2.2), budovy obchodních organizací (F3.1):

s počtem podlaží do 3 včetně (nebo s výškou budovy do 8 m včetně) <**>;

totéž pro počet podlaží nad 3 (nebo pro výšku budovy do 28 m včetně) <**>.

7. Budovy kolejí chodbového typu (F1.2):

s počtem podlaží do 10 včetně (nebo s výškou budovy do 28 m včetně) <**>;

s počtem podlaží nad 10 až 16 včetně (nebo s výškou budovy nad 28 m) <**>.

Tabulka 7.2 SP 10.13130.2020 stanovuje počet požárních trysek a minimální spotřebu vody pro vnitřní hašení požáru ve výrobních a skladových prostorách [1].

Úroveň požární odolnosti budov

Kategorie budov podle požárního nebezpečí

Třída nebezpečí požáru konstrukcí

Počet PC pro výpočet průtoku a minimálního průtoku diktujícího PC, l/s, pro průmyslové a skladové objekty do výšky 50 m včetně a objemu tis. m 3 včetně

Požární jeřáb – jedná se o nářadí sloužící k provádění prací souvisejících s hašením požárů, včetně sestavy zařízení namontovaného na vnitřním požárním vodovodu (ERP) v objektu (na provozovně). Přístroj: Výrobek se skládá z ventilové sestavy, těla, víka, vřetena, ručního kola a ucpávky.

READ
Kde si mohu objednat plán pozemku?

Požární vodovody s požárními hydranty se skládají ze stejných prvků jako domovní a pitné vodovody., ale kvůli zvýšeným požadavkům na spolehlivost mají své vlastní vlastnosti:

 • sítě požárních vodovodních potrubí s více než 12 požárními hydranty musí být zasmyčkovány a napojeny na vnější sítě s minimálně dvěma vstupy;
 • v budovách s výškou 6 nebo více, s kombinovaným systémem zásobování pitnou vodou a požární vodou, by měly být požární stoupačky nahoře smyčkovány;
 • stoupačky samostatného požárního vodovodu se doporučuje pokud možno propojit propojkami s jinými systémy pro výměnu vody;
 • pro přívod požární vody se používají ocelové trubky.

systém

Schéma požárního hydrantu

Schéma požárního hydrantu

1 – požární ventil; 2 – poloviční matice; 3 – rukáv; 4 – zápalná hlaveň s hrotem; 5 – kompaktní část proudnice; 6 – roztříštěná část proudnice

Normy

Uhasit primární zdroje plamene v prostorách budov zná každý přenosné hasicí přístroje. Jsou vhodné k použití a mnoho různých typů hasicích prostředků v nich umožňuje uhasit suroviny, materiály, zboží s libovolnými vlastnostmi. Z jejich výhod však vyplývá i velká nevýhoda – malá hmotnost určuje krátkou dobu působení při hašení.

Proto jsou hlavními prostředky, které používají členové DPA, pracovníci ve službě, vyškolení zaměstnanci podniků / organizací, vnitřní požární hydranty napojené na „nevyčerpatelný“ vodovod. Požadavky norem, bezpečnostních předpisů, které se jich tak či onak týkají, tvoří poměrně rozsáhlý seznam – od oblasti použití, charakteristik, požadovaného množství, postupu instalace, údržby až po malé části zahrnuté v sestava PC.

Zde jsou ty hlavní:

  , kterou se určují požadavky průmyslové bezpečnosti na instalaci požární vody uvnitř budov. Jedná se o hlavní dokument upravující jak potřebu instalace takové inženýrské sítě, tak parametry VPV; a tedy počítač na něm nainstalovaný a je jeho nedílnou součástí.
 • Řada dokumentů řady GOST R, stanovující specifické požadavky na vlastnosti – uzavírací ventily PK, požární tlakové hadice obsažené v balení PK; spojovací hlavice k nim připojené, jakož i stanovení zkušebních metod pro výrobky pro certifikaci zboží. , regulace zařízení, typy požárních skříní, kde je uložena jak PC sestava připravená k provoznímu použití, tak zbytek primární hasičské vybavení od přenosných hasicích přístrojů vhodných pro tyto prostory až po zařízení pro bezpečnou evakuaci návštěvníků / personálu, a to i z výšky; ruční nářadí pro záchranné práce.

Závěr: takový počet regulačních dokumentů schválených státními orgány je samozřejmě dán jednak významem takových zařízení v boji proti požáru, zejména v prvních minutách, kdy je lze lokalizovat a eliminovat bez velkého úsilí, nákladů a případných ztrát; a prevalence, přítomnost ve stávajících budovách, kde je třeba počítač správně provozovat, udržovat/opravovat a pro navržená zařízení ve výstavbě, kde správný výpočet, umístění na podlahy, schodiště, chodby a místnosti maximalizují možnost efektivního zavlažování vodou pro každý bod prostoru.

Místa instalace

Je nutné oznámit celý seznam, abychom pochopili celý rozsah poptávky, nepostradatelnost PC dle tabulky. 1 SP 10.13130.2020, kterým se stanoví potřebný počet zásobovaných šachet, spotřeba vody na jeden kompaktní vodní proud, pro zavlažování každého bodu v prostoru chráněných objektů v závislosti na vnitřním objemu, počtu podlaží a funkční účel budovy:

 • 12-25patrové bytové domy.
 • Administrativní instituce od 6 pater.
 • Koleje, veřejné budovy, s výjimkou správních institucí od 10 pater.
 • Administrativní a administrativní budovy výrobních podniků o objemu v rozmezí 5-25 tisíc m 3 a více.
 • Divadla, kinosály; kluby a další kulturní a zábavní instituce – dle SP 118.13330.2012*.
READ
Jak pěstovat kmen nolina?

Pro výrobní dílny, skladové komplexy, logistická centra s výškou do 50 m jsou požadavky na instalaci nasávání vzduchu s PC stanoveny dle tabulky. 2 v závislosti na objemu budovy, stupni požární odolnosti, kategorii nebezpečí požáru a výbuchu.

Kromě toho je podle SP 54.13330.2016 v obytných domech v každém bytě bezpodmínečně nutné nainstalovat kohoutek o průměru minimálně 15 mm pro hadici / objímku s rozprašovací tryskou, což je ve skutečnosti zmenšená kopie normy PC, s možností dodávky vody do libovolného místa v bytě.

Všechny tyto požadavky platí pro systémy ERW ve fázi návrhu nebo rekonstrukce.

Je důležité, aby se: tento požadavek v žádném případě nebrání při generálních opravách nebo současných / sezónních opravách vodovodních systémů budov „připomenout“ stávající PC, instalovat další uzavírací armatury na potrubí s instalací protipožárních skříní v jejich blízkosti, s cílem jak uvést ERW do souladu se současnými normami, tak spolehlivě zabezpečit požárně nebezpečné prostory, oblasti.

Obvykle v praxi horliví majitelé, kteří se obávají o bezpečnost lidí, o bezpečnost svého vlastního majetku; ti, kteří nechtějí nést milionové ztráty z případných požárů, čelit správním pokutám, trestnímu stíhání a tak činit.

Pravidla instalace a konfigurace

Instalace požárního hydrantu (PC)

Instalace požárního hydrantu (PC)

PC se dle norem montují na větve vertikálních stoupaček, horizontálních přívodních potrubí sítě ERW na podestách, ve vestibulech / halách, chodbách, ochozech, u východů včetně evakuačních – s ohledem na optimální uspořádání tak, aby každý bodu plochy/prostoru areálu lze dát 1 nebo více proudů vody dle SP 10.13130.2020, dále v závislosti na složitosti dispozice, konkrétní situaci u chráněného objektu.

Rozmístění požárních hydrantů

Rozmístění požárních hydrantů

Vzdálenost mezi dvěma požárními hydranty L, m je určena vzorcem: L=2R – (1,5÷2,0 m)

Rozsah požárních hydrantů R

K poznámce: obvykle se síť ERW montuje pomocí svařovaných ocelových trubek. V poslední době je však v integrovaných vodovodních systémech budov možné pro tento účel používat polymerní výrobky, které mají certifikát požární ochrany, což zjednodušuje a snižuje náklady na provádění těchto požárně bezpečnostních prací.

Požární hydrant – požadavky na instalaci a konfiguraci:

 • Uzavírací armatura PK se instaluje na vyústění potrubí ERW v jasně stanovených mezích – od 1,2 do 1,5 m od značky podlahy. Umožňujeme instalaci dvojitých jeřábů na stejnou stoupačku – vedle sebe nebo nad sebou, přičemž vzdálenost od podlahy ke spodnímu PC by neměla být menší než 1 m.
 • Minimální potřebnou sestavu PC tvoří: uzavírací armatura, požární hadice, obvykle 20 m dlouhá, hlaveň s k nim připojenými sestavenými hlavicemi pro operativní položení k primárnímu požáru.
 • Celá PC sestava je zpravidla umístěna na jednom dobře známém místě, dobře viditelném pro všechny zaměstnance podniku / organizace – v požární skříni. Výjimka, pokud to není možné pouze z důvodu geometrických vlastností stěn, uspořádání technologického zařízení nebo z jiných důvodů. Poté se PC sestava v objímkové kazetě nebo ve stejné skříni umístí co nejblíže k výstupu ERW s nainstalovaným uzavíracím ventilem.
 • Kromě toho požadavky SP 10.13130.2020 pro požární hydranty systému zásobování vodou pro hasiče stanoví možnost umístění přenosných hasicích přístrojů do takových skříní.
 • Požární skříně jsou zpravidla tovární výroby, přizpůsobené pro pravidelnou vizuální kontrolu bez otevírání dveří, poškození kontrolních plomb / nálepek, které musí být, aby se vyloučily případy jak možné krádeže, tak použití hadicového vedení z PC k jinému než určenému účelu.
 • Pro rychlé zvýšení tlaku vody v síti ERW jsou v blízkosti každého PC instalována tlačítka pro spuštění hasičské stanice / čerpadla.
READ
Jak se nazývá kovová kravata?

Požadavky na požární hydranty v první řadě diktují potřebu položit hadicové vedení, dodávat vodu do ohně. Kromě rychlosti je nutná zručnost a správná instalace PC sestavy ve skříni, která umožňuje opatrně vyjmout hlaveň s na ní napojenou objímkou, položit ji na podlahu místnosti bez zamotání nebo zkroucení, což způsobí je obtížné nebo nemožné dodávat vodu.

Je dobré vědět: hadici se doporučuje skladovat složenou do “harmoniky” nebo “dvojrole”, a nikoli v nejkompaktnější skladovací formě, kterou výrobce obdržel – “jednorole” nebo hovorově “šnek”, což zaručuje směšné problémy při nasazování hadice čára.

Aplikace požárního hydrantu (PC)

Kompletní sada a aplikace požárního hydrantu

Provoz a údržba

PC musí být v dobrém, kompletním stavu, poskytující možnost provozního použití kdykoliv:

 • Při provozu PC a požárních skříní je v souladu s jakýmikoli platnými pravidly PB přísně zakázáno přestavovat prostory, pokládat / instalovat jakékoli inženýrské sítě, technologické, obchodní zařízení, rozměrný skříňový nábytek; skladování surovin, materiálů, komerčních produktů – vše, co k nim může omezit přístup.
 • Ve stejné budově resp požární úseky, oddělené přepážkami kapitálového charakteru – stěny, příčky s jmenovitým limitem požární odolnosti, je nutné všechna PC doplnit uzavíracími armaturami, šachty, objímky stejného průměru prostupu, nástřiku, délky, resp.
 • Po dobu jakékoli odstávky dodávky vody z městské vodovodní sítě, plánované/nouzové opravy ERW musí vedení podniku/organizace, ale i dílen, areálů, jednotlivých průmyslových odvětví přijmout další bezpečnostní opatření, posílit požárním režimu.

Instalace, opravy, údržba požárních hydrantů a údržba ERW jako celku je výsadou specializovaných firem s licencí Ministerstva pro mimořádné situace k provádění těchto prací, včetně povinných opatření:

 • Sledování výkonu s přívodem vody z PC – XNUMXx ročně, v jarním a podzimním období.
 • Rolování rukávu pro nový šev – jednou ročně.
 • Kontrola / revize uzavíracích armatur, elektrických šoupátek na vstupu ERW – XNUMXx za půl roku.
 • Sledování technického stavu hasičských stanic / čerpadel – měsíčně.

Osobní odpovědnost za provozuschopnost systému ERW je svěřena vedoucímu podniku / organizace. I když se některým z nich zdá, že mnoho požadavků regulačních dokumentů je zbytečných, a je docela možné svěřit údržbu vodovodu pro hasiče instalatérovi ve službě nebo instalatérovi, který přijde na zavolání – zákon je zákon. Často je velmi tvrdý na ty, kteří záměrně ignorují existující možnost rychle, efektivně lokalizovat, likvidovat požár svěřeného objektu pomocí PC ještě před vypuknutím vážných následků.

Další materiál je k dispozici kliknutím na tlačítko “Stáhnout”: Metodika zkoušení požárních vodovodních sítí na ztrátu vody a také Informace pro rohový stánek o požární bezpečnosti objektu.