Ruské ministerstvo výstavby loni vydalo příkaz k omezení zasklení balkonů. Je možné zasklít balkon v bytovém domě bez obav z pokut?

Na základě části 4 čl. 17 bytového zákoníku Ruské federace se užívání obytných prostor provádí s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům občanů a sousedů žijících v těchto obytných prostorách, požadavkům na požární bezpečnost, sanitárním, hygienickým, ekologickým a jiným právním požadavkům, jakož i v souladu s pravidly pro užívání bytových prostor.

V souladu s Čl. 30 bytového zákoníku Ruské federace, vlastník obytného prostoru vykonává práva na vlastnictví, užívání a nakládání s obytnými prostory, které mu patří, vlastnickým právem v souladu s jeho účelem a omezeními jeho použití. Vlastník nebytového prostoru je povinen udržovat prostory v řádném stavu, předcházet jejich špatnému hospodaření, dodržovat práva a oprávněné zájmy sousedů, pravidla užívání nebytových prostor, jakož i pravidla pro udržování společných prostor. majetek vlastníků prostor v bytovém domě.

Podle části 1 Čl. 36 bytového zákoníku Ruské federace vlastníci prostor v bytovém domě vlastní na základě práva společného spoluvlastnictví obklopující nosné a nenosné konstrukce tohoto domu, pozemek, na kterém je tento dům se nachází s prvky terénních a sadových úprav a dalšími objekty umístěnými pro údržbu, provoz a zvelebení tohoto domu na uvedeném pozemku parc.

Z části 2 Čl. 36 bytového zákoníku Ruské federace vyplývá, že vlastníci prostor v bytovém domě vlastní, užívají a v mezích stanovených tímto zákoníkem a občanskými právními předpisy disponují společným majetkem v bytovém domě.

Podle paragrafů. „c“ bod 2 Pravidel pro údržbu společného majetku v bytovém domě, schváleného nařízením vlády Ruské federace ze dne 13.08.2006. srpna 491 č. XNUMX, součástí společného majetku jsou obvodové nosné konstrukce domu bytový dům (včetně základů, nosných stěn, podlahových desek, balkónových a jiných desek, nosných sloupů a jiných obvodových konstrukcí).

Balkonové desky (obklopující konstrukce bytových domů) jsou tedy společným majetkem domu, pro jehož řádnou údržbu v souladu s normami bytového zákoníku Ruské federace platí Pravidla pro údržbu společného majetku v bytového domu, odpovídá správcovská organizace.

V souladu s Čl. 25, 26, 29 bytového zákoníku Ruské federace se rekonstrukce a (nebo) přestavba bytových prostor provádí v souladu s požadavky zákona po dohodě s orgánem místní správy na základě rozhodnutí, které přijme. . Neoprávněná přestavba se provádí bez takového rozhodnutí (schválení) nebo v rozporu s projektem.

READ
Jak připravit půdu ve skleníku před výsadbou?

Na základě části 1 čl. 29 bytového zákoníku Ruské federace „neoprávněné jsou rekonstrukce a (nebo) přestavby prostor v bytovém domě, prováděné bez důvodů uvedených v části 6 článku 26 tohoto kodexu nebo v rozporu s projekt rekonstrukce a (nebo) přestavby předložený v souladu s odstavcem 3 části 2 článku 26 tohoto zákoníku.“

V části 2 Čl. 29 bytového zákoníku Ruské federace stanoví, že zákonnou odpovědnost nese osoba, která neoprávněně upravila a (nebo) předělala prostory v bytovém domě.

Vzhled domu včetně zasklení fasád může být upraven také právními předpisy obcí a krajskými zákony. Sankce za jejich porušení, pokud byly takové akty přijaty, jsou rovněž stanoveny na místní a regionální úrovni. Proto je před prováděním zasklívacích prací nutné seznámit se s pravidly terénní úpravy schválenými v regionu a městě bydliště.

Za porušení pravidel sanace a rekonstrukce, jakož i pravidel krajského zlepšování, mohou být příslušným osobám uloženy sankce, pokud obsahují požadavky na vzhled staveb.

Zateplení balkonu nebo lodžie tak může být provedeno po dohodě s místní samosprávou. Občané mají zároveň právo vyměnit okna a balkonové dveře s nízkou energetickou účinností za okna a balkonové dveře se zlepšenými kvalitami.