Jsou čísla na samotném ventilu? Jedná se o stupně ohřevu, otočte knoflíkem a zvyšte nebo snižte průchodnost ventilu, a tedy i teplotu např. teplé podlahy nebo celého topného systému obecně tam, kde jej používáte.

Jak funguje 3cestný ventil?

Trojcestné ventily jsou součástí uzavíracích a regulačních ventilů. Principem jejich činnosti je přerozdělení tepelné energie a promíchání stávajících toků chladiva. Baterie je instalována tak, aby bylo možné současně připojit teplou a studenou vodu.

Co znamenají písmena na třícestném ventilu?

Jsou zásobovány 2 proudy vody – horkou a chlazenou (vstupy jsou označeny písmeny „A“ a „B“) a ze třetí trubky (označené „AB“) proudí směs nastavené teploty. Na mosazném těle je značka ve formě šipky sbíhající se ve dvou směrech.

K čemu je 3cestný ventil?

Třícestné směšovací ventily se používají k regulaci průtoku chladicí kapaliny v systémech vytápění, ventilace a průmyslové klimatizace. Tento typ se nejvíce používá v klimatizačních systémech s fancoily.

Jak funguje směšovací ventil?

Princip fungování je následující: když stisknete tyč, průchod pro jeden proud se začne otevírat a postupně uzavírat pro další, což má za následek vodu požadované teploty ve směšovací komoře ventilu. Opouští mosazné tělo prvku přes třetí trubku.

Kde je nainstalován třícestný ventil?

Na vratném potrubí mezi kotlem na tuhá paliva a akumulátorem tepla je instalován třícestný ventil s elektropohonem. Regulace se provádí na základě teploty zpátečky před kotlem.

Jak funguje třícestný tlakoměrný ventil?

Funkčně má třícestný ventil 3 polohy (viz Použitím ventilu je do dutiny měřicího prvku tlakoměru přiváděno pracovní médium. Tato poloha umožňuje „profouknout“ systém pomocným technologickým otvorem. V této poloze bude zařízení izolováno od měřeného média.

Jak funguje třícestný ventil v plynovém kotli?

To znamená, že při zahřívání ve výměníku tepla pomocí hořáku se chladicí kapalina dostává do topného potrubí a poté do topných radiátorů, kde uvolňuje teplo. Ochlazené chladivo se vrací potrubím do kotle a cyklus ohřevu se opakuje. V tomto formátu je přístup k malému kruhu uzavřen.

Jak funguje 4cestný ventil?

Principem jeho činnosti je přimíchávání chladicí kapaliny ze zpětného potrubí do přívodního potrubí pro udržení požadované teploty v topném systému. V tomto případě jsou údaje z teplotních senzorů přenášeny do regulátoru, který zase reguluje polohu třícestného ventilu pomocí elektrického pohonu.

Jak funguje třícestný ventil u kotle na tuhá paliva?

Schéma funguje podle následujícího principu. Dokud kotel na tuhá paliva nedosáhne provozní teploty, voda cirkuluje malým kůlem. Při zahřátí má chladicí kapalina ve zpětném potrubí 50-55°C, třícestný ventil se začne otevírat a přimíchávat do něj studenou chladicí kapalinu ze systému.

Proč potřebujete třícestný ventil v kotelně?

Účelem třícestného ventilu v otopné soustavě s kotlem na tuhá paliva je: Předcházet havarijním situacím a poruchám kotle z důvodu velkého rozdílu teplot průtoku vody na přívodu a zpátečce otopné soustavy. Litinové výměníky tepla jsou obzvláště citlivé na změny vytápění.

Jak funguje třícestný ventil pro podlahové vytápění?

Instalace se provádí na přívodní straně, z vratného potrubí vytápěné podlahy, s dodatečným přídavkem do chladicí kapaliny, kterou dostáváme z okruhu kotle. Taková instalace tedy umožňuje snížit teplotu na požadovanou úroveň smícháním horké chladicí kapaliny z přívodu s chlazenou chladicí kapalinou ze zpátečky.

READ
Jak ohřívat vodu ve venkovském domě bez elektřiny?

Jaké typy třícestných ventilů existují?

Typicky se třícestný ventil dodává ve dvou typech, směšovací a oddělovací, první plní směšovací funkci, o které jsme psali výše – má dva vstupy a jeden výstup. Také takový třícestný ventil je ideální pro instalaci vyhřívaných podlah.

Jak vypadá tlakoměr?

Navenek tlakoměr připomíná nízký válec různých průměrů, nejčastěji 50 mm, který se skládá z kovového těla se skleněným víkem. Přes skleněnou část je vidět stupnice se značkami v jednotkách tlaku (Bar nebo Pa).

Jak vybrat 3cestný ventil?

Třícestný ventil musí být správně zvolen pro jeho kapacitu. Musí mít také správný průměr závitu (1/2 nebo 3/4 palce) a správně lícovat s tepelnou hlavou nebo servem. Existují konstrukce ventilů se zabudovaným teplotním čidlem, takže nepotřebuje tepelnou hlavu.

Proč se v kotli tvoří kondenzát?

Ke vzniku kondenzace v kotli dochází pouze ze dvou důvodů – potrubí nebylo provedeno správně, nebo došlo k chybám při výpočtu nebo instalaci komína. Potrubí je soubor prvků topného systému, které plní funkci přenosu ohřáté chladicí kapaliny z kotle do radiátorů.

Jak funguje třícestný ventil s tepelnou hlavou?

Dálkové čidlo je naplněno kapalinou citlivou na teplo a je připojeno pomocí kapiláry k nádržce (vlnovci) uvnitř tepelné hlavy. Když se snímač zahřeje, tato kapalina expanduje, její objem v trubici a měchu se zvětší, v důsledku čehož měch začne tlačit na tyč třícestného ventilu.

Co je termostatický ventil?

Termostatický ventil je zařízení pro topný systém, které řídí teplotu v místnosti a v důsledku toho šetří tepelnou energii.

Co je to dvoucestný ventil?

Dvoucestný ventil je důležitým prvkem v užitkovém systému, zejména vytápění nebo klimatizaci. Tento ventil má vstupní a výstupní připojení (odtud název – dvoucestný).

K čemu slouží třícestný ventil?

Třícestné ventily se používají k řízení toků přepravovaných procesními potrubími. Patří mezi kontrolní potrubní armatury a slouží ke změně parametrů prostředí.

Kde je nainstalován třícestný ventil?

Třícestný směšovací ventil se používá v těch oblastech hydraulického okruhu otopné soustavy, kde je potřeba zajistit proudění chladiva s proměnlivými teplotními podmínkami.

Jak funguje třícestný ventil?

Trojcestné ventily jsou součástí uzavíracích a regulačních ventilů. Principem jejich činnosti je přerozdělení tepelné energie a promíchání stávajících toků chladiva. Baterie je instalována tak, aby bylo možné současně připojit teplou a studenou vodu.

Jak funguje čtyřcestný ventil?

Když je nádrž plná, tlak vody působí na elastickou membránu na dně uvnitř 4cestného ventilu. Vnitřní pohyblivé jádro je pod tlakem poháněno, přitlačuje membránu z opačné strany ke stěně pouzdra, čímž blokuje průtok vody ke vstupu membrány.

Jak funguje uzavírací ventil?

Principem činnosti uzavíracího ventilu je doslova „odříznout“ další průchod obsahu potrubí v nouzových situacích. Tato jednotka je navržena tak, aby fungovala okamžitě, když je vystavena obsluze nebo v automatickém režimu.

READ
Jak se jmenuje stěrka na pokládku obkladů?

Jak zvýšit tlak v nádrži s reverzní osmózou?

Nafukování nádrže reverzní osmózy

 1. odšroubujte uzávěr vsuvky, připojte čerpadlo;
 2. ujistěte se, že tlak nepřekračuje doporučené hodnoty;
 3. nechte kohoutek pitné vody otevřený;
 4. načerpejte vzduch, sledujte indikátory, voda vytékající z kohoutku je normální;

Jak funguje čtyřcestný ventil reverzní osmózy?

Když se tlak vzduchu a vody vyrovnají, čtyřcestný ventil se „uzamkne“ a zastaví průtok vody do filtru. Při odběru vody ze zásobníku se opět změní tlakový rozdíl, aktivuje se čtyřcestný ventil a obnoví se přívod vody do filtru s následnou filtrací.

Jaký je rozdíl mezi směšovacím ventilem a rozdělovacím ventilem?

Třícestný směšovací ventil – má dva vstupy a jeden výstup. Slouží ke kvalitní regulaci v otopných soustavách smícháním dvou proudů chladicí kapaliny s různými teplotami. Třícestný oddělovací ventil (rozdělovací) – má jeden vstup a dva výstupy.

Jak vybrat správný třícestný ventil?

Třícestný ventil musí být správně zvolen pro jeho kapacitu. Musí mít také správný průměr závitu (1/2 nebo 3/4 palce) a správně lícovat s tepelnou hlavou nebo servem. Existují konstrukce ventilů se zabudovaným teplotním čidlem, takže nepotřebuje tepelnou hlavu.

Jak funguje čtyřcestný ventil klimatizace?

Jedním z důležitých prvků je čtyřcestný ventil. V normální poloze se přepne na provoz v režimu chlazení, při připojení napájení (obvykle 220V) se přepne na provoz v režimu vytápění. Návrat do původní polohy nastává v důsledku síly pružiny uvnitř ventilu.

Co je to třícestný směšovací ventil?

(VT. N) Ventil je určen pro použití ve směšovacích jednotkách hydraulických systémů (obtokové směšovací jednotky, směšovací jednotky pro dosažení dané úrovně teploty směšované kapaliny atd.).

K čemu je termostatický ventil?

Pro regulaci teploty jsou na radiátorech instalovány prvky jako termostatický ventil s termohlavicí, které automaticky, bez dodatečné energie, řídí množství chladicí kapaliny vstupující do radiátoru a udržují požadovanou komfortní teplotu v místnostech.

Co je vyrovnávací nádrž pro kotel na tuhá paliva?

Vyrovnávací zásobník umožňuje kotli na tuhá paliva spalovat palivo s maximální účinností a výslednou energii nakládat do vyrovnávací zásobníku. A topný systém odebírá naakumulované teplo v jasně spočítaných porcích podle svých potřeb.

Hlavním úkolem, který řeší přírubový zpětný ventil, instalovaný na potrubí pro různé účely, je zajištění pohybu dopravovaného média jedním směrem. Konstrukční vlastnosti zpětného ventilu, pro jehož instalaci je použita příruba, umožňují takovému zařízení automaticky zastavit pohyb dopravovaného média v okamžiku, kdy k takovému pohybu začne docházet ve špatném směru. Zpětné ventily přírubového typu se instalují především na potrubí, kterými jsou čerpána kapalná média.

Litinový zpětný ventil v sestavě vodoměru

Litinový zpětný ventil v sestavě vodoměru

Vlastnosti a použití zpětných ventilů

Zpětné ventily různých typů (včetně přírubových) se používají k ochraně potrubí před:

 • výskyt zpětných toků pracovního prostředí v něm;
 • hydraulické tlumiče.

Reverzní proudění v potrubí, jak je zřejmé z jeho názvu, je pohyb pracovního média v opačném směru. To se může stát zejména tehdy, když je vypnuto čerpadlo, které dodává pracovní kapalinu a pohání ji. Pokud pro topné systémy není takový jev, jako je zpětný tok, zvláště kritický, pak v kanalizačních a vodovodních systémech, jakož i v potrubích, kterými se přepravují ropné produkty a jiná média, nelze jeho výskyt připustit. Proto je použití zpětných ventilů v takových potrubních systémech povinným požadavkem.

READ
Jak správně natřít interiérové ​​dřevěné dveře?

Přírubový zpětný ventil z nerezové oceli určený pro použití v prostředí ropných produktů

Přírubový zpětný ventil z nerezové oceli určený pro použití v prostředí ropných produktů

Dalším nežádoucím jevem, před kterým lze potrubní systémy chránit přírubovým, plátkovým nebo jiným ventilem, je vodní ráz. Vyznačuje se tím, že v potrubí dochází k prudkému poklesu tlaku dopravovaného média, který vede ke vzniku rázové vlny procházející po celé délce potrubního systému.

Vodní ráz může časem vést ke zničení jednotlivých úseků potrubí a selhání prvků, které slouží k zajištění jeho běžného provozu. Pomocí zpětných ventilů instalovaných pomocí přírub nebo jiným způsobem je systém rozdělen na samostatné izolované sektory, což umožňuje jeho účinnou ochranu před účinky vodních rázů.

Princip

Princip fungování zpětných ventilů je poměrně jednoduchý, ale taková zařízení jsou velmi účinná a jsou schopna zajistit spolehlivou ochranu částí potrubních systémů. Jakýkoli zpětný ventil, bez ohledu na typ, se skládá z těla (ocelové nebo litinové) a v něm umístěného blokovacího prvku. Blokovací mechanismus funguje díky tlaku speciální pružiny, jejíž tuhost lze nastavit.

Pružina, kterou jsou zpětné ventily vybaveny, zajišťuje otevírání jejich blokovacích prvků pouze jedním směrem – ve směru správného pohybu dopravovaného média. Vyvinutím tlaku na uzavírací prvek držený takovou pružinou, kapalina nebo plyn čerpaný potrubím jej otevře a začne se pohybovat požadovaným směrem. Jakmile začne tlak pracovního média ve směru otevírání ventilu klesat, uzavírací prvek se uzavře a zabrání kapalině nebo plynu v opačném směru.

Princip činnosti zpětného ventilu

Princip činnosti zpětného ventilu

Typy a vlastnosti

Konstrukce uzavíracích prvků zpětných ventilů, pro jejichž instalaci se používají příruby, může být různá. Volba přírubového ventilu s určitým typem blokovacího prvku závisí na úkolech, pro které je takové zařízení určeno.

Takže v závislosti na konstrukci uzamykacího prvku existují:

 • rotační ventil;
 • zpětný ventil zdvihového typu;
 • zpětný ventil s kulovým uzavíracím prvkem;
 • dvoukřídlý ​​zpětný ventil;
 • sací zpětný ventil vybavený síťkou.

Návrh některých zpětných ventilů přírubového typu

Návrh některých zpětných ventilů přírubového typu

Rotační zpětný ventil je blokovací zařízení, jehož hlavní částí je ocelový nárazový kotouč upevněný na odpružené ose. V okamžiku, kdy je takový zpětný ventil otevřen, je kotouč ve své vnitřní části umístěn rovnoběžně s pohybem pracovního média a v zavřeném stavu je kolmý. Přírubový zpětný ventil má jednoduchou konstrukci a tudíž nízkou cenu. Pokud mluvíme o nevýhodách zpětných ventilů tohoto typu, nejvýznamnější z nich je, že jejich otočný mechanismus v okamžiku uzavření bouchne blokovacím kotoučem příliš těsně, což časem vede k opotřebení sedla. Rotační zpětné ventily, vybavené speciálním mechanismem, který zajišťuje hladké uzavření uzavíracího kotouče, tuto nevýhodu nemají. Mezitím jsou takové vylepšené přírubové rotační ventily dražší, což poněkud omezuje jejich použití.

Zařízení otočného zpětného ventilu

Zařízení otočného zpětného ventilu

U přírubových zvedacích zpětných ventilů se jako uzavírací prvek používá speciální cívka, která pod tlakem pracovního proudu stoupá podél svislé osy a při poklesu tlaku klesá do sedla a blokuje pohyb média dopravovaného potrubím. Je třeba mít na paměti, že takové ventily mohou být vzhledem ke svým konstrukčním vlastnostem instalovány pouze ve svislé poloze.

READ
Jak používat řetězovou pilu?

Kulové zpětné ventily, jak jejich název napovídá, používají jako uzavírací prvek kouli ve tvaru koule. Jejich velká velikost neumožňuje jejich použití jako uzamykací zařízení plátků.

Zpětný ventil přírubového kulového typu

Zpětný ventil přírubového kulového typu

Dvoukřídlá zpětná klapka, která se vyrábí převážně v waferovém provedení, zahrnuje ve své konstrukci použití dvou bouchacích klapek současně. Každý z nich je spojen s pružinou, která reguluje sílu jejich odporu vůči tlaku pracovního proudu. Dvoukřídlý ​​ventil oplatkového typu se díky malým rozměrům svých uzavíracích prvků – klapek – vyznačuje velmi kompaktními rozměry.

Zpětné ventily, které jsou navíc vybaveny sítkem, se používají pro instalaci na potrubní systémy pro čerpání ropy, plynu nebo vody z podzemních zdrojů. Taková zařízení, jejichž nejoblíbenějším modelem je 16CH42R, současně řeší dva důležité problémy: jejich uzamykací mechanismus zabraňuje návratu kapaliny nebo plynu zpět do zdroje a pletivo chrání potrubí před vstupem velkých nečistot.

Konstrukce ventilu 16CH42R se liší v závislosti na rozměrech výrobku

Konstrukce ventilu 16CH42R se liší v závislosti na rozměrech výrobku

Model 16Ch42R, jehož tělo je vyrobeno z oceli nebo litiny, se vyznačuje širokou univerzálností a lze jej instalovat na potrubí nebo čerpadla používaná pro čerpání kapalných i plynných médií.

Celkové a připojovací rozměry ventilu 16х42р

Celkové a připojovací rozměry ventilu 16х42р

Přírubové a destičkové zpětné ventily: Rozdíly

Zpětné ventily, které používají k instalaci na potrubní systémy příruby, mohou být jednoho z následujících typů:

U zařízení přírubového typu jsou přívodní příruba a vratná příruba přivařeny k tělesu ventilu a tvoří s ním jeden celek. Přírubové zpětné ventily se používají především k vybavení potrubí velkých průměrů, pomocí kterých jsou dopravována pracovní média v průmyslovém měřítku.

Vlevo je destičkový ventil, vpravo ventil s přírubovým upevněním

Vlevo je destičkový ventil, vpravo ventil s přírubovým upevněním

Plátkové zpětné ventily nemají prakticky žádné upevňovací prvky. Tento typ instalace, jak je uvedeno výše, se velmi často používá pro instalaci dvoukřídlých zpětných ventilů. V tomto případě je samotný ventil (zejména dvoulistý wafer ventil) instalován mezi dvě příruby upevněné na koncích připojených trubek. Po jeho umístění do speciálních sedel, která jsou vybavena těsnicími prvky, se příruby k sobě sešroubují pomocí závitových tyčí. Navzdory zjevné nespolehlivosti takového spojení, pokud je provedeno správně, je zpětný ventil destičky upevněn se stejnou spolehlivostí jako zařízení jakéhokoli jiného typu.

Zpětné ventily lze na potrubní systémy instalovat nejen pomocí přírub, ale také spojek nebo svařovaných spojů. Pokud však mluvíme o potrubí velkého průměru, jsou na nich takové ventily instalovány pouze pomocí přírub.

Způsob instalace zpětného ventilu závisí na jeho konstrukci

Způsob instalace zpětného ventilu závisí na jeho konstrukci

Výhody a nevýhody přírubových zpětných ventilů

Protože zpětné ventily přírubového typu se nejčastěji používají k vybavení potrubí, kterými je pracovní tekutina přepravována s vysokou intenzitou, vnitřní prvky takových zařízení (zejména uzavírací mechanismus) jsou během provozu vystaveny značnému rázovému zatížení. Kromě toho zpětný ventil přírubového typu díky svým významným rozměrům sám způsobuje vodní ráz. Během procesu zavírání ventilových klapek se tlak v potrubí, ve kterém je instalován, nevyhnutelně zvyšuje, což vede ke vzniku vodního rázu.

READ
Jak funguje vibrační deska?

V potrubních systémech, ve kterých vodní ráz nemůže mít významný vliv na výkon jak jednotlivých prvků, tak systému jako celku, se používají zpětné ventily jednoduchého typu. Průměr posledně jmenovaného zpravidla nepřesahuje 400 mm. V ostatních případech se používají zpětné ventily nerázového typu. Hladké a měkké zavírání uzavíracího prvku u bezrázových přírubových ventilů lze zajistit speciálními závažími nebo hydraulickými tlumiči. Mezitím při výběru zpětných ventilů bez nárazového typu pro vybavení potrubního systému byste měli mít na paměti, že mohou být instalovány pouze ve vodorovných úsecích.

Přírubový ventil axiálního typu

Přírubový ventil axiálního typu

Mezi nejvýznamnější výhody přírubových zpětných ventilů patří:

 • kompaktní rozměry, které umožňují instalaci takových zařízení v téměř jakékoli oblasti potrubního systému;
 • schopnost efektivně fungovat i v systémech, kde je pracovní prostředí vysoce znečištěné;
 • Možnost instalace na potrubí velkých průměrů.

Vlastnosti výběru

Hlavní parametry, kterým byste měli věnovat pozornost při výběru zpětného ventilu (včetně přírubového), jsou:

 • provozní tlak, při kterém může takové zařízení pracovat;
 • jmenovitý průměr.

Jakému provoznímu tlaku odpovídá zpětný ventil, zjistíte podle označení zařízení, ve kterém je tento parametr označen písmeny RU. Čísla v označení za těmito písmeny označují provozní tlak, pro který je zařízení určeno. Například označení RU16 udává, že přírubový ventil může pracovat při tlaku 16 barů, aniž by podléhal nadměrnému opotřebení.

Zkontrolujte označení ventilu

Zkontrolujte označení ventilu

Jmenovitý průměr, který určuje, na které potrubí lze přírubový ventil instalovat, je označen písmeny DU. Čísla za těmito písmeny v označení tedy označují hodnotu jmenovitého průměru zpětného ventilu v milimetrech. Při výběru zpětného ventilu podle tohoto parametru je třeba mít na paměti, že takový výrobek lze namontovat pouze na prvky potrubí, které mají stejné rozměry. Jinými slovy, například model DU80 lze instalovat pouze na potrubí nebo jiné prvky potrubního systému, jejichž montážní průměr odpovídá 80 mm.

Doporučení pro instalaci

Při instalaci přírubových zpětných ventilů je třeba přísně dodržovat následující pravidla.

 • Instalaci musí provádět odborníci, kteří byli dříve proškoleni a získali povolení k provádění prací tohoto druhu.
 • Část potrubního systému, kde se provádí instalace, je zcela odpojena od přívodu pracovního média.
 • Před zahájením instalace byste se měli ujistit, že vlastnosti instalovaného produktu plně odpovídají klimatickým podmínkám, ve kterých bude používán.
 • Je-li instalován plátový zpětný ventil, nejprve se namontuje jeho přírubová část a teprve poté se v ní upevní.
 • Před zavedením toku pracovní tekutiny do potrubí byste se měli znovu ujistit, že je zpětný ventil bezpečně nainstalován a jsou provedena všechna požadovaná připojení.

Montážní schéma pro přírubový zpětný ventil

Montážní schéma pro přírubový zpětný ventil

A na závěr krátké video s názornou ukázkou principu fungování rotačního zpětného ventilu.