Historie těžby uhlí v Rusku je bohatá a sahá až do starověku. První pokusy o těžbu uhlí v Rusku se datují do XNUMX. století. Když začali rozvíjet uhelná ložiska v oblasti Nižního Novgorodu a Uralu. Průmyslová těžba uhlí však začala v Rusku v polovině XNUMX. století v souvislosti s industrializací země. Ocelárny, železnice a další průmyslová odvětví vyžadovala velké množství paliva, což vedlo ke zvýšení produkce uhlí.

Na konci XNUMX. a na začátku XNUMX. století zažilo Rusko rychlý růst uhelného průmyslu. Nová ložiska byla objevena v oblastech Kuzbass, Donbass, Kuzněck pánev a dalších oblastech země. Uhlí se stalo klíčovým palivem pro průmysl a energetiku.

V poválečných letech se Sovětský svaz stal jedním z největších producentů a spotřebitelů uhlí na světě. Rusko se obohatilo o bohatá naleziště černého uhlí a nyní je jedním z předních producentů uhlí. S pokrokem technologie a zaváděním moderních metod těžby uhlí se průmysl stal efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Dnes Rusko pokračuje v aktivním průzkumu uhelných ložisek a poskytuje zemi a exportním trhům vysoce kvalitní uhlí. Uhelný průmysl nadále hraje klíčovou roli v ekonomice země, poskytuje pracovní místa a důležitý zdroj příjmů pro mnoho regionů.

Metody těžby uhlí

Existuje několik hlavních způsobů, jak získat tento cenný zdroj, každý s jedinečnými metodami a technologiemi. Podíváme se na dvě hlavní metody těžby uhlí: otevřenou a uzavřenou, přičemž identifikujeme jejich rysy v kontextu moderního uhelného průmyslu.

Otevřená metoda

Povrchová těžba uhlí je jednou z hlavních metod získávání tohoto cenného zdroje ze země a je široce používána ve velkých uhelných ložiskách po celém světě. Tato metoda, známá také jako povrchová těžba, se používá, když se ložiska uhlí nacházejí blízko povrchu země nebo jsou pokryta tenkou vrstvou zeminy. Mezi taková ložiska patří lomy, kde se uhlí těží pomocí strojů a trhacích prací. Otevřená metoda má určité výhody, včetně ekonomických výhod a vysoké produktivity, což z ní činí preferovanou možnost pro uspokojení celosvětové poptávky po černém uhlí.

 • Geologický průzkum. Před zahájením těžby uhlí se provádějí geologické studie, které určí umístění ložisek uhlí, jejich velikost a kvalitu.
 • Odstranění vrchních vrstev půdy. Nejprve se odstraní vrchní vrstva zeminy a horniny, nazývaná překryv, aby se odkryly uhelné vrstvy.
 • Vrtání a tryskání. Po odstranění podložky se provede vrtání pro umístění výbušnin. Výbuchy se používají k rozbití uhelných vrstev na menší kusy, které lze snadno odstranit a přepravit.
 • Těžba a doprava.Úlomky uhlí se těží a dopravují na místo zpracování pomocí těžké techniky, jako jsou bagry a sklápěče. Uhlí se poté posílá do zpracovatelských závodů, kde je vyčištěno a připraveno k prodeji.
 • Ekonomická efektivita. Povrchová těžba uhlí je zejména u velkých ložisek obvykle nákladově efektivnější metodou než hlubinná těžba.
 • Vysoký výkon. Tato metoda umožňuje těžit velké objemy uhlí v krátkém časovém období pomocí výkonných strojů a výbušnin.
 • Bezpečnost. Tato metoda je pro pracovníky často méně nebezpečná než podzemní těžba, protože je sníženo riziko závalů a jiných nehod.
 • Velké zásoby uhlí. Objevená ložiska obvykle obsahují velké zásoby uhlí, což zajišťuje stabilní dodávky na dlouhou dobu.
READ
Jak se zbavit vodních stop na skle?

Povrchová těžba uhlí je i nadále jedním z hlavních způsobů, jak uspokojit světovou poptávku po tomto důležitém zdroji energie a průmyslových surovin.

soukromá metoda

Uzavřená těžba uhlí je technologický postup, který se používá tam, kde jsou ložiska uhlí hluboko pod zemí a nelze je bezpečně dobývat povrchovou těžbou. Tato metoda, známá také jako podzemní těžba, zahrnuje vytváření šachet a štol k těžbě uhlí z podzemních slojí.

 • Průzkum a design. Počáteční fáze zahrnuje geologické studie, které určují umístění uhelných slojí a jejich kvalitu. Na základě výsledků výzkumu je vypracován návrh dolu.
 • Stavba dolu. Stavba dolu je komplexní proces, který zahrnuje vytváření vertikálních nebo šikmých vrtů, podzemních štol a komunikací pro těžbu a přepravu uhlí.
 • Těžba a doprava. Uhlí se těží pomocí specializovaných mechanismů a dopravuje se na místo zpracování uvnitř dolu nebo podzemními štolami.
 • Obohacení a příprava k prodeji.Po těžbě je uhlí zušlechťováno, aby se zlepšila jeho kvalita a vhodnost pro použití v různých průmyslových odvětvích. Uhlí je pak připraveno k prodeji.
 • Security. Podzemní těžba snižuje riziko nehod a udržuje pracovníky v bezpečí, protože uhelné vrstvy jsou podepřeny horninou.
 • Ekologická kompatibilita. Metoda uzavřené těžby snižuje dopad na životní prostředí, protože většina procesu probíhá pod zemí.
 • Přístup k hlubokým ložiskům. Uzavřená těžba umožňuje těžbu uhlí z hlubokých slojí, což rozšiřuje zásoby zdrojů a zajišťuje stabilní těžbu po dlouhou dobu.

Uzavřená metoda těžby uhlí hraje klíčovou roli v globálním energetickém sektoru, poskytuje suroviny různým průmyslovým odvětvím a přispívá k ekonomickému rozvoji regionů, kde probíhá hlubinná těžba.

Benefice uhlí

Zušlechťování uhlí je důležitou etapou v procesu těžby uhlí s cílem zlepšit jeho kvalitu a vhodnost pro využití v průmyslu a energetice. Tento proces zahrnuje řadu fyzikálních a chemických metod zaměřených na odstranění nečistot a minerálů a zvýšení energetické hodnoty uhlí. Zušlechťování uhlí zlepšuje vlastnosti uhlí, snižuje obsah vlhkosti a zvyšuje tepelnou účinnost.

Některé z klíčových aspektů procesu získávání uhlí zahrnují následující:

 • Třídění a separace. Uhelné brikety se třídí podle velikosti a hustoty, aby se izolovaly cennější frakce.
 • Flotace. Použití speciálních chemikálií k oddělení minerálů od uhelných částic, což pomáhá zlepšit kvalitu uhlí.
 • Karbonizace. Proces ohřevu uhlí za nepřítomnosti vzduchu, který zvyšuje obsah uhlíku a snižuje obsah nečistot.
 • Proplachování. Uhelné brikety se promývají speciálními činidly k odstranění minerálů a jiných nečistot.
 • Hořící. Proces spalování uhlí ve speciálních pecích k odstranění vlhkosti a některých nežádoucích látek, zvýšení tepelné účinnosti uhlí.
 • Energie. Vyčištěné uhlí se používá v tepelných elektrárnách k výrobě elektřiny, což zvyšuje účinnost spalovacího procesu.
 • Hutnictví. Uhlí, které prošlo procesem obohacování, je důležitou surovinou při výrobě železa a oceli, poskytuje vysoké teploty při tavení kovu.
 • Chemický průmysl. Vyčištěné uhlí se používá při výrobě chemických produktů a uhlíkových materiálů.
READ
Jak fungují posuvné dveře?

Benefitování uhlí hraje klíčovou roli při zvyšování efektivity výroby a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Zlepšením kvality uhlí v této fázi výroby je zajištěno efektivní využití tohoto významného přírodního zdroje v různých průmyslových odvětvích.

Jak se těží uhlí?

Lidé používali uhelné palivo již od starověku. Jeho hořlavost a přenos tepla, doba udržení tepla v ohništi se staly spásou lidí v chladných obdobích, která se na naší planetě cyklicky vystřídala. Uhlí se v moderní době aktivně využívá, v palivovém a energetickém komplexu patří spolu s ropou a plynem mezi tři hlavní suroviny.

Jak vznikala ložiska uhlí?

Největší ložiska uhlí v Rusku

Největší ložiska uhlí v Rusku

Ložiska uhlí vznikala v místech obrovských zelených ploch. Jedná se o prastarou organickou hmotu, která zůstává po smrti stromových plantáží. Aby se mrtvé rostliny staly uhlím, jsou nutné určité podmínky: dřevěné úlomky nesmí hnít pod vlivem bakterií. To je možné pouze tehdy, pokud spadnou pod bažinovou vodu a poté pod zem, kde neproudí kyslík. Uhlí je považováno za minerál těžený z horninových vrstev umístěných v různých hloubkách.

Jak se nacházejí a rozvíjejí ložiska uhlí?

Místa, kde je na planetě uhlí, jsou již dávno prozkoumána. Jeho zásoby v různých zemích jsou obrovské, vystačí na vytápění a průmyslové potřeby na téměř tři století. Ale Podle geologů jich může být více, protože hlubinné geologické průzkumy na přítomnost uhelného paliva nebyly prováděny ve všech částech světa. Rozvoj uhelných ložisek je relevantní a přináší značné příjmy státům, které se zabývají těžbou tohoto masivního černého zlata. Proces rozvoje ložisek se provádí v závislosti na terénu a hloubce uhelných slojí.

Metody těžby uhlí

Otevřená cesta

Objevena metoda těžby uhlí

Povrchová těžba uhlí

Otevřená metoda sestává z otevřeného uhlí, které má zpravidla obrovskou velikost a působivou hloubku. Proces zahrnuje otevření horních vrstev zemské kůry, pod kterými se nachází ložisko uhlí. Střecha se odstraňuje pomocí vlečných lan – výkonných bagrů. Na otevřeném řezu začnou pracovat rotační rypadla, které těží nerosty pomocí kbelíků. Dále pak nakládka do vagonů nebo kamionů.

Podzemní těžba

Schéma uhelného dolu

Schéma uhelného dolu

Podzemní těžba je stavba dolů, které vedou do obrovských uhelných pánví. Mají mnoho větví a jsou vícevrstvé. Účinnost těchto dobývání je mnohem vyšší než v povrchových dolech, vyrobené uhlí je kvalitnější, protože obsahuje méně nečistot. Tato metoda je však nebezpečná, protože jsou možné úniky plynu, záplavy a kolapsy.

READ
Co je součástí sady rolety?

Hydraulická metoda těžby uhlí

Hydraulická metoda těžby uhlí

Hydraulická metoda těžby uhlí

Hydraulický způsob rozvoje uhelných ložisek je považován za nejmodernější. Začal se používat relativně nedávno ve 30. letech minulého století. Optimálně však nahrazuje nebezpečnou práci horníků, protože uhlí je přiváděno vzhůru z porubu proudem vody pod tlakem. K tomuto účelu se používá speciální zařízení – hydraulické monitory a čerpadla. Proud vody odlamuje uhlí a dopravuje ho systémem trubek nebo žlabů v štolách. V tomto případě se využívá podzemní voda, což šetří peníze vynaložené na proces těžby.

Povrchová těžba je považována za nejekonomičtější metodu, těžební metoda za nejdražší, zatímco odborníci označují hydraulickou technologii za středně nákladný vývoj a perspektivní do budoucna.

Přeměna ložisek dřeva na uhlí probíhá ve dvou fázích. Nejprve vzniká rašelina a z ní uhlí. Prouhelnění je tvrdnutí rašeliny na dně rašelinišť vlivem vysokých tlakových teplot a dlouhého časového úseku. Uhelné horniny se stávají minerálem a absorbují plyny, vlhkost a uhlík. V závislosti na stáří (stupeň karbonizace) a obsažených složkách se uhlí vyrábí v různých typech.

Lignit (hnědé uhlí)

Lignit (hnědé uhlí)

Lignit (hnědé uhlí)

Lignit (hnědé uhlí) – první stupeň karbonizace – od hnědé po černou barvu, vláknitý, dobře hoří v průmyslových pecích, ale málo se používá pro vytápění domů; černé uhlí (subbituminózní a bituminózní) s nízkovláknitou strukturou, vysokou výhřevností, se využívá v energetice a v bytových a komunálních službách.

Antracit a grafit

Antracit

Antracit – má černou pryskyřičnou barvu, nejvyšší obsah uhlíku a vysokou výhřevnost a je nejlepší surovinou pro vytápění; Grafit je dřevěný porézní uhlík.

Zásoby uhlí v Rusku

Rusko má 5,5 % světových zásob uhlí. Na našem území jsou všechny jeho odrůdy, nejslibnější uhelné pánve jsou Kuzbass, Kansko-Achinsky, Pečora, Doněck (Rostovská oblast), Irkutsk-Cheremkhovo, Jižní Jakutsk. Uhelná ložiska v Primorye, Transbaikalii a Novosibirské oblasti se začínají aktivně rozvíjet.

Pokud najdete chybu, zvýrazněte část textu a klikněte Ctrl + Enter.