22.1. Nadzemní vedení s napětím nad 1000 V musí být uzemněno ve všech rozvaděčích a u sekčních spínacích zařízení, kde je vedení odpojeno. Povoleno:

Nadzemní vedení s napětím 35 kV a vyšším s odbočkami by se na rozvodnách připojených k těmto větvím nemělo uzemňovat za předpokladu, že venkovní vedení je uzemněno oboustranně a u těchto zemnících rozvoden jsou instalována za odpojené odpojovače vedení;

Nadzemní vedení s napětím 6 – 20 kV by mělo být uzemněno pouze v jednom rozváděči nebo na jednom dělicím zařízení nebo na podpěře nejblíže k rozváděči nebo dělicímu zařízení. V ostatních rozváděčích tohoto napětí a u dělicích zařízení, kde je odpojeno venkovní vedení, je dovoleno jej neuzemňovat za předpokladu, že je na venkovním vedení mezi pracovištěm a tímto rozváděčem nebo dělicími zařízeními instalováno uzemnění. U nadzemních vedení by měla být specifikovaná zemnící spojení instalována na podpěrách, které mají uzemňovací zařízení.

Na venkovních vedeních s napětím do 1000 V stačí instalovat uzemnění pouze na pracovišti.

22.2. Kromě uzemnění uvedeného v článku 22.1 Pravidel musí být na pracovišti každého týmu uzemněny vodiče všech fází a v případě potřeby kabely ochrany před bleskem.

22.3. Při instalaci vodičů v kotevním rozpětí, jakož i po připojení smyček na kotevních podpěrách namontovaného úseku trolejového vedení, musí být vodiče (kabely) uzemněny na počáteční podpěře kotvy a na jedné z konečných mezilehlých podpěr ( před konečnou kotevní podpěrou).

22.4. Není dovoleno uzemňovat vodiče (kabely) na koncové kotevní podpěře montovaného kotevního pole, stejně jako montovaného úseku venkovního vedení, aby se zabránilo přenosu potenciálu z výbojů blesku a jiných přepětí z vodičů. (kabely) hotového úseku trolejového vedení k dalšímu montovanému úseku.

22.5. Na venkovních vedeních s dělenými vodiči je povoleno uzemnit pouze jeden vodič v každé fázi; Pokud existují izolační vzpěry, musí být všechny fázové vodiče uzemněny.

22.6. Na jednookruhových venkovních vedeních musí být uzemnění na pracovištích instalováno na podpěře, na které se pracuje, nebo na sousední. Je povoleno instalovat uzemňovací spoje na obě strany úseku trolejového vedení, kde tým pracuje, za předpokladu, že vzdálenost mezi uzemňovacími spoji nepřesáhne 2 km.

22.7. Při práci na kabelu ochrany před bleskem izolovaném od podpěry nebo na podpěrné konstrukci, kdy je nutné se k tomuto kabelu přiblížit na vzdálenost menší než 1 m, musí být kabel uzemněn. Uzemnění musí být instalováno směrem k rozpětí, ve kterém je kabel izolován, nebo v rozpětí na pracovišti.

Zemnící kabel by měl být po předběžném uzemnění kabelu odpojen a připojen k ochrannému kabelu proti blesku izolovanému od země.

Pokud je na tomto kabelu zajištěno tání ledu, před zahájením práce musí být kabel odpojen a uzemněn z těch stran, ze kterých na něj nemůže být přivedeno napětí.

22.8. Přenosné uzemňovací spoje by měly být připojeny ke kovovým podpěrám – k jejich prvkům, k železobetonovým a dřevěným podpěrám s uzemňovacími sklony – k těmto svahům po kontrole jejich celistvosti. Na železobetonových podpěrách, které nemají zemnící svahy, je povoleno připojit uzemňovací spoje k příčníkům a jiným kovovým prvkům podpěry, které mají kontakt s uzemňovacím zařízením.

READ
Co dát na zeď místo tapety?

V elektrických sítích s napětím do 1000 V s uzemněným nulovým vodičem, pokud je nulový vodič znovu uzemněn, je povoleno připojit přenosná uzemňovací připojení k tomuto nulovému vodiči.

Místa, kde jsou přenosná zemnící spojení připojena k zemnicím vodičům nebo konstrukcím, musí být očištěna od nátěru.

Přenosné uzemnění na pracovišti je dovoleno připojit k uzemňovací elektrodě ponořené svisle do země na minimálně 0,5 m. Instalace zemnících elektrod do nahodilých hromad zeminy je zakázána.

22.9. Na venkovních vedeních s napětím do 1000 V, při provádění prací z podpěr nebo z teleskopické věže bez izolačního spoje, musí být uzemnění instalováno jak na vodičích opravovaného vedení, tak na všech vodičích zavěšených na těchto podpěrách, vč. neizolované vodiče rozhlasového vysílání a telemechaniky .

22.10. Na venkovních vedeních odpojených z důvodu opravy musí pracovníci z řad provozního personálu nainstalovat a poté odstranit přenosné zemnící spoje a zapnout zemnící nože dostupné na podpěrách: jeden se skupinou IV (na venkovních vedeních s napětím nad 1000 V) nebo skupinou III ( na venkovních vedeních s napětím do 1000 V) B), druhý – mající skupinu III. Je povoleno použít druhého zaměstnance se skupinou III z řad opravárenského personálu a na venkovních vedeních zásobujících spotřebitele z řad personálu spotřebitele.

Jeden zaměstnanec skupiny III z řad obsluhy smí odpojit uzemňovací nože.

Na pracovištích na venkovním vedení má vedoucí práce s členem týmu skupiny III právo instalovat přenosné zemnící přípojky. Odstranění těchto přenosných uzemnění je povoleno na pokyn vedoucího práce dvěma členům týmu skupiny III.

22.11. Na venkovních vedeních při kontrole nepřítomnosti napětí, instalaci a odstraňování uzemnění musí být jeden ze dvou pracovníků na zemi a sledovat druhého.

22.12. Požadavky na instalaci uzemnění na venkovních vedeních při práci v rozpětí křížení s jinými venkovními vedeními, na jednom odpojeném obvodu víceokruhového venkovního vedení, na venkovních vedeních pod indukovaným napětím a při fázových opravách jsou stanoveny pro v kapitole XXXVIII Pravidel.

Práce na podpěrách nadzemního vedení je zvláště obtížné zorganizovat bezpečné pracovní podmínky z následujících důvodů: práce zahrnuje šplhání na podpěry do velkých výšek, pracovní místa se denně mění a někdy i několikrát za den jsou elektrikáři rozmístěni na pracovní místa podél nad hlavou vedení , umístěné od sebe ve vzdálenosti mezi podpěrami, což ztěžuje kontrolu bezpečnosti jejich práce, práce vyžaduje neustálé sledování stavu uzemňovacích zařízení a také neustálou kontrolu nepřítomnosti napětí v odpojeném okruhů venkovních vedení, práce souvisí s povětrnostními podmínkami, stavem příjezdových komunikací a návrhem podpěr.

Bezpečnost při práci na podpěrách nadzemního vedení

V tomto ohledu je od každého člena týmu vyžadována pozornost, přísné dodržování všech bezpečnostních požadavků a neustálé sledování jejich jednání a prostředí.

READ
Jak se nazývá velmi tenká deska?

Všichni elektrikáři-linemeři jsou povinni absolvovat každoroční lékařskou prohlídku, aby mohli provádět práce na výškovém zvedáku a potvrdit přidělenou skupinu elektrické bezpečnosti. Nově příchozí pracovníci jsou po lékařské prohlídce povinni absolvovat výcvikový kurz práce na venkovním vedení a znalostní test s následným zařazením do skupiny elektrické bezpečnosti.

Práce na venkovních vedeních se z hlediska bezpečnostních opatření dělí do následujících pěti kategorií:

na odpojených venkovních vedeních;

na živém venkovním vedení;

na odpojených venkovních vedeních, ale umístěných v blízkosti stávajících elektrických vedení nad 1 kV;

na rozpojeném obvodu dvouokruhového vedení, když je druhý obvod pod napětím;

na odpojené fázi vedení, když jsou ostatní dvě fáze pod napětím.

Bezpečnost při práci na podpěrách nadzemního vedení

Speciálně vyškolení elektromontéři, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a schváleni komisí, mohou pracovat pod napětím. Pracovníkům elektroinstalačních organizací je přísně zakázáno pracovat na venkovním vedení pod napětím.

Jakékoli práce na provozním vzdušném vedení se provádějí za povinného dodržení následujících podmínek: k provedení prací musí být vydán příkaz (písemný nebo ústní) osobou k tomu oprávněnou, práce na venkovním vedení musí být provádějí nejméně dvě osoby, přičemž jedna osoba musí mít skupinu elektrické bezpečnosti ne nižší než III, před zahájením elektroinstalačních prací na venkovním vedení musí být provedena organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Mezi organizační opatření patří: evidence práce s objednávkou nebo objednávkou, evidence povolení k práci nebo povolení k zahájení práce, dohled při práci, evidence dokončení práce.

Bezpečnost při práci na podpěrách nadzemního vedení

Elektromontážníci mají právo zahájit práce na trolejovém vedení pouze s povolením vydaným organizací, která má toto trolejové vedení na starosti.

Autorizační pracovní příkaz je písemný příkaz vymezující složení týmu, náplň vykonávané práce, místo, čas a podmínky výkonu práce, jakož i osoby odpovědné za bezpečnost práce. Pokud nadzemní vedení, pro které bylo vydáno pracovní povolení, prochází územím provozujícího podniku, musí tým elektromontérů dodatečně získat od tohoto podniku souhlas s právem pracovat na jeho území.

Za bezpečnost práce na venkovním vedení odpovídají: odpovědný vedoucí práce, který organizuje práce z organizace elektroinstalace, provozní personál podniku, v jehož působnosti se vzdušné vedení nachází, který vydává povolení k práci, nařizuje odpojení venkovního vedení a umožňuje zahájení prací, výrobce pracuje na jehož jméno je vydáno povolení, které dohlíží na práce na místě od elektroinstalační organizace.

Odpovědným vedoucím může být osoba z řad inženýrů, která má skupinu elektrické bezpečnosti minimálně V. Zodpovídá za možnost bezpečného výkonu práce, provedení celého soupisu prací, přiměřenost kvalifikace el. osoby pověřené provedením práce.

Prováděním práce může být osoba z řad mistrů nebo mistrů (mistrů), která má skupinu elektrické bezpečnosti minimálně IV. Zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a všech požadavků pracovníků v povolení k práci, správné umístění osob na pracovišti, provozuschopnost ochranných prostředků dostupných v týmu, na přístroje a nástroje a zajišťuje nepřetržitý dohled nad pracovníky.

READ
Jak zajistit, aby beton nepropouštěl vodu?

Provozní pracovníci podniku odpovídají za správnost vydaného povolení, přesné provedení všech technických opatření uvedených v povolení, za kvalitu zaškolení osob, kterým je povoleno pracovat na pracovišti, za přijetí týmu do připravenou pracovní plochu.

Technická opatření zahrnují: odstranění napětí z trolejového vedení s vypínači a odpojovači, uzemnění trolejového vedení na obou koncích, vyvěšení plakátů na klíče vypínačů a pohonů lineárních odpojovačů „Nezapínat – práce na vedení“, oplocení nebezpečný prostor, vyvěšení plakátů „Pracujte zde“, „Vstupte sem“, „Uzemněte“ na místech uvedených v povolení k práci, kontrola absence napětí při vpuštění týmu za přítomnosti všech členů týmu, výrobce a odpovědného vedoucího práce.

Nepřítomnost napětí se kontroluje přiblížením se k izolační tyči s indikátorem napětí připojeným k vodičům venkovního vedení. Kontrola nepřítomnosti napětí v drátech venkovního vedení házením ocelového drátu je přísně zakázána!

Uzemnění fází venkovního vedení se provádí aplikací a zajištěním přenosných zemnících spojů k drátům venkovního vedení. Při aplikaci uzemnění nejprve připojte zemnící vodič na zemnící elektrodu (dřevěný nebo železobetonový nosič) nebo uzemněné části kovového nosiče a teprve poté je možné přiložit a zajistit přenosné zemnící svorky na vodiče venkovního vedení. Umělé zemnící elektrody se instalují zaražením kovové tyče (páčidla) do země nebo zašroubováním speciálního vrtáku do hloubky 0,5 – 1 m.

Pro uzemnění a zkratování vodičů venkovního vedení je zakázáno používat vodiče, které nejsou speciálně určeny pro tyto účely.

Pokud na pracovišti není viditelné uzemnění vodičů venkovního vedení, je přísně zakázáno lézt na podpěru, pracovat na vodičích a na izolátorových girlandách.

Způsoby zvedání pracovníků při práci na venkovním vedení

Nejproduktivnějším a nejbezpečnějším způsobem zvedání pracovníků při práci ve výškách je zvedání pomocí speciálních zvedacích zařízení, zvedací plošiny, hydraulického výtahu atd.

Veškeré práce na podpěrách trolejového vedení souvisejí s výškovými zvedáky, proto je při zajišťování bezpečnosti pracovníků na podpěrách, girlandách, drátech a kabelech ochrany před bleskem nutné přísně dodržovat bezpečnostní předpisy.

Způsoby zvedání pracovníků při práci na venkovním vedení

Pokud existují faktory, které zakazují nebo omezují použití mechanizovaných zdvihacích zařízení (zvedací plošiny, autohydraulické výtahy), nebo při absenci těchto strojů a mechanismů, měly by být použity nejjednodušší prostředky pro zvedání do výšky podél podpěry trolejového vedení.

V současné době se používají lehká přenosná zařízení, která pracovníkům umožňují bezpečně zvedat pracovníky na podpěry a provádět práce jak na samotných podpěrách, tak na podpěrách, na drátech a kabelech ochrany před bleskem. Mezi taková zařízení patří žebříky, kolébky různých provedení, ale i montérské drápy, šachtové drápy atd.

Pro výstup na kovovou podpěru je povoleno použít podpěrnou konstrukci; v důsledku toho továrny vyrábějí speciální schody nebo schody na podpěrách vedení přenosu energie o výšce více než 20 m a na podpěrách s výškou do 20 m, kroky se provádějí pouze v případě, že úhel rohů mřížky je větší než 30° a vzdálenost mezi body připevnění mříže k pásům je větší než 0,6 m.

READ
Jak poznáte, že potřebujete vyměnit vodní čerpadlo?

Pro výstup na železobetonovou odstředivou podpěru kruhového průřezu by měly být použity speciální kabelové šachty a závěsné žebříky.

Na dřevěné a železobetonové vibrační podpěry se šplhají drápy různých provedení.

Bezpečnostní pravidla při lezení na podpěru a práci na trolejovém vedení

Před zvednutím na podpěru pomocí drápů se musíte nejprve ujistit, že podpěra je bezpečně upevněna v zemi nebo železobetonovém skle. Zvedání na nově instalovanou podpěru bez povolení zhotovitele díla je přísně zakázáno.

Práce na železobetonových a dřevěných podpěrách je dovoleno provádět pouze tak, že stojíte na dvou drápech a jsou připevněny k podpěře popruhem (řetězem) bezpečnostního pásu.

Před výstupem na dřevěnou podpěru musíte zkontrolovat, zda hniloba tupé části nepřekračuje přípustnou normu, a pokud je podpěra na nevlastních synech, měli byste zkontrolovat spolehlivost jejího spojení s železobetonovým nevlastním synem.

Před výstupem na podpěru je operátor práce povinen zkontrolovat použitelnost použitých žebříků, bezpečnostních pásů, drápů, pásů a ujistit se, že neuplynula jejich periodická zkušební doba (razítkem) a jsou vhodné pro použití v práci. .

Schodiště musí být zajištěno k podpěrám ve všech podpěrných bodech, které poskytuje konstrukce.

Bezpečnostní pravidla při lezení na podpěru a práci na trolejovém vedení

Při výstupu na podpěru je zakázáno brát s sebou kování, vybavení a materiál. Jakákoli břemena, včetně nářadí, zařízení a malých dílů, je povoleno zvedat pouze pomocí speciálního (konopného, ​​nylonového nebo bavlněného) lana přes blok namontovaný na podpěře (příčník). Břemeno zvedají pracovníci stojící na zemi a pozorující práci ve výšce.

Po vyšplhání na podpěru může elektrikář-lineman začít pracovat až poté, co zaujme stabilní polohu na drápech a bezpečně upevní bezpečnostní pás pomocí řetězu (praku) k podpěrnému sloupku na vrcholu traverzy. Při práci ve výšce z kolébky teleskopické věže nebo hydraulického výtahu musí být řetěz bezpečnostního pásu připevněn k ochrannému krytu kolébky. Pás musí být připevněn ke všem popruhům.

Při přemísťování zvedací plošiny nebo hydraulického výtahu z jedné podpěry na druhou je operátorovi elektrikářské linky zakázáno být v kolébce.

Nesmíte být pod podporou, na které se pracuje. Při práci na podpěře, drátech nebo girlandách musí být osobní nářadí elektrikáře uloženo ve speciální tašce, aby nemohlo spadnout. Je zakázáno uchovávat nářadí v kapsách montérek, byť jen dočasně.

Je zakázáno lézt na kotevní podpěru a stát na ní při instalaci drátů ze strany napnutého drátu, jakož i lézt na rohové podpěry a pracovat na nich z vnitřního rohu drátů.

Při demontáži vodičů je zakázáno odstranit všechny vodiče z podpěry najednou: měly by být odstraněny jeden po druhém, postupně jeden po druhém.

Aby pracovník při odstraňování posledních dvou drátů nespadl spolu s podpěrou, měla by být podpěra ze tří nebo čtyř stran zesílena provizorními kolíky nebo zarážkami a současně je také nutné zpevnit dvě sousední podpěry.

READ
Co přijde dříve, mokré nebo suché čištění?

Bezpečnostní pravidla při lezení na podpěru a práci na trolejovém vedení

Demontáž drátů při výměně podpěr by měla začít spodním drátem a instalace na nově instalovanou podpěru by měla začít horní. Při překládání vodičů musí pracovník stát oběma drápy na nové podpěře. Je zakázáno stát jedním drápem na staré podpěře a druhým na nové.

Na venkovním vedení je dovoleno elektrikářům-lineařům pohybovat se po drátech o průřezu minimálně 240 mm2 a po kabelech o průřezu minimálně 70 mm2. Při pohybu po dělených drátech a kabelech musí být lano bezpečnostního pásu připevněno k tomuto drátu a v případě použití speciálního vozíku k vozíku. V noci je pohyb po drátech přísně zakázán.

Práce na podpěrách venkovního vedení probíhajícího paralelně s existujícím venkovním vedením jsou zakázány, protože během instalačních prací může dojít k nebezpečné blízkosti drátů nebo podpěr instalovaného venkovního vedení k drátům stávajícího venkovního vedení.

Vylézt na podpěru bez bezpečnostního pásu a pracovat na traverze bez jejího zajištění je zakázáno.

Při zvedání na podpěru není dovoleno připevňovat konec lanka nebo lana k bezpečnostnímu pásu, k tomuto účelu použijte nylonovou šňůru, která by měla být vždy v tašce elektrikáře-linky.

Chcete-li zvednout břemeno (konec lana nebo lana, nástroj atd.), musíte jeden konec nylonové šňůry připevnit k nosným prvkům a druhý konec spustit dolů (nejlépe přes blok připevněný k traverze ) k uvázání nákladu.

Demontované lanové kabely a zařízení nesmí být vyhozeny z podpěry. Jejich sestup se provádí pomocí lana a kladky, přičemž dole musí být pracovníci upozorněni na nutnost přesunu do bezpečného prostoru. V nebezpečné zóně je zakázáno umísťovat dočasné stavby, mobilní přívěsy, skladiště a osoby.

Je zakázáno lézt na podpěru podél výložníku jeřábu za účelem odstranění lanoví nebo provádění jakýchkoli jiných operací ve výšce.

Ke zvednutí pracovníka do výšky nadzemního vedení nebo podpěry venkovního vedení používejte po dobu montážních prací stacionární žebříky připevněné k podpěrám nebo speciální montážní žebříky instalované na podpěrách.

Montážní vozíky slouží k bezpečné instalaci distančních podložek na dráty venkovního vedení. Z takového vozíku mohou pracovat elektromontéři, kteří byli proškoleni v praktické jízdě trolejí po drátech trolejového vedení a kteří složili zkoušku z pravidel používání troleje.

Na instalační vozík smí pracovník usednout až po jeho konečné instalaci na dráty venkovního vedení. Po nastoupení do vozíku musí být pracovník pojištěn pomocí dvou drátů. Při pohybu vozíku po drátech musí elektrikář nosit rukavice. Během rozpětí je zakázáno vystupovat z instalačního vozíku.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!