Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a způsobit vážné zdravotní následky. Pokud tato situace nastane, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Tento článek pojednává o možných následcích úrazu elektrickým proudem a poskytuje rady, jak takovým situacím předcházet.

Zásah elektrickým proudem je vážné nebezpečí, které může způsobit vážné zranění osoby. Když proud prochází tělem, může poškodit orgány a systémy, způsobit popáleniny a dokonce i zástavu srdce. Proto je důležité vědět, jak správně jednat v případě zásahu elektrickým proudem, abychom minimalizovali možná rizika a zachránili životy.

Za prvé, pokud uvidíte, že někdo dostane elektrický šok, nepropadejte panice. Je důležité zachovat klid a přijmout bezpečnostní opatření. Nejprve vypněte zdroj elektřiny, abyste zastavili tok proudu. Pokud to není možné, použijte k oddělení postiženého od elektrického zdroje nevodivé materiály, jako je dřevo nebo plast.

Poté zhodnoťte stav oběti. Pokud nedýchá nebo nemá puls, okamžitě zahajte resuscitaci – umělé dýchání a nepřetržitou srdeční masáž. Pokud nemáte zkušenosti s KPR, požádejte někoho, aby vám pomohl, nebo zavolejte sanitku. Při léčbě úrazu elektrickým proudem hraje zásadní roli čas.

Je důležité si pamatovat, že nezávislé pokusy osvobodit oběť z vodivého proudu mohou vést k úrazu elektrickým proudem.

Po poskytnutí první pomoci se poraďte s lékařem, i když oběť na poskytnutou pomoc dobře reaguje. Je třeba si uvědomit, že elektrický šok může vyvolat některá onemocnění a komplikace, které nemusí být vždy okamžitě viditelné. Pouze odborný lékař může správně posoudit stav oběti a nabídnout vhodnou léčbu.

Závěrem lze říci, že elektrický šok představuje vážné nebezpečí pro život a zdraví. Správné jednání v případě zásahu elektrickým proudem může člověku zachránit život. Je důležité pamatovat na bezpečnostní opatření a na to, že první pomoc by měla být poskytnuta co nejrychleji a přivolat lékařskou pomoc.

Co dělat v případě úrazu elektrickým proudem?

 1. Chraňte sebe i oběť vyloučením možnosti opakovaného kontaktu se zdrojem energie. Nejprve vypněte elektrické zařízení nebo vypněte elektrický panel.
 2. Pokud nemůžete vypnout zdroj energie, použijte nehořlavý předmět, jako je dřevěná tyč nebo izolovaný drát, aby se oběť vzdala od zdroje.
 3. Zkontrolujte dýchání a puls oběti. Pokud nedýchá nebo nemá tep, okamžitě začněte s resuscitací.
 4. Zavolejte sanitku nebo zavolejte záchrannou službu. Popište situaci a uveďte přesné místo.
 5. Pokud je postižený při vědomí a dýchá, pomozte mu do pohodlné polohy. Nenechávejte ho samotného a sledujte jeho stav, dokud nepřijde lékařská pomoc.
 6. Při popáleninách elektrickým proudem přikládejte na postižená místa studené obklady, použijte antiseptikum a postižená místa překryjte čistou látkou nebo obvazem.
 7. Po poskytnutí první pomoci oběti se musí podrobit vyšetření a konzultaci s lékařem k identifikaci možných vnitřních zranění.
READ
Jak zjistit, zda jsou OSB odolné vůči vlhkosti nebo ne?

Pamatujte, že akce v případě úrazu elektrickým proudem musí být rychlé a správné, aby se minimalizovalo riziko pro život oběti. Pro každého člověka je proto důležité pravidelné školení a znalost základních zásad první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Popis nebezpečí a opatření

Úraz elektrickým proudem může být extrémně nebezpečný a potenciálně smrtelný. Elektrický proud může způsobit vážné poškození orgánů a vést k zástavě srdce.

Pokud zjistíte, že jste vystaveni elektrickému proudu, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Okamžitě přerušte kontakt se zdrojem energie.
 2. Pokud je to možné, přepněte zdroj napájení nebo jej vypněte.
 3. Pokud se vám nedaří vypnout elektrický zdroj, pokuste se posunout oběť nebo sebe dál od zdroje pomocí nevodivého materiálu, jako je dřevěná tyč nebo gumový předmět.
 4. Okamžitě zavolejte sanitku, i když se oběť zdá být v dobrém stavu. Vnitřní poškození nemusí být okamžitě patrné.
 5. Pokud je oběť v bezvědomí nebo nedýchá, okamžitě zahajte KPR. V případě potřeby použijte umělé dýchání a kardiopulmonální resuscitaci.
 6. Počkejte na příchod lékařů a postupujte podle jejich pokynů.

Pamatujte, že lékařskou péči musí poskytovat kvalifikovaní odborníci. Pokud máte jakékoli příznaky nebo máte podezření na vážné zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nynější úrazy: příčiny a následky

Příčiny úrazu elektrickým proudem mohou být různé, ale nejčastěji jsou spojeny s neopatrností a nesprávným zacházením s elektrospotřebiči. Špatné nebo poškozené vodiče a zásuvky mohou také způsobit úraz elektrickým proudem.

Následky úrazu elektrickým proudem mohou být extrémně vážné a dokonce smrtelné. Při kontaktu s elektrickým proudem může člověk utrpět popáleniny, poškození vnitřních orgánů, problémy se srdečním rytmem a dýcháním a další vážná zranění.

Současná zranění mohou vést i k selhání nervového systému, což může způsobit ztrátu vědomí, ochrnutí a další zdravotní problémy. Kromě toho mohou zanechat psychologické následky, které způsobují, že se oběť bojí elektřiny a zvyšuje úzkost.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné při práci s elektřinou dodržovat bezpečnostní pravidla. Doporučuje se používat vysoce kvalitní a provozuschopné elektrické spotřebiče, nedotýkat se vodičů rukama, pokud není izolace, a také kontaktovat kvalifikované odborníky, pokud jsou nutné elektrické práce.

Pokud dostanete elektrický šok, musíte okamžitě zavolat sanitku. Nedotýkejte se oběti bez vhodné ochrany, protože to může způsobit další zranění. Je důležité poskytnout postiženému přístup na čerstvý vzduch a zahájit první pomoc před příjezdem zdravotnického personálu.

READ
Co znamená beton třídy M150?

Ohrožení těla a zdraví

Jednou z hlavních hrozeb úrazu elektrickým proudem je popálení, ke kterému dochází v důsledku poškození tkáně při průchodu elektrického proudu tělem. Popáleniny se mohou lišit v závažnosti a závisí na síle proudu, jeho napětí a době působení.

Elektrický šok může také způsobit problémy s kardiovaskulárním systémem. Při průchodu proudu tělem dochází k elektrickému výboji, který může vést až ke smrti v důsledku zástavy srdce.

Dalším nebezpečím pro tělo při úrazu elektrickým proudem je poškození nervového systému. Při dopadu silného elektrického proudu na nervová vlákna dochází k poruchám přenosu nervových vzruchů, které mohou vést ke ztrátě citlivosti, paralýze a dalším vážným následkům.

Za zmínku také stojí, že elektrický šok může způsobit různá poškození vnitřních orgánů, jako jsou plíce, játra, ledviny a další. Vliv elektrického proudu na orgány může vést k jejich destrukci a narušení jejich funkcí.

Obecně platí, že elektrický šok představuje vážné ohrožení lidského těla a zdraví. Je proto důležité přijmout nezbytná opatření, aby se takové expozici zabránilo, a pokud k ní dojde, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Příznaky úrazu elektrickým proudem a jejich rozpoznání

Zásah elektrickým proudem může mít pro člověka vážné následky. Je důležité umět rozpoznat příznaky úrazu elektrickým proudem, aby bylo možné včas podniknout potřebné kroky a předejít možným komplikacím.

Mezi hlavní příznaky úrazu elektrickým proudem patří:

Bolest a pálení Člověk může pociťovat silnou bolest a pálení v místě kontaktu s elektrickým zdrojem.
Křeče Svaly těla se mohou kvůli proudu křeče, což může mít za následek neschopnost ovládat pohyby.
Necitlivost Po zásahu elektrickým proudem se může v místě kontaktu objevit necitlivost nebo mravenčení.
Labored dýchání V těžkých případech úrazu elektrickým proudem se mohou objevit dýchací potíže, které mohou být způsobeny poškozením dýchacího systému.
Ztráta vědomí V některých případech může elektrický šok způsobit ztrátu vědomí.

Pokud se objeví alespoň jeden z uvedených příznaků, musíte okamžitě zavolat sanitku a poskytnout postiženému první pomoc do příjezdu lékařského týmu.

Jak určit elektrický šok

Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a vyžaduje okamžitou akci. Zda došlo k vystavení elektrickému proudu, můžete určit podle následujících příznaků:

 • Silný šok nebo pocit pálení v místě kontaktu s elektrickým zdrojem.
 • Konvulzivní svalové kontrakce nebo ztráta vědomí.
 • Popáleniny nebo zarudnutí kůže v místě kontaktu s proudem.
 • Potíže s dýcháním nebo pocit tlaku na hrudi.
 • Bolest v oblasti srdce nebo nepravidelný srdeční tep.
 • Závratě nebo ztráta rovnováhy.
 • Pocit necitlivosti nebo mravenčení v končetinách.
 • Vzhled modřin nebo modřin na kůži.
READ
Jak aplikovat tekuté tapety na sádrokartonový strop?

Pokud si všimnete těchto příznaků, musíte okamžitě použít opatření první pomoci a zavolat sanitku. Nepokoušejte se odstranit postiženého z elektrických vodičů bez speciálního vybavení a nepřibližujte se k němu holýma rukama, abyste předešli dalšímu zranění. Je důležité mít na paměti, že úraz elektrickým proudem může být smrtelný, proto je nutné okamžitě provést všechna opatření.

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem může být nebezpečný a vyžaduje okamžitou akci. Pokud vy nebo někdo ve vašem okolí utrpíte elektrický šok, postupujte podle následujících pokynů:

1. Nejprve se ujistěte, že jste v bezpečí. Vypněte zdroj energie nebo odstraňte oběť ze zdroje energie pomocí nevodivých materiálů, jako je dřevo, plast nebo guma.

2. Zkontrolujte dýchání a puls oběti. Pokud nedýchá nebo mu nebije srdce, okamžitě začněte s kardiopulmonální resuscitací (KPR).

3. Zavolejte sanitku. I když se stav oběti zdá být stabilní, je k vyhodnocení a ošetření úrazu elektrickým proudem vyžadována odborná lékařská péče.

4. Pokud je postižený při vědomí a dýchá, umístěte ho do bezpečné polohy, aby se zabránilo udušení a usnadnilo dýchání.

5. Pokud je to možné, ochlaďte postižené místo studenou vodou nebo ledem, abyste snížili otok a zmírnili bolest.

6. Nepokoušejte se o samoléčbu nebo aplikaci mastí na postiženou oblast. Důvěřujte profesionálům, aby se předešlo komplikacím.

7. Zůstaňte s obětí do příjezdu lékařského týmu a řiďte se jeho pokyny.

Pamatujte, že úraz elektrickým proudem může způsobit vážné poškození orgánů a tkání, proto je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Okamžité kroky

Pokud ucítíte úraz elektrickým proudem, postupujte takto:

1. Zastavte všechny činnosti zahrnující elektřinu a odejděte z nebezpečné oblasti.
2. Zkontrolujte svůj zdravotní stav a v případě potřeby zavolejte sanitku.
3. Pokud necítíte puls nebo dýchání oběti, okamžitě proveďte kardiopulmonální resuscitaci (KPR).
4. Pokud je oběť omráčená nebo v bezvědomí, zajistěte přístup na čerstvý vzduch.
5. Ujistěte se, že oběť nepotřebuje první pomoc, jako je zastavení krvácení nebo ochrana před účinky popálenin.
6. Sledujte stav oběti, dokud nepřijde lékařská pomoc.

Pamatujte, že pokud dostanete elektrický šok, vždy potřebujete okamžitou lékařskou pomoc, i když se zdá, že jste v pořádku. Pouze specialisté budou schopni posoudit stupeň možného dopadu proudu na tělo a provést nezbytnou léčbu.

READ
Jak se nazývají posuvné brány?

Video na téma:

Otázky a odpovědi:

Jaká nebezpečí mohou vzniknout při úrazu elektrickým proudem?

Elektrický šok může způsobit vážné poškození orgánů, popáleniny, srdeční a dýchací potíže a smrt.

Co mám dělat, když dostanu elektrický šok?

Pokud dostanete elektrický šok, okamžitě vypněte zdroj napájení. Poté zkontrolujte dýchání a srdeční tep oběti. Pokud chybí, okamžitě zahajte resuscitaci a zavolejte sanitku.

Jak provést resuscitaci po úrazu elektrickým proudem?

Pro resuscitaci elektrického výboje je třeba provést následující: položit postiženého na tvrdý povrch, položit ruce na hrudník a provádět srdeční masáž s frekvencí 100-120 tepů za minutu. Provádějte také umělé dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu.

Jak zabránit úrazu elektrickým proudem?

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, musíte při práci s elektroinstalací dodržovat bezpečnostní pravidla. Používejte pouze pracovní pomůcky, izolujte vodiče, noste elektrický ochranný oděv a obuv a nedotýkejte se elektrických vodičů holýma rukama.

Jakou pomoc potřebuje oběť po zásahu elektrickým proudem?

Oběť po zásahu elektrickým proudem by měla okamžitě vyhledat lékaře. Lékař vás vyšetří a předepíše potřebnou léčbu, včetně léků proti bolesti, mastí na popáleniny a antibiotik, pokud existuje riziko infekce.

Zavolejte rychlou lékařskou pomoc

Pokud dostanete elektrický šok, měli byste vždy zavolat rychlou lékařskou pomoc. Proud může způsobit vážné poškození organismu a způsobit zástavu srdce nebo dýchání, proto byste měli okamžitě vyhledat odbornou pomoc.

Před příjezdem lékařského týmu by měla být oběti poskytnuta první pomoc. Pokud se oběť nachází v nebezpečné oblasti, je nutné ji odvést od zdroje proudu pomocí negativního přístupu (například pomocí izolovaného předmětu). Pokud jsou nutná resuscitační opatření, měla by být okamžitě zahájena.

Při volání záchranné lékařské pomoci musíte dispečerovi poskytnout následující informace:

 1. Skutečnost obdržení elektrického šoku.
 2. Umístění oběti.
 3. Příznaky pociťované obětí, jsou-li známy.
 4. Poskytnuta první pomoc.

Vzhledem k tomu, že zásah elektrickým proudem může způsobit vážné následky, je nutné jednat rychle a nezůstat s postiženým o samotě do příjezdu lékařského týmu. Pečlivě dodržujte pokyny dispečera a dodržujte všechna doporučení.

Nutnost vyhledat odbornou pomoc

Pokud dostanete elektrický šok, je důležité vyhledat lékařskou pomoc bez ohledu na to, jak závažné se vaše příznaky zdají.

READ
Jak prodat svou starou lithiovou baterii?

Zásah elektrickým proudem může mít pro tělo vážné následky, i když není viditelné žádné vnější poškození. I když se tedy cítíte relativně dobře, je důležité poradit se s lékařem, aby se vyloučila možná vnitřní poškození a komplikace.

Vyhledání odborné pomoci vám navíc umožní získat potřebnou léčbu a také podrobná doporučení pro další zotavení po úrazu elektrickým proudem.

Pamatujte, že pouze odborník může posoudit stav vašeho těla, provést potřebné studie a předepsat vhodnou léčbu. Neměli byste se samoléčbou ani odkládat návštěvu lékaře, protože to může vést k vážným komplikacím a zhoršení vašeho zdravotního stavu.

Pokud dostanete elektrický šok a zaznamenáte známky úrazu elektrickým proudem, jako je necitlivost, pálení, bolest v postižené oblasti, křeče, abnormální srdeční rytmus nebo dýchání, okamžitě zavolejte sanitku a informujte operátora o incidentu.

Pamatujte, že zdraví je vaším nejdůležitějším zdrojem a vyhledání odborné pomoci v případě úrazu elektrickým proudem je nezbytným opatřením, jak předejít možným komplikacím a obnovit tělo.