Při jaké kapacitě by měly být lahve na stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny opatřeny pasem?

V jakém dokumentu se zaznamenávají výsledky kontroly provozuschopnosti bezpečnostních zařízení a informace o jejich nastavení?

V jakém případě by měla být provedena mimořádná kontrola plavidel v provozu?

Zástupce které organizace by se měl podílet na práci komise pro testování znalostí personálu obsluhujícího nádoby s rychlouzávěrem?

Ve kterém dokumentu by měl být uveden postup a načasování kontroly provozuschopnosti bezpečnostních zařízení v závislosti na podmínkách technologického procesu?

Na základě čeho by měl být stanoven počet odpovědných osob pro provádění kontroly výroby nad dodržováním požadavků průmyslové bezpečnosti při provozu tlakových nádob?

Která organizace může vypracovat lodní pas pro registraci plavidel, která nemají technickou dokumentaci výrobce?

V jakých případech by měla plavidla, na která se vztahují pravidla, podléhat technické kontrole?

Co je uvedeno v osvědčení vydaném osobě pro oprávnění k obsluze plavidel, k jejichž obsluze je tato osoba oprávněna?

Při jaké teplotě vody by měla být provedena hydraulická zkouška nádoby, pokud technické specifikace neuvádějí konkrétní povolenou hodnotu teploty pod podmínkou zabránění křehkému lomu?

O kolik smí překročit tlak v nádobách s tlakem od 0,3 do 6,0 MPa před uvedením pojistného ventilu do činnosti?

Na které nádoby se vztahují Pravidla pro konstrukci a bezpečný provoz tlakových nádob?

Kolik dní předem je vlastník plavidla povinen informovat osobu provádějící určenou práci o nadcházející kontrole plavidla?

V jakém případě by měly být kryty poklopů vybaveny zvedacím a otočným nebo jiným zařízením pro jejich otevírání a zavírání?

Jak často by měly být prováděny dodatečné kontroly provozních tlakoměrů pomocí kontrolního tlakoměru?

V jaké výšce by měly být úložné plochy lahví, od podlahy po spodní vyčnívající části střešní krytiny?

Která z následujících věcí je odpovědností vlastníka plavidla zajistit, aby bylo plavidlo udržováno v dobrém stavu a vytvořit bezpečné pracovní podmínky?

Co je zahrnuto v seznamu údajů, které musí být vyraženy a jasně viditelné na horní kulové části každého válce?

Jak často by se měla provádět technická kontrola u nádob, které jsou v provozu a nepodléhají registraci u Rostechnadzor, pracují s prostředím, které způsobuje korozi materiálu rychlostí maximálně 0,1 mm/rok?

Co je zahrnuto v seznamu přípravných prací před provedením vnitřní prohlídky a hydraulické zkoušky plavidla?

READ
Jak správně ošetřit dřevo olejem?

Kdo by měl být nařízením organizace jmenován odpovědným za udržování plavidel v dobrém stavu a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro ně?

Z jakého z uvedených důvodů zjištěných na základě výsledků kontroly plavidel v provozu by měl být provoz plavidla zakázán?

Jak často by měli osoby odpovědné za řízení výroby provádět vnější a vnitřní kontroly nádob registrovaných u Rostechnadzor a pracujících s prostředím, které způsobuje korozi materiálu rychlostí vyšší než 0,1 mm/rok?

Jak často by měl odborník z organizace s licencí od Rostechnadzor provádět zkoušky průmyslové bezpečnosti technických zařízení (nádob) provádět hydraulickou zkoušku zkušebním tlakem nádoby registrované u Rostechnadzor, pracující s médiem, které způsobuje korozi materiálu rychlostí ne více než 0,1 mm/rok?

Kdo by měl vybírat množství, typ armatury a místo její instalace na základě konkrétních provozních podmínek a požadavků Pravidel?

Jak často by se měla provádět technická kontrola u nádob, které jsou v provozu a nepodléhají registraci u Rostechnadzor, pracují s prostředím, které způsobuje korozi materiálu rychlostí vyšší než 0,1 mm/rok?

Tento článek pojednává o výhodách a nevýhodách nejběžnějších metod umístění červené šipky, jakož i o souladu těchto metod s regulačními dokumenty a potřebami podniků, které provozují tlakoměry.

Kořen problému

Na číselníku tlakoměru musí být červená značka – toto ustanovení je společné pro všechny normy, které upravují provoz zařízení pracujících pod tlakem.

Specialisté zodpovědní za dodržování výrobních norem často nevědí o možných možnostech použití červené značky a při příjmu zařízení s chybějící šipkou při instalaci tlakoměrů se nezávisle snaží tuto značku implementovat. Problém je zpravidla řešen pomocí jednoduchých technologií a použitím improvizovaných materiálů, což ne vždy odpovídá provozním potřebám a nezajišťuje plně stabilitu polohy značky po dobu životnosti zařízení.

Normy, kterými se řídí kontrolní orgány

Nejprve bych se rád pozastavil nad normami, kterými se technici řídí při instalaci tlakoměrů, některá ustanovení jsou společná pro všechna zařízení pracující pod tlakem a některá jsou závazná pro použití pouze v určitých odvětvích hospodářství.

PRAVIDLA PRO KONSTRUKCI A BEZPEČNÝ PROVOZ NÁDOB PROVOZOVANÝCH POD TLAKEM PB 03-576-03

5.3.4. Majitel nádoby musí označit stupnici tlakoměru červenou linkou označující provozní tlak v nádobě. Namísto červené linky je dovoleno připevnit kovovou destičku natřenou červeně na tělo tlakoměru a těsně přiléhat ke sklu tlakoměru.

READ
Jak vypočítat požadovaný tlak čerpadla?

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO PROVOZ HLAVNÍCH PLYNOVODŮ.

6.41. “. Tlakoměry na plynovodech a zařízeních s tlakem rovným nebo větším než 10 MPa musí mít pryžové zátky (zátky) chránící pouzdro před zničením v případě průchodu plynu do Bourdonových trubic, nebo ochranné zařízení vyrobené z plexiskla, které chrání obsluhující personál před úlomky v případě zničení.”

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA V ROPNÉM A PLYNÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

5.1.19. „Tlakoměry je nutné volit s takovou stupnicí, aby limit pro měření pracovního tlaku byl ve druhé třetině stupnice. Na číselníku tlakoměrů musí být červená linka nebo červený štítek připevněný ke sklíčku tlakoměru přes dílek stupnice odpovídající povolenému provoznímu tlaku. . “

STO GAZPROM 2-3.5-454-2010.

13.1.28 „. Na stupnici stacionárních indikačních měřicích přístrojů je nakreslena červená čára odpovídající nejvyšší přípustné hodnotě měřené veličiny.“

PRAVIDLA PRO TECHNICKÝ PROVOZ HLAVNÍCH PLYNOVODŮ VRD 39-1.10-006-2000

9.1.29. “. Na stupnici stacionárních měřicích přístrojů musí být červená čára odpovídající mezní hodnotě měřené hodnoty.”

9.4.18. Stupnice nejkritičtějších stacionárních měřicích přístrojů, které nemají odpovídající limitní indikátory, by měly být označeny červenými značkami mezních hodnot kontrolovaného parametru. Seznam takových zařízení schvaluje hlavní inženýr zařízení.

PŘEDPISY PRO TECHNICKÝ PROVOZ PLYNOVÝCH STANIC HLAVNÍCH PLYNOVODŮ VRD 39-1.10-069-2002

3.1.48. Všechny tlakoměry musí mít červenou značku označující maximální přípustný provozní tlak plynu.

NAOP 1.1.23-1.02-83 PRAVIDLA PROVOZU A BEZPEČNOSTI ÚDRŽBY AUTOMATIZACE, TELEMEHANIZACE A POČÍTAČOVÉHO ZAŘÍZENÍ V PLYNÁRENSKÉM PRŮMYSLU

3.92. Stupnice stacionárních elektrických měřicích přístrojů musí mít červenou čáru odpovídající jmenovité hodnotě měřené hodnoty.

Kromě toho jsou podobná ustanovení o přítomnosti a způsobech provádění „červené značky“ obsažena v následujících vyhláškách Gosgortekhnadzor Ruska:

ze dne 27.05.03. 40. 12 N 609 schválila Bezpečnostní pravidla pro zařízení využívající zkapalněné uhlovodíkové plyny (PB 03-19.06.03-4777), registrovaná Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne XNUMX. XNUMX. XNUMX, registrace N XNUMX;

ze dne 04.03.2003 N 6 schválena „Bezpečnostní pravidla pro provoz čerpacích stanic na zkapalněný plyn“ (PB 12-527-03), registrovaná Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 25.03.2003, reg. N 4320 a oficiálně zveřejněno v ruských novinách, N 120/1, 21.06.2003. XNUMX. XNUMX (zvláštní vydání);

ze dne 18.03.2003 N 9 schválena „Bezpečnostní pravidla pro systémy distribuce a spotřeby plynu“ (PB 12-529-03), registrovaná Ministerstvem spravedlnosti Ruska dne 04.04.2003. 4376. 102, reg. N 29.05.2003, oficiálně zveřejněno v ruských novinách, N XNUMX, XNUMX.

READ
Jak šířit vermikulit?

Obecná ustanovení a nuance Bezpečnostních pravidel

Předložené normy si poněkud odporují, pokud jde o způsob aplikace červené značky, ale co je společné všem normám, je označení, že tato značka musí být na tlakoměru.

Některé předpisy uvádějí, že šipka musí udávat jmenovitý provozní tlak, jiná pravidla uvádějí, že šipka musí udávat maximální přípustnou hodnotu tlaku;

Stejné rozdíly existují při určování způsobu použití ochranné známky. „BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V ROPNÉM A PLYNÁŘSKÉM PRŮMYSLU“ tedy říkají, že ručička na manometru musí být provedena ve formě červené čáry nebo štítku připevněného k tělu. Jiné normy pouze říkají, že červená značka musí být prostě přítomna, bez konkrétních pokynů, jaký typ má tato značka mít.

Domácí řešení

Bezprostředně je třeba zdůraznit, že každé řešení tohoto typu se může stát potenciálně zdrojem potíží ze strany kontrolních orgánů, nemluvě o tom, že tento přístup spíše špatně odpovídá potřebám výroby. Mezi ruční metody patří:

Nanesení barevné linky na ochranné sklo tlakoměru;

Červená čára je vyrobena ve formě nálepky (polymerové fólie), nanesené na tělo a sklo;

Ukazatel je vyroben ve formě tuhého obložení na těle tlakoměru, bez spolehlivého upevnění (pro možnost změny jeho polohy)

Červená čára vypadá jako kovová deska připevněná k tělu

Aplikace prvku barvou nebo ve formě nálepky na tělo a sklo

Tato řešení mohou v extrémních případech sloužit jako dočasné opatření, protože mají řadu významných nevýhod. Barva nanášená přímo na ochranné sklo tak může být zničena vlhkostí a během údržby zařízení může dojít k náhodnému vymazání čáry. Totéž platí pro polymerovou fólii, ze které je samolepka vyrobena. Při provozu tlakoměrů ve volně přístupných podmínkách může kdokoli, kdo je v blízkosti, indikátor vyměnit nebo poškodit, takové řešení neznamená žádnou ochranu proti vandalům.

Kromě toho, pokud je šipka namalována, může změna provozních parametrů zařízení vyžadovat změnu polohy šipky, pro kterou bude nutné ji vymazat nebo přelakovat. Při vymazání může dojít k poškození vrstvy laku nanesené výrobcem, což vede ke korozi a předčasnému selhání tlakoměru. Pokud je šíp vyroben ve formě tuhé podložky, která není připevněna k tělu, může být tato podložka během údržby také posunuta.

READ
Jak udělat šatnu v malé ložnici?

Červená čára vypadá jako kovová deska připevněná k tělu

Šíp je ve formě kovové platiny, připevněný k tělu šrouby a svařeným švem, což eliminuje náhodné i úmyslné posunutí. To však určuje i nemožnost použití metody v podmínkách periodických změn technologického procesu, kdy je potřeba změnit polohu šipky. Nevýhodou je navíc možnost porušení těsnění zařízení, ke kterému může dojít při vrtání otvorů pro šrouby (případně v důsledku popálení elektrodou při svařování).

Připravené řešení

Metody navrhované samotným výrobcem zařízení jsou mnohem spolehlivější. Při výběru tlakoměru se odpovědný pracovník může řídit pouze kritérii souvisejícími s výrobními potřebami a mít naprostou jistotu, že zařízení splňují Bezpečnostní pravidla. Výrobci zařízení mohou nabídnout následující řešení:

Redline je ve formě kovové desky připevněné k tělu;

Červená čára vypadá jako kovová nebo plastová deska připevněná k tělu nestacionárním držákem;

Červená čára vypadá jako kovová deska připevněná ke svorce;

Červená čára je vytvořena ve formě šipky namontované na samotném mechanismu tlakoměru (na stejném prvku jako šipka označující skutečný tlak).

Červená linka je aplikována přímo na číselník

Ukazatel jmenovitého (nebo maximálního možného) tlaku je na číselníku z výroby nalakován červenou barvou. Toto řešení je poměrně spolehlivé, protože plně odpovídá očekávaným provozním podmínkám tlakoměru. Ukazatel nelze náhodně odstranit nebo změnit, protože zařízení je utěsněno a k otevření ochranného skla je zapotřebí speciální nástroj.

Takové řešení lze aplikovat, pokud je předem znám provozní (maximální) tlak (regulován technickými podmínkami, které jsou závazné). Na druhou stranu takové řešení nelze aplikovat, pokud jsou technické podmínky (tlakové úrovně) určovány samostatně při výrobě. Původně aplikovaná linka by musela být odstraněna a aplikována nová – jedná se o poměrně pracný proces, zejména za podmínek trvalých změn technologického procesu pod vlivem různých faktorů.

Červená čára vypadá jako kovová nebo plastová deska připevněná k tělu nestacionárním držákem

K realizaci takového řešení se používá distanční mechanismus nebo plastové svorky, to umožňuje měnit polohu ukazatele podle potřeby a to lze provést přímo za provozu. Tato výhoda má však i stinnou stránku – ručička může být změněna náhodně, pod vlivem vibrací, při údržbě zařízení nebo úmyslně osobou, která chce způsobit škodu.

READ
Jak vypočítat, kolik vlečky je potřeba?

Řešení lze aplikovat pouze v případě, že uvedené faktory chybí – údržba se provádí poměrně zřídka, nedochází k vibracím a přístup k tlakoměrům je omezen na omezený počet osob.

Červená čára vypadá jako kovová deska připevněná ke svorce

Tento způsob instalace indikátoru je spolehlivější než výše popsaný upevňovací mechanismus se svorkami a také umožňuje rychle změnit polohu indikátoru tlaku. Výhodou je, že to vyžaduje určité úsilí – musíte odšroubovat svorku, zafixovat šipku v nové poloze a zajistit konstrukci pomocí nástroje.

V tomto případě nehovoříme o náhodné změně polohy ukazatele, pohyb šipky nemůže způsobit ani vibrace zařízení, ani neopatrné pohyby personálu. Ani v tomto případě však nejde o kompletní antivandalskou ochranu, při použití tlakoměru v otevřeném prostoru může dojít k odlomení jehly neoprávněnými osobami z chuligánských důvodů.

Červená čára je provedena ve formě šipky, která je součástí provedení tlakoměru

Jedná se o nejspolehlivější možnost pro splnění regulačních požadavků, protože plně poskytuje ochranu proti možnému pohybu jehly. Ukazatel je přístupný pouze po odstranění ochranného skla pomocí speciálního klíče. Řešení je univerzální, protože je vhodné pro provoz zařízení v podmínkách statického tlaku i v podmínkách, kdy se mohou měnit technické parametry.

Přítomnost červené šipky pod sklem znemožňuje náhodnou změnu ukazatele. Všestrannost této možnosti značení spočívá v tom, že při změně parametrů tlaku nebo provozních podmínek tlakoměru může odpovědný pracovník změnit polohu ručičky pomocí speciálního klíče. Zařízení s označením v podobě červené šipky pod sklem lze proto použít v jakémkoli výrobním prostředí.

Tento přístup k provedení červené značky se používá u přístrojů s nerezovým tělem, u tlakoměrů, jejichž povinnou podmínkou použití je těsnost, metoda se používá při konstrukci přístrojů s bajonetovým pláštěm.

Abychom shrnuli popis způsobů implementace „červené šipky“, je třeba říci, že neexistuje univerzální řešení, které by jednoznačně splňovalo všechna kritéria najednou – Bezpečnostní pravidla (požadavky kontrolních orgánů), potřeby výroby, cenové preference vlastníků. Doufáme však, že s ohledem na výhody a nevýhody každé metody aplikace „červené šipky“, jakož i na míru shody každé metody s normami upravujícími použití tlakoměru, bude snazší vybrat optimální možnost pro každý konkrétní případ.

Prodej tlakoměrů, tlakoměrů a vakuoměrů, vakuometrů, termomanometrů, teploměrů, doplňkového vybavení.