Tento pokyn byl zpracován na základě požadavků legislativních a jiných regulačních právních aktů obsahujících státní požadavky na ochranu práce, pravidla ochrany práce při provozu tepelných elektráren a je určen pro provozovatele kotelny.

1. Obecné požadavky na ochranu práce

1.1. Zaměstnanec starší 18 let, který má odbornou průpravu odpovídající povaze vykonávané práce, absolvoval povinnou předběžnou lékařskou prohlídku předepsaným způsobem, poučení o ochraně práce, školení o bezpečných způsobech a technice výkonu práce, zaškolení na pracovišti smí pracovat samostatně jako obsluha kotelny.

1.2. Zaměstnanci smí vykonávat práci samostatně po prověření znalostí předepsaným způsobem. Pravidelné testování znalostí se provádí minimálně jednou za 12 měsíců.

1.3. Provozovatel kotelny je povinen:

— dodržovat vnitřní pracovní předpisy;

– vykonávat pouze práci, která mu byla přidělena;

— znát místo a být schopen používat primární hasicí prostředky, nebránit v přístupu k požárnímu zařízení, hydrantům a nouzovým východům;

– být schopen poskytnout obětem první pomoc;

1.4. Obsluha kotelny může být vystavena následujícím nebezpečným a škodlivým výrobním faktorům:

— zvýšená teplota vnějšího povrchu tepelných elektráren a potrubí;

— zvýšená teplota vzduchu v pracovních prostorech;

— zvýšená kontaminace vzduchu v pracovních prostorech topným plynem;

— zvýšené hladiny hluku, vibrací a záření na pracovišti;

— pohybující se vozidla, zdvihací stroje, pohybující se materiály, pohyblivé části tepelných zařízení (kompresory, čerpadla, ventilátory) a nářadí;

— nedostatečné osvětlení pracovních prostor;

1.4. Obsluha kotelny je vybavena osobními ochrannými pracovními prostředky dle standardních oborových norem pro výdej speciálních oděvů, speciální obuvi a dalších osobních ochranných prostředků.

Oblek na ochranu před obecným průmyslovým znečištěním a mechanickými nárazy popř 1 kus.
Oblek na ochranu před zvýšenými teplotami 1 kus.
Rukavice potažené polymerem 12 páry
Rukavice na ochranu před zvýšenými teplotami 2 pár
Ochranný obličejový štít popř před opotřebením
Ochranné brýle před opotřebením
Bezpečnostní helma 1 PC. Na 2 roky
Filtrační prostředky na ochranu dýchacích cest před opotřebením
Při práci v kotelně na tuhé nebo kapalné palivo navíc:
Zástěra z polymerových materiálů s náprsenkou 1 kus.

1.5. Kouření na území organizace a ve výrobních prostorách je povoleno pouze ve speciálně vyhrazených prostorách. Kouření je zakázáno v nádržích, komorách, studnách a kanálech, v blízkosti otevřených poklopů, jakož i na pracovištích.

1.6. Vstup nepovolaných osob, jakož i zaměstnanců pod vlivem alkoholu, drog nebo toxických látek na území organizace je zakázán.

1.7. Rizikové práce při údržbě a opravách tepelných elektráren musí být prováděny v souladu s písemnou objednávkou – povolením k práci pro rizikové práce.

1.8. Stravování probíhá ve speciálně vyhrazených prostorách, stravování na pracovišti je zakázáno.

1.9. Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit svému přímému nebo nadřízenému nadřízenému každý úraz, všechna jím zjištěná porušení Řádu, pokynů bezpečnosti práce, poruchy zařízení, nářadí, přístrojů a osobních a kolektivních ochranných prostředků.

1.10. Osoby, které nebudou dodržovat tyto Pokyny, budou pohnány k odpovědnosti v souladu s platnou legislativou.

2. Požadavky na ochranu práce před zahájením práce

2.1. Před zahájením práce musí obsluha kotelny:

— oblékněte si kombinézu zavedeného standardu, pečlivě je zastrčte a zapněte všechny knoflíky;

2.2. Před zahájením práce musíte:

– ujistěte se, že je na pracovišti dostatečné osvětlení;

— zkontrolovat, zda pracoviště a přístupy k němu splňují bezpečnostní požadavky;

READ
Jak funguje stavební vysavač?

— vybrat technologická zařízení a nástroje potřebné k provádění práce a zkontrolovat jejich soulad s bezpečnostními požadavky.

2.3. Před vstupem do plynárenské místnosti s tepelnými elektrárnami je nutné provést analýzu vzdušného prostředí na obsah plynu pomocí nevýbušného analyzátoru plynů.

Pokud je v místnosti zjištěna kontaminace plynem, můžete do ní vstoupit až po vyvětrání a opětovné kontrole vzduchu na nepřítomnost plynu a dostatek kyslíku (minimálně 20 % objemu).

Pokud v důsledku odvětrání plynem nebezpečné místnosti není možné plyn odvést, pak je pobyt a práce v plynem nebezpečném prostoru povolen pouze po vydání povolení a používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest.

2.4. Zjištěná porušení požadavků bezpečnosti práce musí být odstraněna vlastními silami, a pokud to nelze provést, jsou provozovatelé kotelny povinni je neprodleně hlásit svému přímému nadřízenému.

3. Požadavky na ochranu práce při práci

3.1. Při spouštění, odstavování, tlakových zkouškách a zkouškách tepelných elektráren a potrubí pod tlakem se v jejich blízkosti smí zdržovat pouze pracovníci přímo provádějící tyto práce.

3.2. Při zapalování hořáků nesmíte stát proti osvětlovacím poklopům; Obsluha musí být vybavena osobními ochrannými prostředky (brýle apod.).

3.3. Pokud je kotel po opravě, instalaci nebo rekonstrukci znovu zapálen, je nutné:

– před uzavřením poklopů a průlezů zkontrolujte stav obložení a obložení, ujistěte se, že nejsou žádné bobtnání, praskliny, neutěsněné švy a také se ujistěte, že obložení je spolehlivé podél požární linie a že bubny jsou chráněny před vystavením plyny o vysoké teplotě, ujistěte se, že uvnitř kotle, v plynovém potrubí a v topeništi nejsou žádné osoby nebo cizí předměty;

— ujistěte se, že armatury kotle jsou v dobrém provozním stavu (dvířka pece, roštové mříže, průlezy v ostění, průzory, šoupátka a klapky, dmychadla, bezpečnostní explozivní ventily), přepážky a oblouky požárního vedení, poklopy průlezů, např. i důkladné vyčištění otopné plochy a plynového potrubí. Zkontrolujte správné otevírání a zavírání klapek a klapek v plynových potrubích, shodu označení (šipek) a nápisů na nich: otevřeno – „O“, zavřeno – „Z“;

— naplňte ekonomizér vodou kvality stanovené vodním režimem, nejprve se ujistěte, že armatury a klapky jsou v dobrém stavu a ve správné poloze, otevřete na něm nainstalovaný vzduchový ventil (pro odstranění vzduchu) a poté jej zavřete z ventilu se objeví voda;

— zkontrolovat provozuschopnost zařízení na spalování kapalných a plynných paliv, uzavíracích a ovládacích zařízení kotlů na tyto druhy paliv;

— zkontrolujte, zda jsou zátky na pojistných ventilech a na potrubích připojených ke kotli;

— zkontrolovat provozuschopnost přístrojového vybavení a automatických ovládacích zařízení, napájecích zařízení, odsávačů kouře a ventilátorů, jakož i přítomnost přirozeného tahu;

— pomocí hladinoměrů zkontrolovat přítomnost vody v odvzdušňovači, nádržích na vodu, tlak vody ve vodovodních sítích;

— zkontrolovat přítomnost, provozuschopnost a připravenost k zapnutí pomocných zařízení, přístrojové techniky, dálkového ovládání armatur a mechanismů, autoregulátorů, ochranných zařízení, stavědel a provozních komunikačních prostředků. Pokud jsou blokování a ochranná zařízení sloužící k zastavení kotle vadná, je spuštění kotle zakázáno;

– krátkodobým spuštěním zkontrolovat provozuschopnost všech napájecích, síťových a ostatních čerpadel.

— opírat se a stát na oplocení stavenišť, chodit podél potrubí, jakož i na konstrukcích a stropech, které nejsou určeny k průchodu;

— provozovat tepelné elektrárny s vadným nebo nefunkčním nouzovým vypínacím, blokovacím, ochranným a poplašným zařízením, jakož i s nestřeženými rotujícími částmi;

– čistit, otřít a mazat rotující nebo pohyblivé části mechanismů;

READ
Jak betonovat v zimě?

— ruční zastavení rotujících a pohybujících se mechanismů;

– použít vadný nástroj;

— používat hořlavé a hořlavé kapaliny (benzín, benzen, aceton, petrolej), jakož i trichloretylen, dichlorethan a další chlorované uhlovodíky pro mytí tepelných elektráren a odmašťování dílů;

– šlápnout nebo se dotknout zlomených, visících nebo ležících na zemi nebo podlaze elektrických vodičů, jakož i kusů drátů, lan, kabelů, které jsou v kontaktu s těmito vodiči;

– skladovat v průmyslových prostorách benzín, petrolej, líh, barvy a laky, rozpouštědla, ředidla a jiné hořlavé materiály v množství přesahujícím denní spotřebu.

3.5. V blízkosti pracovišť je povoleno skladovat maziva ve speciálních kovových nádržích a plechovkách od oleje v množství nepřesahujícím směnnou spotřebu.

3.6. Při známkách znečištění plynem v kotelně je zakázáno zapínat elektrická zařízení, zapalovat kotel nebo používat otevřený oheň.

3.7. Tlakoměry instalované v tepelných elektrárnách musí být kalibrovány minimálně jednou za 12 měsíců.

Na tlakoměru musí být umístěno razítko nebo značka s označením, že ověření bylo provedeno. Stupnice tlakoměru musí mít červenou rysku odpovídající maximálnímu provoznímu tlaku. Místo červené čáry je dovoleno připevnit k tělu tlakoměru destičku (z kovu nebo jiného dostatečně pevného materiálu), natřenou červenou barvou a těsně přiléhající ke sklu tlakoměru.

3.8. Tepelné elektrárny není dovoleno provozovat, pokud:

— manometr není utěsněný;

— uplynula lhůta pro kontrolu tlakoměru;

— ručička tlakoměru, když je vypnutá, se nevrátí k nule na stupnici o hodnotu přesahující polovinu dovolené chyby pro daný tlakoměr;

— sklo je rozbité nebo došlo k jinému poškození tlakoměru, což může ovlivnit přesnost jeho měření.

3.9. Aby se zabránilo vodnímu rázu a prasknutí potrubí, měly by se uzavírací ventily otevírat pomalu, časem a teprve po dostatečném zahřátí potrubí lze ventily zcela otevřít. Pokud jsou na parních potrubích vypouštěcí ventily, měly by být nejprve otevřeny.

3.10. Pokud při provozu kotle na plyn zhasnou všechny hořáky nebo jejich část, musíte okamžitě zastavit přívod plynu k hořákům uzavřením uzavíracích ventilů před hořáky, odvětrat topeniště, kouřovody a vzduchové kanály, zjistit a odstranit příčinu narušení normálního režimu spalování.

3.11. Pokud při provozu kotle na kapalné palivo zhasnou všechny trysky, je nutné okamžitě zastavit přívod paliva (i páry při rozstřikování párou), odstranit nápor a tah a odstranit příčinu zastavení spalování .

4. Požadavky na bezpečnost práce v mimořádných situacích

4.1. Tepelné elektrárny (kotle) ​​musí být okamžitě zastaveny a deaktivovány ochranou nebo personálem v následujících případech:

— detekce chybné funkce pojistných ventilů;

– pokud tlak v kotlovém tělese stoupl nad povolenou hodnotu o 10 % a dále stoupá;

— snížení hladiny vody pod nejnižší přípustnou hladinu;

— zvýšení hladiny vody nad nejvyšší přípustnou hladinu;

— zastavení provozu všech napájecích čerpadel;

— ukončení všech přímo působících ukazatelů hladiny vody;

– pokud jsou v hlavních prvcích kotle (buben, rozdělovač, sběrná komora páry, obtokové a odpadní potrubí páry a vody, parní a napájecí potrubí, topeniště, topeniště, plášť topeniště, trubkovnice, vnější separátor, armatury) praskliny, vyboulení a mezery se v nich nacházejí svary, zlomený kotevní šroub nebo spojení;

— zhášení hořáků v topeništi při komorovém spalování paliva;

— snížení průtoku vody teplovodním kotlem pod minimální přípustnou hodnotu;

— snížení tlaku vody v okruhu teplovodního kotle pod přípustnou úroveň;

READ
Jak vyčistit vanu od starých zbytků?

— zvýšení teploty vody na výstupu z teplovodního kotle na hodnotu 20 °C pod saturační teplotu odpovídající provoznímu tlaku vody ve výstupním potrubí kotle;

— selhání bezpečnostních nebo poplašných systémů, včetně výpadku napětí na těchto zařízeních;

– vznik požáru v kotelně, který ohrožuje obsluhující personál nebo kotel;

— selhání technologických ochran pro zastavení kotle;

— výskyt kontaminace plynem v kotelně;

— výbuch v topeništi, výbuch nebo vznícení hořlavých usazenin v plynových potrubích, rozžhavení nosných trámů kostry kotle rozžhavením;

— zhroucení obložení, jakož i jiné škody, které ohrožují pracovníky nebo zařízení.

4.2. V případě nehody:

– okamžitě zorganizujte první pomoc pro oběť, v případě potřeby zavolejte sanitku na číslo 103 nebo ji odvezte do zdravotnické organizace.

4.3. Pokud zjistíte požár nebo známky hoření (kouř, zápach spáleniny atd.), musíte:

— přijmout opatření k uhašení požáru pomocí hasicích prostředků dostupných na pracovišti;

– není-li možné požár uhasit vlastními silami, neprodleně ohlaste požár na tel. 101 nebo 112 (uveďte adresu provozovny, místo požáru, své příjmení) a také svému přímému nadřízenému.

5. Požadavky na ochranu práce po dokončení práce

5.1. Po dokončení prací je provozovatel kotelny povinen:

— zkontrolovat spolu s přijímající směnou stav zařízení kotelny a zapsat předání směny do směnového deníku;

– sejmout ochranný oděv, zkontrolovat, dát do pořádku a uložit na speciálně k tomu určené místo;

– umýt si ruce a obličej teplou vodou a mýdlem, v případě potřeby se osprchovat;

— všechny problémy, které se vyskytly během práce, musí být hlášeny přímému nadřízenému.

Pracujte pouze na zařízení, ke kterému máte oprávnění, pečlivě a pečlivě provádějte pouze práce, které zadal velitel kotelny a které se řídí výrobními pokyny, bezpečnými postupy.

Nenechte se ve službě rozptylovat od plnění svých povinností.

Provozovateli je zakázáno provádět úkoly, které jsou v rozporu s Pravidly.

PŘED ZAPÁLENÍM KOTLE PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V NÍŽE uvedeném pořadí:

1. Obdržet písemnou objednávku od osoby odpovědné za kotelnu. V objednávce musí být uvedena doba plnění kotlů a systému vodou a její teplota, vizuální kontrolou zkontrolovat stav a provozuschopnost hořáků, kov ústí hořáku, výstupní otvory směšovačů a jejich čistotu, popř. těsnění napojení hořáků na vyzdívku kotle.

2. Zkontrolujte tlak plynu na vstupu GRU za regulátorem, před kotle a jeho soulad s režimovou mapou, ujistěte se, že nedochází k úniku plynu z plynovodů, plynových zařízení, přípojek a armatur.

3. Zkontrolujte tlak vody v kotli a systému. V případě potřeby doplňte do kotle a systému vodu.

Ujistěte se, že síťová čerpadla jsou v dobrém provozním stavu a že je zajištěna cirkulace vody přes kotel a že nedochází k únikům vody v armaturách, přípojkách a potrubích.

4. Pokud je kotel po opravě zapnutý, ujistěte se, že na všech potrubích a kotli (kanalizaci) nejsou zátky, že v topeništi nejsou žádné osoby, nářadí, cizí předměty, hadry, kouřovody kotle a potom utěsněte průlezy a poklopy.

5. Přípravu k práci a přezkoušení funkčnosti ovládacích, ochranných a bezpečnostních automatických signalizačních zařízení musí provést přístrojový mechanik, který musí zkontrolovat nastavení reakce ochrany kotle simulací havarijních situací a provozuschopnosti ochranného zařízení zapalování.

6. Zapalujte kotel(y) v souladu s PI a dodržujte bezpečnostní opatření:

READ
Jak se nazývá dieselové topení?

nosit ochranné brýle, speciální palčáky,

postavte se na stranu hořáku, abyste netrpěli náhodným únikem plamene z topeniště.

7. Pokud při zapalování hořáku nebo při procesu regulace dojde ke zhasnutí, proražení nebo zhasnutí plamene, okamžitě zastavte přívod plynu k hořáku a zapalovacímu zařízení.

Opětovné zapalování lze zahájit po odvětrání topeniště a kouřovodů po dobu uvedenou ve výrobním návodu (10-15 minut), stejně jako po odstranění příčiny problému.

Nahlaste tyto problémy odpovědné osobě a (nebo) ADS.

2.4.13 Zahřátí kotle.

Při zahřívání kotle je nutné sledovat spalování, armatury, armatury, teplotu vody za kotlem, přístrojové vybavení, automatiku a kotlové články. Utahování šroubů průlezů a poklopů při zahřívání kotle je třeba provádět s velkou opatrností, pouze běžným klíčem, bez použití prodlužovacích páček a za přítomnosti odpovědné osoby.

2.4.14 Při provozu kotlů musí být přijata následující bezpečnostní opatření

1. Sledovat provozuschopnost kotlů a veškerého zařízení kotelny, důsledně dodržovat stanovený provozní režim kotle v souladu s harmonogramem provozu.

2. Identifikujte závady během provozu zařízení a zaznamenejte je do protokolu závad. Přijměte okamžitá opatření k odstranění poruch, které ohrožují bezpečný a bezporuchový provoz zařízení. Pokud závady nelze odstranit vlastními silami, informujte osobu odpovědnou za dobrý stav a bezpečný provoz kotlů.

3.Zvláštní pozornost věnujte:

cirkulace a stanovený průtok vody,

hladina vody v kotli a systému (tlak vody za kotlem), absence úniků vody v armaturách, přípojkách, potrubích),

teplota vody za kotlem. Nedovolte, aby přesáhla +95 stupňů Celsia,

normální provoz hořáků a všech plynových zařízení,

tah dle tahoměru, úplnost spalování dle barvy hořáku.

4. Teplota vody za kotlem je regulována automaticky otevíráním a zavíráním malého spalovacího ventilu, přičemž velký spalovací ventil je neustále otevřen.

Spalování se nastavuje ručně (pracovním kohoutem) takto: – při zvýšení spalování je třeba nejprve zvýšit přívod plynu, poté přívod vzduchu a upravit tah.

Při poklesu spalování: – nejprve snižte vzduch, poté plyn a upravte tah.

5. Minimálně XNUMXx za směnu zkontrolujte provozuschopnost pojistných ventilů otryskáním (profouknutím).

Je zakázáno provozovat kotle s vadnými a neseřízenými pojistnými ventily. Neblokujte pojistné ventily ani je nepřetěžujte.

6. Minimálně XNUMXx za směnu kontrolovat provozuschopnost záložních síťových a doplňovacích čerpadel s krátkodobým spuštěním.

Správná činnost zpětných ventilů je řízena zvukem, jejich rovnoměrným klepáním a dotykem.

7. Za provozu kotle je zakázáno poklepávat nýtové švy, svařovat články kotle apod.

8. Všechna zařízení a zařízení pro automatické ovládání a bezpečnost kotle musí být udržována v dobrém stavu a pravidelně kontrolována mechaniky přístrojů.

9. Je zakázáno provozovat kotle bez zapnutých ovládacích a ochranných zařízení.

10. Je zakázáno provozovat plynová zařízení (hořáky, plynová rozvodná zařízení) s vypnutými kontrolními a měřicími přístroji a alarmy.

Pokud jsou zařízení odstraněna za účelem opravy nebo ověření stavu, musí být okamžitě nahrazena stejnými.

11. Není dovoleno nechávat běžící kotle bez stálého dozoru.

12. Nedokonalým spalováním plynu vzniká oxid uhelnatý, který se při špatném tahu může netěsností vyzdívky z topeniště a kouřovodů dostat do kotelny a způsobit otravu personálu. Obsah oxidu uhelnatého 1 % ve vzduchu kotelny s nefunkčním větráním může způsobit smrtelnou otravu. Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu, a proto nelze jeho přítomnost ve vzduchu zjistit. Navíc obsah oxidu uhelnatého od 12 do 74 % ve vzduchu kotelny tvoří výbušnou směs plynu se vzduchem, která může při nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů vést k výbuchu a zranění osob.

READ
Jak rozšířit prostor koupelny?

Zvláště nebezpečný je účinek oxidu uhelnatého na opilého člověka.

13. Udržovat čistotu, neblokovat průchody a neskladovat v kotelně hořlavé kapaliny.

14. Plynové potrubí je zakázáno zatěžovat nebo se o něj opírat.

15. Sledujte tlak plynu na vstupu GRU, za regulátorem a před kotlem.

16. Za žádných okolností by neměly být povoleny úniky plynu nebo kontaminace plynem. Při provozu kotlů je to nebezpečné, protože vzniklá výbušná směs se může vznítit od horké vyzdívky (teplota vznícení směsi plyn-vzduch je 550-750 stupňů Celsia a horká vyzdívka má teplotu dostatečnou k zapálení plyn-vzduch). směs – 1600 stupňů Celsia).

17. Sledujte teplotu výfukových spalin. V tomto případě by obsluha neměla provádět nouzové zastavení kotle, ale měla by přijmout vhodná opatření.

Teplota spalin kotle by měla být do 190 stupňů Celsia. Jeho další nárůst ukazuje na znečištění topných ploch. Nemělo by se nechat stoupnout nad 190 stupňů Celsia. Při překročení teploty zplodin hoření je nutné vyčistit topné plochy kotle.

Při ručním foukání by personál měl nosit ochranné brýle, rukavice a přilby s kapucí.

Před profukováním topných ploch kotle je třeba zvýšit tah a zajistit stabilní režim spalování.

Foukání lze provádět pouze se souhlasem osoby přímo pověřené provozem kotle.

Při profukování kotle směsí páry a vody je zakázáno otevírat poklopy a kukátka na foukané straně topeniště.

Při profukování kotle stlačeným vzduchem je zakázáno otevírat vzduchový ventil před vložením potrubí do topeniště a vyjmout potrubí z topeniště před uzavřením ventilu. Měli byste otevřít poklopy směrem k sobě, stát od nich, nosit ochranné brýle a rukavice.

18. Do kotelny nevpouštět nepovolané osoby, do kotelny je lze vpustit pouze se svolením majitele a v doprovodu jeho zástupce.

19. Sledujte normální provoz ventilace, správné fungování osvětlení a komunikačních zařízení.

20. Splnit požadavky Lokalizačního a eliminačního plánu pro všechny druhy havárií v plynárenském sektoru kotelny.

21. Veškeré zápisy o provedené práci v kotelně do provozního deníku musí být provedeny včas, nikoli na konci směny.

Aby se zabránilo korozi vnějšího povrchu potrubí, musí být teplota vody vstupující do kotle alespoň 70 stupňů Celsia. Pokud se sníží, zapněte recirkulační čerpadlo, které odběrem vody na výstupu z kotle zvýší teplotu vstupní vody. V tomto případě se teplota nastavuje ventilem recirkulační jednotky nebo ventilovým regulátorem.

Pro zajištění spolehlivé a nepřerušované cirkulace vody v kotli a systému je nutné mít na paměti, že jedno ze síťových čerpadel musí být v automatické pohotovostní poloze (ATS): – otevřete sací a výtlačný ventil a nastavte provozní režim tlačítko pro jeho samočinné spuštění v případě nouzového výpadku proudu.

Provozuschopnost tlakoměrů se kontroluje připojením k atmosféře pomocí třícestného ventilu alespoň jednou za směnu. Všechny kontroly musí být zaznamenány v provozním deníku.

Mechanik přístrojů je povinen minimálně jednou za půl roku zkontrolovat provozní tlakoměr kontrolním tlakoměrem, který má stejnou stupnici a třídu přesnosti jako zkoušený tlakoměr, přičemž výsledky zapíše do kontrolního deníku. Nejméně jednou za 12 měsíců musí tlakoměry projít ověřením s osazením razítka nebo plomby způsobem předepsaným metrologickým dozorem.