Účel lekce – zvládnout metodiku stanovení výše nájemného za vybavení.

Teoretické základy

Při praktické implementaci současných ustanovení o nájemních a leasingových vztazích je největší úskalí posouzení nájemného, ​​které by mělo zajistit ekonomický zájem pronajímatele i nájemce při leasingu a užívání pronajatých vozů. Zároveň musí být zajištěna garance splácení finančních prostředků pronajímateli, prospěch nájemce a ekonomická ochrana možného rizika, které se kumuluje ve skladbě prvků nájemného a metodických přístupech ke stanovení jejich hodnot.

Na základě těchto pozic zahrnuje platba nájemného (AP) následující hlavní prvky:

kde A jsou odpisy strojů určených k renovaci;

SP – platby pojištění;

M – část zisku nájemce;

Пр – další náklady stanovené nájemní smlouvou.

Zvláštností navrhovaného mechanismu pro výpočet prvků placení nájemného je to, že jejich hodnoty jsou závislé na změnách hodnoty vozu, jak se zvyšuje opotřebení (ztráta původní hodnoty vozu).

1.Definice prvků nájemného

1.1. Výpočet výše odpisů.

Při posuzování výše odpisů se vychází z odhadované hodnoty (RV), která je určena vzorcem

kde Cн – cena vozu;

Нtt – obchodní marže, náklady na dodání a předprodejní servis, Ntt = (0,05 – 0,1) Cн;

L – likvidační hodnota stroje, L = (0,15 – 0,3) Cн.

Účetní hodnota stroje je

Rozložení vypočtené hodnoty odpisů do let životnosti strojů je provedeno úměrně jejich opotřebení.

Velikost odpisů (At) pro t let životnosti je určeno vzorcem

kde I je míra opotřebení stroje za t let životnosti, %.

1.2. Výpočet poplatků za úvěr.

Zahrnutí poplatku za zapůjčení do nájemného je dáno tím, že pronajímatel při koupi vozu určeného k pronájmu mohl využít úvěr. Za použití úvěru musí zaplatit. Na druhou stranu, pokud pronajímatel vloží peníze do banky, dostane z vložených peněz odpovídající procento výnosu. Nájemce vozu tedy musí pronajímateli uhradit náklady na splacení úvěru nebo případný příjem. Poplatek za úvěr (výnos) je určen vzorcem

kde K je poplatek za zapůjčení v procentech z účetní hodnoty vozu;

T je doba splácení úvěru.

Poplatek za zapůjčení je rozložen na roky provozu pronajatých vozů v poměru k jejich opotřebení. V tomto případě výše poplatku za zapůjčení za t let životnosti stroje (ПCDt) se určuje podle vzorce

READ
Jak připravit maltu ze šamotové hlíny na pokládku kamen?

1.3 Výpočet pojistného.

Pojištění vozidla může uzavřít pronajímatel nebo nájemce. V případě, že pojištění zajišťuje pronajímatel, jsou pojistné platby zahrnuty v nájemném. Výše pojistného se určuje na základě skutečné hodnoty vozu (zbytkové hodnoty) a stanovené sazby. Roční výše pojistného je určena vzorcem

kde SP jsou platby pojištění v t-tém roce užívání vozu;

C je stanovená pojistná sazba v procentech ze zůstatkové hodnoty vozu.

C je zůstatková cena vozu v t-tém roce užívání, která je určena vzorcem

Leasing je obchodní transakce, která dává právo jedné straně nájemní smlouvy (nájemci) užívat majetek ve vlastnictví druhé strany (pronajímatele) po určitou dobu (dobu pronájmu) k pravidelným platbám (leasingové platby). Podmínky pronájmu jsou rozděleny do tří typů:

pronájem (doba pronájmu od několika dnů do 2-3 měsíců);

ochlupení (od 2-3 měsíců do roku);

leasing (doba pronájmu delší než rok).

Výše nájemného hrazeného vlastníkem nemovitosti je stanovena na základě stanovené finanční efektivnosti leasingu zařízení.

Výši plateb za pronájem zařízení, pokud jsou prováděny v pravidelných intervalech ve stejných částkách, lze určit pomocí vzorců souvisejících s nájemným. Pokud jsou například leasingové splátky provedeny jednou na konci roku, bude výše této platby určena podle vzorce:

kde je roční nájemné;

– koeficient snížení roční konstantní anuity;

– náklady na vybavení v době jeho pronájmu;

– náklady na vybavení na konci doby pronájmu;

– míra návratnosti, % vypočtená ročně.

Stanovený standard návratnosti, aby pronajímatel získal určitý zisk, musí být vyšší než odpisová sazba zařízení (AO). Rozdíl mezi mírou návratnosti a odpisovou sazbou určí ziskovost operace pronájmu:

i AO = dx (6.2.)

kde dx – příjem pronajímatele, %.

n – doba pronájmu, roky.

Pokud jsou platby provedeny na začátku roku, bude výše leasingové splátky určena podle vzorce:

Pokud budou platby prováděny několikrát ročně (pkrát) platby na konci období, pak bude roční výše leasingových splátek určena podle vzorce:

Pokud jsou platby prováděny několikrát ročně jako v předchozím případě, ale na začátku období, bude roční výše leasingových plateb určena podle vzorce:

READ
Co znamená slovo veranda?

Hodnota charakterizuje roční platbu za pronájem, která poskytuje danou ziskovost z pronájmu zařízení.

Platba za pronájem může zahrnovat poplatek za opravy a údržbu pronajatého zařízení.

Částka jedné platby () zaplacená za období kratší než jeden rok (například měsíc, čtvrtletí atd.) se určuje podle vzorce:

kde p – počet plateb během roku.

Nájemce se rozhoduje, zda si tuto nemovitost pronajme za podmínek nabízených majitelem, nebo zda je lepší koupit si novou. Jeho rozhodnutí je založeno na srovnání moderních (daných k datu výpočtu všech budoucích plateb) hodnot dvou peněžních toků:

tok plateb určený nájemní smlouvou (A);

tok plateb spojených s pořízením majetku (P).

Diskontní sazba () použitá nájemcem ve výpočtech se musí rovnat skutečné hodnotě peněz, tj. sazbě peněžního trhu.

Pokud jsou platby nájemného prováděny podle schématu plateb nájemného, ​​pak aktuální hodnota tohoto toku plateb (A) bude určeno podle vzorců:

pokud budou platby provedeny jednou na konci roku:

pokud budou platby prováděny několikrát ročně:

Protože nákup drahé nemovitosti se nejčastěji provádí na úvěr, dále pak aktuální hodnota toku plateb spojených s nákupem vybavení (P), lze určit podle vzorce:

kde je uvedena výše záloh souvisejících s koupí nemovitosti ke dni vypořádání;

– urgentní platba, tzn. roční výši plateb spojených se splácením úvěru;

– doba splatnosti záloh v letech;

– výše plateb souvisejících se splácením úvěru uvedená ke dni vypořádání;

– doba půjčky, roky;

– náklady na vybavení v den splacení úvěru;

– zůstatková cena zařízení uvedená k datu výpočtu.

Možnost získat vybavení s nejmenší moderní hodnotou (A) nebo (P) je pro nájemce výhodnější.

Pronájem bude také výhodný, pokud je pozorována následující nerovnost:

(6.10.) – pokud jsou platby prováděny jednou ročně;

(6.11.) – pokud jsou platby prováděny vícekrát ročně (-krát).

P R A K T I K U M

6 výzva.1. K dispozici je vybavení v hodnotě 1 milion rublů. Lze pronajmout na dobu 4 let. Návratnost investice do zařízení je stanovena pronajímatelem na 15 % ročně. Náklady na vybavení na konci doby pronájmu jsou stanoveny na úrovni 400 tisíc rublů. Určete výši nájemného, ​​pokud bude zaplaceno:

READ
Co je to antický styl?

na konci každého roku;

na začátku každého roku;

na začátku každého měsíce;

na konci každého měsíce.

Problém 6.2. (pokračování úkolu 6.1.) Podobné vybavení lze zakoupit na úvěr za následujících podmínek: cena 1 milion rublů, zálohová platba 200 tisíc rublů, půjčka je otevřena na zůstatek dluhu ve výši 6% ročně po dobu 5 let. Splácení dluhu bude provedeno ve stejných urgentních platbách, platbách na konci každého roku. Zbytková hodnota zařízení v době splacení dluhu z úvěru bude 400 tisíc rublů. Určete, co je výhodnější: pronajmout nebo koupit vybavení, pokud pronajímatel určil nájemné ve výši 21 tisíc rublů. a navrhuje ji zaplatit na začátku každého měsíce. Opravy budou v obou případech provedeny na náklady uživatele.

Problém 6.3. (pokračování úkolu 6.2.) Podle podmínek problému 6.2. Opravy v případě nákupu a pronájmu budou provedeny na náklady uživatele. Proto nebyly při výpočtech zohledněny stejné částky výdajů. Určete, co je ziskovější: pronajmout nebo koupit zařízení, pokud opravy v případě nákupu zařízení budou prováděny na náklady uživatele: aktuální (TR) ve výši 5 tisíc rublů. v intervalech každých šest měsíců; kapitál (ČR) ve výši 100 tisíc rublů. na konci třetího roku provozu.