Hlavním bezpečnostním požadavkem na nástroj je jeho provozuschopnost. Ruční nářadí pro každodenní použití je přiděleno pracovníkovi a uloženo v přenosných boxech na nářadí.

zámečnické nářadí

Na pracovišti montéra nebo opraváře nebo montážníka musí být skříň na nářadí pro trvalé uložení nářadí, přístrojů a předmětů péče o pracoviště.

Doporučují se skříňky na nářadí s mělkými výsuvnými (ne více než 50-100 mm hlubokými) zásuvkami o délce 350-400 mm. Nástroj je umístěn v 1 řadě. Je nepřijatelné dávat to hromadně. Je nutné, aby nástroje byly dobře viditelné. Pravidelně, minimálně jednou měsíčně, provádí mistr kontrolu veškerého nářadí a zařízení – jak toho, které se nachází ve skladu, tak i toho, které je předáno pracovníkům. Nástroj, který nesplňuje bezpečnostní požadavky, je stažen z oběhu.

Nárazové nástroje jsou bezpečné, pokud jsou splněny následující podmínky. Rukojeti kladívek by měly mít hladký povrch s oválným průřezem, který lze pohodlně uchopit dlaní. Tato část je směrem k volnému konci poněkud zesílená, takže se rukojeť samovolně zaklínuje v ruce. Materiál rukojetí je suché dřevo tvrdých a lepkavých druhů – bříza, buk, dřín, jeřáb. Průřez rukojetí perlíků by se měl směrem k volnému konci zmenšovat.

Obrázek 1. Zásuvka s uzemňovacím kontaktem pro zapnutí elektrického nářadí

Obrázek 1. Zásuvka s uzemňovacím kontaktem pro zapnutí elektrického nářadí.

Hlavy kladiv a perlí musí mít hladký, mírně vypouklý povrch, bez rýh, prasklin nebo otřepů. Jsou bezpečně připevněny k rukojeti.

Dláto má délku minimálně 150 mm. Jeho hrana je nabroušena pod úhlem 65-75°. Řezná hrana má mírně konvexní tvar. Při práci s dlátem mohou odlétávat pevné částice, proto je nutné nosit ochranné brýle na ochranu očí a obličeje. Pilníky, pilky a šroubováky musí být pevně zajištěny v rukojetích stopek. Tyto rukojeti jsou opatřeny kroužky, aby se zabránilo štípání dřeva.

Klíče by měly mít rovnoběžné čelisti a velikost klíče by měla odpovídat velikosti matice. Mezi nimi by neměla být žádná mezera. Neprodlužujte rukojeť klíče ;trubka nebo druhý klíč.

Nůžky a pily na řezání kovu musí mít ochranné lišty a válečky, aby se vaše ruce a prsty nedostaly pod nože. Tyto ploty jsou blokovány spouštěcím zařízením: blokování neumožňuje uvedení nůžek nebo pily do provozu bez zakrytí pracovní části. Řezné hrany musí být ostré, bez prasklin, rýh nebo promáčklin.

READ
Co jde se sádlem?

Elektrifikované nástroje (vrtačky, frézy, vibrátory, vrtáky) jsou během provozu vystaveny mechanickému namáhání, v důsledku čehož je zničena izolace živých částí a mohou zkratovat až ke skříni. Za zvláště nebezpečnou je považována práce s elektrickým nářadím v bubnech, pecích a kouřovodech kotlů, nádrží a na kovových konstrukcích, kde je úplné izolování osoby od uzemněných předmětů prakticky nemožné.

Pro provozní bezpečnost je tělo elektrifikovaného nástroje uzemněno nebo vynulováno, používá se snížené napětí a systematicky je sledována provozuschopnost nástroje. Přípustné napětí se nastavuje v závislosti na typu místnosti. Ve zvláště nebezpečných místnostech je ve všech případech povoleno napětí nejvýše 36 V. V místnostech s vysokým rizikem – 36 V; výjimečně je povoleno napětí nad 36 V (ale ne více než 220 V) v případě, kdy je nářadí vybaveno kvalifikovaným dozorem, jsou používány ochranné prostředky a elektrická síť je vybavena speciálními zásuvkami 1 (obr. 1) s uzemňovacím kontaktem 2, jehož délka je 1,5-2 násobek délky pracovních kontaktů 3. Díky tomuto zařízení je pouzdro uzemněno předtím, než je do nástroje přiveden elektrický proud. V místnostech bez zvýšeného nebezpečí můžete použít elektrické nářadí s napětím 220 V.

Obrázek 2. Přenosná lampa

Obrázek 2. Přenosná lampa.

Elektrický proud pro napájení elektrifikovaného nářadí je přiváděn ze snižovacího transformátoru, který je připojen k síti, se zástrčkami odlišnými od zástrček pro zásuvky 12-36 V. Ve zvláště nebezpečných oblastech se práce s elektrickým nářadím provádějí opotřebované dielektrické rukavice, galoše, stojící na gumové podložce za účelem izolace od země a uzemněných částí.

Přístroj je kontrolován měsíčně. Na karoserii musí být vyraženo datum příští zkoušky.

Při práci s elektrickým nářadím je nutné dodržovat bezpečnostní opatření: pracovník musí okamžitě přestat pracovat, pokud na svém těle zpozoruje byť jen slabý účinek proudu. Nedržte elektrické nářadí za kabel nebo pracovní část. Drží se pouze za rukojeť, vrták nelze zasunout ani vyjmout, dokud se sklíčidlo úplně nezastaví a třísky zpod vrtáku nelze odstranit rukama.

Pneumatické nástroje (kladiva, vrtačky, vibrátory) jsou poháněny stlačeným vzduchem pod tlakem, který je přiváděn z kompresoru pomocí hadice. Aby se zabránilo prasknutí hadice, musí být všechny spoje utěsněné, spolehlivé a provedené pomocí svorek. Hadice se nepřipojuje přímo na hlavní potrubí, ale na jeho výstupy, pokud kompresor stojí, nebo přes ventil na rozvodné skříni vzduchu, pokud je kompresor mobilní. Druhý konec hadice je připojen k armatuře nářadí. Hadici lze odpojit až po odpojení stlačeného vzduchu na ventilu. Při práci je třeba dbát na to, aby se hadice neohýbala a nenatahovala.

READ
Jak působí chřest na tělo?

Rukojeti pneumatického nářadí mají ventily, kterými se uvádějí do provozu. Tyto ventily by se měly po stisknutí snadno otevřít a po uvolnění tlaku na ovládací rukojeť rychle zavřít. K tomu jsou předem regulovány.

Pneumatické nářadí lze zapnout pouze v pracovní poloze. Volnoběh nástroje je nepřijatelný, protože to může způsobit zachycení oděvu pracovníka rotující částí. Během práce nemůžete měnit pracovní část, opravovat nebo nastavovat nástroj.

Pro omezení nepříznivých účinků vibrací na lidský organismus jsou tuhé rukojeti nástrojů (jak elektricky, tak pneumaticky) vybaveny tlumiči, které změkčují vibrace a snižují amplitudu vibrací na přijatelnou úroveň.

Přenosné lampy se rychle opotřebovávají. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, měly by se přenosné lampy používat pouze v továrně vyrobených, odolných a spolehlivých verzích.

Upínací přípravky

Upínací zařízení: a – paralelní svěrák: 1 – tělo; 2 – pohyblivá houba; 3 – desky se zářezy; 4 – šroub; 5 – šroubovací rukojeť.

Konstrukce takové přenosné svítilny (obr. 2) vylučuje možnost dotyku živých částí. Náboj je ukrytý v rukojeti 1, svítilna je chráněna bezpečnostní sítí – 2 a skleněným krytem – 3. Ochranná síť je namontována na rukojeti tak, aby nemohla být pod napětím v případě zkratu v kartuši. U přenosných svítilen se na zvláště nebezpečných místech používá elektrický proud 12 V a v ostatních případech 36 V. U přenosných transformátorů snižujících napětí je sekundární vinutí uzemněno, aby bylo chráněno před přechodem vyššího napětí do sítě nižšího napětí. Před připojením transformátoru k síti je jeho tělo spolehlivě uzemněno.

Na straně vyššího napětí má transformátor šňůru ne delší než 2 m, pevně připájenou ke svorkám transformátoru a zakončenou zástrčkou. Na straně nízkého napětí jsou zásuvky pro zástrčku 12 (36) V. Vidlice přenosných svítilen by se neměly vejít do zásuvek 220 V.

Stav elektrického vedení přenosných svítidel a snižovacího transformátoru je přísně sledován: jednou za 1 měsíce. změřte izolační odpor kabeláže, šňůr a vinutí 3 (12) V transformátoru.

Při práci je přenosná lampa pečlivě zavěšena na suchém a chladném místě. Pokud pracují uvnitř nádrže nebo zařízení, pak je přenosný transformátor instalován venku, nikoli uvnitř.

READ
Co znamená 1 2 3 na troubě?

Práce na strojích

Oblast uvnitř stroje (stroje), ve které se mechanismy pohybují, je nebezpečná. Pokud osoba vstoupí do tohoto prostoru a dostane se do kontaktu s pohyblivou částí, může dojít ke zranění. Nebezpečná zóna může také pokrýt prostor vně stroje kvůli možnosti zranění třískami, odletujícími částicemi nebo zachycením oděvu pohyblivými částmi. Práce na strojích se proto provádějí za dodržení bezpečnostních opatření. Tato opatření při práci na soustruzích, vrtačkách a frézkách jsou převážně obecné povahy a scvrkají se na následující.

Soubor: a – prvky souboru; b – metody vrubování

Soubor: a – prvky souboru; b – metody vrubování.

Před spuštěním jsou ze stroje odstraněny cizí předměty. Do pracovní části nástroje (fréza, vrták, fréza) je k chlazení přiváděna emulze. Obrobek je bezpečně zpevněn, aby při zpracování nevyskočil. Poté se postupně při nízké rychlosti kontroluje pevnost upevnění dílu a nástroje.

Během provozu stroje není dovoleno odstraňovat ochranný kryt, dotýkat se obrobku, měřit jej, čistit nebo mazat stroj, odstraňovat třísky ručně, chladit frézy nebo vrtáky mokrým materiálem nebo procházet strojem jakékoli předměty. Hobliny se odstraňují háčkem, špachtlí nebo naběračkou. Rotující sklíčidlo nebo vrtačku nemůžete zabrzdit rukou, abyste je po vypnutí stroje co nejrychleji zastavili. Na frézce je obrobek přiváděn proti pohybu zubů, jinak mohou prasknout.

K ochraně očí a obličeje se obvykle nosí ochranné brýle. Pracovní oděv by neměl mít vlající konce. Vlasy jsou pokryty čelenkou.

Na bruskách a bruskách hrozí prasknutí brusného kotouče, poškození kůže a očí odletujícími horkými brusnými částicemi a zachycení oděvu rotujícími díly. Brusný kotouč je nejprve testován na pevnost rotací rychlostí 1,6krát vyšší, než je pracovní rychlost. Kvalifikovaný servisní technik namontuje kolo na stroj a zkontroluje jeho vyvážení. Podle dokumentu je přesvědčen, že doba zkoušky pevnosti nevypršela. Pro ochranu před jiskrami a odletujícími částicemi je brusný kotouč zakryt krytem nebo chráněn sítem; Po otevření obrazovky by se měl elektromotor automaticky vypnout. Pracovník by neměl stát naproti kruhu, ale poněkud stranou a pracovat v ochranných brýlích. Nepracujte, pokud kolo vibruje nebo je nevyvážené. V tomto případě je práce zastavena. Seřízení kola provádí seřizovač, nikoli pracovník.

READ
Jak provonět váš domov?

Uskladnění nářadí v dílně nebo garáži se často stává problémem. Omezený prostor a množství vybavení vedou ke zmatkům, vylučují uspořádané umístění produktů. Naše užitečné tipy vám pomohou vyhnout se těmto potížím.

20 způsobů, jak uložit nářadí ve vaší garáži nebo dílně

PVC trubky a šroubováky

Pomocí PVC trubek můžete uspořádat pohodlné upevnění pro vrtačky a šroubováky. Předměty by měly být umístěny pod policí nebo stolem.

Držáky šroubováků z PVC trubky

Foto 1. Držáky na šroubováky PVC trubek

Hákové vodítka

Pomocí vodítek ve tvaru U se zakřivenými stranami a háčky vhodného tvaru můžete uspořádat pohyblivé věšáky. Vzdálenost mezi prvky je určena rozměry závěsných výrobků.

Hákové vodítka

Foto 2. Vodítka s háčky

Překližková krabice na nářadí a inventář

Z nepotřebných kusů překližky bude možné sestavit prostornou krabici s několika přihrádkami. Má místo pro rozměrové nástroje pro různé účely. Aby produkt získal estetický vzhled, vyplatí se použít barvu.

Překližková krabice na nářadí a inventář

Foto 3. Překližková krabice na nářadí a vybavení

Kontejnery na odpadky a prádlo jako skladovací kontejnery

V dílně se budou hodit i kontejnery na sběr odpadků a prádla. Jejich působivá kapacita umožňuje uložení velkého množství nářadí. Pro usnadnění třídění se doporučuje místa uložení podepsat nebo nalepit příslušnými nálepkami.

Kontejnery na odpadky a prádlo jako skladovací kontejnery

Foto 4. Kontejnery na odpadky a prádlo jako skladovací kontejnery

Další stropní police

V dílnách a garážích s malou plochou lze nářadí uložit na stropní police. K jejich umístění slouží kontejnery.

Stropní police

Foto 5. Stropní police

Banky pro vrtačky a hardware

Drobné nástroje a kovové spojovací prvky lze skladovat ve sklenicích se šroubovacím uzávěrem. Ty jsou upevněny šrouby nebo hřebíky.

Banky pro vrtačky a hardware se šroubovacími uzávěry

Foto 6. Banky pro vrtačky a hardware se šroubovacími uzávěry

Kompletní regály

Skladovací struktury nářadí lze zakoupit v obchodě. Policové regály jsou perfektním řešením. Výrobci nabízejí produkty pro místnosti jakékoli konfigurace.

Kompletní regály

Foto 7. Kompletní regály

Perforované panely

Perforované panely (síta na nářadí) umožňují efektivní využití vertikální plochy, poskytují rychlý přístup k produktům.

Perforované panely

Přepravní pouzdra

Dalším pohodlným řešením pro malé věci jsou přenosná pouzdra. Prodávají se v železářství a obchodních domech, poskytují racionální a bezpečné skladování produktů.

Přepravní pouzdro

Foto 9. Přepravní pouzdro

Univerzální držáky šroubováků

Pro intenzivní používání šroubováků lze dokoupit vhodné držáky. Jsou namontovány na stěně, reprezentovány spárovanými kroužky.

READ
Jak se jmenuje nástroj úrovně?

Univerzální držáky šroubováků

Foto 10. Univerzální držáky pro šroubováky

Magnetické západky

Magnetické klipy jsou kompatibilní s jakýmkoliv kovovým nástrojem. Můžete si je vyrobit sami nebo si je koupit v obchodě.

Magnetický držák

Foto 11. Magnetický držák

Držáky pro polypropylenové trubky

Pomocí držáků na polypropylenové trubky můžete pomocí vhodných rukojetí upevnit zahradní nářadí a instalatérské nářadí.

Držáky na polypropylenové trubky fixují zahradní nářadí

Foto 12. Držáky na polypropylenové trubky fixují zahradní nářadí

Palety

Vhod přijdou i nákladní palety. Pomocí stávajících otvorů bude možné přehledně rozmístit velké i malé nástroje.

Umístění nástrojů na paletu

Foto 13. Umístění nářadí na paletu

Rozkládací panel nástrojů

Skládací přístrojové desky jsou vyrobeny z tkaných látek. Jsou umístěny na stěně nebo vodorovné ploše.

Rozkládací panel nástrojů

Fotografie 14. Skládací panel nástrojů

Závěsné organizéry na klíče

Odklápěcí organizéry klíčů umožňují umístit nářadí různých velikostí. Mohou být použity jako samostatné produkty nebo upevněny na perforované panely.

Sklopný organizér na klíče

Foto 15. Odklápěcí organizér na klíče

hřebíky (šrouby)

Umístěním hřebíků (šroubů) na správná místa bude možné správně umístit všechny dostupné nástroje.

Držení nástrojů pomocí šroubů a hřebíků

Foto 16. Držení nástrojů pomocí šroubů a hřebíků

Kbelíky

Kbelíky připevněné ke stěně poskytují pohodlné uložení celkových předmětů a sad nářadí.

Umístění zásob v kbelících

Foto 17. Umístění inventáře v kbelících

Háčky na tyči

Pohyblivé háky na hřídeli jsou skvělým řešením pro uložení kompaktního vybavení.

Rozvoz nářadí s háky na liště

Foto 18. Rozdělení nářadí s háky na liště

Držáky svorek

Držáky pro upínací zařízení a přípravky lze vyrobit samostatně nebo zakoupit v obchodě.

Držáky svorek

Foto 19. Držáky klipů

Nástěnné police

Ze dřeva si můžete sestavit výklopnou polici, na které je místo pro šroubováky, sady nářadí a měřicí přístroje.

nástěnné police

Doufáme, že navrhované nápady pomohou vybavit garáž a dílnu, ušetří nejen prostor, ale i čas.

Spolu s uvedenými řešeními můžete použít specializované produkty. Majitelé garáží a dílen by měli věnovat pozornost skříním a boxům na skladování nářadí. Produkty mají vynikající ergonomii a bohatou funkčnost, dostupné za ceny výrobce kliknutím na odkaz.

Adresa hlavní kanceláře:
117418, Moskva, st. Novocheremushkinskaya, d.52, k.2, e.1, místnost IV, k. č. 1

Veškeré informace na stránce jsou majetkem internetového obchodu rinscom.com. Publikování informací z webu rinscom.com bez povolení je zakázáno. Obrázky zboží na fotografiích prezentovaných na webu se mohou lišit od originálů.