Úrazy, ke kterým dojde u zaměstnanců a dalších osob podílejících se na výrobní činnosti zaměstnavatele (včetně osob povinně sociálního pojištění pro pracovní úrazy a nemoci z povolání) při plnění jejich pracovních povinností, podléhají šetření a evidenci podle této kapitoly. jakoukoli práci jménem zaměstnavatele (jeho zástupce), jakož i při provádění jiných zákonných úkonů stanovených pracovněprávním vztahem k zaměstnavateli nebo vykonávaných v jeho zájmu.

Mezi osoby podílející se na výrobních činnostech zaměstnavatele vedle zaměstnanců plnících úkoly na základě pracovní smlouvy patří zejména:

zaměstnanci a další osoby, které se vzdělávají na základě učební smlouvy;

studenti v praktickém výcviku;

osoby s duševními poruchami, které se podílejí na produktivní práci ve zdravotnických a průmyslových podnicích formou pracovní terapie v souladu s lékařskými doporučeními;

osoby odsouzené k trestu odnětí svobody a nucené k práci;

osoby zúčastněné předepsaným způsobem k výkonu společensky účelných prací;

členové výrobních družstev a členové rolnických (farmářských) domácností, kteří se na jejich činnosti osobně podílejí.

Události, v jejichž důsledku oběti utrpěly: tělesná zranění (zranění), včetně těch způsobených jinou osobou, jsou předmětem vyšetřování zavedeným způsobem jako nehody; úpal; hořet; omrzlina; otrava; topit se; zásah elektrickým proudem, blesk, záření; kousnutí a jiná tělesná zranění způsobená zvířaty, včetně hmyzu a pavoukovců; škody v důsledku výbuchů, havárií, ničení budov, staveb a staveb, živelní pohromy a jiné mimořádné okolnosti, jiná poškození zdraví způsobená vnějšími faktory, mající za následek nutnost převedení obětí na jinou práci, dočasná nebo trvalá ztráta jejich schopnosti práce nebo smrt obětí, pokud došlo k následujícím událostem:

v pracovní době na území zaměstnavatele nebo na jiném místě výkonu práce, včetně stanovených přestávek, jakož i v době nezbytné k uvedení výrobních nástrojů a oděvů do pořádku, k provádění dalších úkonů stanovených vnitřním pracovněprávním předpisem před a po skončení práce nebo při výkonu práce mimo stanovenou pracovní dobu zaměstnance, o víkendech a nepracovních svátcích;

při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání vozidlem poskytnutým zaměstnavatelem (jeho zástupcem), nebo osobním vozidlem v případě použití osobního vozidla pro výrobní (služební) účely na příkaz zaměstnavatele (jeho zástupce) nebo po dohodě strany pracovní smlouvy;

při cestě do az místa pracovní cesty, při pracovních cestách veřejnou nebo služební dopravou, jakož i při plnění příkazu zaměstnavatele (jeho zástupce) do místa výkonu práce (přidělení) a zpět, a to i pěšky;

READ
Jak odlišit parkety od dřevěného dřeva?

při jízdě na vozidle jako směnový pracovník v době odpočinku mezi směnami (směnový řidič na vozidle, průvodčí nebo mechanik chlazeného úseku ve vlaku, člen osádky poštovního vozu a další);

při rotační práci v době odpočinku mezi směnami, jakož i při pobytu na lodi (vzduch, moře, řeka, rybaření) v době volna při práci na hlídce a lodi;

při provádění jiných zákonných úkonů způsobených pracovněprávními vztahy se zaměstnavatelem nebo prováděných v jeho zájmu, včetně úkonů směřujících k předcházení katastrofě, nehodě nebo nehodě.

Předmětem šetření stanoveným způsobem jako úrazy jsou i události uvedené v části třetí tohoto článku, pokud k nim došlo s osobami zúčastněnými na stanoveném postupu k účasti na pracích k zabránění katastrofě, havárii nebo jiným mimořádným okolnostem nebo při pracích na odstranit jejich následky.

Článek 3. Základní pojmy používané v tomto federálním zákoně

Pro účely tohoto federálního zákona se používají následující základní pojmy:

předmětem povinného sociálního pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání jsou majetkové zájmy fyzických osob spojené se ztrátou zdraví těchto fyzických osob, pracovní způsobilosti nebo jejich úmrtím v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání;

předměty pojištění – pojištěný, pojistník, pojistitel;

fyzická osoba podléhající povinnému sociálnímu pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s ustanovením odstavce 1 článku 5 tohoto spolkového zákona;

fyzická osoba, která utrpěla poškozením zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání potvrzené předepsaným způsobem a s následkem ztráty pracovní schopnosti;

pojistitel – právnická osoba jakékoli organizační a právní formy (včetně zahraniční organizace působící na území Ruské federace a zaměstnávající občany Ruské federace) nebo fyzická osoba zaměstnávající osoby podléhající povinnému sociálnímu pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu s s odstavcem 1 článku 5 tohoto federálního zákona;

pojistitel – Fond důchodového a sociálního pojištění Ruské federace;

(ve vydání federálního zákona z 14.07.2022 N 237-FZ)

(viz text v předchozím textu)

pojistná událost – předepsaným způsobem potvrzená skutečnost poškození zdraví nebo smrt pojištěného v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, z níž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné krytí;

(ve vydání federálního zákona z 29.12.2015 N 394-FZ)

(viz text v předchozím textu)

pracovní úraz – událost, v jejímž důsledku pojištěný utrpěl úraz nebo jinou újmu na zdraví při výkonu svých povinností podle pracovní smlouvy a v jiných případech stanovených tímto spolkovým zákonem, a to jak na území pojistitele, tak mimo něj , nebo při cestě do místa výkonu práce nebo při návratu ze zaměstnání v dopravě zajišťované pojištěným, která s sebou nesla nutnost převedení pojištěného na jinou práci, dočasnou nebo trvalou ztrátu pracovní schopnosti nebo jeho smrt;

READ
Co znamenají čísla na zpětném ventilu?

(ve vydání federálního zákona z 08.12.2010 N 348-FZ)

(viz text v předchozím textu)

nemoc z povolání – chronické nebo akutní onemocnění pojištěného, ​​které je důsledkem vystavení škodlivým výrobním faktorům a má za následek dočasnou nebo trvalou ztrátu odborné způsobilosti a (nebo) smrt;

(ve vydání federálního zákona z 29.12.2015 N 394-FZ)

(viz text v předchozím textu)

pojistné – povinná platba na povinné sociální pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání, kterou je povinen platit pojistiteli pojistník, vypočtená na základě pojistné sazby, sleva (přirážka) k pojistné sazbě, pokud není stanoveno jinak. tento federální zákon;

(ve vydání federálního zákona z 25.02.2022 N 18-FZ)

(viz text v předchozím textu)

pojistný tarif – sazba pojistného vypočtená na základě částek plateb a jiných odměn vzniklých ve prospěch pojištěného na základě pracovních smluv a občanskoprávních smluv a zahrnutá do základu pro výpočet pojistného v souladu s článkem 20.1 tohoto spolkového zákona ;

(ve vydání federálního zákona z 08.12.2010 N 348-FZ)

(viz text v předchozím textu)

pojistné krytí – pojistná náhrada škody způsobené v důsledku pojistné události na životě a zdraví pojištěného, ​​a to ve formě peněžních částek vyplacených nebo kompenzovaných pojistitelem pojištěnému nebo osobám oprávněným v souladu s tímto Federální zákon;

profesní riziko – pravděpodobnost poškození (ztráty) na zdraví nebo smrti pojištěného spojené s výkonem jeho povinností podle pracovní smlouvy a v jiných případech stanovených tímto spolkovým zákonem;

(ve vydání federálního zákona z 08.12.2010 N 348-FZ)

(viz text v předchozím textu)

třída pracovního rizika – úroveň pracovních úrazů, nemocí z povolání a nákladů na pojistné krytí podle druhu ekonomické činnosti pojištěného;

(ve vydání federálního zákona z 01.12.2004 N 152-FZ)

(viz text v předchozím textu)

odborná způsobilost k práci – schopnost člověka vykonávat práci určité kvalifikace, objemu a kvality;

míra ztráty pracovní schopnosti – přetrvávající pokles schopnosti pojištěného vykonávat profesionální činnost, vyjádřený v procentech, před vznikem pojistné události;

výdělky pojištěného – všechny druhy plateb a jiných odměn (jak na hlavním pracovišti, tak na částečný úvazek), připadající ve prospěch pojištěného v rámci pracovněprávních vztahů a občanskoprávních smluv, jejichž předmětem je plnění práce a (nebo) poskytování služeb, objednávky autorských práv, pokud je v souladu s těmito smlouvami zákazník povinen platit pojistné pojistiteli, a jsou zahrnuty do základu pro výpočet pojistného v souladu s článkem 20.1 tohoto spolkového zákona.

READ
Jak vyčistit lepivé lepidlo?

(odstavec zaveden federálním zákonem ze dne 08.12.2010. prosince 348 N 29.12.2015-FZ; ve znění federálního zákona ze dne 394. prosince XNUMX N XNUMX-FZ)