Vybavení: řídící jednotka, kompresor(y), elektromagnetický ventil (přepíná fáze), rozdělovač vzduchu (rozvádí vzduch o různém tlaku z kompresoru hadičkami do všech komor), zásuvky, (řídicí jednotka od Lazuri,

UV lampa „Lazur“, pokud je objednána jednotka následné úpravy).

Stanice funguje ve dvou fázích: přímý a zpětný.

Přímá fáze se zapne, když přitéká odpadní voda, přijímací komora je naplněna: provzdušňování probíhá v B, D. Čerpadla 1, 2.

Reverzní fáze se zapne, když neproudí odpad, hladina v přijímací komoře klesla – probíhá provzdušňování v A, B. Čerpadla 3, 4. 1 – čerpadla, ale s menší produktivitou. Hladina v provzdušňovací nádrži klesne ke spodní hranici recirkulačního čerpadla a přestane čerpat. Plovák v A již vystoupal do horní polohy a zapnula se přímá fáze.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti obyvatel stanice pracuje v režimu přepínání fází (cirkulace vody).

Přepínání fází zařízení (přímé, zpětné) je prováděno pracovním hladinovým snímačem: plovákem („žába“) nebo vzduchovou bublinou, v závislosti na objemu kapaliny v přijímací komoře. Tím je zajištěna stálá cirkulace vody komorami bez ohledu na průtok odpadních vod, přenos přebytečného aktivovaného kalu z provzdušňovací nádrže do stabilizátoru kalu je realizován recirkulátorem. V komoře stabilizace aktivovaného kalu prochází lehká část frakcí kalu s vodou přepadovým otvorem do přijímací komory a těžký (starý) kal se usazuje na dně. Přítomnost dvou fází zlepšuje výkon vyčištěné vody na výstupu.

1.1. Princip činnosti stanic ASTRA a SCARABEY

(standardní výbava)

1.1.1 Domovní odpadní voda vstupuje do vyrovnávací nádrže (přijímací komory), která slouží k průměrování odpadní vody podle jejího kvalitativního složení a umožňuje jí vypouštět salvu bez narušení provozního režimu stanice, navíc aktivovaný kal obsažený ve vyrovnávací nádrži (společenstvo mikroorganismů) interaguje s organickým znečištěním a začíná primární biologické čištění odpadních vod. Ve vyrovnávací nádrži se zadržují a hromadí nečistoty, nerozpuštěné látky a podobné nečistoty.

Z vyrovnávací nádrže se provzdušňovaná odpadní voda, procházející přes mechanický filtr, za pomoci airliftu (mamutova čerpadla) dostává do provzdušňovací nádrže, ve které dochází k intenzivnímu biologickému čištění pomocí aktivovaného kalu. Aerační nádrž pracuje ve dvou režimech: nitrifikace (odpadní voda je intenzivně promíchávána a nasycena vzdušným kyslíkem) a denitrifikace (zastaven přívod vzduchu a míchání), což umožňuje hloubkové biologické čištění, snížení koncentrace dusičnanů a dusitanů.

READ
Jak může prasknout zavěšený strop?

Za provzdušňovací nádrží se směs vyčištěné vody a aktivovaného kalu dostává přes stabilizátor pomocí kruhového čerpadla do sekundární dosazovací nádrže. V sekundární dosazovací nádrži dochází k oddělení vody a kalu, aktivovaný kal se usadí na dně a otvorem ve spodní části se vrací do provzdušňovací nádrže a vyčištěná voda vstupuje do výstupního potrubí stanice. Pro odstranění případného tukového filmu plovoucího na povrchu sekundární usazovací nádrže je zpět do provzdušňovací nádrže umístěn lapač tuku pro další zpracování.

Pokud se do stanice nedostanou odpadní vody, stanice pokračuje v provozu v autonomním režimu konstantní cirkulace vody. Ve vyrovnávací nádrži je instalován snímač hladiny vody. V okamžiku, kdy airlift přečerpá vodu do provzdušňovací nádrže na nižší úroveň, vyšle snímač signál do řídící jednotky a do elektromagnetického ventilu. Ventil se aktivuje a nasměruje proud vzduchu do obvodu reverzní fáze.

Při přívodu vzduchu v jiné fázi se provzdušňování v provzdušňovací nádrži vypne, míchání se zastaví a veškerý aktivovaný kal se usadí na dně – začíná proces denitrifikace. V určité vzdálenosti ode dna začne recirkulační vzducholoď odčerpávat přebytečný kal ze dna z provzdušňovací nádrže do aktivovaného stabilizátoru kalu.

Při vstupu směsi aktivovaného kalu a vody do stabilizátoru se těžší část kalu ukládá do stabilizátoru a lehká část kalu se spolu s vodou vrací zpět do vyrovnávací nádrže. Hladina vody ve vyrovnávací nádrži začíná stoupat na úroveň, kdy se spustí senzor a stanice se převede do přímé fáze.

Ventil pak přepne proud vzduchu do přímého rozdělovače fáze. V provzdušňovací nádrži začíná provzdušňování (proces nitrifikace) a recirkulační vzducholoď přestane odčerpávat aktivovaný kal.

V přepínacím režimu bude stanice pracovat, dokud nepřijde odpadní voda.

Provoz čistírny je automatizovaný a nevyžaduje každodenní údržbu.

Při čtvrtletní údržbě je nutné odstranit přebytečný aktivovaný kal pomocí standardního vzduchového čerpadla (součástí stanic). Při použití externího drenážního čerpadla se kal odstraňuje jednou za 1 měsíců.

Přebytečný aktivovaný kal a sediment vzniklý v dosazovací nádrži stanice při provozu stanice lze využít na území jednotlivých domácností nebo farem ke kompostování a následné aplikaci do půdy jako hnojivo.

READ
Jak se nazývá rustikální styl v interiéru?

Přebytečný aktivovaný kal a kal vzniklý ve velkokapacitní stanici je dodáván podle jednotného schématu na skládky pevného odpadu.

1.1.2 Rozdíl mezi provozem stanice SCARABEY a stanice ASTRA je v tom, že provozní algoritmus je zabudován do programovatelného modulu, který je instalován v řídící jednotce. Jako hladinoměr je použit analogový tlakový senzor, který umožňuje přesně a lineárně sledovat hladinu odpadní vody v přijímací komoře.

Pomocí programu je možné přesněji přizpůsobit provoz stanice požadovaným parametrům kvality čištění. Program obsahuje další režim provozu stanice, nazývaný fáze „směšování“.

Míchací fáze umožňuje v nepřítomnosti odpadní vody periodicky vypínat kompresor, čímž se prodlužuje doba recirkulace kalu a zároveň je zajištěna úspora energie.

Pokud odpadní voda překročí nouzovou úroveň nebo dojde k poruše kompresoru (nedostatek tlaku ve vzduchové síti), řídicí jednotka vydá signál „NOUZ“.

Stanice SCARABEY se vyrábí ve dvou verzích: s řídící jednotkou umístěnou uvnitř čistírny (standardní verze) as jednotkou dálkového ovládání instalovanou ve vytápěné místnosti.

Septiky Astra

Septiky Astra jsou řadou autonomních čistíren pro decentralizovanou kanalizaci od společnosti UNILOS. Produkty značky se vyznačují vysokou produktivitou, schopností rychle zpracovávat velké objemy odpadních vod a dostupnou cenou. Ruská legislativa ukládá instalaci kanalizačních systémů pro čištění znečištění ve venkovských domech, chatách, hotelech, kavárnách a podnicích, které nejsou napojeny na centralizovaný systém likvidace odpadu.

Jak septik Astra funguje?

Jsou zde septiky s technologií akumulace a biologického čištění. První se dobře vyrovnají s nečistotami, ale mohou dosáhnout pouze 60% požadovaného účinku a také vyžadují časté mytí nádoby. Druhou jsou místní čistírny odpadních vod Astra, které zpracovávají odpadní vody pomocí přirozených biologických reakcí. Umožňují vyčistit 98 % všech domovních a domácích odpadů do kanalizace.

U systémů akumulačního čištění je nutné dodatečně používat aerobní a anaerobní přísady, aby mohla být vyčištěná kapalina odváděna přímo do země. Septik Astra funguje pomocí kombinované technologie, která zahrnuje střídání bakterií obsahujících kyslík a mikroorganismů, které existují bez vzduchu.

Princip činnosti septiku Astra

Princip činnosti septiku Astra

Princip čištění septiku Astra

Princip čištění septiku Astra

Princip čištění odpadních vod septikem Astra:

 • Domovní odpadní voda odtéká z kanalizace do hlavního jímače, kde se usazuje na membráně.
 • Kontaminanty jsou separovány na kapalný, aktivovaný kal a velké částice pomocí saturace kyslíkem.
 • Čerpadla směřují odpad do provzdušňovací nádrže pro biologickou úpravu vody.
 • Speciální filtr odděluje obtížně zpracovatelné frakce, vlasy, tuk a sediment.
 • Bakterie jsou organicky oxidovány, což naplňuje vodu minerály a stopovými prvky.
 • Další komora znovu čistí odtoky a odděluje kapalinu od sraženin kalu.
 • Čistá voda je přiváděna samospádem nebo násilně vypouštěna a kal se přemisťuje do usazovací nádrže.
READ
Jak vybrat podklad pro linoleum?

Výstup vody

Čistá voda získaná po čištění odpadních vod tak může být vypouštěna přímo do půdy, rokle, příkopu, rybníka nebo využita pro technické účely. Například pro zalévání stromů nebo dodávání vody do fontán na místě. Usazený stabilizovaný kal lze použít jako hnojivo.

Výstavba léčebné stanice

Prostory pro septik Astra

Schéma návrhu septiku

Ministanice pro čištění kanalizačních vpustí mají vertikální umístění, což zajišťuje rychlou instalaci a šetří místo na místě. Instalace obsahuje pět oddílů:

 • pracovní provzdušňovací nádrž (A);
 • příjem inkasa (B);
 • sedimentační nádrž na husté zbytky (B);
 • hardwarový blok (G);
 • stabilizátor kalu (D).

Zařízení na septik

Zařízení na septik

Vnitřní konstrukce septiku:

 • hlavní vzduchové čerpadlo, které vytlačuje odpadní vodu z provzdušňovací nádrže do přijímací komory (1);
 • vzduchový výtah, který usměrňuje usazený sediment z pyramidy do sběru (2);
 • kalové recirkulační čerpadlo (3);
 • filtr-sběrač tuku a prachových sraženin (4);
 • velký částicový filtr, který odděluje nerecyklovatelné frakce (5);
 • hadice pro čerpání odpadu k recyklaci (6);
 • kompresorový blok (7);
 • ovládací tlačítka (8);
 • vodotěsné zásuvky a vodiče (9);
 • elektroventily (10).

Spojovací skříňka (D) je zodpovědná za napájení a nouzové zabezpečení zařízení. Odpadní odpadní voda, klesající přívodem vody do komory komory (B), se pohybuje vzduchovým zdvihem (1) do provzdušňovací nádrže (A). V usazovací nádrži (B) se odpadní voda dělí na kapalnou (3) a hustou (2), načež vstupuje do oddělení biologického čištění. Akumulátor tuku (4) a velký vložkový filtr (5) zadržují frakce. Hadice (6) odvádí vyčištěný odpad ven a hustý kal je směrován do komory (D) ke stabilizaci.

Jak vybrat septik Astra

Nákup a instalace čistírny odpadních vod je odpovědný podnik. Záruční doba na provoz a údržbu zařízení, absence poruch a oprav závisí na správném přístupu. Co je třeba vzít v úvahu při výběru vybavení Astra:

 1. Do jaké míry je budova vybavena vodoinstalací – kolik umyvadel, van, záchodů, vodovodních potrubí.
 2. Kolik lidí denně používá okapy? Průměrně jedna osoba spotřebuje 200 litrů denně.
 3. Jaký je typ místní zeminy Měkkou je potřeba zpevnit bedněním, tvrdou zeminu hloubit speciální technikou.
 4. Jaká je hloubka spodní vody – příliš vysoká hrozí zatopením septiku, nízká – vypouštění odpadu do zdroje.
 5. Jaký druh odvodnění je plánován – gravitační nebo nucený, a také: přímo do půdy, přímo do příkopu nebo přes studnu.
 6. Jak daleko od domu bude muset být zařízení instalováno – standardy SNiP jasně definují povolenou vzdálenost k různým objektům (viz obrázek).
READ
Jak vytvořit novoroční náladu ve vašem bytě?

Výhody systémů čištění odpadů Astra

 • Kompaktní rozměry a přítomnost montážních smyček zjednodušují instalaci.
 • Polypropylenový povrch je tepelně odolný.
 • Moderní technologie svařování eliminuje nutnost betonování.
 • Utěsněné pouzdro nevyžaduje konzervaci zařízení na zimu.
 • Antikorozní nátěr zabraňuje uvolňování škodlivých látek do země.
 • Vysoce kvalitní suroviny zajišťují životnost 50 let.
 • Zvýšená produktivita pomáhá recyklovat veškerý domácí odpad.
 • Technologie hlubokého biologického čištění čistí odpadní vody o 98 %.
 • Čistá voda a zpracovaný kal lze ihned po odstranění použít pro technické účely.

Typy a vlastnosti septiků

Typy septiků Astra

Typy septiků Astra

Čistírny odpadních vod Astra vyrábí společnost UNILOS. Existuje několik kategorií, do kterých jsou klasifikovány typy těchto septiků:

 • výkonnost;
 • hloubka instalace;
 • druh drenáže;
 • počet uživatelů.

Každý typ systému úpravy má ve svém názvu charakteristické číslo výrobku. Číslo znamená, pro kolik lidí v budově žije nebo pracuje, je zařízení určeno. Například Astra-5 je vhodná pro malou chatu, Astra-15 – pro velký venkovský dům nebo kancelář, Astra-75 – pro kavárnu nebo komerční prostory, Astra-300 – pro hotel, restauraci nebo podnik.

Produktivita se počítá na základě počtu lidí a vody, kterou spotřebují. Denní norma je 200 litrů za den na osobu. V důsledku toho je produktivita Astra-10 2000 l/den, Astra-50 – 10000 200 l/den, Astra-40000 – XNUMX XNUMX l/den.

Typ drenáže je označen čísly výrobků:

 • „s/t“ – automatická gravitace;
 • „p/v“ – nucené pomocí hadice.

Hloubka jámy je určena na základě rozměrů instalace. Je to výška přístroje a dalších 15-20 cm pro pískový polštář, drť nebo železobetonovou desku. Existují tři typy struktur Astra:

 • Standard je originální zařízení s výškou 236 cm a hloubkou potrubí až 60 cm.
 • Midi je vylepšená modifikace s výškou 250 cm a hloubkou potrubí až 90 cm.
 • Long je podlouhlý systém o výšce 3 m a hloubce 120 cm.

Podrobné technické specifikace jsou uvedeny v tabulce:

model Volejový výboj, l/den
Astra-3 600
Astra-4 800
Astra-5 1000
Astra-6 1200
Astra-7 1400
Astra-8 1600
Astra-9 1800
Astra-10 2000
Astra-15 3000
Astra-20 4000
Astra-30 6000
Astra-40 8000
Astra-50 10000
Astra-75 15000
Astra-100 20000
Astra-150 30000
Astra-200 40000
Astra-250 50000
Astra-300 60000
READ
Jak odstranit pásku bez zanechání stopy?

Provoz a údržba

Provoz septiku Astra

Provoz septiku Astra

Dodržování pravidel používání umožňuje zachovat funkčnost zařízení po dobu 50 a více let. Doba provozu do značné míry závisí na typu odtoků. Do kanalizace můžete odvádět odpady z koupelny, koupelny, sprchy, kuchyně, WC, odtoky z praček a myček. Striktně zakázáno:

 • hořlavé, chemikálie;
 • toxické složky;
 • zbytky jídla;
 • slupky ze zeleniny;
 • vnější oxidační činidla;
 • chlórová voda v bazénu;
 • stavební odpadky;
 • polymerní produkty.

Pro plnou funkčnost septiku je nutná pravidelná údržba zařízení po celou dobu záruky. Můžete to udělat sami nebo zavolat specializovaného specialistu. Co je součástí služby:

 • odstranění nahromaděného sedimentu pomocí leteckého výtahu – každé 3-4 měsíce;
 • odstranění sraženin ze spodní části krytu a filtru pomocí drenážního čerpadla – jednou za šest měsíců;
 • výměna kompresních membránových roštů – jednou za 1-3 roky;
 • výměna filtrační sítě – každé 2-3 roky;
 • kontrola nebo výměna provzdušňovačů – jednou za 10 let.

Také byste měli každých 10-12 let volat technika pro komplexní diagnostiku a kontrolu funkčnosti stanice.

Ceny za septiky Astra

Náklady na čistírny odpadních vod začínají od 81 tisíc rublů a závisí na typu modelu, výkonu, objemu vypouštění salvy, celkové produktivitě, instalované drenáži a rozměrech. Pamatujte, že cena nezahrnuje spotřební materiál, dodávku, montáž a montážní dozor.